Regulamin Konkursu Gazety Klienta Kancelarii – Krzyżówka Letnia

Zasady konkursu

Postanowienia ogólne

1. Konkurs Gazety Klienta Kancelarii „Doradca Podatkowy”– Po godzinach jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z informacjami podanymi w ogłoszeniu o konkursie zamieszczonym na łamach Gazety Klientów Kancelarii „Doradca Podatkowy”

Organizator
2.
Organizatorem konkursu jest Forum Doradców Podatkowych s.c, wydawca Gazety Klienta Kancelarii „Doradca Podatkowy” z siedzibą w Krakowie, ul. Bałuckiego 31. NIP 6762366145

Uczestnicy
3.
Konkurs adresowany jest do wszystkich czytelników Gazety Klientów Kancelarii „Doradca Podatkowy”. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udział w konkursie.

Przedmiot Konkursu

4. Przedmiotem Konkursu jest przesłanie do Redakcji rozwiązania krzyżówki.
Termin i sposób nadsyłania zgłoszeń

5. Rozwiązanie konkursu należy przesłać e- mailem na adres gazeta@tax.pl. Na rozwiązania czekamy do 7 sierpnia 2015. Nie zapomnij o podaniu swoich danych kontaktowych ( imię, nazwisko, adres korenspondecyjny, numer telefonu i przede wszystkim e- mail oraz nazwy i adresu swojej kancelarii.


Zasady oceny i wyboru zwycięzców
6. Zwycięzca każdej z nagród zostanie wybrany w drodze losowania

Nagrody

7. Do wygrania 5 zestawów  kosmetyków ufundowanych przez firmę Bielenda.


Zasady ogłoszenia zwycięzców i odbioru nagród
8. Imię oraz miasto zamieszkania zwycięzcy nagrody głównej i zwycięzcy nagrody dodatkowej zostanie ogłoszone w najbliższym po losowaniu numerze miesięcznika „Doradca Podatkowy”.

9. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami mailowo lub telefonicznie, przekazując im informację o wygranej nagrodzie.

10. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzcy z siedziby Redakcji organizatora l.

11. O sposobie i miejscu przekazaniu nagrody decyduje sponsor w porozumieniu z organizatorem i zwycięzcą danej nagrody.


Postanowienia końcowe

12. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
14. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji informacji o Konkursie w miesięczniku „Doradca Podatkowych” i obowiązuje do czasu zakończenia konkursu.

 

 

Brak odpowiedzialności za zapewnienia o właściwościach towaru

Kiedy sprzedawca nie odpowie z tytułu rękojmi za wady w przypadku niezgodności towaru z zapewnieniami co do jego właściwości prezentowanymi przez producenta np. w reklamach i katalogach?

 

 

Rękojmia oznacza, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega zaś na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego. Jeśli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia (np. co do energochłonności, odporności, wydajności towaru) producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. W szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować. Ponadto mogą to być zapewnienia wyrażone w postaci np. atestu, certyfikatu, oznaczenia znakiem jakości.

Sprzedawca, jako korzystający z efektów reklamy, obciążony jest zatem też ryzykiem odpowiedzialności za ewentualną nierzetelność reklamy tak swojej, jak i producenta towaru i jego przedstawiciela oraz importera, a także osoby, która za producenta się podaje. Sprzedawany towar powinien zatem spełniać wymogi, jakich oczekiwałby od niego generalnie przeciętny europejski, w miarę rozsądny (a więc i dość krytycznie patrzący na reklamy) konsument odbierający reklamę, albo – w przypadku przekazu reklamowego adresowanego do szczególnie wrażliwych na reklamę i łatwowiernych grup konsumentów (jak np. dzieci czy osoby upośledzone) – nawet wyższe obiecywane w reklamie wymagania. Reklama, której treści nie da się zweryfikować (np. w razie używania w reklamie sloganów, superlatyw czy żartów) bądź obejmująca wypowiedzi o towarze stanowiące dla przeciętnego odbiorcy oczywistą przesadę, nie może być traktowana jako zapewnienie reklamowe powodujące odpowiedzialność sprzedawcy.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień (np. w reklamie, katalogu) producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, jeżeli:

 • zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać (przy zachowaniu należytej staranności wymaganej od profesjonalisty) albo

 • nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo

 • ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży (np. sprzedawca sprostował przed zawarciem umowy zapewnienia producenta co do właściwości towaru konsumpcyjnego albo sprostowania dokonał publiczne producent).

Sprzedawca nie jest związany zapewnieniem, może więc uwolnić się od odpowiedzialności z powodu niezgodności towaru z zapewnieniem, o ile wykaże którąś z powyższych okoliczności.

Uznać należy ponadto, że sprzedany towar nie musi też spełniać wyższych wymogów niż te, jakich oczekiwałby od niego generalnie przeciętny europejski, w miarę rozsądny (a więc i dość krytycznie patrzący na reklamy) konsument odbierający reklamę.

 

 

Ulga na dzieci na nowych zasadach

 

Z początkiem 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulgi podatkowej na dzieci. Nastąpiło m.in. podwyższenie o 20% ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko1Przeczytaj, jak odliczyć ulgę na dzieci od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i otrzymać kwotę niewykorzystanej ulgi.

 

 

Kto może skorzystać z ulgi?

 

Z ulgi prorodzinnej2 mogą korzystać podatnicy wychowujący dzieci i uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej, którzy składają roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37. Z ulgi tej nie mogą korzystać zatem podatnicy, którzy uzyskują dochody:

• opodatkowane 19% stawką podatku (np. przedsiębiorcy wybierający takie opodatkowanie),

• uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeżeli jednak podatnicy, oprócz ww. dochodów (przychodów), uzyskają także dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę), to w zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów mogą skorzystać z ulgi.

Ulga przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje, oraz rodzicom zastępczym, tj. osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej. Z ulgi nie mogą korzystać zatem rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni w przypadku, gdy dziecko z nimi nie zamieszkuje.

 

Na jakie dzieci przysługuje ulga?

 

Ulga jest adresowana do podatników, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci:

• małoletnie,

• bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

• pełnoletnie - do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym bądź w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeśli w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki podatku w łącznej wysokości przekraczającej 3.089 zł. Do dochodów tych wliczane są także dochody uzyskane za granicą. Nie wlicza się zaś doń renty rodzinnej.

Z ulgi nie mogą więc korzystać podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną 19% stawką PIT lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, albo też podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym.

Dochód uzyskany przez dziecko niepełnoletnie nie jest natomiast brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi.

Osoba kończąca pewien etap swojego kształcenia przestaje być uczniem określonej szkoły z chwilą otrzymania świadectwa. Jednak osoba zamierzająca kontynuować naukę nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się. W związku z tym, w przypadku:

1) ucznia pełnoletniego kontynuującego naukę w szkole, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,

2) maturzysty, który nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi,

3) maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,

4) studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie), ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student został zakwalifikowany na studia magisterskie,

5) studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje do października włącznie3.

 

Prawo do ulgi w przypadku wychowywania jednego dziecka

 

Osoby wychowujące w roku jedno dziecko skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego, wynoszącego:

• 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka),

• 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,

• 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Wskazane wyżej kwoty obejmują wszystkie dochody opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) i dodatkowo pomniejszone o zapłacone przez podatnika składki na jego ubezpieczenia społeczne, a więc dochody:

• opodatkowane wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 w/w ustawy (np. dochody z pracy, z emerytur i rent, z praw majątkowych),

• z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku - art. 30b ww. ustawy (np. z odpłatnego zbycia akcji),

• z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane liniowo - 19% stawką podatku - art. 30c ww. ustawy.

Z tytułu wychowywania jednego dziecka ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1.112,04 zł).

 

Ulga w przypadku wychowywania dwojga i więcej dzieci

 

Rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego przez nich dochodu.

W przypadku wychowywania dwojga dzieci ulga wynosi po 92,67 zł miesięcznie (rocznie po 1.112,04 zł) na pierwsze i drugie dziecko.

Z tytułu wychowywania trojga dzieci odliczeniu podlega kwota wynosząca:

• po 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (rocznie po 1.112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko),

• 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (rocznie 2.000,04 zł).

Z kolei z tytułu wychowywania czworga i większej liczby dzieci odliczeniu podlega kwota wynosząca:

• po 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (rocznie po 1.112, 04 zł na pierwsze i drugie dziecko),

• 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (rocznie 2.000,04 zł),

• po 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (rocznie 2.700 zł).

 

O czym należy pamiętać?

 

Roczna kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im roczną kwotę odliczenia małżonkowie mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnie ustalonej proporcji.

 

Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się:

1) osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,

2) osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

 

Kiedy dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego i następuje to w trakcie miesiąca, wtedy każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy. Oznacza to, iż zarówno rodzice, jak i opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej – za miesiąc, w którym opieka była sprawowana przez różne osoby – za każdy dzień sprawowania pieczy nad:

• jednym dzieckiem - odliczy 3,09 zł,

• dwojgiem dzieci - odliczy 6,18 zł,

• trojgiem dzieci - odliczy 11,74 zł,

• czworgiem dzieci - odliczy 19,24 zł.

 

Ulga na dzieci nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

• na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

• wstąpiło w związek małżeński.

 

 

Jak dokonać odliczenia i otrzyma

kwotę niewykorzystanej ulgi?

 

Podatnik korzystający z ulgi na dzieci wypełnia PIT-36 lub PIT-37 oraz PIT/O stanowiący załącznik do tych zeznań. Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, podając numery PESEL dzieci, w razie zaś braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci (informacje te podaje się w PIT/O).

Nie ma obowiązku dołączania do zeznania podatkowego dokumentów potwierdzających wykazywane informacje. Jednak na żądanie organów podatkowych bądź organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

• odpis aktu urodzenia dziecka,

• zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

• odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej czy umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,

• zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, mają teraz prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci - do wysokości przysługującej im kwoty odliczenia. Podatnik, który chce otrzymać przysługującą kwotę

niewykorzystanej ulgi na dzieci, składając zeznanie za 2014 r., musi dodatkowo wypełnić i złożyć PIT/UZ. Formularz ten stanowi część uzupełniającą zeznania podatkowego (PIT-36 lub PIT-37) składanego za 2014 r.

 

Jaką kwotę niewykorzystanej ulgi można odzyskać?

 

Jeżeli kwota przysługującego podatnikowi odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej ulgi na dzieci, to podatnik ma prawo do odzyskania kwoty niewykorzystanej ulgi (tj. kwoty stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym). Przysługująca podatnikowi kwota niewykorzystanej ulgi jest jednak limitowana - nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu4 (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń).

Ponadto limit ten nie uwzględnia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

• które zostały odliczone w zeznaniu PIT-28 (w zeznaniu tym wykazuje się przychody z działalności gospodarczej oraz z najmu opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych),

• które zostały odliczone w zeznaniu PIT-36L (w zeznaniu tym wykazywane są dochody z działalności gospodarczej opodatkowane liniowo - 19% stawką podatku),

• które zostały wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A (w deklaracjach tych wskazuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone od karty podatkowej lub od zryczałtowanego podatku dochodowego).

 

Jeśli ulga na dzieci przysługuje obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym, którzypozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, to zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi jest limitowany ich łączną kwotą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez rodziców. Z takiego sposobu ustalenia kwoty zwrotu limitowanej wysokością łącznych składek może skorzystać też małżonek, który owdowiał w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem, że związek małżeński, z którego pochodzą wspólne dzieci, został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego (gdyby więc nie śmierć małżonka, warunek pozostawania w związku małżeńskim byłby spełniony).

 

 

 

 

1 Na mocy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1644).

 

2 Zob. art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

 

3 Zgodnie z art. 167 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia. Osoba, która ukończyła studia licencjackie (obroniła pracę licencjacką), posiada więc status studenta do dnia 31 października.

 

4 Podlegających odliczeniu zgodnie z przepisami art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a i ust. 13b oraz art. 27b ust. 1, 2 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Dotacje na założenie działalności – wybór optymalnej opcji

Rozpoczęcie działalności gospodarczej może stanowić kluczowy punkt w karierze zawodowej dla wielu osób. Niekoniecznie innowacyjny pomysł, lecz determinacja połączona z pasją i odpowiednie przygotowanie stanowią solidne fundamenty pod długofalową realizację celów biznesowych.

 

W przypadku gdy rozważamy rozpoczęcie działalności gospodarczej lub nasze hobby czy zajęcie powoli przeradza się w zarobkową, zorganizowaną i ciągłą działalność, przed formalizacją działalności gospodarczej warto sprawdzić, czy możemy skorzystać z wsparcia finansowego i doradczego na dany cel.

Podobnie jak w przypadku dotacji inwestycyjnych, główną determinantą wyboru finansowania początkowych wydatków jest wartość możliwej do uzyskania dotacji. W latach 2007-2014 średnia wartość dotacji UE w ramach 6.2 POKL wynosiła 40 tys. zł, natomiast w przypadku funduszy z UP maksymalna wartość dotacji to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jednak wartość pomocy jest ustalana przez konkretny PUP i ich praktyczna wartość oscyluje w granicach 15-16 tys. złotych.

Mimo, iż kryterium dochodowe jest głównym motorem napędowym korzystania z dotacji, warto spojrzeć na dofinansowanie z UE oraz UP poprzez pryzmat pozostałych kryteriów i opcji.

Kryterium

Dotacje z UE

Dotacje z UP

Grupy docelowe

określone w wytycznych programowych, najczęściej kobiety, bezrobotni, osoby 50+ oraz niepełnosprawni

osoby zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy

Okres trwałości

2 lata

1 rok

Zabezpieczenia

Brak

poręczenie, weksel

Przygotowanie merytoryczne

wsparcie szkoleniowe + indywidualne doradztwo

brak

Wsparcie pomostowe

finansowe/doradcze

brak

wkład własny

brak wymogu

brak wymogu

 

Kontynuacja dotacji na założenie działalności z UE jest uwzględniona w perspektywie unijnej na lata
2014-2020, a szczegółowe wytyczne pojawią się w dokumentach poszczególnych instytucji realizujących.

Porównując dotacje z UE oraz UP, należy wskazać, iż efektywność ekonomiczną posiadają dotacje z UE ze względu na wyższe dofinansowanie oraz wsparcie szkoleniowe, jednakże wybór odpowiedniej formy wsparcia powinien być każdorazowo podyktowany indywidualnymi przesłankami, a także kryterium grupy docelowej. Aby lepiej dopasować formę wsparcia, warto umówić się na spotkanie z biurem księgowo-podatkowym, które oprócz wskazania informacji o przyszłych dotacjach, udzieli także fachowej porady na temat optymalnej formy opodatkowania, zwrotu wydatków na kasy fiskalne czy pomoże opracować strategię biznesową w oparciu o stosowne regulacje.

 

 1. Panie doktor, sezon przeziębień już się rozpoczął. Jakich rad udziela Pan swoim pacjentom, żeby skutecznie zabezpieczyli się przeciw przeziębieniom, grypie? Jak powinna wyglądać profilaktyka?

 

Okres sezonowych infekcji wirusowych każdego roku powoduje wiele problemów zdrowotnych, a przy niefachowym postępowaniu, doprowadza do poważnych powikłań, których najgorszym scenariuszem może być zgon. Świadomość tak poważnych zjawisk wywoływanych błahym, jakby się wydawało, przeziębieniem powinna skłaniać nas do bardzo poważnego podejścia do okresu sezonowych zachorowań. Założenie czapki, szalika i ciepłego płaszcza powinno być wynikiem troski o zdrowie. Roztropność w reagowaniu na zjawiska pogodowe jest podstawową zasadą profilaktyki, którą przypominam swoim pacjentom.

Zmiana pory roku to również zmiana funkcjonowania naszego organizmu. Procesy hormonalne, dystrybucja energii, zapotrzebowanie na witaminy ulegają zmianom. Dostosowanie diety i ewentualne suplementowanie witamin i mikroelementów należy do istotnych działań zabezpieczających przed spadkiem odporności i ryzykiem zachorowania na grypę. Jednym z najważniejszych i najzdrowszych regulatorów funkcjonowania naszego organizmu jest utrzymywanie stałej aktywności fizycznej w ciągu roku. Zachowanie odpowiedniej proporcji pomiędzy pracą a odpoczynkiem zamykają całość procesu profilaktyki infekcji sezonowych.


2. Czy osoby pracujące w klimatyzowanych biurach, przed komputerami są jakoś szczególnie narażenie na zimowe choroby? Jak oni powinni o siebie dbać? Na co zwracać uwagę?


Człowiek XXI wieku często nazywany jest homo sendentarius (łac. człowiek siedzący) i to odejście od naturalnego, aktywnego stylu życia powoduje powstawanie wielu problemów zdrowotnych, czasem tak powszechnych, że nazywamy je chorobami cywilizacyjnymi. Jeżeli do długotrwałego siedzenia dołożymy przebywanie w pomieszczeniu klimatyzowanym, ze wszystkimi zagrożeniami z tego wynikającymi, a także długotrwałe wpatrywanie się w monitor komputerowy, powstaje zespół zagrożeń, z których powinniśmy sobie zdawać sprawę, jeśli chcemy uniknąć problemów ze zdrowiem.

Wciąż bezkrytycznie stosowaną metodą jest podawanie antybiotyków, nawet bez ustalenia jednoznacznej przyczyny infekcji. Osoby leczone antybiotykami często uważają, że to wystarczająco „mocne” leczenie i mogą chodzić do pracy. W ten sposób, dzięki nieprawidłowemu leczeniu i stałej ekspozycji na czynniki infekcyjne, dochodzi do powstawania chorób przewlekłych albo groźnych dla zdrowia i życia powikłań.

Systematyczna aktywność fizyczna na świeżym powietrzu jest niezbędną profilaktyką, która może nas uchronić przed spadkiem odporności. Eliminacja dodatkowych czynników ryzyka, takich jak używki: papierosy, alkohol, kawa, słodycze, jest niemal tak samo ważna jak ruch. Połączenie tych dwóch działań daje gwarancję poprawy jakości życia.

 

3. A kiedy już zachorujemy, to jak najskuteczniej się leczyć? Jakie błędy często popełniamy, próbując szybko zwalczyć chorobę?

Wielu pacjentów, ale niestety również lekarzy wciąż wierzy w cudowną tabletkę na wszystko. Idąc za przekonaniem, że farmakologia jest nowoczesną odpowiedzią na problemy zdrowotne, albo sami podejmujemy, albo zgadzamy się na lekarską propozycję leczenia objawowego oraz przedwczesną lub niewskazaną antybiotykoterapię. Tak zabezpieczeni odpowiednio dużą ilością tabletek uważamy, że możemy dalej bezpiecznie funkcjonować, chodzić do pracy i dziwimy się, że objawy chorobowe nie ustępują. Przy ponownej wizycie otrzymujemy kolejny antybiotyk, bo tamten pewnie „nie trafił” w bakterię i proces leczenia się wydłuża.

Wielu pacjentów odkłada moment rozpoczęcia leczenia do chwili, gdy już nie jest w stanie funkcjonować, zakładając, że przeziębienie da się przechodzić i powinno samo ustąpić. Nieprawidłowo leczone przeziębienia w długim okresie dają efekt niekorzystny i mogą prowadzić do powstawania przewlekłych zaburzeń.

Podstawowym zaleceniem proponowanym przez Instytut Zdrowego Leczenia w przypadku zachorowania na sezonową grypę lub przeziębienie jest jak najwcześniejsze podjęcie leczenia, a w szczególności wczesne pobudzanie układu odpornościowego.


4. W czym specjalizuje się Dr Narcyz?

Dr Narcyz to rodzinna firma medyczna zajmująca się leczeniem i promowaniem zdrowych metod leczenia, opartych szczególnie na pobudzaniu układu odpornościowego człowieka do prawidłowego reagowania na infekcje i zjawiska środowiskowe. Jednymi z badań, które skłoniły nas do podjęcia działalności w myśl dobra społecznego, są badania amerykańskie i brytyjskie, które pokazały, że u dzieci leczonych w pierwszym roku życia antybiotykiem w życiu dorosłym stwierdza się dwa razy częściej astmę oskrzelową względem grupy dzieci, które antybiotykiem w pierwszym roku życia nie były leczone. Bardzo niepokoi nas częsta postawa, również przedstawicieli naszego środowiska, którzy przepisując antybiotyk mówią: „nie zaszkodzi”, zapominają tym samym, że podanie leku nie jest obojętne dla organizmu i może zaszkodzić.

Założyliśmy Fundację Leczyć Zdrowo, której celem jest edukacja w zakresie zdrowych metod leczenia, a także przekazywanie wiedzy o postępowaniu ratowniczym, które powinien znać każdy człowiek. W oparciu o Fundację powołaliśmy do istnienia Instytut Zdrowego Leczenia, który jest instytucją zajmującą się rozpowszechnianiem wiedzy o zdrowiu człowieka. Wciąż poszukujemy partnerów i osób mogących pomóc w rozwijaniu i przekazywaniu naszej wiedzy i idei w najszerszy sposób.

Pośród promowanych przez nas metod postępowania leczniczego na pierwsze miejsce wysuwa się leczenie bańkami lekarskimi. Uznajemy tę metodę za bardzo skuteczny, bezpieczny i łatwo dostępny, a tym samym tani sposób pobudzania układu odpornościowego. Myśląc z kolei o zdrowiu naszego kręgosłupa, stworzyliśmy własny system ćwiczeniowy, który proponujemy osobom wykonującym prace siedzące i spędzającym dużo czasu w pojazdach. Oddziaływanie na organizm poprzez systematyczne stosowanie Systemu Izometrycznej Ochrony Kręgosłupa przyniosło wielu osobom cierpiącym na dolegliwości bólowe ulgę, a dla innych stanowi doskonałą profilaktykę przeciwko powstawaniu bardzo nieprzyjemnych zespołów korzeniowych i przeciążeniowych.


5. W jakich sytuacjach można stosować leczenie bańkami? Czy to bezpieczne? W jaki sposób działa?

Stosowanie baniek lekarskich jako metody leczniczej jest prostym zabiegiem, którego może nauczyć się każdy. U mnie w domu bańki potrafi stawiać nawet sześcioletnia córka. Wraz z Instytutem Zdrowego Leczenia wskazujemy zastosowanie baniek lekarskich w procesach leczniczych - jako pierwsze działania po pojawieniu się objawów infekcji. Zwykle zachęcamy, aby bańki stawiać wieczorem, przed snem, a po wykonanym zabiegu pacjent powinien do rana pozostać w łóżku. W ten sposób uzyskujemy najlepsze warunki do uaktywnienia reakcji immunologicznej.

Zastosowanie baniek, czyli miejscowo działającego podciśnienia w celu wywołania miejscowego odczynu zapalanego, powoduje rozpoczęcie reakcji odpornościowej, zwanej też kaskadą zapalną. W najszerszym znaczeniu pobudzamy pierwotnie nieswoiste metody odpornościowe, a następnie aktywuje się reakcja swoista, związana z produkcją przeciwciał.

Bańki lekarskie Dr Narcyz mogą być stosowane bezpiecznie, ale nie powinny być stosowane bezkrytycznie. Istnieją konkretne przeciwwskazania do stosowania baniek.

Obserwujemy, że osoby, które leczą się bańkami lekarskimi w przypadku nawet niewielkich infekcji kataralnych, uzyskują długotrwały efekt odpornościowy i mają znacznie krótsze okresy absencji w szkole i w pracy niż osoby leczące się farmakologicznie (antybiotyki, sterydy, leki przeciwalergiczne).


6. Czy można stawiać bańki dla samego relaksu?

Stosowanie baniek leczniczych ma wielowiekową tradycję. Medycyna chińska opierała teorię skuteczności baniek na wpływie na przepływ energii w organizmie. W naszym wieku często uznawano działanie baniek jako metodę usuwania „złej” krwi. Dziś wiemy, że mechanizm działania baniek wynika z ich miejscowego wywoływania reakcji immunologicznej. Stąd najczęściej stosujemy bańki lekarskie w celu leczenia chorób infekcyjnych i alergicznych. Znane jest również zastosowanie baniek lekarskich w fizjoterapii i medycynie sportowej. Oddziaływanie podciśnienia na zmęczone lub uszkodzone mięśnie pozwala zmniejszyć ich napięcie, poprawić miejscowo ukrwienie i tym samym przyspieszyć powrót do normalnego funkcjonowania. Podobny efekt możemy uzyskać względem mięśni nieprawidłowo napiętych w związku z długotrwale przyjmowaną postawą siedzącą. Powstające w ten sposób bóle napięciowe często skutecznie zmniejszają się lub ustępują po miejscowym zastosowaniu baniek lekarskich. Dla wielu osób postawienie baniek w miejscu zmęczonych mięśni stanowi relaks i odpoczynek porównywalny z dobrze wykonanym masażem.

 

 

Lek. Narcyz Sadłoń - podróżnik, taternik, alpinista. Z zawodu lekarz pracujący przez ostatnie dziesięć lat na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W latach 2009-2010 był lekarzem osobistym prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Członek rady i wolontariusz Fundacji Leczyć Zdrowo z Kościeliska, prezes Towarzystwa Oświatowego im. Św. Jana Kantego w Kościelisku, twórca i prezes Medycznej Telewizji Internetowej NASAMED.TV, Instytutu Zdrowego Leczenia oraz polskiej marki Dr Narcyz.

Obecnie pracuje w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo – Kondycyjnym w Zakopanem. Żonaty, ma cztery córki.

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w specjalistycznych warsztatach "Nowelizacja akcyzy na węgiel. Praktyka i rozliczanie w świetle nowego prawa", które odbędą się 7 listopada 2013 r. w Warszawie.

 

Będzie to już piąte, organizowane przez Zespół CBE Polska, specjalistyczne spotkanie nawiązujące do obowiązków związanych z prawidłowym gospodarowaniem i bilansowaniem wyrobów węglowych i  paliw. Relacje z wszystkich spotkań dostępne są w zakładce archiwum na stronie internetowej www.cbepolska.pl.

 

Podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie rzetelna analiza prawna przepisów, koncentrująca się na kwestiach, które mogą wystąpić w praktyce. Wyczerpująco omówione zostaną również interpretacje wydane dotychczas przez organy podatkowe oraz wyroki sądów administracyjnych w sprawach budzących kontrowersje.

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów:

 

 • modyfikowana konstrukcja opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych wraz z praktycznymi konsekwencjami wprowadzanych zmian, w tym m.in.:
 • podstawowe definicje ustawowe istotne w kontekście opodatkowania wyrobów węglowych
 • zmieniony katalog czynności opodatkowanych
 • zwolnienia z opodatkowania oraz warunki ich stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych oraz ewidencyjnych, w tym dotyczących: wystawiania dokumentów dostawy, prowadzenia ewidencji dla celów akcyzowych, nowych zasad rozliczania akcyzy od ubytków wyrobów węglowych
 • metodologia rozliczeń podatku akcyzowego w odniesieniu do przykładowych modelli transakcji wyrobami węglowymi
 • wybrane problemy praktyczne związane z obrotem wyrobami węglowymi na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o podatku akcyzowym z przytoczeniem wybranych stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych


Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów prawnych, handlowych i logistyki z przedsiębiorstw wydobywających, obracających lub wykorzystujących węgiel w procesach produkcyjnych, w szczególności:

 

 • spółek węglowych
 • kopalni węgla i koksowni
 • elektrowni
 • elektrociepłowni
 • ciepłowni
 • podmiotów energochłonnych / przemysłowych odbiorców energii
 • podmiotów pośredniczących w obrocie węglem
 • biur rachunkowych i innych osób zainteresowanych akcyzą od wyrobów węglowych

 

Szczegółowe informacje o warsztatach można znaleźć na stronie internetowej Organizatora:

http://cbepolska.pl/pl/warsztaty-nowelizacja-akcyzy-od-wyrobow-weglowych.html

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego: +48 22 82 77 123


Czy akcyza na wyroby gazowe sprawi więcej problemów niż akcyza dotycząca wyrobów węglowych?


Od 1 listopada 2013 r. Polska musi implementować postanowienia Dyrektywy Energetycznej w zakresie opodatkowania akcyzą gazu ziemnego, warto jednak wspomnieć, iż aktualnie – w Ustawie o akcyzie – funkcjonują już prawne regulacje. "Wyroby akcyzowe" (załącznik 1 do Ustawy o akcyzie) mają określone stawki. Gdy przeznaczone są do celów opałowych – 1,28 zł/GJ , a gdy do napędu silników spalinowych – 11,04 zł/GJ.


Opodatkowane akcyzą będą wyroby gazowe, czyli gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gaz ziemny mokry i pozostałe węglowodory gazowe (o kodzie CN 2705 0000), gaz ziemny mokry skroplony (CN 2711 1100), gaz ziemny mokry w stanie gazowym (CN 2711 2100), pozostałe węglowodory gazowe w stanie gazowym (CN 2711 2900), a także pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem węglowodorów alifatycznych nasyconych i nienasyconych (wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 1000).


W związku z tym, iż już teraz przedsiębiorstwa sprzedające, nabywające i zużywające gaz, powinny przygotować się do nowych regulacji, 20 czerwca br. odbyły się specjalistyczne warsztaty "Akcyza na gaz" zorganizowane przez Zespół CBE Polska we współpracy z międzynarodową kancelarią prawną DLA PIPER, której eksperci – Dominika Cabaj oraz Wojciech Kotala – czynnie uczestniczą w pracach nad zmianami legislacyjnymi.


24 maja br. został opublikowany ostatni projekt zmian ustawy o podatku akcyzowym wprowadzający opodatkowanie akcyzą gazu ziemnego. 13 czerwca projekt ten był rozpatrywany przez Komitet Stały Rady Ministrów. Etap parlamentarnych prac legislacyjnych nad projektem rozpocznie się po przyjęciu go przez Radę Ministrów. W przekonaniu Ekspertów DLA PIPER główne zasady nowego prawodawstwa nie będą już modyfikowane, a kosmetycznym zmianom poddane zostaną najprawdopodobniej tylko "niedoróbki".


Stąd można pobrać aktualny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (w zakresie opodatkowania gazu ziemnego).

Zwolnienia z akcyzy – dlaczego trzeba powziąć działania już teraz?


Przedsiębiorstwa, których dotyczyło będzie nowe prawo, powinny spodziewać się tego, że nastąpią zmiany umów, warto byłoby więc, żeby ustaliły jaka będzie ich sytuacja akcyzowa i uregulować swoją pozycję w stosunku do sprzedawcy (przede wszystkim w stosunku do PGNIG, który na pewno jeszcze przed wejściem w życie ustawy będzie wymagał deklaracji nabywców co do przeznaczenia gazu i status akcyzowego).

Zwolnione z akcyzy od wyrobów węglowych będą paliwa przeznaczone do celów opałowych do przewozu towarów i pasażerów koleją (wydaje się to nieistotne, gdyż w Polsce raczej nie wykorzystuje się wyrobów gazowych w tym celu), do wytwarzania energii w skojarzeniu, w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie, w procesach metalurgicznych, mineralogicznych, elektrolitycznych oraz do redukcji chemicznej, a także przez zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby gazowe, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej.


Dyskryminacja gazu w stosunku do węgla?


W przypadku akcyzy na węgiel, aby być zwolnionym z podatku, wystarczyło mieć status zakładu energochłonnego lub funkcjonować w systemie EU ETS. W przypadku akcyzy na wyroby gazowe trzeba będzie spełnić oba te warunki.


Istotniejszym elementem "gazowej dyskryminacji" wydaje się być różnica w wymaganiach uprawniających do bycia "gazowym" przedsiębiorstwem energochłonnym. Aby uzyskać wspomniany status, udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej musi wynieść nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.


Jeśli więc przedsiębiorstwo uzyskałoby przykładowo 9% z gazu, 9% z węgla i 9% z prądu – nie będzie miało prawa do bycia zakładem energochłonnym. Przypomnijmy, że zakład energochłonny jest zwolniony z akcyzy od gazu zużywanego w całym zakładzie, a nie tylko w procesie produkcji. Wojciech Kotala stwierdził, że problem z uzyskaniem statusu zakładu energochłonnego mogą więc mieć np. rafinerie, gdyż mają one ogromne koszty związane z ropą i uwzględniając wyłącznie wyroby gazowe mogą nie osiągnąć wymaganych 10%.


C.d. zwolnień z akcyzy na wyroby węglowe


Ustawodawca przewidział ponadto zwolnienia dla czynności podlegających opodatkowaniu, których celem są wyroby energetyczne o kodach CN 2711 1100 i 2711 2100, przeznaczone do napędów stacjonarnych urządzeń, użyte w celach zwolnionych określonych w art. 31 b ust. 1 (kolej, kogeneracja, rolnictwo, mineralogia, elektroliza, metalurgia i zakłady energochłonne).


Zwolnieniem z akcyzy będą objęte również wyroby gazowe o kodach CN 2705 0000, 2711 1100 i 2711 2100, przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pożytku publicznego i wolontariaty.


Zgodnie z art. 31b ust. 3, pozostałe zwolnienia dotyczą wyrobów gazowych przeznaczonych do napędu statków powietrznych i napędów w żegludze (z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym), użycia w procesie produkcji energii elektrycznej i użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych. Ze względu na to, że w przypadku tej kategorii zwolnień nie ma warunku zużycia do celów opałowych, możliwe będzie zwolnienie wyrobów gazowych również zużycie do napędu silników spalinowych.


Wojciech Kotala zwraca jednak uwagę na fakt, iż Minister Finansów najprawdopodobniej źle zinterpretował Unijną Dyrektywę, gdyż w zwolnienie powinno obowiązywać "na terenach zakładów" produkcji energii, a nie "w procesie" – jeśli MF nie zmieni tego zapisu, wytwórcy energii będą musieli płacić akcyzę od wyrobów gazowych zużywanych w celach własnych (np. w celu ogrzania pomieszczeń administracyjnych).


W projekcie zapisany został jeszcze dodatkowy przepis dotyczący biogazu, zgodnie z którym wyprodukowany w składzie podatkowym i spełniający wymagania jakościowe, bez względu na kod CN, ma być objęty "zerową" akcyzą. Przepis ten wymaga zgody Komisji Europejskiej i w obecnym projekcie ustawy jest przepisem martwym.


Braki definicji w Ustawie o akcyzie


Przez to, że w ustawie nie znajdziemy niektórych definicji (np. "gospodarstwa domowego", "zużycia do celów opałowych", "elektrolizy" czy też "redukcji chemicznej") wiele podmiotów może mieć problem z określeniem swojego statusu gazowego – gdyż w literaturze znajdą zapewne mnóstwo różnych definicji. Najprawdopodobniej przedsiębiorcom mogą być więc potrzebne interpretacje Ministra Finansów.

Problemy związane z niedookreśleniem niektórych z pojęć budziły kontrowersje wśród uczestników warsztatów. Nie wiadomo np. czy wytwarzanie wodoru lub amoniaku, które jest celem pośrednim w procesie produkcji wyrobów energetycznych można uznać za argument do zwolnienia. Eksperci DLA PIPER przywołali wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 29 kwietnia 2004 r. zgodnie z którym "cel nakładania na oleje mineralne podatku akcyzowego jako podatku konsumpcyjnego przemawia za interpretowaniem wyrażenia użycie jako paliwo opałowe (...) jako wyrażenia odnoszącego się do wszystkich przypadków, w których oleje mineralne ulegają spalaniu i wytworzona w ten sposób energia cieplna jest używana do ogrzewania, niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania, w tym przekształcenia lub rozpadu substancji absorbującej energię cieplną w trakcie procesu chemicznego lub przemysłowego".

Rodzi się więc pytanie, czy np. wykorzystanie wyrobów gazowych w lampach, których celem jest oświetlenie miasta (a nie uzyskanie ciepła), powinno być powodem do zwolnienia. Czy w ten sposób nie można byłoby uargumentować niemal każdego zużycia? Kolejnym problemem wydaje się być zwolnienie dla gospodarstw domowych, w których są wydzielone pomieszczenia na prowadzenie działalności gospodarczej.


Pośredniczące podmioty gazowe i finalni nabywcy gazowi


Generalnym założeniem nowego systemu ma być podział uczestników obrotu gazem ziemnym na dwie grupy: pośredniczące podmioty gazowe i finalnych odbiorców gazowych. Status FNG mają mieć podmioty, które wyłącznie nabywają gaz: tylko na cele opodatkowane lub tylko na cele zwolnione oraz podmioty zagraniczne. Pozostałe podmioty mają mieć status PPG.


slajd22


W przypadku FNG podatnikiem będzie sprzedawca wyrobów gazowych, natomiast PPG będą rozliczać się z akcyzy same. FNG będą podatnikami tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy wyroby gazowe zostaną uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia lub w przypadku, gdy niemożliwe będzie ustalenie podmiotu, który dokonał sprzedaży tych towarów finalnemu nabywcy, a w wyniku kontroli podatkowej ustalono, że akcyza nie została zapłacona w należytej wysokości. FNG będzie podatnikiem również w przypadku, gdy wyroby gazowe zostaną nabyte w ramach zwolnienia z akcyzy, ale zostaną zużyte niezgodnie z przeznaczeniem.


Obowiązki ewidencyjne


Obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów gazowych będą miały wyłącznie podmioty o statusie PPG, w przypadku gdy będą sprzedawały wspomniane wyroby finalnemu nabywcy lub gdy same będą zużyją wyroby gazowe. PPG nie będą musiały prowadzić więc ewidencji, gdy będą sprzedawały wyroby gazowe wyłącznie innym PPG. FNG nie będzie miał obowiązku prowadzenia ewidencji zużycia w celu zwolnienia. Warto dodać, że sama ewidencja nie jest warunkiem stosowania zwolnień z akcyzy.


Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. PPG nie muszą prowadzić specjalnej ewidencji na potrzeby akcyzowe – mogą wykorzystać ewidencję prowadzoną na inne potrzeby podatkowe lub księgowe, jeżeli zawiera wszystkie wymagane dane.


Ewidencja prowadzona przez PPG w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy na terytorium RP powinna zawierać: (1) ilość wyrobów gazowych podaną w kilogramach lub metrach sześciennych, nazwy kodów CN oraz ich wartość opałową – wartość ta nie powinna być obliczana, musi zostać wybrana z wartości ustalonych przez ustawodawcę; (2) datę, (3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby FNG oraz (4) datę wystawienia i numery faktur lub innych dokumentów, z których wynika zapłata należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe.


Natomiast ewidencja w przypadku gdy PPW sam zużywa wyroby gazowe powinna zawierać: (1) ilość wyrobów gazowych użytych w ramach zwolnień z akcyzy – użytych na cele nieobjęte zwolnieniem, wyprodukowanych, nabytych/dostarczonych wewnątrzwspólnotowo, importowanych i eksportowanych, nabytych i sprzedanych na terytorium kraju – w podziale na miesiące dokonania czynności, odpowiednio w kilogramach lub metrach sześciennych, z uwzględnieniem nazw, kodów CN i wartości opałowych; (2) datę oraz adres miejsca dokonania czynności, a także (3) dane kontrahentów, z którymi dokonano tych czynności.


Obowiązki sprzedawcy i warunek zwolnienia z akcyzy


Eksperci DLA PIPER apelują, że warunkiem zwolnienia wyrobów węglowych z akcyzy jest określenie w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte w celach zwolnionych – warunek jest spełniony do czasu uzupełnienia umowy, nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 r. (nie dotyczy to zwolnienia wyrobów gazowych do napędu statków powietrznych i do napędu w żegludze – w tym przypadku warunkiem zwolnienia jest faktura wystawiona przez sprzedawcę z oświadczeniem nabywcy o przeznaczeniu wyrobów gazowych do tego zwolnienia).


Ponieważ sprzedawca wyrobów gazowych jest zobowiązany ustalić czy sprzedaje wyroby pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy gazowemu, Wojciech Kotala zwraca uwagę na potencjalne problemy związane z błędnym określeniem statusów przedsiębiorstw, z możliwością zmiany statusu oraz opieszałością podmiotów, które powinny zgłosić się do Naczelnika Urzędu Celnego o otrzymanie statusu PPG.


Warto wspomnieć również o tym, że regulacja ustawy o akcyzie dotyczącej opodatkowania ubytków wyrobów akcyzowych nie dotyczy wyrobów gazowych. Straty u PPG będą więc nieopodatkowane.Autor: Kamil Szkup – CBE Polska

Artykuł powstał w oparciu o materiały i wykłady specjalistycznych warsztatów "Akcyza na gaz", które odbyły się 20 czerwca 2013 roku w warszawskim hotelu Marriott. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zespół CBE Polska we współpracy z przedstawicielami kancelarii prawnej DLA PIPER – Dominiką Cabaj i Wojciechem Kotalą. W artykule wykorzystane zostały fragmenty prezentacji.

Warsztaty były objęte Honorowymi Patronatami: Stowarzyszenia Podatników w Polsce, Związku Pracodawców "Polskie Szkło" oraz Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. Podczas wydarzenia gościliśmy przedstawicieli Organów Celnych z Ciechanowa, Łodzi, Warszawy i Wrocławia. Za pomoc w promocji wydarzenia dziękujemy patronom medialnym warsztatów, którymi byli: Doradca Podatkowy, Quality News, inwestycje.pl, gazeo.pl, portalenergia.pl, infor.pl, biznes.wieszjak.pl, biogazownierolnicze.pl, portalenergetyczny.com, eko-samorzadowiec.pl, ksiegowosc.org, rachunkowosc.org, klimatyzacja.biz, wentylacja.biz, chlodnictwo.biz oraz ogrzewanie.info.pl.

Dziękujemy także wszystkim uczestnikom warsztatów – za zabieranie głosu podczas wydarzenia, za rzeczowe pytania, trafne komentarze i, przede wszystkim, za zaufanie i obecność.

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce od 1992 roku wspomaga powstawanie i rozwój innowacyjnych, przedsiębiorstw i regionów, poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie kadry zarządzającej instytucjami otoczenia biznesu w Polsce. Cele Stowarzyszenia to między innymi:

 • doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • wspomaganie transferu technologii i innowacji przede wszystkim z nauki do gospodarki,
 • tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania przedsiębiorczości,
 • integracja i współpraca ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • promocja badań i działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, innowacji, transferu technologii i rozwoju regionalnego.

SOOIPP jest organizacją pozarządową posiadającą silne zaplecze eksperckie, która realizuje szereg działań na rzecz środowiska instytucji otoczenia biznesu. Jednym z kluczowych przedsięwzięć jest Doroczna Konferencja SOOIPP.

W dniach 23-25 maja  br odbędzie się w Łodzi XXIV Konferencja – „FINANSOWANIE INNOWACJI I ROZWÓJ REGIONALNY”. W organizacji przedsięwzięcia naszymi partnerami są: Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny oraz Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja stanowi platformę do wymiany dobrych praktyk w zakresie teorii jak i praktyki związanej z finansowaniem i rozwojem działalności w ośrodkach innowacji i przedsiębiorczości (OIiP) takich jak parki technologiczne, inkubatory, centra transferu technologii czy ośrodki szkoleniowo-doradcze.

Podczas sesji konferencyjnych będą dyskutowane zagadnienia finansowania innowacji w kontekście rozwoju regionalnego w wymiarze strategicznym jak i tym praktycznym poprzez pokazanie dobrych praktyk w finansowaniu ośrodków innowacji i przedsiębiorczości i ich klientów – Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jedynie poprzez dynamiczny rozwój regionów możemy dążyć do konkurowania na rynku europejskim a innowacyjność jest podstawową siłą napędową dla wzrostu gospodarczego. W ostanim dniu konferencji zaplanowano sesje warsztatowe dotyczące kwestii mierzenia efektywności i standardów działania OIiP.

Jak co roku konferencja przyciąga szereg wydarzeń towarzyszących takich jak szkolenia i spotkania przedkonferencyjne, sesje naukowe, seminaria. W tym roku goście będą mogli zwiedzić BioNanoPark – centrum badawczo-wdrożeniowe dla biznesu zlokalizowane w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym a także uczestniczyć w Gali wręczenia nagród laureatom trzeciej edycji konkursu InnoFirma „Parkowe Orły” w pięknych wnętrzach Pałacu Poznańskiego w Łodzi.

Uczestnikom Doroczne Konferencje SOOIPP kojarzą się z doskonałą atmosferą, która pobudza i inspiruje do dalszego działania. Obecność gości zagranicznych pozwala na przyglądanie się jak działają ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w innych obszarach geograficznych. W tym roku będzie uczestnikiem Konferencji gość z Kuwejtu.

Konferencja SOOIPP przyczynia się do umacniania sieciowania działań OIiP i jest to jeden z najważniejszych elementów działalności. Zapraszamy do Łodzi i jako Organizatorzy dołożymy wszelkich starań aby charakter XXIV Konferencji był wyjątkowy. Rejestracja na stronie: www.sooipp.org.pl

 

1) Pani ostatnia płyta to „Kolędy na żywo”, jednak na oficjalnej stronie pojawiła się informacja o planach na nowy album, który miałby się ukazać już w tym roku. Czy może Pani coś zdradzić, w jakim klimacie będą nowe kawałki? Czym się Pani inspiruje?

 

Może sprostuję, że tytuł „Kolędy na żywo” nosiła płyta, którą nagrałam w 2001 roku, natomiast teraz nagrałam kolędy w ramach specjalnego projektu. Nie ukrywam, że nie planowałam go jakoś wcześniej. Zrobiłam tę płytę razem z moimi znakomitymi muzykami, aranżacją zajął się Grzegorz Jabłoński. Kilka utworów świątecznych nagraliśmy bardziej tradycyjnie, a przy kilku pozwoliliśmy sobie na większe szaleństwo, jeżeli chodzi o formę i sposób aranżacji oraz wykonania. Do kolęd każdy ma prawo i każdy może je robić po swojemu i to jest fajne, bo dzięki temu poznajemy kreatywność twórców. Ja często kupuję kolędy innych wykonawców, wręcz zbieram je, co roku. Natomiast ta płyta wybiła mnie z rytmu, w który już chciałam wchodzić, czyli rytmu robienia nowej płyty solowej. Wiem, że moi fani bardzo czekają na nową płytę i mogła się pojawić informacja, że pojawi się ona w tym roku. Ja natomiast nie obiecuję na 100%, chociaż mam nadzieję. Nad płytą zaczynam już pracować, ale nie założyłam sobie żadnego deadlinu. Ponieważ chcę sobie dać czas, żeby powstało coś fajnego, świeżego i ciekawego. A żeby tak się stało, nie chcę się spieszyć. Oczywiście nie mówię, że to będzie za dwa, trzy lata, ale może się uda w tym roku lub przyszłym.

Jeśli chodzi o to, jaka to ma być płyta, to jeszcze za wcześnie, aby zdradzać szczegóły. Na razie pierwsze utwory, nad którymi pracuję, to piosenki, które robię razem z moim mężem Michałem Dąbrówką, z którym zrobiłam ostatnią płytę „CoMix”. Zachęceni i uskrzydleni opiniami kolegów z branży po ostatnim pozytywnym przyjęciu płyty, która była naszym pierwszym muzycznym dzieckiem od początku do końca, pomyśleliśmy, że pójdziemy o krok dalej. Mogę jedynie zdradzić, ze to będzie płyta bezkompromisowa. Robimy coś, co czujemy i co nas kręci, i mamy nadzieję, ze znajdą się podobni do nas, jeśli chodzi o odbiorców. Co mnie inspiruje? Tak naprawdę całe życie to inspiracja. Słuchamy bardzo dużo nowej, świeżej muzyki albo inspirujemy się jakimś nowym instrumentem. Ostatnio mój mąż kupił nowy syntezator i spędził kilka dni w piwnicy, czyli tam gdzie jest nasze studio. Od razu na bazie kilku brzmień powstawał nowy pomysł. Czasami nawet brzmienie jest punktem wyjściowym.

 

 

2) W jakim okresie życia najbardziej cieszyły Panią występy estradowe? Z jakim odczuciem odsłuchuje Pani swoje przeboje z okresu kilkuletniej dziewczynki?

Trudno mi powiedzieć, w jakim okresie. Śpiewanie w ogóle na żywo jest chyba dla mnie najbardziej ciekawe, ponieważ nic nie jest powtarzalne, wszystko zaskakuje i bywa dużą niespodzianką. Publiczność, muzycy, wszystko inspiruje inaczej. Wszystko zależy od nastroju i chwili. Zresztą ja mam coś takiego, że przy każdej nowej płycie zmieniam aranżacje koncertowe również starszych piosenek, które wykonuję, więc nie nudzę się. Staram się, żeby nie dopadła mnie rutyna. Chyba nigdy nie było tak, żeby te występy mnie jakoś znudziły. I zawsze mnie bardzo cieszą, zawsze jest to dla mnie jakieś wydarzenie, mobilizacja i adrenalina.

Gdy odsłuchuję nagrania z dzieciństwa, to jest to dla mnie czymś, jak oglądanie zdjęć z dzieciństwa - bardzo śmieszne. I cały czas nie mogę wyjść z podziwu, że te piosenki tyle czasu przetrwały i cały czas wszyscy o nich pamiętają, i do nich wracają. To jest niezwykle miłe i znaczy, że miały w sobie jakąś prawdę. Myślę, mówiąc trochę nieskromnie, że były dobre; na pewno dobra kompozycja mojego taty z dobrymi tekstami, w większości przypadkach Jerzego Dąbrowskiego, ale nie tylko, które były tak skonstruowane, że nie traktowały dzieci jakoś gorzej. Dzieciom również należy się fajna, profesjonalna muzyka. I wtedy byliśmy może pionierami w takim podejściu. W podobnym czasie była też „Akademia Pana Kleksa”, a tak wcześniej to nie było zbyt wiele piosenek tak zaaranżowanych dla dzieci, jak dla dorosłych. Cieszę się, że coś takiego powstało i w zasadzie wpisałam się trochę tym w historię. Tak to dziś odbieram, patrząc, jak długie ma to życie. Natomiast ja w ogóle na swoje stare rzeczy, nie mówię już tutaj o dziecinnych, ale na takie piosenki, jak z płyty „Światło” czy kolejnych, zawsze patrzę z takim dystansem i z niektórych rzeczy jestem bardzo dumna, „Ale ja wtedy potrafiłam zaśpiewać” albo „O fajnie, że na coś takiego wpadłam”. A niektóre, nie ukrywam, chętnie zakopałabym głęboko gdzieś pod drzewem, ukradła ludziom płyty z domów i nie chciała, żeby to było słyszalne. Ale to jest chyba normalne.

 

3) Od śmierci Pani mamy minęło tyle lat, a jej piosenki wciąż zachwycają. Pamięć o Annie Jantar jest podtrzymywana również dzięki Pani. Proszę powiedzieć, czyim pomysłem było zorganizowanie koncertu „ Życia mała garść”? Czy jest on czymś w rodzaju hołdu dla wielkiej piosenkarki, ale przede wszystkim matki?

 

Jeśli chodzi o koncert „Życia mała garść” to proszę o sprostowanie w pytaniu. Jest to koncert dedykowany pamięci moich rodziców, Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego. Koncert nie jest moją inicjatywą, tylko miasta Opole oraz Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Została mi złożona taka propozycja, żeby zrobić taki koncert. Ja nie za bardzo wiedziałam, jak się do tego zabrać, ponieważ to jest trudne, aby zrobić koncert, w którym odda się hołd dwojgu osobom. Po pierwsze, są to moi rodzice, a więc jest to bardzo osobista sprawa. Po drugie, każde z nich w historii polskiej piosenki ma swoje miejsce i ogarnąć dwa życiorysy, tak je przedstawić i wybrać takie utwory, które pokażą, jaką rolę pełnili, w ciągu jednego koncertu, który w sumie zawierał 16 utworów, to nie było łatwe. Miałam taki klucz, żeby pokazać kompozycje mojego taty, które skomponował dla mojej mamy, ale również dla innych wykonawców, i piosenki mojej mamy, które śpiewała, skomponowane przez tatę jak i przez innych kompozytorów. Była to sztuka ograniczeń, jeżeli chodzi o sferę muzyczną. Potem pomyślałam sobie, że znakomicie byłoby mieć kogoś, kto aranżację potraktuje świeżo, wniesie coś nowego, a jednocześnie uszanuje w tych piosenkach to, co jest ważne. Jestem pewna, że najodpowiedniejszą osobą do tego okazał się Adam Sztaba, który moim zdaniem zrobił genialne aranżacje. Kolejna osoba, Bartek Prokopowicz, czyli reżyser, który reżyserował koncert i zrobił go w inny sposób. Wydaje mi się, że udało nam się odejść od festiwalowości, nie było konferansjera. Były filmiki, które wcześniej zrobiliśmy, przy których również ja pracowałam, bo rozmawiałam z wieloma osobami bliskimi moim rodzicom. Stworzył się taki piękny pamiętnik wspomnień. Nie trzeba było więcej słów ani żadnych zapowiedzi. Ten film się sam układał, jako piękna historia. No i chyba najważniejsze osoby, czyli wykonawcy, którzy dali nowe serce i nowe tchnienie w te piosenki. Ich świeże interpretacje, bo też mi na tym zależało. Wszyscy kochają to, co już było, i wiem, że są fani mojej mamy, którzy zawsze będą porównywa

: „Lepiej nie będzie”, a tutaj nie ma być lepiej. Tu po prostu ma być na nowo i inaczej. Zależało mi, żeby pokazać, że te piosenki po latach mogą poruszać, zachwycać i znaleźć też nową publiczność. I to się stało. To jest chyba najważniejsze, że te piosenki zachwycają na nowo w innych wersjach, innych wykonaniach. To jest dla mnie wielka satysfakcja. W ogóle praca nad ta płytą była dla mnie czymś niezwykle ważnym, mistycznym i nie ukrywam, że i bardzo wzruszającym. Pomimo tego, że cały czas byłam za kulisami przy tej pracy, wydaje mi się, że przeżyłam znacznie więcej, niż gdybym śpiewała. To była moja świadoma decyzja. Wydawało mi się, że to już mnie przerasta, i chciałam też dać zupełnie inne spojrzenie. Dzięki temu mamy coś nowego, piękną płytę, która właśnie ukazała się w formie DVD i audio o tym samym tytule „Życia mała garść”.

 

4) Czy oprócz niezależności twórczej, jaką daje Pani nagrywanie wraz z mężem we własnym studiu, ma Pani jakieś szersze palny, będąc producentką? Coś na wzór Kayax? Poszukiwanie nowych talentów i pomaganie na starcie?

Myślę, że to przyjdzie kiedyś, że razem z mężem będziemy wspierać młode talenty. Jest wiele osób, którym staram się jakoś pomóc, może jeszcze nie fonograficznie, nie wydałam jeszcze nikomu płyty. To jest też wielka odpowiedzialność. Nie chciałabym zrobić tak, że zabieram się za coś, a sama tak do końca nie wiem, jak robić. Myślę, że jeszcze troszeczkę musi czasu upłynąć, żebym ja dojrzała do tego, żeby odpowiadać za czyjąś karierę; ale to jest rzeczywiście jakaś przyszłość, żeby wspierać młodych ludzi i pomagać im produkować płyty czy nawet w ogóle produkować, zwłaszcza że mamy do tego odpowiednie warunki studyjne. Zobaczymy. Póki co skupiam się na swojej kolejnej solowej płycie i póki mam taką kreatywnoś

, żeby zrobić coś swojego, świeżego i nowego, to jeszcze chcę o to powalczyć, bo teraz jest fajny etap w moim życiu. Mam takie wrażenie, że nic nie muszę. Nie muszę nikomu nic udowadnia

ani spełniać czyichś oczekiwań. Myślę, że to jest taki czas, kiedy można zaryzykować czymś bardziej odważnym artystycznie, zrobić coś, z czego będzie się dumnym. Zresztą do każdej płyty ma się takie podejście, ale tym razem nie zależy mi na tym, aby ta płyta coś osiągnęła od strony komercyjnej lub oczekiwań. Nie myślę o piosenkach w kontekście radiowym, tylko o ciekawym projekcie, czymś, co będzie spójne z wizją i uda mi się zamknąć w całość, a to jest chyba najtrudniejsze, bo zrobić jedną fajną, ciekawą piosenkę można, natomiast cały album, który będzie spójny, to już się trzeba trochę bardziej postarać. Trochę pracy przede mną, ale fajnej. Mam do zapełnienia kartkę czymś nowym i ciekawym. Czymś, co kocham.

 

5) Czy Janek albo Ania zdradzają już muzyczny talent, jaki odziedziczyli po rodzicach?

Moje dzieci chodzą do szkoły muzycznej, są w klasie fortepianu. Jasio w tym roku kończy już podstawową szkołę fortepianu i to z sukcesem, i chyba pójdzie w tym dalej. Ania jest w pierwszej klasie szkoły muzycznej, ale jest bardzo skupiona na tym. Nie trzeba jej gonić do ćwiczenia, szybko wszystko łapie. Na pewno są muzykalne i na pewno talent muzyczny mają. Mnie jest trudno oceniać i ja nie będę też tutaj się zastanawiała, co będzie z ich przyszłością. Jasio mówi, że chciałby być muzykiem i że to lubi bardzo; Ania, jeszcze nie wiem, bo ma 7 lat i ma tysiąc pomysłów na minutę; ale wydaje mi się, że podstawowe wykształcenie muzyczne na pewno im się przyda. Uczy to dyscypliny, cierpliwości, skupienia, wyrabia wyobraźnię, więc na pewno chcemy im to zapewnić. Dorastają w świecie muzyki, wśród naszej pracy, naszych spotkań z muzykami, z kolegami, prób, koncertów, często nam towarzyszą przy takich okazjach. No i teraz pytanie, czy będą chciały pójść tą drogą, którą mogą zaobserwować łatwo, czy na przekór - zrobić coś innego. To już będzie ich decyzja. My możemy im tylko pomagać. Najważniejsze, żeby mieli jakąś pasję, bo wiem, że to jest coś, co bardzo w życiu nakręca.

 

1 stycznia 2012 r. wprowadzony został nowy, alternatywny sposób tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – tzw. tryb S24. Umożliwia on zakładanie tych podmiotów przy wykorzystaniu specjalnego wzorca umowy. Nowy tryb tworzenia i rejestracji dotyczy wyłącznie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako najczęściej występującego typu spółek handlowych w Polsce.Wzorzec jest publikowany w systemie teleinformatycznym (w Internecie - na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Podanie takiego szablonu jest konieczne, ponieważ nowe przepisy dopuszczają jednocześnie rezygnację z obowiązku stosowania formy aktu notarialnego dla umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast zmiana umowy spółki z o.o. już utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy jest możliwa po zarejestrowaniu spółki i wymaga formy aktu notarialnego.

Wspólnicy decydujący się na wzorzec, muszą przyjąć go w całości, bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.

Ważność umowy wymaga złożenia przez wspólników podpisów elektronicznych. Dopuszcza się ich zwykłą formę, ale nie wyklucza kwalifikowanej, tzw. bezpiecznej1 . Tak samo należy sygnować wnioski rejestrowe, które też są udostępnione w systemie elektronicznym, podobnie jak listy wspólników. Dokumenty te można także przesłać do sądu rejestrowego przez Internet, a wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu (stąd nazwa potoczna tego trybu: S24). Umowa będzie zawarta po wprowadzeniu wszystkich koniecznych danych i po opatrzeniu jej podpisem elektronicznym.

Dla zapewnienia pewności obrotu przewiduje się, że pokrycie kapitału zakładowego w spółkach z o.o. tworzonych w uproszczonym trybie następować ma wyłącznie poprzez wpłacenie przez partnerów stosownych kwot pieniężnych. Posłużenie się aportem będzie dopuszczalne dopiero po wpisaniu danego podmiotu do rejestru. Zarząd danego podmiotu gospodarczego w ciągu 7 dni od jego rejestracji musi wydać oświadczenie potwierdzające pokrycie kapitału założycielskiego. Zakłada się przy tym, że spełnienie wymogów finansowych odbywa się za pośrednictwem e-konta. Wniesienie wkładów pieniężnych przez wszystkich wspólników w całości powinno zatem nastąpić w terminie 7 dni od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS; jest to odejście od obowiązku pokrycia kapitału zakładowego przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki.

Zmiany nastąpiły także w przepisach ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z których najistotniejsze regulują kwestie: przekazywania dokumentów dotyczących zawiązania i zgłoszenia spółki z o.o., sporządzonych w systemie teleinformatycznym, do elektronicznego katalogu dokumentów spółek oraz trybu i sposobu składania wniosku o dokonanie wpisu spółki S24 do KRS. Ułatwi to pozyskiwanie informacji o takiej spółce, a ponadto uwolni sądy rejestrowe od obowiązku sporządzania skanu dokumentów złożonych do akt rejestrowych w postaci papierowej. Nowa regulacja wyklucza możliwość zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty sądowej od wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Do zgłoszenia spółki z o.o. trzeba dołączyć, sporządzone na specjalnie przygotowanych formularzach:
1) umowę spółki opatrzoną podpisem elektronicznym,
2) listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez wszystkich członków zarządu podpisem elektronicznym,
3) oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone podpisem elektronicznym, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, chyba że nastąpi to po założeniu spółki.
W terminie 7 dni od rejestracji spółki jej zarząd zobowiązany będzie złożyć do sądu rejestrowego:
1) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeśli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki,
2) złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.
W toku postępowania rejestracyjnego doręczenie orzeczeń i pism sądowych dokonywane będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe.

Ułatwienia te wprowadza ustawa z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw2. Uchyla ona obowiązek wykorzystania w procesie rejestracji spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy z instytucji tzw. „jednego okienka”, ponieważ w praktyce wydłuża on łączny czas rejestracji podmiotu w KRS  i pozostałych urzędach. Nowelizacja wyklucza zwolnienia z opłat sądowych przy rejestrowaniu spółek powstałych z wykorzystaniem wzorca umowy. Można się o nie ubiegać jedynie w razie skorzystania ze zwykłych, dotychczasowych procedur.

 

1 Nie jest więc konieczny bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

2 Dz.U. Nr 92, poz. 531

 

Składki na ubezpieczenia rentowe sfinansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek.

Składka rentowa zostanie więc podniesiona o 2 punkty procentowe - do poziomu 8%. Dodatkowe koszty obciążą pracodawców. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wchodzi w życie już z dniem 1 lutego 2012 r. Małe i średnie firmy silnie odczują podwyższenie składki rentowej i mogą zmniejszać zatrudnienie.

Od 1 stycznia 2012 r. do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o podatku od towarów i usług (formularz VAT-R).

Formularz VAT-R będą mogli dołączyć tylko przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Od czynności urzędowej polegającej na potwierdzeniu zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 170 zł. W formularzu VAT-R wskazuje się naczelnika, do którego kierowane jest zgłoszenie. Jest to naczelnik właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności. Jeśli czynności opodatkowane VAT wykonywane są na terenie objętym zakresem działalności dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to formularz VAT-R należy złożyć do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Od początku 2012 r. we wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może określić dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia jego spraw. Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem.

Wskazanie pełnomocnika jest fakultatywne. Dane pełnomocnika będą dostępne (poza numerem PESEL i adresem zamieszkania) na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.

Ustanowienie pełnomocnika i podanie jego danych do CEIDG oznacza, że w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed organami administracji publicznej pełnomocnik będzie mógł reprezentować przedsiębiorcę bez konieczności posługiwania się ani dołączania do akt sprawy odrębnych dokumentów (pełnomocnictw; nie obejmuje to jednak spraw podatkowych i skarbowych. Organy te z urzędu potwierdzają w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy. W związku z tym, że w tym przypadku nie ma obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie wystąpi też obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

Jeżeli wnioskodawca ustanowił więcej niż jednego pełnomocnika, informację o kolejnych pełnomocnikach może zgłosić do CEIDG za pomocą druków CEIDG-PN.

 

W marcu br. każdy z 9 mln emerytów i rencistów dostanie 71 zł podwyżki. Wszystkie emerytury i renty będą podwyższone o jednakową kwotę. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).


O tę kwotę podwyższone będą także emerytury i renty rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz świadczenia pozaubezpieczeniowe: zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych.

Jednak waloryzacja emerytur i rent w swym założeniu ma na celu zachowanie ich realnej wartości i niedopuszczenie do stopniowego zmniejszania siły nabywczej emerytur w wyniku inflacji.

Waloryzacja obejmie też podstawę wymiaru świadczenia. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy w 2012 r. kwoty najniższej emerytury i renty będą wynosić:

 • 799,18 zł miesięcznie – to kwota najniższej emerytury, renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy;

 • 613,38 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy.

W propozycji rządowej przewidziano również zwiększenie dodatków do emerytur i rent. Zostaną one podwyższone o wskaźnik procentowy waloryzacji (104,8%). Wskaźnik ten będzie miał też zastosowanie do obliczania maksymalnych kwot zmniejszeń świadczeń w przypadku osiągania przez emeryta lub rencistę dochodu z pracy.

W związku z noworocznym zamieszaniem dotyczącym przepisywania i sprzedaży leków refundowanych, rząd przyjął nowelizację ustawy refundacyjnej, w której dokonano istotnych zmian.

 

Najważniejszą jest możliwość objęcia (na podstawie decyzji podejmowanej przez ministra zdrowia) refundacją leku o wskazaniach do stosowania, dawkowania lub podawania innego niż to określono w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Chodzi o zapewnienie możliwości objęcia refundacją leków przepisywanych ze względu na ich zastosowanie kliniczne, a nie tylko ze względu na zakres rejestracji.

Lekarze nie będą karani za niewłaściwe wypisanie recepty (chodzi np. o receptę wypisaną niezgodnie z uprawnieniami pacjenta). Ci z nich, którzy do chwili wejścia w życie nowych przepisów wystawili taką receptę, będą objęci abolicją.

Zmieni się ponadto sposób naliczania marży detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych z zagranicy. Chodzi o tzw. import docelowy leku dla konkretnego pacjenta, realizowany na podstawie szczegółowych i zweryfikowanych zaleceń lekarza. Zrównano marżę detaliczną dla tych leków z marżą detaliczną obowiązującą dla pozostałych rodzajów leków, dzięki czemu pacjenci będą mieli większy dostęp do tych środków.

Od początku 2012 r. obowiązuje dłuższy termin udzielenia pracownikom zaległego urlopu. Pracodawcy mają na to czas aż do końca września następnego roku.

Zmieniony przepis art. 168 Kodeksu pracy przewiduje teraz, że urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego1. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym zaległy urlop należało wykorzystać do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Dzięki tej zmianie pracodawcy zyskali większą swobodę w zarządzaniu planem urlopów, zaś pracownik może zaplanować wypoczynek w dogodnym dla siebie okresie.

Zmieniony przepis art. 168 Kodeksu pracy stosuje się już do urlopu zaległego za rok 2011 i do urlopów zaległych za poprzednie lata. W roku 2012 urlopy niewykorzystane za poprzednie lata mają bowiem status urlopu zaległego.

1 Na mocy art. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 232, poz. 1378)

 

 

Słyszałem, że od nowego roku zmieniły się przepisy dotyczące czasu pracy niepełnosprawnych. Kiedy zastosowanie znajdzie do nich skrócona norma czasu pracy?

W wyniku nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, od 1 stycznia 2012 r. osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają pracować w pełnym wymiarze (przez 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo). Nowe przepisy dają co prawda niepełnosprawnym – na podstawie zaświadczenia od lekarza o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy - możliwość powrotu do skróconego, 7-godzinnego dnia pracy (35 godzin w tygodniu), lecz nie wiadomo, jakie kryteria musi spełnić pracownik, żeby móc pracować krócej. Nie przewidziano także żadnego mechanizmu kontroli czy odwołania od decyzji lekarza.

Pracownik, który chce skorzystać ze skróconego czasu pracy, musi złożyć wniosek do pracodawcy, aby ten skierował go na badania na koszt firmy.

Ponadto od 1 stycznia 2012 r. status zakładów pracy chronionej mogą uzyskać podmioty, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (do tej pory było to odpowiednio 40% i 10%).


W tradycyjnych sklepach tłok i trzeba stracić dużo czasu na zakupy. W sklepie internetowym kupowanie jest wygodniejsze - z dostawą do domu. Jak jednak bezpiecznie korzystać z uroków internetowych ofert i nie dać się oszukać?

 

Poznaj 7 kroków przygotowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ułatwiających poruszanie się w wirtualnych sklepach:

Krok 1: dowiedz się od kogo kupujesz. Upewnij się, czy sklep zamieścił swoje dane na stronie internetowej. Adres przedsiębiorcy, numer działalności gospodarczej, pod którym przedsiębiorca jest zarejestrowany – to obowiązkowe dane, które pozwalają stwierdzić, czy sprzedawca rzeczywiście istnieje. Uczciwy nie ma powodów, aby je ukrywać. Jeżeli wybierasz zakupy grupowe – przeczytaj dokładnie regulamin, sprawdź terminy – może się okazać, że kupon będzie można zrealizować tylko w ściśle określonym czasie, niekoniecznie odpowiednim dla Ciebie. Porównaj także koszt promocyjnej usługi lub produktu z regularnym cennikiem.

Krok 2: przeczytaj i sprawdź - opis produktu, zdjęcia, cenę. Ostateczny koszt powinien uwzględniać podatki oraz wszystkie dodatkowe opłaty – np. wysyłki, zapakowania, ubezpieczenia. Zanim zamówisz, poznaj zasady płatności – wybierz tę, która w konkretnym przypadku jest najbezpieczniejsza. Jeśli nie jesteś przekonany co do wiarygodności sprzedawcy wybierz opcję zapłaty przy odbiorze.

Krok 3: zapytaj o termin dostarczenia. Okazjonalne towary (np. prezenty) zamawiaj z wyprzedzeniem, ponieważ internetowy sprzedawca ma 30 dni na zrealizowanie zamówienia. W takim samym terminie musi poinformować konsumenta o tym, że nie jest w stanie dostarczyć produktu, np. dlatego, że towar jest już niedostępny. Przed zamówieniem dowiedz się, jak długi jest termin realizacji zamówienia oraz dostarczenia przesyłki.

Krok 4: masz czas do namysłu. W przeciwieństwie do zakupów tradycyjnych zwrot prezentu, który po prostu się nie podoba, jest możliwy w przypadku zakupów wirtualnych niezależnie od woli sprzedawcy.  Można to zrobić w ciągu 10 dni, ale tylko wtedy, gdy  twoim kontrahentem jest przedsiębiorca. Jeżeli kupujesz od konsumenta – na przykład podczas aukcji internetowej - dochodzenie praw może być utrudnione. Przede wszystkim to czy będzie możliwy zwrot nieudanych zakupów oraz na jakich warunkach, musisz ustalić ze sprzedającym przed zawarciem umowy.

Krok 5: szczególne prawo w przypadku zakupów wirtualnych. Czas do namysłu i możliwość rezygnacji z zakupów – to wyjątkowy przywilej kupującego w sieci. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, musisz w ciągu 10 dni od momentu odbioru przesyłki wysłać przedsiębiorcy pisemne oświadczenie – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, dołączając dowód zakupu (np. paragon). Nie trzeba podawać żadnego powodu zwrotu, a przedsiębiorca nie może żądać odstępnego. Konsument musi odesłać nieużywany produkt. Sprzedawca ma 14 dni na zwrot wpłaconej kwoty: ceny towaru oraz kosztów jego wysłania konsumentowi, jeżeli ten musiał je ponieść.

Krok 6: pamiętaj o wyjątkach. Są jednak grupy produktów, których zakup w sklepie wirtualnym nie daje jednocześnie możliwości zwrotu. Nie możesz zrezygnować z zakupów, gdy zamawiasz: płytę CD, DVD, program komputerowy i rozpakowałeś je z folii – stanowi o tym tzw. klauzula celofanowa. Rezygnacja nie będzie też możliwa, gdy kupiłeś wycieczkę, bilet do kina, teatru, na koncert. Pamiętaj o wyjątkach i kupuj świadomie.

Krok 7: masz prawo do reklamacji. Wato pamiętać, że towary kupione w sieci, które okazały się wadliwe, niezgodne z umową lub po prostu zepsuły się - możesz reklamować. Masz na to aż dwa lata od zakupu. Koniecznie zachowaj paragon lub inny dowód zakupu – ułatwią dochodzenie roszczeń, w szczególności w przypadku składania reklamacji.

Źródło: www.uokik.gov.pl, A.J.

 

Od 2 stycznia 2012 r., w myśl przepisów unijnych, obrót wyrobami węglowymi podlega akcyzie. Jednak zdecydowana większość tego obrotu podlega zwolnieniu od tego podatku. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przewiduje maksymalny zakres zwolnień przewidzianych w unijnej dyrektywie.

Ze zwolnienia mogą korzysta

zarówno podmioty zużywające wyroby węglowe do celów zwolnionych od akcyzy, jak i pośrednicy w obrocie tymi wyrobami, tzw. pośredniczące podmioty węglowe (podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy).

Warunkiem korzystania ze zwolnienia od akcyzy przez pośredniczące podmioty węglowe jest jedynie powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze prowadzenia działalności w tym charakterze oraz wystawienie tzw. dokumentu dostawy i dołączenie go do przemieszczanych wyrobów węglowych. Dokument dostawy jest wystawiany tylko w razie przemieszczania wyrobów węglowych do ich odbiorcy. Nie wystawia się tego dokumentu w przypadku tzw. transakcji fakturowych, czyli sprzedaży bez dostarczania odbiorcy wyrobów węglowych będących przedmiotem tej sprzedaży.

Dokument dostawy nie jest dokumentem warunkującym sprzedaż węgla tylko dokumentem warunkującym zwolnienie od podatku akcyzowego.

W przypadku sprzedaży węgla z zapłaconą akcyzą nie ma obowiązku wystawiania dokumentu dostawy.

W razie gdy odbiór wyrobów węglowych przez ich nabywcę następuje bezpośrednio od podmiotu sprzedającego lub w punkcie sprzedaży, potwierdzenie odbioru tych wyrobów następuje w miejscu odbioru znajdującym się u sprzedawcy, zatem nie ma konieczności późniejszego odsyłania przez nabywcę potwierdzonego dokumentu dostawy temu sprzedawcy.

Podmiot nabywający wyroby węglowe, podpisując w dokumencie dostawy potwierdzenie odbioru, akceptuje tym samym ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy opisane w tym dokumencie i od tego momentu ponosi odpowiedzialność za ich zużycie zgodne z tym przeznaczeniem.

Źródło: www.mf.gov.pl

 

Łódzcy funkcjonariusze Służby Celnej zatrzymali mężczyznę handlującego „w sieci” tytoniem bez akcyzy. Miesięcznie sprzedawał w ten sposób kilka ton nielegalnego towaru.

Funkcjonariusze podejrzewali, że jeden z mieszkańców województwa łódzkiego handluje na dużą skalę tytoniem bez akcyzy, wykorzystując do tego celu różne portale internetowe. W swojej działalności posługiwał się fałszywymi danymi osób i firm.
Celnicy przeprowadzili kontrolę na terenie jednej z posesji w Łodzi. Tam, zgodnie z przypuszczeniami funkcjonariuszy, miał się mieścić magazyn nielegalnego towaru.
Podejrzenia te potwierdziły się. Kiedy funkcjonariusze weszli na teren nieruchomości, mężczyzna przepakowywał worki z tytoniem ze swojego samochodu do pomieszczenia magazynowego. Worki z tytoniem, a także folie do jego pakowania, oznaczone logo jednego z legalnych producentów, znaleziono też w pomieszczeniach magazynowych.
Następnie celnicy udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny. Tam znaleźli kolejne worki z tytoniem oraz wiele dowodów świadczących o skali nielegalnego procederu, m.in. torebki strunowe, gilzy papierosowe, wypełnione druki przesyłek pobraniowych, potwierdzenia otwarcia rachunków bankowych na różne nazwiska, karty płatnicze, telefony komórkowe,laptop, a także pieczątki i dokumenty świadczące o posługiwaniu się danymi fałszywych osób i firm.
Zabezpieczono też skrupulatnie prowadzoną dokumentację, w której sprawca odnotowywał każdą transakcję. Ze zgromadzonego materiału wynika, że mężczyzna potrafił sprzedać i rozesłać ok. tony tytoniu tygodniowo.
Funkcjonariusze przeprowadzili też kontrolę firmy kurierskiej, za pośrednictwem której sprawca wysyłał towar. Beny, pies służbowy szkolony do wykrywania tytoniu, bezbłędnie wskazał 23 paczki pochodzące od osób, których danymi posługiwał się handlarz.
Łącznie funkcjonariusze celni zabezpieczyli blisko półtorej tony tytoniu o wartości ponad 600 tysięcy złotych. Uszczuplenia akcyzy wyliczono wstępnie na ponad 730 tysięcy złotych.
Mężczyźnie postawiono zarzut wprowadzania na rynek nielegalnego tytoniu i posługiwania się sfałszowanymi znakami towarowymi. Zarzuty usłyszał też właściciel posesji, w której mieszkał handlarz. Odpowie on za przechowywanie nielegalnego towaru.

Łódzcy funkcjonariusze Służby Celnej zatrzymali mężczyznę handlującego „w sieci” tytoniem bez akcyzy. Miesięcznie sprzedawał w ten sposób kilka ton nielegalnego towaru.

Funkcjonariusze podejrzewali, że jeden z mieszkańców województwa łódzkiego handluje na dużą skalę tytoniem bez akcyzy, wykorzystując do tego celu różne portale internetowe. W swojej działalności posługiwał się fałszywymi danymi osób i firm.
Celnicy przeprowadzili kontrolę na terenie jednej z posesji w Łodzi. Tam, zgodnie z przypuszczeniami funkcjonariuszy, miał się mieścić magazyn nielegalnego towaru.
Podejrzenia te potwierdziły się. Kiedy funkcjonariusze weszli na teren nieruchomości, mężczyzna przepakowywał worki z tytoniem ze swojego samochodu do pomieszczenia magazynowego. Worki z tytoniem, a także folie do jego pakowania, oznaczone logo jednego z legalnych producentów, znaleziono też w pomieszczeniach magazynowych.
Następnie celnicy udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny. Tam znaleźli kolejne worki z tytoniem oraz wiele dowodów świadczących o skali nielegalnego procederu, m.in. torebki strunowe, gilzy papierosowe, wypełnione druki przesyłek pobraniowych, potwierdzenia otwarcia rachunków bankowych na różne nazwiska, karty płatnicze, telefony komórkowe,laptop, a także pieczątki i dokumenty świadczące o posługiwaniu się danymi fałszywych osób i firm.
Zabezpieczono też skrupulatnie prowadzoną dokumentację, w której sprawca odnotowywał każdą transakcję. Ze zgromadzonego materiału wynika, że mężczyzna potrafił sprzedać i rozesłać ok. tony tytoniu tygodniowo.
Funkcjonariusze przeprowadzili też kontrolę firmy kurierskiej, za pośrednictwem której sprawca wysyłał towar. Beny, pies służbowy szkolony do wykrywania tytoniu, bezbłędnie wskazał 23 paczki pochodzące od osób, których danymi posługiwał się handlarz.
Łącznie funkcjonariusze celni zabezpieczyli blisko półtorej tony tytoniu o wartości ponad 600 tysięcy złotych. Uszczuplenia akcyzy wyliczono wstępnie na ponad 730 tysięcy złotych.
Mężczyźnie postawiono zarzut wprowadzania na rynek nielegalnego tytoniu i posługiwania się sfałszowanymi znakami towarowymi. Zarzuty usłyszał też właściciel posesji, w której mieszkał handlarz. Odpowie on za przechowywanie nielegalnego towaru.

 

Od 13 stycznia br. uprawnieni przedsiębiorcy, posiadający specjalne zezwolenia mogą podczas imprez masowych sprzedawać i podawać napoje o niskiej zawartości alkoholu.

 

Zgodnie z nowymi przepisami, sprzedaż i podawanie niskoprocentowych napojów alkoholowych na imprezach masowych mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie wydane na podstawie przepisów ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoby uczestniczące w imprezie masowej mogą kupić jedynie napoje o niskiej zawartości alkoholu (nie więcej niż 3,5% zawartości).

Niskoprocentowe napoje alkoholowe można podawać tylko w opakowaniach, które nie stwarzają zagrożenia. Niedozwolone więc są opakowania wykonane m.in. ze szkła i metalu. Napoje alkoholowe o zawartości poniżej 3,5% nie są również sprzedawane ani podawane na imprezach masowych podwyższonego ryzyka. Nadal uczestnicy imprezy masowej nie mogą wnosić własnych napojów alkoholowych.

- To niektóre z nowości wynikających z ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

 

 


Narciarz zjazdowy lub snowboardzista do ukończenia 16. roku życia musi na zorganizowanym terenie narciarskim mieć w czasie jazdy kask. Za jazdę bez kasku grozi grzywna. Zabroniona jest też jazda w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środka odurzającego. Za takie wykroczenie przewidziano również karę grzywny.

Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim może odmówić wstępu albo nakazać jego opuszczenie osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, iż znajduje się ona pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Zarządca terenu musi prowadzić rejestr wypadków. Ma on zawierać m.in. dane osoby, której udzielono pomocy, rodzaj urazu, imiona i nazwiska ratowników. Dane te powinny być przechowywane przez 10 lat.

Trasy narciarskie podzielono na 3 stopnie trudności:

 • łatwe trasy zjazdowe to stoki o średnim nachyleniu do 21% (12°) i maksymalnym stopniu nachylenia do 30% (17°),

 • przy stokach trudnych średnie nachylenie wynosi do 29% (16°), a maksymalne do 40% (22°),

 • zaś bardzo trudne trasy to te, których średnie nachylenie wynosi powyżej 29% (16°), a maksymalne - powyżej 40% (22°).

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich1 umożliwia wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa górskiego różnym podmiotom, a nie tylko, jak dotychczas, jednostkom GOPR i TOPR. Warunkiem jest jednak uzyskanie przez zainteresowane podmioty formalnej zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który będzie miał prawo do oceny i wyboru najlepszej zgłoszonej oferty dotyczącej zorganizowania ratownictwa górskiego na danym obszarze.

Zadania z zakresu ratownictwa górskiego mają być finansowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach dotacji celowych, które będą także mogły być udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pochodzić ze źródeł własnych organizacji.

 

1 Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241

 

 

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 233 Minister Finansów wyjaśnił, jaką podatku od nieruchomości za garaże stanowiące integralną część lokalu mieszkalnego.

Wskazał, że korzystniejszą dla podatnika stawkę podatku właściwą dla budynków mieszkalnych stosuje się w przypadku garaży będących pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz dla garaży wielostanowiskowych mieszczących się w bryle budynku mieszkalnego, stanowiących element nieruchomości wspólnej z określeniem korzystania z poszczególnych miejsc w ramach podziału quoad usum. Garaż będący odrębną nieruchomością z księgą wieczystą podlega natomiast opodatkowaniu wyższą stawką, jak dla budynków i ich części pozostałych.

 

Podatek od zbycia nieruchomości nabytych przed 2007 r.

Minister Finansów1 wyjaśnił niedawno stosowanie przepisów art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.) dot. 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.


Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
2, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przy sprzedaży po tych 5 latach nie ma w ogóle podatku dochodowego.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw3 od dnia 1 stycznia 2007 r. zostały zmienione zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 1 tej nowelizacji, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru4.

Podatnik mógł jednak w tym samym terminie5 złożyć oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczy na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy. Zgodnie bowiem z tymi przepisami, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na:

 • nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

 • nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

 • nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na wyżej wymienione cele, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Spełnienie przez podatnika warunków określonych w tym przepisie skutkuje zwolnieniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych od podatku dochodowego z mocy prawa. W przeciwnym razie podatek jest płatny przez podatnika najpóźniej następnego dnia po upływie dwóch lat licząc od dnia sprzedaży wraz z odsetkami naliczanymi od terminu płatności określonego w ust. 2 art. 28 ustawy.

Złożenie przez podatnika oświadczenia nie powoduje zmiany terminu płatności zryczałtowanego 10% podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Zobowiązanie podatkowe w tym podatku powstaje z mocy prawa. Do tego podatku ma zastosowanie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, stanowiący, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Minister Finansów stwierdził więc, że termin przedawnienia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i ww. praw majątkowych liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (14 dni od dokonania odpłatnego zbycia) i jest niezależny od złożenia oświadczenia o przeznaczeniu uzyskanego przychodu na cele warunkujące zwolnienie podatkowe. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych6.

1 w interpretacji ogólnej z 27 grudnia 2011 r., nr DD9/033/297/BRT/SKT/2011/DD-466

2 Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, z późn. zm.

3 Dz.U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.

4 art. 28 ust. 4 ustawy

5 na podstawie art. 28 ust. 2a ustawy

6 Zob. np.: wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2008 r., sygn. akt II FSK 1294/07, wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 20 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Go 379/10, wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 1593/10, wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 311/10.

 

 

Identyfikator podatkowy

Na jakich drukach podatnik musi teraz dokonywać zgłoszenia lub aktualizacji swych danych w urzędzie skarbowym?

 

Od 1 stycznia 2012 r.1 dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT – jedynym identyfikatorem podatkowym stał się nr PESEL. W przypadku tych osób pozostał jedynie obowiązek aktualizacji adresu zamieszkania, której można dokonać zarówno w składanej deklaracji lub w każdym innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Jeśli jednak podatnik chce dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego, mimo braku obowiązku do założenia deklaracji czy innego dokumentu, może zgłosić taki adres na formularzu ZAP-3. Na formularzu ZAP-3 można także zgłosić numer rachunku bankowego, jeżeli np.: podatnik chce uzyskać zwrot nadpłaty podatku na rachunek bankowy, a nie za pośrednictwem przekazu pocztowego.

Od początku 2012 r. jedynym identyfikatorem podatkowym jest zatem:

 1. numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nie prowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

 2. NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszło też w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych2. W rozporządzeniu określone zostały wzory formularzy:

 • zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącego podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2),

 • zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7),

 • zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3)

oraz

 • załączników do zgłoszenia NIP-7 i NIP-2:

  • informacji o rachunkach bankowych (NIP-B),

  • informacji o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C)

 • załączników do zgłoszenia NIP-2:

  • informacji o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (NIP-2A),

  • informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D).

Wzory formularzy są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

 

 

1 z mocy ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1016)

 

2 Dz.U. Nr 298, poz. 1765

 

Odbiorcy energii wiedzą coraz więcej o tym, jak zmienić sprzedawcę, i coraz częściej decydują się na zmianę, wybierając korzystniejszą ofertę. Zmiana sprzedawcy energii jest wygodna i bezpieczna dla odbiorcy.

Coraz więcej odbiorców zna swoje prawa i coraz częściej z nich korzysta, zmieniając sprzedawcę. Prawie 7 tys. odbiorców TPA w grupie odbiorców indywidualnych zarejestrował monitoring URE we wrześniu 2011 r. W przyszłym roku najprawdopodobniej zmienią się taryfy za prąd, stąd warto przypomnieć o takiej możliwości..


Wybór jest prosty...

Każdy jest odbiorcą energii (tak konsument, jak i przedsiębiorca) i jeżeli zna swoje prawa staje się równorzędnym partnerem na rynku energii. To Ty kupujesz energetyczny towar i Ty decydujesz, gdzie i jak wydasz swoje pieniądze.

Jeżeli nie jesteś zadowolony z warunków proponowanych przez swojego „pierwszego sprzedawcę” energii, tzw. sprzedawcę z urzędu - masz wybór i możesz zawrzeć umowę z nowym sprzedawcą.Znajdź sprzedawcę, wciśnij „Enter”

Na terenie działania Twojego Operatora Systemu Dystrybucyjnego działają sprzedawcy energii - porównaj ich oferty. Listę sprzedawców działających w Twoim regionie można znaleźć na stronie internetowej: www.maszwybor.ure.gov.pl. Poszukaj interaktywnej mapy Polski, znajdź na niej swoje miejsce zamieszkania i OSD. Wciśnij „Enter” i otwórz listę sprzedawców energii na Twoim terenie.

Zwróć uwagę na jakość pracy Biura Obsługi Klienta nowego sprzedawcy. Decyzję podejmujesz świadomie i samodzielnie. Masz czas. Zwróć uwagę na proponowane warunki sprzedaży, przede wszystkim na cenę, opcje płatności, w tym na terminy i sposób dokonywania płatności. Uważnie przeczytaj klauzule dodatkowe. Nie słuchaj przypadkowych opinii.Wybierz najkorzystniejszą ofertę

Jeżeli jutro akwizytor zapuka do Twoich drzwi i będzie Cię namawiał do zmiany sprzedawcy, sugerując, że tylko jego oferta ochroni Cię przed wzrostem cen energii - nie ulegaj perswazji, ale sprawdź inne oferty rynkowe. Wybierz kilka ofert i porównaj je korzystając np. z bezpłatnego kalkulatora taryf elektroenergetycznych, dostępnego na stronach URE1, który może pomóc w wyborze nowego sprzedawcy. Kiedy zdobędziesz wszystkie informacje, wybierz najkorzystniejszą ofertę.Masz prawo pytać o wszystko

Spokojnie korzystaj ze swoich praw. Sprzedawca nie może wprowadzać Cię w błąd, nie może stosować nieuczciwych i mylących metod sprzedaży. Chroni Cię prawo europejskie i krajowe. Koszty dodatkowe? Płatne sms-y z powiadomieniami o zaległościach, telefony w cenach teleaudio z informacją handlową, drogie listy z informacją o stanie Twoich rozliczeń - takim praktykom mówimy „nie”. Jesteś bezpieczny, bo nie działasz pod presją, masz czas i nie podpisałeś niczego bez własnej woli i wiedzy. Uważnie czytaj każdy zapis w proponowanej umowie. Przedstawiciel nowego sprzedawcy wyjaśni każdą Twoją wątpliwość. Jeżeli nie wyjaśni, poszukasz innego. Pamiętajmy, że zmiana sprzedawcy jest bezpłatna. Umowa z dotychczasowym sprzedawcą ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym Twoje oświadczenie dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego - możesz jednak wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy.

Nawet jeśli zmieniłeś sprzedawcę i zrobiłeś to kilkukrotnie, a nie jesteś zadowolony z nowego sprzedawcy, masz prawo wrócić do swojego „pierwszego” sprzedawcy. Sprzedawca ten (tzw. sprzedawca z urzędu) ma obowiązek zawrzeć z Tobą umowę.

www.ure.gov.pl, A.J.

1 www.ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php

 

24 października br. weszła w życie obszerna ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych . Ma ona służyć zharmonizowaniu regulacji w tym obszarze, poprzez wdrożenie do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego UE. Jest to pierwszy etap budowy jednolitego rynku płatności w Europie. Ustawa kompleksowo określa warunki świadczenia usług płatniczych, m.in. co do przejrzystości postanowień umownych i wymogów w zakresie informowania o usługach płatniczych oraz prawa i obowiązki stron wynikające z umów o świadczenie usług płatniczych, a także zakres odpowiedzialności dostawców z tytułu wykonywania takich usług, jak i zasady prowadzenia działalności przez instytucje płatnicze i biura usług płatniczych, w tym za pośrednictwem agentów tych podmiotów, oraz zasady sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami. Nowe przepisy mają przynieść korzyści użytkownikom usług płatniczych, dzięki wprowadzeniu szerokiego dostępu do informacji i jednolitym regulacjom na terenie całego wspólnego europejskiego rynku. Ustalenie zasad nadzorowania ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nad dostawcami tych usług zwiększyć ma bezpieczeństwo powierzanych środków finansowych. Ustawa wprowadza ponadto kontrolę wysokości niektórych opłat i prowizji, zapewnia jednodniowy termin realizacji płatności elektronicznych, wprowadza pełną odpowiedzialność dostawców usług płatniczych za wszystkie nieprawidłowości w trakcie realizacji transakcji. Na rynku usług płatniczych (poza np. bankami itp.) pojawią się nowi dostawcy takich usług: • instytucje płatnicze - które po uzyskaniu zezwolenia od KNF, mogą świadczyć wszelkie usługi płatnicze, w tym też usługi zarezerwowane dotąd dla banków (jak np. prowadzenie rachunków, realizacja przelewów) i to na terenie całej UE, na zasadzie jednolitego paszportu. Muszą one spełniać szereg warunków mających zapewnić bezpieczeństwo świadczonych usług płatniczych, m.in. posiadać kapitał założycielski, dostosowany do prowadzonej działalności (w wysokości 20, 50 bądź 125 tys. euro - zależnie od zakresu usług) i fundusze własne. • biura usług płatniczych - które mogą świadczyć usługi płatnicze w ograniczonym zakresie (m.in. przekazy pieniężne, wpłaty na rachunki) i na ograniczoną skalę (transakcje do 500 tys. euro miesięcznie) oraz działać jedynie w Polsce. Ich działalność nie wymaga zezwolenia, lecz podobnie jak instytucje płatnicze podlegają nadzorowi KNF. Taką działalność regulowaną może prowadzić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, po wpisie do rejestru.

Gdzie przedsiębiorca może teraz zapłacić podatek?


Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i obowiązani do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów winni opłacać podatki w formie polecenia przelewu. Tę bezgotówkową formę rozliczeń stosuje się też do wpłat kwot podatków pobranych przez takich płatników. Zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców (wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) może nastąpić także w gotówce.

Dzięki zmianom wprowadzonym do Ordynacji podatkowej przez ustawę o usługach płatniczych, od 24 października br. zapłaty podatku można dokonać także w biurze usług płatniczych (tylko w przypadku zapłaty gotówką) lub instytucji płatniczej (w formie bezgotówkowej). Jest to uproszczenie zwłaszcza dla przedsiębiorców nie obowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych bądź podatkowej księgi przychodów i rozchodów, którzy mogą opłacać podatek w formie gotówkowej. Obecnie za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

1) przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w SKOK, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej;

2) w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w SKOK czy rachunku płatniczego w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu.

Rolnicy będą mogli - na preferencyjnych warunkach - powiększać gospodarstwa rolne z gruntów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Będzie możliwość sprzedaży nieruchomość Zasobu bez przetargu, jeśli może ona poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby chcącej nabyć nieruchomość Zasobu, o ile nie może ona być zagospodarowana samodzielnie.

 

3 grudnia br. wejdą w życie zmiany do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego1. Zakładają one usprawnienie systemu obrotu ziemią rolniczą, ułatwienie pozyskiwania ziemi przez rolników indywidualnych oraz szybkie rozdysponowanie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Rolnicy zyskają możliwość nabywania na preferencyjnych zasadach ziemi z Zasobu. Do końca 2013 r. do takiego zakupu stosowana będzie dopłata z budżetu państwa. Żeby rolnik mógł nabyć grunt, będzie musiał mieszkać w gminie, w której jest on położony, przez aż 5 lat.

W ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego będzie uważana osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkująca w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Zwiększy się też, z 10 do 300 ha, limit powierzchni gospodarstw dzierżawiących ziemię, które nie będą podlegać przepisom ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Oznacza to, że dzierżawcy posiadający ponad 300 ha ziemi będą musieli oddać do zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) 30% dzierżawionych gruntów (oprócz potrzebnych do realizacji unijnych programów pomocowych), które następnie zostaną sprzedane rolnikom indywidualnym.

Będzie możliwość wyłączenia, za zgodą dzierżawcy, 30% użytków rolnych dzierżawionych z Zasobu, celem przeznaczenia ich do sprzedaży na rzecz rolników zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rolne. ANR w terminie do 3 czerwca przedstawi dzierżawcom propozycję dokonania zmian umów dzierżawy, zawartych przed 3 grudnia 2011 r., w zakresie wyłączenia z przedmiotu dzierżawy 30% użytków rolnych będących w dzierżawie. Wraz z zawiadomieniem przesłany zostanie projekt zmiany umowy dzierżawy określający działki ewidencyjne lub ich części, które proponuje wyłączyć z dzierżawy. Dzierżawca będzie mógł w ciągu 3 miesięcy od otrzymania propozycji, przyjąć ją albo odrzucić. W razie akceptacji - dojdzie do zmiany umowy dzierżawy. Dzierżawcy przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa do zakupu pozostałej części nieruchomości, na ułatwionych warunkach. W przypadku odrzucenia zaproponowanych przez ANR zmian umowy dzierżawy i w razie niedokonania zmiany umowy dzierżawy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy, zostanie on pozbawiony możliwości ewentualnego skorzystania z prawa pierwszeństwa w przypadku sprzedaży przez Agencję dzierżawionej przez niego nieruchomości oraz prawa pierwszeństwa przysługującego mu w przypadku, gdy ANR przeznaczy nieruchomość do dalszej dzierżawy, po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa.

Lokatorzy zasiedlający zabytkowe budynki (np. niszczejące dwory i pałace) będące we władaniu ANR będą mogli zostać przekwaterowani do lokali zastępczych, a historyczne budowle będzie można sprzedać. Nowelizacja zezwala też Agencji na budowę domów pod wynajem.

1 Nowelizacja opubl. w Dz.U. Nr 233 poz. 1382.

 

Czy podatnik (rodzic) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zatrudnienie swojego pełnoletniego dziecka na umowę zlecenia?

 

Tak, gdyż pełnoletniego dziecka nie obejmuje wyłączenie z kosztów przewidziane w art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wedle tego przepisu kosztem uzyskania przychodu nie jest wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

 

Pakiety medyczne dla pracowników opodatkowane!

 

Uchwała pełnej Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 października 2011 r. (sygn. akt II FPS 7/10) ostatecznie rozwiewa wątpliwości i kończy długoletni spór o to, czy abonamenty medyczne powinny stanowić przychód po stronie pracownika i zostać opodatkowane, czy nie. Teraz nastąpić powinno ujednolicenie interpretacji w tej kwestii.

 

NSA podjął uchwałę, że wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 wymienionej ustawy. A zatem przychód z tego „nieodpłatnego świadczenia” podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychodem przy tym jest nie tylko konkretna usługa medyczna, jaką pracownik może otrzymać, ale również sama możliwość skorzystania z niej.

Nie wszyscy zatrudnieni mają prawo do takich pakietów. Są firmy, które ich nie fundują swoim pracownikom. Również pracownicy nie mają obowiązku przyjęcia od pracodawcy oferowanej korzyści w postaci abonamentu medycznego, gdyż podatek od niego zostałby potrącony od płacy.

Organy podatkowe mogą teraz próbować skutecznie dochodzić należnego podatku również wstecz. Firmy wykupujące dla zatrudnionych abonamenty medyczne (niezwiązane z tzw. medycyną pracy), a dotąd nie zaliczające wartości abonamentu do ich wynagrodzeń i nie odprowadzające od tego podatku, powinny więc skorygować wszystkie deklaracje PIT swoich pracowników do 5 lat wstecz i deklaracje ZUS oraz odprowadzić zaległy podatek i uregulować zaległości wobec ZUS. Pracownicy, którzy nie pracują już w tych przedsiębiorstwach, winni zaś sami skorygować stare deklaracje i doliczyć te „nieodpłatne świadczenia” do przychodów z umowy o pracę. Wartość zakupionych nieodpłatnych świadczeń należy ustalić według cen zakupu. Jeśli pracodawca wykupił usługi dla wielu pracowników, to aby ustalić wartość nieodpłatnego świadczenia przypadającego na poszczególnego uprawnionego, trzeba podzielić tę cenę przez liczbę uprawnionych.

Co gorsza, uchwała NSA może stanowić dla fiskusa pokusę do opodatkowania wszelkich świadczeń dla pracowników o podobnym charakterze (np. organizacji imprez integracyjnych).

Minister Finansów wprowadził zwolnienie z VAT dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie rozliczania mediów związanych z utrzymaniem poszczególnych lokali wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zwolnienie to może być stosowane do czynności wykonanych w okresie od dnia 2 sierpnia 2011 r.

Od 22 września br. obowiązuje rozporządzenie zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 198 poz. 1174).

Ponadto w rozporządzeniu została obniżona stawka VAT z wysokości 8% do 5% dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu:
1) tłuszczy złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów),
2) wyrobów seropodobnych (analogów serów),
3) napojów z dodatkiem tłuszczu roślinnego
- nadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU ex 10.89.19.0), (CN ex 2106).
Obniżona 5% stawka podatku może być stosowana również do czynności wykonanych w okresie od 1 stycznia 2011 r.


Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlegał będzie karze grzywny. Ponadto może być orzeczony przepadek towaru przeznaczonego do sprzedaży, nawet wtedy, gdyby nie był on własnością sprawcy (jest to właściwość sądów rejonowych).

W Kodeksie wykroczeń dodany został bowiem art. 603 Przewidujący nowe wykroczenie. Nie przeszedł przy tym przepis nowelizacji przewidujący wyłączenie spod tych sankcji handlu owocami leśnymi, grzybami i innymi płodami rolnymi poza administracyjną granicą miasta, gdyż parlamentarzyści uznali, że może to osłabić skuteczność nowego unormowania, a poza tym nie da się taksatywnie wymienić wszystkich towarów, których sprzedaż zasługiwałaby na łagodniejsze potraktowanie.

 

9 października br. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw1 przewidująca m.in. złagodzenie skutków dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego podwyżek rocznego czynszu płaconego przez użytkowników wieczystych.

 

Aktualizacje te, z zastrzeżeniem wyjątków, mogą następować nie częściej niż co 36 miesię­cy, o ile wartość nieruchomości ulegnie w tym czasie zmianie. Po nowelizacji przepisów podwyżka opłaty za „dzierżawę wieczystą” ma być rozłożona na raty, jeżeli zmieniony czynsz jest 2-krotnie wyższy od dotychczasowego. Powstałą w ten sposób należność należy płacić przez 3 lata. W pierwszym roku uisz­cza się jedynie kwotę podwyżki o 100%, a dwóch następnych okresach po równo pozostałą część zwiększonego czynszu. W rezultacie dopiero po trzech latach, a nie od razu, opłata osiąga pełną, zaktualizowaną wysokość.

Nowelizacja dotyczy także zasad przekształcania we własność użytko­wania wieczystego gruntu posiadanego przez wspólnoty. Dotąd przepisy wymagały uzyskania podpisów wszystkich użytkowników, aby wystąpić z przedmiotowym wnio­skiem. Po zmianie wniosek ów będzie prawomocny, jeżeli poparła go liczba współużytkowników posiadająca co najmniej połowę udziałów we wspólnocie. Jeśli w toku dalsze­go procedowania żaden z pozostałych członków wspólnoty nie złoży protestu przeciwko przekształceniu, ostateczna decyzja może zapaść w trybie admini­stracyjnym. Jeżeli jednak ktoś się sprze­ciwi, sprawa trafia na drogę sądową i będzie rozpatrzona z zastosowaniem procedury cywilnej. Jednakże kwestia dotycząca zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej domem wielolokalowym, w przypadku braku zgody wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości nadal wywołuje wątpliwości w praktyce.

Nowelizacja przewiduje też, że każda oso­ba fizyczna lub prawna, mająca w dniu 13 października 2005 r. prawo użytkowania wieczystego, może wystąpić o przekształcenie go we własność. Warunkiem jest dysponowa­nie prawem do użytkowania wieczy­stego co najmniej od 6 lat i uiszczenie opłaty uwłaszczeniowej. Z możliwości tej wyłączono kilka kategorii gruntów, m.in. przekazane Polskiemu Związko­wi Działkowców, użytkowane przez cudzoziemców oraz użytkowane przez podmioty będące własnością Skarbu Państwa lub gminy.

Zmiana przepisów zakłada, że nawet tym, którzy już przed zmianą przepisów złożyli wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, zostanie odebrana przysługująca im bonifikata. Uchylono bowiem całkowicie przepis przewidujący, że osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa GUS, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na jej wniosek, 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę. Przypomnijmy, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 stycznia 2010 r. (sygn. K 9/08) nie kwestionował ww. bonifikat dotyczących gruntów Skarbu Państwa, a omawiana nowelizacja je także obejmuje.

Nianie opiekujące się dziećmi do lat 3 mogą spokojniej myśleć o swojej emeryturze. Od 1 października państwo opłaci składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki, które otrzymują pensję nieprzekraczającą minimalnego wynagrodzenia.

Możliwość taką przewiduje ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. Rodzice, muszą zawrzeć z nią tzw. umowę uaktywniającą. Umowa określa m.in. czas i miejsce sprawowania opieki nad pociechą, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia i czas, przez jaki umowa ma obowiązywać. Po zawarciu takiej umowy jeden z rodziców zgłasza w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS ZFA siebie jako płatnika składek, a na formularzu ZUS ZUA - nianię jako ubezpieczoną, jeżeli niania będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli natomiast niania podlega już ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. pracuje już w innym miejscu lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą), to należy ją zgłosić jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego – na formularzu ZUS ZZA.

Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne za nianię, która zarabia nie więcej niż wynosi minimalne wynagrodzenie w kraju, czyli obecnie 1386 zł, pokryje ZUS z budżetu państwa. Rodzice pokryją składki w przypadku, gdy pensja niani przekroczy minimalne wynagrodzenie. Opłacą jednak składki tylko od kwoty, o którą pensja przekracza minimalne wynagrodzenie. Jeżeli więc opiekunka w umowie miałaby określoną pensję na poziomie 2 tys. zł, to ZUS opłaci składki od podstawy wynoszącej 1386 zł, a rodzice od 614 zł. Na życzenie niani można ją również zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale składkę na to ubezpieczenie sfinansuje niania z własnych środków, a jeden z rodziców będący płatnikiem składek będzie ją opłacał do ZUS.

W celu rozliczenia składek za nianię rodzic pełniący rolę płatnika składek będzie musiał złożyć w ZUS dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa) i ZUS RCA (imienny raport miesięczny składkowy). Jeżeli pensja niani nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia, wówczas te dokumenty trzeba będzie złożyć tylko raz. W kolejnych miesiącach ZUS sam wygeneruje potrzebną dokumentację rozliczeniową. Ponowne złożenie dokumentów rozliczeniowych byłoby wymagane wyłącznie w razie, gdyby niania za dany miesiąc pobierała np. zasiłek chorobowy. Wówczas bowiem należałoby przedłożyć w ZUS także dokument ZUS RSA  (imienny raport miesięczny świadczeniowy). Gdy pensja niani będzie wyższa niż minimalne wynagrodzenie, to dokumenty rozliczeniowe trzeba będzie przedkładać w ZUS co miesiąc. Wówczas złożymy w ZUS dwa druki RCA: jeden z rozliczeniem składek od podstawy nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia, drugi - od kwoty która stanowi nadwyżkę ponad minimalne wynagrodzenie. Na razie dokumenty trzeba składać w formie papierowej. Jednak już od marca przyszłego roku rodzice będą mogli skorzystać z elektronicznego, internetowego systemu rozliczeń za pośrednictwem programu e-płatnik.

Rodzice, którzy będą mieli jakikolwiek problem ze zgłoszeniem czy rozliczeniem składek za nianię, zawsze mogą liczyć na pomoc pracowników ZUS, którzy pomogą wypełnić niezbędne formularze. Specjalnie dla rodziców zatrudniających nianie została też uruchomiona infolinia pod numerem 801 400 400. Przydatne informacje są też na stronie internetowej ZUS.

Zatrudnianie pracowników w formie pracy zdalnej zyskuje coraz większą popularność. Na telepracy mogą skorzystać zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

 

Ci pierwsi mogą pogodzić ze sobą karierę zawodową z życiem prywatnym. Praca zdalna wiąże się z mniejszym stresem. Za sprawą telepracy pracownicy nie muszą codziennie monotonnie kursować tam i z powrotem, dzięki czemu więcej czasu mogą poświęcić na rzeczywistą pracę lub odpoczynek oraz oszczędzają pieniądze. Mogą też podjąć zatrudnienie nawet w firmie zlokalizowanej daleko od swego miejsca zamieszkania. Telepraca pozwala na aktywizację zawodową grup społecznych zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy oraz osób mniej mobilnych, zwłaszcza kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi i osób niepełnosprawnych. Dla pracodawców korzystne jest zwłaszcza ograniczenie kosztów organizacji stanowiska pracy i wzrost efektywności pracy, a także ograniczenie problemu absencji chorobowej.

Eksperci szacują, że z tej formy zatrudnienia korzysta już na całym świecie ok. 60 mln osób. W Unii Europejskiej kilkanaście procent zatrudnionych pracuje w systemie telepracy, zaś w Polsce – tylko 3,2%. W USA w 1990 r. było ponad 2,5 miliona telepracowników. W 2006 r. ich liczba wzrosła do ok. 30 milionów. Amerykańscy badacze rynku pracy przewidują, iż do 2015 r. aż 52% ogółu zatrudnionych będzie częściowo pracować zdalnie.

W Polsce ten rodzaj zatrudniania ciągle nie zyskuje takiej popularności, jak w USA czy UE. Jest to wina przede wszystkim złych przepisów, np. nałożonych na pracodawców obowiązków związanych z zatrudnieniem w tym nowoczesnym systemie.

Telepraca będzie zyskiwać na popularności wraz z ograniczaniem reglamentacji prawnej tej formy zatrudnienia, poprawą elastyczności rynku pracy, zwiększaniem dostępności szybkiego Internetu i nowoczesnych technologii oraz zwiększaniem ułatwień i zachęt prawnych dla zatrudniania w systemie telepracy zwłaszcza kobiet na urlopach wychowawczych i osób niepełnosprawnych. Potrzeba jest też zmian w sferze mentalnej u pracodawców i pracowników. Szacuje się, że kiedyś 15-20% pracowników będzie zatrudnionych w tej formie.

 

 

Na jaką pomoc z urzędu pracy można liczyć w związku z aktywizacją bezrobotnych przez zatrudnienie bądź jeśli zakładają oni firmy?

 

 

Bezrobotny, który chce założyć własną firmę, może ubiegać się maksymalnie 6-krotność średniej płacy kwartalnej. Te same limity obowiązują na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego do pracy. W II kwartale 2011 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3366,11 zł i było o 100 zł niższe w porównaniu z I kwartałem, stąd niższe kwoty pomocy. Wysokość średniej płacy jest przyjmowana na dzień zawarcia przez dyrektora powiatowego urzędu pracy umowy z bezrobotnym bądź firmą. W maju najwyższa kwota dofinansowania przyznawana przez starostów z Funduszu Pracy wynosiła 20,6 tys. zł, w czerwcu 20,8 tys. zł, a od początku września do końca listopada jest to 20,2 tys. zł.

W przypadku wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej pracodawca może zaś otrzymać refundację ze środków PFRON do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia (tj. nawet 50.491,65 zł).

W urzędach pracy kończą się już jednak pieniądze przeznaczone na aktywizację, tym bardziej, że w 2011 r. środki z Funduszu Pracy na ten cel zostały ograniczone z 6,4 mld zł do 3,2 mld zł.

Nowelizacja ustawy - Kodeks spółek handlowych1 weszła w życie 27 października br. Ma ona służyć dostosowaniu prawa krajowego do unormowań UE odnośnie sprawozdawczości i dokumentacji dotyczącej połączeń i podziałów przedsiębiorstw.

 

Po zmianach biegły rewident nie musi już badać sprawozdania założycieli spółki w odniesieniu do wkładów niepieniężnych, obejmujących m.in. zbywalne papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, jeżeli ich wartość ustalana jest według średniej ceny ważonej, jaką miały na rynku regulowanym w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień wniesienia wkładu. Opinia biegłego rewidenta nie jest też potrzebna w przypadku innych aktywów, jeśli ich wartość godziwa wynika ze sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy zbadanego przez rewidenta.

Nowelizacja zwolniła z obowiązku ogłoszenia planu połączenia, jeżeli opublikowano go na stronie internetowej spółki w terminie wskazanym w ustawie (w okresie zaczynającym się od dnia, w jakim dokument ten byłby, na zasadach ogólnych, ogłoszony do końca zgromadzenia decydującego o przekształceniu). Dany podmiot musi umożliwić bezpłatny dostęp do tej strony. Zwolniono też z wymogu sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie, jeśli wszyscy posiadacze tytułów uczestnictwa w spółce wyrażą na to zgodę. Jeżeli jednak założyciele nowej spółki nie poddali badaniu biegłego sprawozdania, mimo uzasadniających to okoliczności, z żądaniem przeprowadzenia takiej analizy mogą wystąpić akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

Datą, od której wstecznie liczone są terminy udostępnienia dokumentacji połączeniowej, jest moment tzw. skuteczności tego przekształcenia, tj. odnotowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przekazywanie kopii przedmiotowych dokumentów może odbywać się drogą elektroniczną. nowelizacja zwalnia ponadto z obowiązku udostępniania dokumentów w siedzibie spółki, jeśli zostały one umieszczone na jej stronie internetowej, z bezpłatnym dostępem.

Inne zmiany mają na celu rozszerzenie prawa do dochodzenia przed sądem zabezpieczenia finansowego,

Firma przesyła e-faktury z zastosowaniem podpisu elektronicznego. Czy wysłane faktury elektroniczne tracą ważność w przypadku, gdy wygaśnie ważność certyfikatu poświadczającego ważność podpisu elektronicznego?

 

Zawsze kiedyś misi nastąpić wygaśnięcie ważności certyfikatu poświadczającego ważność podpisu elektronicznego. Jednak dla ważności e-faktury nie ma znaczenia, co stanie się później z podpisem. Istotne jest jedynie, aby był on ważny w chwili podpisywania faktury. Takie wysłane już faktury nadal dają prawo do rozliczenia się.

 

 

13 września 2011 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł (sygn. P 33/09), iż niejednoznaczne przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mogą, w przekonaniu Trybunału, zostać zinterpretowane w taki sposób, by uznać je za spełniające wymogi ustawy zasadniczej.

 

Uznał on, że opodatkowanie podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych jest wykluczone, skoro nie są one obiektami budowlanymi (urządzeniami budowlanymi) w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, ale przestrzenią w nieruchomości gruntowej lub w górotworze powstałą w wyniku prac górniczych, co wynika z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

Jednocześnie nie można generalnie wykluczyć możliwości uznania za przedmiot opodatkowania  obiektów i urządzeń zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych, jeśli dają się one zakwalifikować jako:

1)     budowle wymienione  w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej, będące wraz z instalacjami i urządzeniami obiektem budowlanym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego,

2)     urządzenia budowlane scharakteryzowane w art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego lub  w innych przepisach tej ustawy albo w załączniku do niej, co - jeżeli omawiane urządzenia nie zostały wskazane expressis verbis - wymaga wykazania, że zapewniają one możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wyrok ten oznacza, że kopalnie mogą wnioskować o zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości od podziemnych wyrobisk. Muszą jednak płacić podatek np. od sztolni.

Niestety coraz częściej jest tak, iż organy podatkowe latami brną w błędnej wykładni oczywistych przepisów, najczęściej odmawiając podatnikom możliwości korzystnych rozliczeń podatkowych, i wdają się z podatnikami w spory sądowe, aby po latach nagle Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której potwierdza stanowisko korzystne dla podatników.

Niestety powstają zupełnie niepotrzebnie spory, Skarb Państwa ponosi koszty sądowe i zastępstwa procesowego, nie mówiąc już o siłach i środkach marnotrawionych przez urzędy i sądy, a podatnicy tracą nerwy i pieniądze na wynagrodzenia pełnomocników. Nikt też nie policzy ilu podatników zostało naciągniętych przez urzędników na zapłatę nienależnych kwot. Żeby chociaż padło słowo „Przepraszam”.

Sztandarowym przykładem takiej praktyki jest tzw. ulga meldunkowa, która obowiązywała w latach 2007-2008 i nadal jest stosowana w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytych w tych latach. Właściwie przepisy ją regulujące to zaledwie kilka zdań i dwa warunki skorzystania z ulgi, tj. zameldowanie na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia i złożenie w terminie we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenia, że spełnia się warunki do zwolnienia. Ministerstwo Finansów poszło jednak głęboko w ich wykładnię, oczywiście zawsze niekorzystną dla podatników.

Przede wszystkim Ministerstwo przyjęło stanowisko, że jeśli np. sprzedaży podlega lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (co jest normą i nierozerwalnie ze sobą związane), to zameldowanym można być jedynie w mieszkaniu, a nie na nieruchomości wspólnej. Podobnie w przypadku sprzedaży domu, co naturalne – wraz z działką. Oczywiście stanowisko bzdurne, zmiażdżone po latach przez orzecznictwo sądów administracyjnych. Tylko ileż to wezwań wygenerowały urzędy w całej Polsce do podatników, wzywając ich do określenia wartości gruntu (a w jaki sposób?) i zapłacenia podatku z tego tytułu i ileż to kwot podatnicy nienależnie zapłacili.

Drugi przykład to rozliczenie ulgi meldunkowej w sytuacji, gdy właścicielami nieruchomości byli małżonkowie, ale tylko jeden z nich był w tej nieruchomości zameldowany na pobyt stały przez wymagany okres. Przepis był jasny i stwierdzał, że zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Czy da się dokonać błędnej wykładni tak oczywistego przepisu? Jednak się da, bo przez lata był błędnie interpretowany przez organy podatkowe, w ten sposób, iż twierdziły, że każdy z małżonków musi być zameldowany na pobyt stały przez wymagany okres.

Doradcy podatkowi i sądy administracyjne od razu stanęły po stronie podatników twierdząc, że wystarczy zameldowanie jednego z małżonków. Wiele wyroków korzystnych dla podatników zapadło już w roku 2009 (np. wyrok WSA w Lublinie z dnia 21 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Lu 622/08; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 12/09; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Gl 215/09; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 949/09; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 19 listopada 2009 r., sygn. akt I SA/Gd 540/09; wyrok WSA w Łodzi z dnia 7 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/Łd 343/09). Niestety organy podatkowe były głuche na argumenty i odprawiały podatników, którzy chcieli skorzystać z ulgi meldunkowej wspólnie.

Nagle, 7 października 2011 r. – czyli po trzech latach – Minister Finansów „w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, (…) uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych”, uprzejmie wyjaśnił w interpretacji ogólnej, iż „Interpretacja powyżej wskazanych przepisów, prowadzi do wniosku, że ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, nawet wówczas, gdy warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków. Zwolnienie od podatku przychodów z odpłatnego zbycia ma zatem zastosowanie również do małżonka, który tego warunku nie spełnia.”

 

Powstaje teraz pytanie, czy tak samo gorliwie, jak wzywano niezameldowanych małżonków do rozliczenia podatku, organy podatkowe będą kontaktowały się z podatnikami w sprawie zwrotów kwot podatków niesłusznie pobranych od podatników, którzy nie zdecydowali się na spór z organem podatkowym i wpłacili żądne kwoty.

 

Co ważne, Minister Finansów w powyższej interpretacji stwierdził, iż „wystarczającym dla skorzystania z ulgi meldunkowej przez oboje małżonków, jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, przez małżonka spełniającego te warunki”. Zatem organy podatkowe nie powinny odmawiać ulgi małżonkom, którzy nie byli zameldowani i nie złożyli stosownego oświadczenia, o ile oświadczenie złożył małżonek zameldowany.

 

Podsumowując, każdy podatnik, który korzystał z ulgi podatkowej, a organy podatkowe wymogły na nim wpłatę podatku, czy to od gruntu, czy z tego tytułu, że małżonek nie był zameldowany na pobyt stały, powinien teraz wrócić do tych rozliczeń i domagać się zwrotu nienależnie zapłaconych kwot podatków. W przypadku wątpliwości bądź niechęci ze strony urzędników, z pewnością doradcy podatkowi będą służyli pomocą.

 

Piotr Geliński

 

Zmienią się przepisy doty­czące funkcjonowania Funduszu Gwa­rantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

 

1 stycznia 2012 r. utraci on oso­bowość prawną, a zostanie przekształco­ny w państwowy fundusz celowy i prze­niesiony do urzędów marszałkowskich. Jednakże środki Funduszu nie trafią do marszałków, ale zosta­ną w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Marszałkowie województw będą mogli zwracać się do dysponenta Funduszu z wnioskami o określenie warunków zwrotu należności pracowniczych w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym dłużnik zawrze porozumienie z wierzycielami. Dzięki temu FGŚP będzie mógł włączyć się do tego postę­powania i wnosić o rozłożenie na raty spłaty należności.

Fundusz będzie mógł ustalić warunki spłaty należności przedsiębiorcom, o ile pomoc ta nie będzie traktowana jak pomoc publiczna w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy publicznej. Fundusz będzie miał możliwość ustalania warunków zwrotu należności dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie są w trudnej sytuacji ekonomicznej, a którym pomoc będzie udzielana na zasadach de minimis oraz dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej. FGŚP będzie mógł zawrzeć z dłużnikiem nowe porozumienie w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń, które określi dogodne warunki ich zwrotu – w ratach bądź na zasadzie odroczenia spłaty należności z jednoczesnym naliczaniem odsetek.

Po zmianach Fundusz będzie mógł umorzyć należności w sytuacji, gdy występuje on o zwrot lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej na skutek likwidacji lub ogłoszenia upadłości firmy. Zrezygnowano przy tym z obligatoryjności umarzania należności, gdy postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali działalności, zostało umorzone w całości z urzędu.

Dzięki nowelizacji pracownicy zlokalizowanych w Polsce firm, któ­rych upadłość ogłosi sąd innego kraju UE (oprócz Danii), otrzymają należne im świadczenia ze środków FGŚP.

Syndyk, li­kwidator lub inna osoba zarządzająca majątkiem pracodawcy zostanie zobli­gowana do sporządzania wykazów pra­cowników i złożenia ich, w terminie mie­siąca, kierownikowi biura terenowego FGŚP.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowni­czych w razie niewypłacalności praco­dawcy oraz ustawy – Przepisy wpro­wadzające ustawę o finansach publicz­nych ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem kilku przepisów, które mają zacząć obo­wiązywać z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

 

 

 

Rząd zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie z obecnych 1386 zł do 1500 zł.

 

Jej podwyższenie o 8,2% zmniejszy skłonność pracodawców do zatrudniania nowych pracowników. Dotknie to szczególnie osoby o niskich kwalifikacjach w regionach słabych gospodarczo. Pracownicy, którzy nie wypracują dla pracodawcy dochodu 3000 zł miesięcznie (wynagrodzenie plus podatki i składki na ubezpieczenie społeczne, urlop itd.) utracą pracę – ostrzega PKPP Lewiatan. Może to spowodować wzrost bezrobocia wśród ludzi młodych oraz rozrost szarej strefy.

Wzrosną nowiem też kwoty zależne od płacy minimalnej, tj. kwota odprawy przy zwolnieniach grupowych, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do pracy. Wyższa będzie minimalna podstawa wymiaru zasiłków chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego przy pełnym etacie, a także odszkodowania przy rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę z powodu mobbingu i za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Podstawa wymiaru składek ZUS początkującego przedsiębiorcy od stycznia 2012 r. wyniesie 450 zł, a miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne wzrosną ze 123,24 zł do ponad 133 zł. Osoby, które dopiero co zakładają działalność gospodarczą, przez pierwsze 2 lata do ZUS będą więc przekazywać o 10,15 zł miesięcznie więcej (o 122 zł rocznie).

 

 

 

Zdecydowałem się na zawieszenie emerytury celem kontynuowania pracy u dotychczasowego pracodawcy. Czy mogę w jakiś sposób odzyskać prawo do emerytury?

Od 1 października br. została wstrzymana wypłata emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresowych emerytur kapitałowych, przyznanych w roku 2010 i w latach wcześniejszych, osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy zawartego przed nabyciem prawa do emerytury. Obowiązuje bowiem kuriozalna zasada obowiązku zwolnienia się z pracy w razie nabycia prawa do emerytury w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Jednakże dzięki najnowszej nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS osoby, które zdecydują się na zawieszenie emerytury z dniem 1 października br. celem kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy, mogą liczyć na ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego. Regulacja ta umożliwia więc ustalenie emerytury na nowo – na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po ustaniu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury może złożyć – tylko 1 raz – osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 września 2011 r. pobierała emeryturę, do której prawo zostało zawieszone, jeśli nie pobierała emerytury na skutek tego zawieszenia przez co najmniej 18 miesięcy.

Gdyby na skutek ponownego ustalenia wysokość emerytury była niższa, świadczenie przysługiwać będzie w wysokości dotychczasowej.

NIP wyszedł z użytku jako identyfikator osoby ubezpieczonej w ZUS. Pozostał natomiast podstawowym identyfikatorem płatnika składek.

 

Od 1 września 2011 r. uległ zmianie zakres danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, podawany w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W dokumentach ubezpieczeniowych (np. ZUS ZUA) w bloku danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej należy podawać jako numer identyfikacyjny numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Zatem w dokumentach ubezpieczeniowych składanych od 1 września 2011 r., nie powinien być używany numer NIP jako numer identyfikacyjny osoby ubezpieczonej ani osób zgłaszanych jako członkowie rodziny. Numer NIP osoby ubezpieczonej nie musi być również podawany w drukach zwolnień lekarskich – ZUS ZLA (lecz dotyczy to jedynie numeru NIP osoby ubezpieczonej, nie dotyczy zaś numeru NIP płatnika, tzn. pracodawcy, który to numer nadal musi być wpisywany w ZUS ZLA).

Jeżeli ubezpieczony w okresie przed 1 września 2011 r. został zgłoszony do ubezpieczeń tylko z identyfikatorem numerycznym NIP, płatnik składek zobowiązany jest przekazać do ZUS zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego na formularzu ZUS ZIUA.

Numer NIP nadal obowiązuje jako identyfikator płatników składek. Wprowadzone od 1 września 2011 r. zmiany nie wpływają bowiem na zasady podawania danych identyfikacyjnych płatników składek w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS.

Wyjątek stanowią płatnicy składek opłacający składki tylko na własne ubezpieczenia, którzy w przekazanym do ZUS zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZFA podali numery NIP i REGON, a w zgłoszeniu do ubezpieczeń (ZUS ZUA, ZUS ZZA) podali jako identyfikatory ubezpieczonego numery NIP i PESEL lub tylko NIP. W takim przypadku konieczne jest zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek (ZUS ZIPA), w którym należy podać, oprócz dotychczasowych danych identyfikacyjnych, dodatkowo numer PESEL. Jest to konieczne dla zapewnienia poprawnej identyfikacji przekazywanych co miesiąc deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA.

Więcej na stronach: www.zus.pl

 

 

Każdy może już korzystać z leasingu konsumenckiego. Od 1 lipca wyleasingować zarówno rzeczy ruchome (np. samochód, meble), jak i nieruchomości. Przepisy prawa podatkowego umożliwiają także leasing niektórych wartości niematerialnych i prawnych, np. licencji na programy komputerowe.

 

Leasing konsumencki (prywatny) to produkt finansowy skierowany do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, polegający na finansowaniu używania danej rzeczy (przedmiotu leasingu) i mogący prowadzić do jej zakupu. W ramach umowy leasingu konsumenckiego firma leasingowa (finansujący) zobowiązuje się do nabycia przedmiotu leasingu i oddania go do używania osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (korzystającemu) na oznaczony okres czasu. Korzystający zobowiązuje się zapłacić w uzgodnionych ratach firmie leasingowej wynagrodzenie za używanie przedmiotu leasingu. Wynagrodzenie to powinno być równe co najmniej cenie nabycia rzeczy przez finansującego.

Podczas korzystania z rzeczy na podstawie umowy leasingu korzystający nie nabywa własności przedmiotu leasingu, tj. przez okres trwania umowy przedmiot umowy pozostaje własnością finansującego. Strony umowy mogą jednak w umowie ustalić, czy własność przedmiotu leasingu przejdzie za zapłatą określonej ceny na korzystającego w momencie wygaśnięcia tej umowy, czy pozostanie przy finansującym, czy też korzystający będzie miał prawo wyboru, czy zakupi rzecz po okresie leasingu (opcja wykupu).

Nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala przekształcić na własność prawa do lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach TBS i spółdzielni mieszkaniowych, które zostały wybudowane przy wsparciu preferencyjnych kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Lokale wybudowane na wynajem przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) mogą być sprzedane tylko najemcom, którzy partycypowali w kosztach ich budowy. Decyzja o sprzedaży lokali będzie należała do właściciela zasobu. Wykupić mieszkanie będzie można po cenie rynkowej pomniejszonej o zwaloryzowany wkład własny, tzn. koszty partycypacji w kosztach budowy lokalu.

Ustawa obejmuje te lokale, na które kredyt w BGK został zaciągnięty przed 30 września 2009 r. Sprzedaż nie może nastąpić wcześniej niż po 5 latach od oddania budynku do użytku. Z przekształceń na własność wyłączono lokale, które dopiero będą finansowane przy wykorzystaniu nowych kredytów z BGK.

W przypadku mieszkań wybudowanych przy udziale kredytu objętego częściowym umorzeniem cena lokalu winna uwzględniać spłatę części tego umorzenia przypadającą na dany lokal. Po spłacie przez TBS zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami najemca lokalu uzyska prawo odrębnej własności lokalu bez obciążeń hipotecznych. Zarząd nieruchomością wspólną, stanowiącą współwłasność TBS, będzie wykonywany jako zarząd powierniczy.

Środki odzyskane przez TBS ze sprzedaży lokali pozostałe po spłacie wierzytelności muszą zostać wykorzystane na budowę kolejnych mieszkań pod wynajem. W przeciwnym wypadku wrócą do Funduszu Dopłat.

Przewidziano też, że do wyodrębniania i sprzedaży lokali wybudowanych na wynajem przez spółdzielnie mieszkaniowe przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK należy stosować zasady obowiązujące przy wyodrębnianiu i sprzedaży lokali wybudowanych przez TBS.

Nowe przepisy wejdą w życie w październiku br.

 

 

 

 

 

Do wejścia w życie ustaw czy też aktów prawnych niższego rzędu nie­zbędna jest ich publikacja. Od 1 stycznia 2012 r. następ­nego roku Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski mają być wydawane wyłącznie w formie elektronicznej (inne dzienniki będą jeszcze dystrybuowane jak do­tąd do końca 2012 roku). Dostęp do nich będzie bezpłatny.

 

Jednak na wypa­dek trudnych dziś do przewidzenia zda­rzeń przewidziano przygotowywanie wydruków Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego i prze­kazywanie ich kancelariom – Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Prezydenta RP oraz Bibliotece Narodowej, które mają je „wieczyście” przechowywać. Prze­widziano też drugie zabezpieczenie – gdy ogłoszeniu w formie elektronicz­nej przeszkodzi siła wyższa, dzienniki będą publikowane w wersji papierowej aż do ustania tego typu zdarzenia.

 

Jeśli koniec terminu administracyjnego przypada w sobotę, to ostatnim dniem terminu jest sobota, czy najbliższy poniedziałek?

Jeśli koniec terminu administracyjnego przypada w sobotę, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni, tzn. np. poniedziałek. Sobota jest bowiem dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny wydał niedawno taką uchwałę (sygn. akt I OPS 1/11), którą rozwiał rozbieżności występujące w tej kwestii w orzecznictwie sądów. Argumentem za stanowiskiem NSA jest fakt, iż w soboty nie wszystkie placówki pocztowe są otwarte, co ogranicza możliwości procesowe obywateli. Poza tym sobota uznawana jest za dzień wolny przez Ordynację podatkową i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
1 stycznia 2012 r. wprowadzona zastanie uproszczona rejestracja i rozliczanie VAT przez podmioty zagraniczne świadczące na terytorium RP okazjonalne przewozy drogowe osób pojazdami zarejestrowanymi za granicą.

W dziale XII ustawy VAT pojawi się rozdział 7a (art. 134a-134c). W sposób kompleksowy ureguluje on szczególną procedurę w zakresie rejestracji i rozliczania podatku przez przedsiębiorców zagranicznych świadczących wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, które polegają na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium innego niż terytorium Polski państwa członkowskiego UE. Wskazane uproszczenie ma służyć podmiotom, które nie wykazują odliczeń podatku naliczonego, w tym zwrotów podatku VAT na rachunek bankowy.

W porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami (podmioty świadczące ww. usługi obowiązane są uzyskać numer NIP i zarejestrować się jako podatnik VAT czynny i rozliczać podatek z tytułu świadczenia okazjonalnych przewozów osób na ogólnych zasadach) wprowadzona procedura szczególna ma charakter dużego ułatwienia zmniejszającego obowiązki administracyjne po stronie podatnika. Podmioty korzystające ze szczególnej procedury są zwolnione z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku VAT na zasadach ogólnych, nie podlegają też obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o NIP.

Z dniem 1 września 2011 r. na Prezesa Głównego Urzędu Miar przeszedł obowiązek badania spełnienia przez kasy rejestrujące funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać i obowiązku wydawania potwierdzeń spełnienia tych wymagań. Za czynności te producenci i importerzy kas muszą teraz zapłacić.

Rozszerzenie zakresu stosowania kas, jak i dopuszczenie w tej dziedzinie nowych rozwiązań konstrukcyjnych m.in. kas z tzw. elektroniczną kopią paragonów spowodowały, iż zadania te zostały przypisane specjalistycznemu organowi przystosowanemu w pełni do prowadzenia tego typu prac. Organem przystosowanym do obsługi procesu badania, testowania i przeprowadzania kontroli sprawdzających parametry techniczne urządzeń kasowych zarówno pod względem wyposażenia technicznego, jak i dysponowania doświadczeniem w tego rodzaju działalności jest obecnie Prezes Głównego Urzędu Miar. Organ ten wydawać ma też decyzje potwierdzające spełnienie funkcji, kryteriów i warunków technicznych kas.

Sprawy związane z wydawaniem decyzji potwierdzających spełnienie przez kasy kryteriów i warunków technicznych niezakończone przez Ministra Finansów do dnia 31 sierpnia 2011 r. będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Producentom i importerom kas, którzy wprowadzą na rynek kasy niespełniające wymagań, grozi kara w wysokości 5 tys. zł.

Jeżeli zaś chodzi o użytkowników kas zmiany są niewielkie. Podatnicy posiadający kasy nie muszą ich wymieniać, pod warunkiem że zapewniają one prawidłowość rozliczeń z urzędem skarbowym. Potwierdzenia stwierdzające spełnienie przez kasę warunków jej użytkowania zachowują moc do dnia określonego w tych potwierdzeniach, chyba że potwierdzenie to zostanie cofnięte.

Co nowego w świadczeniach z ZUS?

Ustawa z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych znosi warunek udowodnienia 5 lat stażu ubezpieczeniowego w ostatnim 10-leciu przez osobę całkowicie niezdolną do pracy, która ma co najmniej 25-letni (kobieta) lub 30-letni (mężczyzna) okres składkowy.

 

Nowe zasady przyznawania rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy obejmą ubezpieczonych, którzy w dniu wejścia w życie nowych przepisów nie osiągnęli jeszcze pełnego wieku emerytalnego, tj. osób urodzonych po 1948 r., z wyjątkiem kobiet, które mają już wiek emerytalny i zamiast renty wolą emeryturę.

Nowelizacja umożliwia ustalenie kapitału początkowego również za staż ubezpieczeniowy krótszy niż 6 miesięcy i 1 dzień. Do obliczeń kapitału początkowego dla osób przechodzących na emeryturę obliczaną według nowych zasad wymiaru będzie można przyjąć staż ubezpieczeniowy wyrażony w dniach, a nie w pełnych latach. Zmiana ta dotyczy osób urodzonych po 1948 r., które przed 1999 rokiem wykonywały pracę bądź inną działalność objętą ubezpieczeniem społecznym i za które były odprowadzane składki (lub osoby te same składki opłacały).

Wyznaczono nowy termin na zgłoszenie wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego. W przypadkach gdy zgłoszenie wniosku w obowiązującym dotychczas terminie nie było możliwe ze względu na: późniejsze odnalezienie zwłok, późniejsze ich zidentyfikowanie lub wystąpienie innych przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej do otrzymania zasiłku – termin ten powinien wynosić 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ww. okoliczności (np. zaświadczenie Policji czy prokuratury).

Od 8 sierpnia 2011 r. obowiązują zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Dotyczą one organizacji PIP, zadań powierzonych PIP, zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez PIP, pracowników PIP oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej pracowników PIP.

 

Nowelizacja (Dz.U. Nr 142 poz. 829) poszerzyła zakres podmiotów, które kontroluje PIP pod względem legalności zatrudnienia np. o agencje zatrudnienia, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej. PIP może kontrolować wszystkie przedsiębiorstwa w stosunku do wszystkich osób i podmiotów wykonujących pracę lub zlecenie na rzecz pracodawcy, nawet jeśli osoba wykonująca zlecenie prowadzi własną działalność gospodarczą.

Inspektorzy pracy zyskali nowe narzędzie: możliwość wydawania w czasie kontroli ustnych poleceń. Przewidziano też „taryfę ulgową„ dla pracodawców rozpoczynających działalność – inspektor może w razie wykrycia u nich drobnych naruszeń niestwarzających zagrożenia dla życia albo zdrowia pracowników przyjąć oświadczenie o terminie ich usunięcia.

W przypadku niektórych naruszeń, co do których dotychczas inspekcja mogła tylko wnioskować do sądu o ukaranie pracownika, inspektor otrzymał możliwość bezpośredniego karania mandatem.

Inspekcja pracy może nakazać przeprowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, żeby stwierdzić, czy dana praca nie jest wykonywana w szczególnych warunkach. Koszty tych badań pokryć ma pracodawca.

28 lipca br. weszło w życie nowe rozporządzenie MPiPS w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę[1].

 

Zmiany dotyczą przede wszystkim rejestrowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi z Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy. W nowym przepisie określono wyraźnie, jakie dodatkowe informacje dotyczące pracy cudzoziemca powinny zostać zamieszczone w oświadczeniu (nazwa zawodu, miejsce, data rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia, a także rodzaj umowy na podstawie, której praca będzie wykonywana). Ponadto, powierzający pracę  zobowiązany jest oświadczać iż zapoznał się z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców oraz że nie ma możliwości zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

Nowy przepis uzależnia możliwość pracy cudzoziemca bez zezwolenia na pracę – pod warunkiem zarejestrowania ww. oświadczenia - od zawarcia umowy w formie pisemnej oraz doprecyzowuje, że ograniczenie możliwości wykonywania pracy do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy obowiązuje cudzoziemca niezależnie od liczby podmiotów powierzających mu wykonanie pracy.

Zniesiono możliwość powierzania pracy na okres powyżej 6 miesięcy na podstawie ww. oświadczenia, jeśli cudzoziemiec ma w tym czasie zezwolenie na pobyt na czas oznaczony w związku z wykonywaniem innej pracy na terytorium RP (przyjęto zasadę, że uproszczone przepisy powinny dotyczyć wyłącznie pracy tymczasowej).

Przepisy określające inne przypadki, w których nie jest wymagane zezwolenie na pracę, pozostały w większości bez zmian.[1] Dz.U. Nr 155, poz. 919

Jaki jest termin rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, tj. na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy w razie gdy uporczywego, wielokrotnego ignorowania poleceń pracodawcy?

 

Jeśli naruszenie obowiązków pracowniczych polega na zawinionym zaniechaniu ich wykonywania, a stan taki trwa nieprzerwanie, stale i niezmiennie przez dłuższy czas, bieg miesięcznego terminu od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę z takim pracownikiem należy liczyć osobno w stosunku do każdego kolejnego dnia utrzymującego się stanu takiego naruszenia obowiązków (tak też uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 20 stycznia 2011 r., sygn. akt I PK 112/10).

Więcej wydatków zakwalifikowano do objęcia dofinansowaniem udziału w promocji, m.in. udział w degustacjach, seminariach, konferencjach, wyjazdach studyjnych oraz produkcję i emisję kampanii reklamowych.

 

Od 3 sierpnia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. Nr 160 poz. 955).

Podwyższono poziom dofinansowania, o jakie mogą ubiegać się przedsiębiorcy - w przypadku, jak i ogólnego programu promocji - to maksymalnie 75% kwoty wydatków kwalifikowanych. Kwota, o którą można się ubiegać w ramach refundacji, jest teraz ograniczona tylko wartościami wynikającymi z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Złagodzono warunek uczestniczenia przedsiębiorcy w liczbie działań określonych w danym programie - z 60 do 50% . Wydłużono czas, w którym przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie udziału w programach promocji o charakterze ogólnym - dokumenty należy złożyć nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia programu.

Ostatnie zmiany w ustawie – Prawo bankowe umożliwiają spłatę rat w walucie, w której został zaciągnięty kredyt, bez dodatkowych opłat i kosztów, np. za aneksy do umów. Kredytobiorcy mogą więc sami decydować, jak chcą spłacać kredyt – w walucie obcej, czy w złotówkach.

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonać przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w tej walucie. Zadłużony w walucie obcej, np. w  frankach szwajcarskich, może zatem spłacać raty kredytu – w kasie bądź przelewem – dewizami kupionymi np. w kantorze. Bank nie może żądać w takim przypadku dodatkowych opłat czy prowizji, ani odpłatnych aneksów do umowy, jak to się działo dotychczas. Zmiany objęły nowe kredyty i umowy kredytowe już zawarte – w części niespłaconej do dnia wejścia w życie ustawy (w tym zakresie bank dokona bezpłatnie stosownej zmiany umowy kredytowej lub umowy pożyczki).

Poza tym w umowie kredytowej musi zostać zapisana wartość spreadu, po którym bank będzie sprzedawał klientowi walutę. W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, umowa kredytu powinna wskazywać także szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczana jest kwota kredytu (tzw. spread walutowy).

Sejm zdecydował przy tym o wykreśleniu z projektu zapisu, który nakładał na kredytobiorcę obowiązek informowania banku z dwutygodniowym wyprzedzeniem o zamiarze spłaty kredytu w walucie obcej.

Czy posługiwanie się przez kontrahentów podatnika na fakturach dokumentujących sprzedaż na rzecz podatnika towarów i usług skrótem „sp. z o.o.”, zamiast „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (przy zachowaniu wymogów i zakazów określonych w art. 86 i 88 ustawy o VAT), pozbawia podatnika możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w takich fakturach? Czy podatnik musi w takim przypadku, w celu uzyskania możliwości odliczenia podatku naliczonego, np. przesyłać takim kontrahentom noty korygujące, w których skorygowana byłaby nazwa podatnika?

 

Zawartość faktury VAT określa przede wszystkim rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360). W razie gdy otrzymane faktury zakupu zawierają dane nabywcy umożliwiające jego identyfikację, przy czym w nazwie odbiorcy faktury zastosowany został ogólnie przyjęty skrót sp. z o. o., zamiast „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (jeśli zakupy te mają związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi). Zastosowanie powyższego skrótu formy prawnej w nazwie odbiorcy nie powoduje błędu skutkującego koniecznością wystawienia not korygujących i brak reakcji na otrzymanie takich faktur nie wpływa na prawidłowość tych dokumentów. W związku z powyższym faktury te mogą stanowić podstawę do odliczenia wykazanego w nich podatku naliczonego (potwierdza to m.in. interpretacja indywidualna MF (Dyrektora IS w Poznaniu z 2 czerwca 2011 r., nr ILPP2/443-401/11-4/EN oraz wyrok NSA o.z. we Wrocławiu z 9 lutego 2000 r., sygn. I SA/Wr 1885/99).

 

 

 

Zapewnie konsumentom możliwości podejmowania bardziej świadomych i zdrowszych wyborów przy zakupie żywności jest głównym celem nowych przepisów przyjętych przez Parlament Europejski. Zawartość energetyczna produktu, jak również zawartość tłuszczu, tłuszczów nasyconych, węglowodanów, cukrów, białek i soli będą wyraźnie widoczne na opakowaniach produktów żywnościowych.

 

Nowe przepisy zagwarantują, że etykiety staną się bardziej czytelne, co ma ułatwić konsumentom odnalezienie potrzebnych informacji o produkcie żywnościowym podczas robieniu zakupów. Chodzi też o modernizację, uproszczenie oraz ujednolicenie zasad etykietowania żywności w UE. Idące za tym ograniczenie biurokracji i uproszczenie przepisów w tej dziedzinie będzie dużym ułatwieniem dla producentów żywności i przedsiębiorstw sektora spożywczego.

 

Wartość odżywcza i składniki

 

Zgodnie z nowymi przepisami, zawartość energii, ilość tłuszczu, tłuszczów nasyconych, węglowodanów, cukrów, białek i soli musi być podana na opakowaniu w formie czytelniej tabelki. Zawartość wymienionych składników musi być podana w przeliczeniu na 100 gr. lub 100 ml. Dodatkowo, zawartość tych składników może być przeliczona na jedną porcję produktu.

Nowe przepisy ułatwią też konsumentom stwierdzenie, czy dany produkt zawiera substancje alergiczne, gdyż będą one musiały być wyszczególnione w tabeli składników. Pozwoli to konsumentom na szybkie znalezienie potrzebnych informacji w jednym miejscu. Przewidziano również, iż informacja o alergenach musi być podana także dla produktów sprzedawanych bez opakowania, np. żywności podawanej w restauracjach czy stołówkach. W tym przypadku kraje członkowskie muszą zadecydować samodzielnie, w jaki sposób ta informacja powinna być przekazana konsumentom.

 

Oznaczenie kraju pochodzenia żywności

Kraj pochodzenia niektórych produktów żywnościowych, takich jak wołowina, miód, oliwa z oliwek czy świeże warzywa i owoce, musi być podany na etykiecie zgodnie z przepisami danego sektora. Brak takiej informacji mógłby wprowadzać konsumentów w błąd. Wymóg ten zostanie rozszerzony na trzodę chlewną, mięso z owiec, kóz i drobiu. Po wejściu w życie nowych przepisów, Komisja Europejska będzie miała 2 lata na ich wprowadzenie.

 

W przyszłości może zostać podjętą decyzja o możliwości przesunięcia obowiązku etykietowania żywności z kraju pochodzenia do kraju, w którym jest ona przetwarzana. Może to dotyczyć np. mięsa używanego jako składnik lub mleka i żywności nieprzetworzonej. Wcześniej jednak Komisja będzie musiała ocenić skutki, wykonalność i potencjalne koszty takiej decyzji.

 

Nie wprowadzać konsumentów w błąd!

 

Nowe przepisy mają ponadto na celu zapewnienie, iż konsumenci nie będą wprowadzani w błąd poprzez opakowania zawierające motywy graficzne niemające związku z produktem.

Również produkty wyglądające podobnie do innych, ale wykonane z zamiennych składników, np produkty seropodobne wykonane z surowców roślinnych (tzw. produkty imitujące żywność), będą łatwe do rozpoznania. Jeśli składnik produktu, którego się spodziewamy, został zastąpiony innym, musi to być wyraźnie zaznaczone w przedniej części opakowania, przy użyciu odpowiedniego rozmiaru czcionki, obok nazwy marki. Produkty mięsne i rybne składające się z małych kawałków muszą być opisane jako produkt "z połączenia kawałków mięsa" lub "z połączenia kawałków ryby".

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Po zatwierdzeniu oraz opublikowaniu przepisów w Dzienniku Urzędowym UE, przedsiębiorstwa sektora spożywczego będą miały 3 lata na dostosowanie się do nowych zasad. Natomiast termin wprowadzenia informacji o wartości odżywczej produktu zostanie przedłużony o dodatkowe 2 lata. Jeśli producenci przedstawiają już informacje dotyczącą wartości odżywczej na swoich produktach, będą mieli 3 lata na dostosowanie formy tej informacji do nowych przepisów.

 

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r.[1] określa cel w zakresie oszczędności energii, ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych. Zapewni także pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w tym zakresie.

Ustawa określa np. zasady uzyskiwania i umarzania świadectw efektywności energetycznej. Takie świadectwo będzie musiało uzyskać przedsiębiorstwo energetyczne, a także odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski - albo zamiast tego uiścić opłatę zastępczą.

Na inwestycje, które prowadzą do zmniejszenia zużycia energii, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie wydawał "białe certyfikaty", podobne do obowiązujących już "zielonych" certyfikatów na energię ze źródeł odnawialnych i "czerwonych" na produkcję energii w kogeneracji, tj. wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób.

Pozyskanie białych certyfikatów będzie obowiązkowe dla firm sprzedających energię odbiorcom końcowym, w celu przedłożenia ich Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia. Firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło będą zobligowane do pozyskania określonej liczby certyfikatów w zależności od wielkości sprzedawanej energii. Ustawa zakłada stworzenie katalogu inwestycji pro-oszczędnościowych, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać daną ilość certyfikatów w drodze przetargu ogłaszanego przez Prezesa URE. Firmy będą miały też możliwość kupna certyfikatów na giełdach towarowych lub rynkach regulowanych.[1] Dz.U. Nr 94 poz. 551

Celem ostatniej nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, na podstawie której realizowany jest rządowy Program „Rodzina na swoim”, jest wygaszenie całego programu dopłat do oprocentowania kredytu z dniem 31 grudnia 2012 r. Tylko do tej daty będą przyjmowane wnioski o kredyty preferencyjne.

 

Do czasu likwidacji programu dopłat, ulegną zmianie kryteria ich udzielania. Nowelizacja zmniejszyła współczynnik kształtujący poziom limitu cen mieszkań (kosztów budowy) kwalifikującego dany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny do objęcia finansowym wsparciem – z poziomu 1,4 do poziomu 1,0 dla rynku pierwotnego i 0,8 dla rynku wtórnego.

W ustawie zakreślono maksymalny wiek kredytobiorcy docelowego na poziomie 35 lat. Limit wieku nie dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci.

Rozszerzono katalog osób uprawnionych do korzystania z dopłat do oprocentowania o jednoosobowe gospodarstwa domowe, tj. osoby samotne nieposiadające dzieci (single), o ile jest to ich pierwsze mieszkanie. W tym przypadku obowiązuje limit powierzchni użytkowej do 50 m², z czego dopłata przysługuje tylko do 30 m². Młodzi ludzie często zwlekają z założeniem rodziny z powodu braku mieszkania, zmiany mają zatem wesprzeć tę grupę osób w jego nabyciu.

Poszerzono grupę osób uprawnionych do zawarcia umowy o kredyt preferencyjny (dla uzyskania przez docelowego kredytobiorcę zdolności kredytowej) o małżonków rodzeństwa kredytobiorcy docelowego.

Wskazano wyraźnie, że kredyt preferencyjny może być udzielony wyłącznie na zakup lub budowę lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto ustawa wskazuje 2 dodatkowe przypadki, w których zaprzestaje się stosowania dopłat. Jest to uzyskanie w okresie stosowania dopłat prawa do innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (z wyłączeniem ich nabycia w drodze spadku) oraz dokonanie zmiany sposobu użytkowania lokalu na cele inne niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

 

 

Jak prowadzić ewidencję w przypadku awarii kasy fiskalnej?

Zgodnie z art. 111 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika (np. na skutek uszkodzenia kasy) nie może być na kasie prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego, podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kasy rezerwowej. Jeśli i to nie jest możliwe – powinien zaprzestać sprzedaży do czasu uruchomienia kasy fiskalnej. Nieprawidłowości w pracy kasy należy zaś niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu serwis kasy.

 

Ustawa o zmianie usta­wy – Kodeks postępowania administra­cyjnego oraz ustawy – Ordynacja po­datkowa wprowadzi do zmienianych aktów normatywnych instytucję tzw. metryki sprawy – swoistą historię rozpa­trywania danej sprawy.

 

Ma być ona zakładana w 2 formach – papierowej lub elektronicznej z momentem wszczęcia postępowania. Ma ona służyć zwiększeniu transparentności udziału poszczególnych urzędników w procesie rozstrzygnięć w sprawach. W treści metryki sprawy wskazane będą wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym czy podatkowym oraz określone wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowić ma obowiązkową część akt sprawy. Metryka będzie na bieżąco aktualizowana, a zapoznać się będzie mógł z nią każdy, kto ma w tym interes prawny. Może być ona przydatna na dalszych etapach postę­powania, np. w przypadku złożenia odwołania. Wtedy szybko będzie można sprawdzić, kto, kiedy i jakie podejmował rozstrzygnięcia prowadzące do kwestionowanej decyzji.

Nowelizacja upoważnia sze­fów resortów administracji i finansów do wydania rozporządzeń określających wzór i sposób prowadzenia metryk. Zostaną one za­łożone także dla wszystkich spraw będących w toku najpóźniej 30. dnia, licząc od wejścia w życie ustawy, co nastąpić ma po upływie 6 miesięcy od jej publikacji w Dz.U.

Z początkiem 2012 roku ma nastąpić uproszczenie skomplikowanych przepisów ustawy o podatku od osób prawnych (CIT) oraz usta­wy o podatku od osób fizycznych (PIT). Zmiany mają usunąć wątpliwości inter­pretacyjne.

Wprowadzane zmiany polegają przede wszystkim na modyfikacji zasad ustalania różnic kursowych, będących, zgodnie z ustawami podatkowymi, źródłem przychodów podatników, w przypadku dodatnich różnic kursowych (albo kosztem uzyskania przychodów, w przypadku różnic ujemnych).

Podatnicy mają prawo wyboru metody ustalania różnic kursowych pomiędzy metodą podatkową (na podstawie ustaw podatkowych) a metodą rachunkową (na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym podmiot, który wybrał metodę rachunkową, ma obowiązek jej stosowania przez okres co najmniej 3 lat. Nowelizacja przewiduje zaś w przypadku CIT, że w sytuacji połączenia czy podziału podmiotów, jeżeli podmiot przejmowany lub dzielony stosował metodę rachunkową, to nowo powstały podmiot ma prawo do rezygnacji z tej metody, niezależnie od upływu czasu jej stosowania. W takim przypadku podatnik ma obowiązek powiadomienia o rezygnacji właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 30 dni od daty dokonanego połączenia lub podziału.

Kolejna zmiana, zarówno w CIT, jak i w PIT, ma służyć doprecyzowaniu i ujednoliceniu z ustawą o rachunkowości, podatkowych zasad ustalania różnic kursowych. Zgodnie z dokonywaną nowelizacją podatnicy przy ustalaniu różnic kursowych, w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań, stosować będą faktycznie zastosowany kurs waluty obcej. W pozostałych przypadkach, a także gdy nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, zastosowanie znajdzie kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego po­przedzającego ten dzień.

Nowelizacja dodała ponadto przepis, obo­wiązujący już od dnia ogłoszenia, przywracający z mocą wsteczną – od początku 2010 r. – zwolnienie z opodatkowa­nia CIT dla Funduszu Rezerwy Demo­graficznej.

 

Mianem raju podatkowego nazywamy w języku potocznym takie kraje, których przepisy podatkowe ułatwiają unikanie płacenia wyższych podatków w krajach macierzystych przez przedsiębiorców, poprzez transferowanie zysków do „rajów”.

Tego rodzaju polityka finansowa określonych państw ma zapewne na celu przyciąganie inwestycji i kapitału zagranicznego, co we właściwym rozporządzeniu Ministra Finansów zostało nazwane wprost – szkodliwą konkurencją podatkową. Liczne grono firm oferuje pośrednictwo w przenoszeniu siedziby firmy do „raju podatkowego” jako niezawodnej i stosunkowo prostej metodzie optymalizacji podatkowej. Jednak, czy w biegu do celu, jakim jest niewątpliwie osiągnięcie wymiernej korzyści gospodarczej, nie powinniśmy się przez krótką chwilę zastanowić nad sensem istnienia i co najważniejsze przeznaczeniem płaconych przez nas podatków. Czy w świadomości społecznej podatek nie przestał być jedynie przykrą konsekwencją uzyskania dochodu, czy nie znika z nas choć po części mentalność wyniesiona z poprzedniego ustroju, że niektóre standardy życia, jak dobre drogi, wyposażone szkoły i zadbane parki, mamy mieć po prostu zapewnione. Czy otaczająca nas na co dzień rzeczywistość nie powinna w naszych oczach stać się bardziej interesem wspólnym niż przysłowiową rzeczą niczyją. Korzystając z różnych form bezpłatnych świadczeń zdrowotnych i edukacji, nieraz potrafimy zaznaczyć nasze niezadowolenie ze standardu świadczonych usług. Czy jednak z punktu widzenia przedsiębiorcy nie można się zgodzić, że głównym czynnikiem podnoszącym dany standard poza skutecznym zarządzaniem jest właśnie inwestycja – inwestycja, która to jest finansowana z płaconych przez nas podatków. Celem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiągniecie danego celu gospodarczego, czemu jednak ta korzyść, jaką jest ten cel, ma służyć, czy pośrednio nie podniesieniu jakości życia?

Warto płacić podatki w Polsce?

Temat firmy zarejestrowanej w raju podatkowym stał się ostatnio dość popularny wśród przedsiębiorców. Nie jest również wielką tajemnicą, że zainteresowanie tak skrajną formą optymalizacji podatkowej wzrasta wprost proporcjonalnie do wzrostu stawek podatku, a niestety odwrotnie proporcjonalnie do wskaźników zadowolenia społeczeństwa z obecnej sytuacji gospodarczej. Jednak, czy taki rodzaj strategii minimalizacji rozchodów naszych przedsiębiorstw ma rzeczywiście cel? Czy nie jest to błędne koło, do ,którego wchodzimy mamieni obietnicą znacznych oszczędności. Przecież jako płatnicy ponosimy ten koszt obowiązkowego świadczenia pieniężnego nie tylko bezpośrednio, ale również pośrednio, płacąc choćby podatek od towarów i usług. Czy nie można się zgodzić, że podmiot, który przenosi siedzibę do kraju stosującego „szkodliwą konkurencję podatkową”, nie powinien mieć moralnego prawa do okazywania niezadowolenia z rozmaitych cięć w budżecie państwa, z ograniczeń w wydatkach na inwestycje, które mają służyć przecież całości społeczeństwa. Nowoczesny szpital, fachowa opieka medyczna, wysoka jakość nauczania, bezpieczeństwo, komfortowe drogi, parki i chodniki – to nie są tylko hasła propagowane przez ugrupowania polityczne przed wyborami, są to także skutki płacenia przez nas podatków tam gdzie mieszkamy.

Kamil MajOsoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast dotychczas wymaganych zaświadczeń dotyczących określonych okoliczności, od których uzależnione jest nabycie prawa do wnioskowanych świadczeń, mogą od dnia 1 lipca 2011 r. składać oświadczenia.


Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. - To jedna ze zmian wynikająca z ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców


Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w przeszłości zawarły dla pozoru umowę o pracę nakładczą, muszą się liczyć z koniecznością zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. ZUS twierdzi, że wbrew doniesieniom mediów, nie ma tu mowy o stosowaniu prawa wstecz.

Chodzi o przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą, a jednocześnie zawarli umowy  o pracę nakładczą, a teraz zarzucają Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych stosowanie prawa wstecz. Do końca lutego 2009 r. prawo dopuszczało, by w sytuacji zbiegu tych dwóch tytułów wybór tytułu do objęcia ubezpieczeniem leżał w gestii osób prowadzących działalność gospodarczą i świadczących pracę nakładczą. I tak, często wybierały one opłacanie składek z tytułu umowy o pracę nakładczą, rezygnując w ten sposób z opłacania składek z działalności gospodarczej.

Od 1 marca 2009 r., kiedy weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące działalność gospodarczą, które jednocześnie świadczą pracę nakładczą, mogą wybrać tytuł do objęcia ubezpieczeniem, pod warunkiem że z tytułu umowy o pracę nakładczą podstawa wymiaru składek wynosi przynajmniej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego lub 30%. minimalnego wynagrodzenia (w zależności od tego, jaka jest wysokość obowiązującej daną osobę najniższej podstawy wymiaru składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Dziś protestujące osoby twierdzą, że ZUS stosuje nowe ustawowe zapisy do okresu sprzed marca 2009 r., domagając się zaległych składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

- Kategorycznie odrzucam tego typu insynuacje. ZUS nigdy nie stosował i w tym przypadku nie stosuje prawa wstecz. Przedsiębiorcy, którzy jednocześnie faktycznie wykonywali umowę o pracę nakładczą nie muszą się obawiać, że ZUS będzie od nich dochodził jakichkolwiek zaległych należności składkowych z tytułu prowadzonej działalności. Podkreślam tu jednak słowo "faktycznie". Dochodzimy bowiem zaległych składek od tych przedsiębiorców, którzy zawarli pozorne umowy o pracę nakładczą, umowy, które naszym zdaniem miały służyć jedynie uniknięciu konieczności opłacania składek z działalności gospodarczej - wyjaśnia Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.

Jeżeli więc ZUS w wyniku przeprowadzonych kontroli lub postępowań wyjaśniających stwierdził, że umowa o pracę nakładczą była nieważna, przez co nie można uznać, że zachodziło prawo wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, ustala prawidłowy okres podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to konieczność zapłacenia zaległych składek z działalności gospodarczej wraz z odsetkami.

Istnieje możliwość wystąpienia o rozłożenie powstałych zaległości na raty. Zawarty z Zakładem układ ratalny ułatwi spłatę zaległości i umożliwi bieżące regulowanie należnych składek.

http://e-inspektorat.zus.pl, AJ

Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu. Wymiar jego urlopu wynosi 13 dni, tzn. 104 godziny (13 dni x 8 godzin). Zgodnie z jego rozkładem czasu pracy, pracownik świadczy pracę przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny na dobę. Pracownik ten chce wziąć tydzień urlopu. Ile pracodawca powinien odjąć z jego puli urlopowej?

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin. Za każdy dzień urlopu należy więc odjąć z puli urlopowej pracownika tyle godzin, ile pracownik przepracowałby zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby nie korzystał z urlopu.

W przedstawionym przypadku pracodawca powinien odjąć z puli urlopowej pracownika 20 godzin urlopu (5 dni x 4 godziny).


Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w której wykorzystuje samochód ciężarowy stanowiący środek trwały. W maju 2011 r. samochód ten uległ wypadkowi i z uwagi na znaczne uszkodzenia nastąpiła jego kasacja. Samochód był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC. Czy poniesioną stratę można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej? Czy otrzymane odszkodowanie stanowi przychód z działalności gospodarczej?

 

Jeśli samochód był objęty dobrowolnym ubezpieczaniem AC, to poniesioną stratę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – oczywiście jedynie w tej części wartości początkowej samochodu, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi (art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Suma odpisów amortyzacyjnych, jakie zmniejszają stratę, obejmuje nie tylko odpisy, które zaliczono do kosztów uzyskania przychodów, ale też te, których zgodnie z ustawą zaliczyć do kosztów nie było można (art. 22h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). Natomiast – wedle art. 14 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy – odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej trzeba doliczyć do przychodów z działalności gospodarczej.

 

 

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki przez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy to podstawowy cel przyjętego przez rząd „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”.

 

Będzie on realizowany przez wspieranie bezpośrednich inwestycji w sektorach wysokich technologii, ponieważ to one przyczyniają się najbardziej do rozwoju gospodarki i wzmacniają jej przewagi konkurencyjne. W praktyce oznacza to, że program będzie adresowany do przedsiębiorców planujących inwestycje w sektorach: motoryzacyjnym, elektronicznym, lotniczym, biotechnologii, nowoczesnych usług i badawczo-rozwojowym. O dotację budżetową z programu będą mogli się też starać przedsiębiorcy planujący nowe inwestycje produkcyjne w innych sektorach niż ww., o minimalnych kosztach kwalifikowanych 1 mld zł i tworzących co najmniej 500 nowych miejsc pracy. Szacuje się, że realizacje inwestycji wspieranych środkami programu, pozwolą utworzyć ponad 32 tys. nowych miejsc pracy, a u kooperantów powstanie ich ok. 8 tys.

Program stwarza szanse napływu do Polski nowych inwestycji innowacyjnych niezbędnych dla rozwoju ekonomicznego. W latach 2011-2020 na jego realizację zostanie przeznaczonych 727 mln zł z budżetu państwa. Odpowiedzialny za jego wykonanie ma być minister gospodarki. Będzie on udzielał wsparcia z programu na nowe inwestycje, które uzyskają rekomendację Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej. Wyniki monitorowania realizacji programu zostaną zawarte w rocznych sprawozdaniach ministra gospodarki przedkładanych rządowi nie później niż do 30 czerwca następnego roku.

Program opiera się na rozwiązaniach zawartych w dokumencie „System wspierania napływu inwestycji zagranicznych o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej”, przyjętym przez rząd 23 września 2008 r.

Ustawa z 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Nowe przepisy upoważniają Ministra Sprawiedli­wości do wydania rozporządzenia, które określi sposób posługiwania się tego typu zaświadczeniami. Ponadto nowelizacja znosi odpłatność za uzyskiwane tą drogą dokumenty. Dostęp do danych z rejestru ma być więc powszechny i bezpłatny. Odpisy z KRS poświadczające aktualną sytuację prawną przedsię­biorstw są bowiem znaczące dla pewności obrotu gospodarczego.

Wprowadzono zasadę, że sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wpisu numeru NIP do KRS po otrzymaniu informacji, że został on uzyskany przez zainteresowanego przedsiębiorcę. Dokonanie tej czynności jest bezpłatne, a przedmiotowe posta­nowienie nie wymaga uzasadnienia ani doręczenia. Nie publikuje się go też w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co znacznie skraca postępowanie. Organ rejestrowy prze­syła również z urzędu zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeniowych do tereno­wo właściwej jednostki ZUS. Noweli­zacja przewiduje też, że do spraw wszczętych, ale niezakończonych przed jej wejściem w życie mają być stosowa­ne nowo wprowadzone rozwiązania.

Zmiany  w ustawie o Krajowym Reje­strze Sądowym zaczną obowiązywać od  stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3 (dotyczącego informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP), który wszedł w życie 13 lipca 2011 r.

 

Państwa członkowskie UE mają obowiązek umożliwienia podatnikom z dniem 1 stycznia 2013 r. wystawiania faktur uproszczonych m.in. w sytuacji, gdy kwota faktury nie przekracza 100 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków).

 

Obowiązek taki nakłada Dyrektywa Rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania

Ministerstwo Finansów podało w odpowiedzi na interpelację nr 21599, że w związku z dyrektywą 2010/45/UE jeszcze w tym roku zostaną podjęte prace implementujące przepisy dyrektywy dotyczące faktur uproszczonych, tak aby wprowadzić stosowne przepisy (z odpowiednio długim vacatio legis) z dniem 1 stycznia 2013 r.

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym weszła w życie w zasadzie z dniem 1 lipca 2011 r.

Jednak przepisy dotyczące szczególnej procedury w zakresie rejestracji i rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne świadczące usługi międzynarodowego okazjonalnego drogowego osób zaczną obowiązywać dopiero w przyszłym roku.

W związku z ww. nowelizacją zaszła też konieczność dostosowania do niej przepisów wykonawczych.

Zmiany wprowadzone od 1 lipca br. polegają m.in. na dostosowaniu niektórych przepisów ustawy VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów m.in. przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy VAT. Podmioty te mogą też, tak jak dotąd, wybrać opodatkowanie WNT poprzez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze (np. poprzez zaznaczenie pkt 60 w części C.3. w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R). Wybór opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest wiążący dla podmiotu nadal 2 lata, lecz doprecyzowano, iż okres ten będzie biegł od dnia dokonania WNT, dla którego dokonano takiego wyboru.

Po zmianie podatnikiem na podstawie art. 28a ustawy VAT, tj. dla potrzeb ustalenia miejsca świadczenia usług, jest m.in. osoba prawna niebędąca podatnikiem, która nie została zidentyfikowana do celów podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, mimo że taki obowiązek na niej ciążył.

Zmiana w art. 28b ust. 4 ustawy VAT ma na celu doprecyzowanie miejsca świadczenia usług. W przypadku gdy nabywana usługa będzie przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego usługobiorcy, w tym jego personelu, zastosowanie znajdzie art. 28c (miejsce świadczenia będzie w miejscu, co do zasady, siedziby działalności gospodarczej podatnika-usługodawcy), gdy zaś usługa będzie przeznaczona zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i osobistych podatnika, zastosowanie znajdzie zasada wskazana w przepisie art. 28b (miejsce świadczenia będzie w miejscu, co do zasady, siedziby działalności gospodarczej podatnika-usługobiorcy).

Nowelizacja kompleksowo uregulowała miejsce świadczenia usług transportu towarów w jednym akcie prawnym, tj. w ustawie VAT. Zamieszczono w niej przepisy dotyczące miejsca świadczenia usługi transportu towarów zarówno na rzecz ostatecznego konsumenta, jak i na rzecz podatnika. Dodany ust. 2a w art. 28f ustawy VAT zawiera regulacje dotyczące świadczenia usług transportu towarów na rzecz polskich podatników lub podatników z krajów trzecich, w sytuacji gdy transport wykonywany jest w całości na terytorium kraju lub poza terytorium UE. Jeśli mamy do czynienia z usługą transportu towarów na rzecz podatnika, który posiada na terytorium kraju – co do zasady – siedzibę działalności gospodarczej, i transport towarów wykonywany jest w całości poza terytorium UE, miejscem świadczenia usługi będzie terytorium znajdujące się poza terytorium UE. Gdy zaś usługa wykonywana jest na rzecz podatnika, który posiada na terytorium państwa trzeciego – co do zasady – siedzibę działalności gospodarczej, i transport towarów wykonywany jest w całości na terytorium kraju, miejscem świadczenia usługi będzie terytorium kraju.

Nowelizacja uprościła ponadto procedurę szczególną dotyczącą podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium UE usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu. Zastąpiono wymóg opatrzenia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze specjalnej procedury rozliczania VAT bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na rzecz wyłącznego stosowania aplikacji informatycznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów (www.vates.mf.gov.pl/vates/start.do). Podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Unii Europejskiej usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu, które korzystają z procedury szczególnej przewidzianej w dziale XII rozdziale 7 ustawy VAT, nie podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o NIP.

Doprecyzowano katalog odpadów przetwarzalnych, które są objęte mechanizmem odwróconego obciążenia (ang. reverse charge); wprowadzono do ustawy VAT załącznik nr 11 zawierający katalog towarów, identyfikowanych przy pomocy klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, których dostawa jest objęta systemem ww. rozliczenia podatku. W porównaniu do stanu prawnego sprzed 1 lipca 2011 r. katalog ten jest szerszy – oprócz złomu metali, dodatkowo ujęto w nim np. zużyte akumulatory elektryczne, odpady szklane, gumowe i z tworzyw sztucznych.

Lipcowe zmiany dotyczą także ułatwienia dokonywania rozliczeń w walucie obcej (tj. sposobu przeliczania kursów) przez podatników świadczących usługi wstępu na imprezy

masowe (w tym w ramach EURO 2012). Wartość transakcji wykazana w walucie obcej może być przeliczona zgodnie z przepisami obowiązującymi przy obliczaniu wartości celnej, tj. po kursie ustalonym w przedostatnią środę miesiąca w oparciu o bieżące kursy średnie wyliczane i ogłaszane przez NBP i, co do zasady, obowiązujące przez cały następny miesiąc.

Grupa podmiotów uprawnionych do skorzystania z ww. uproszczenia określona została poprzez przedmiotowe odniesienie się do transakcji dotyczących usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Modyfikacja przepisów przewiduje prawo do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celów podatku VAT.

Dodanie pkt 26 i 27 w ust. 1 w § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług pozwala na objęcie zwolnieniem transakcji w zakresie obrotu udziałami w spółkach zarówno mających, jak i niemających osobowości prawnej, oraz w innych podmiotach mających osobowość prawną, jak też usług ściśle związanych z opieką nad dziećmi i młodzieżą, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy VAT. Zgodnie z przepisem przejściowym, podatnicy, na zasadzie prawa wyboru, mogą stosować wskazane zwolnienia do usług, o których mowa w dodanym – w § 26 w ust. 1 rozporządzenia wykonawczego – pkt 26 i 27, które zostały wykonane w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r.

 

 

 

 

 

 


W jaki sposób wspólnota mieszkaniowa winna rozliczać VAT w przypadku nabycia towarów i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną oraz w przypadku nabycia towarów i usług na potrzeby utrzymania poszczególnych lokali właścicieli?

Ustawa o własności lokali wskazuje na dwa rodzaje obowiązków członków wspólnoty mieszkaniowej: jedne związane z nieruchomością wspólną i drugie, związane z odrębną własnością lokalu. Właściciele lokali zobowiązani są uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z nieruchomością wspólną, na pokrycie których uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, oraz ponoszą wydatki związane z utrzymaniem własnych lokali (m.in. za wodę, ciepło, odprowadzanie ścieków, gaz, energię elektryczną). Wspólnota mieszkaniowa realizując wspólny interes właścicieli występuje w odmiennych rolach w przypadku nabycia towarów i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną oraz w przypadku nabycia towarów i usług na potrzeby utrzymania poszczególnych lokali właścicieli.

W pierwszym wspólnota, będąca jednostką odrębną od właścicieli lokali, nabywając towary i usługi dla celów nieruchomości wspólnej nie wykonuje żadnych czynności na rzecz właścicieli, działa ona w imieniu własnym i na własny rachunek, jako podmiot stosunków zobowiązaniowych wynikających z zarządu nieruchomością wspólną, którego działanie jest jedynie finansowane przez właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych (m.in. w formie zaliczek), mających udziały w nieruchomości wspólnej. Odbiorcą nabywanych towarów i usług jest więc wspólnota mieszkaniowa jako odrębny od jej członków podmiot praw i to ona występuje jako ostateczny konsument. W takim więc zakresie nie świadczy ona żadnych czynności opodatkowanych VAT na rzecz właścicieli odrębnych lokali. Zatem uiszczanie przez członków wspólnoty należności tytułem pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie jest objęte przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz brak jest podstaw do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między wspólnotą a jej członkami w związku z ponoszonymi kosztami zarządu nieruchomością wspólną.

Inaczej jest w przypadku, gdy wydatki ponoszone są przez właściciela wyłącznie w związku z odrębną własnością lokalu. Wspólnota, w zakresie nabywanych towarów i usług celem zaopatrzenia poszczególnych lokali, nabywa je w swoim imieniu, lecz na rzecz właścicieli poszczególnych lokali, którzy dokonują na poczet tych zakupów stosownych wpłat. Wspólnota, zakupując towary i usługi, które następnie przyporządkowuje poszczególnym lokalom, dokonuje więc ich odsprzedaży właścicielom lokali. W takiej sytuacji środki uiszczane przez właścicieli poszczególnych lokali na ich utrzymanie stanowią w istocie zapłatę za odsprzedawane im przez wspólnotę towary i usługi. Wspólnota dokonując odsprzedaży właścicielom lokali zakupionych uprzednio w tym celu towarów i usług związanych wyłącznie z utrzymaniem poszczególnych lokali działa jako podatnik VAT i w sytuacji niekorzystania przez nią ze zwolnienia podmiotowego, dokonywane przez nią czynności w ww. zakresie winny być dokumentowane fakturami, wystawianymi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 106 ww. ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisach do niej wykonawczych.

Powyższe potwierdza interpretacja ogólna Ministra Finansów z 21.06.2011 r., (nr PT8/033/IO1/AEW/11/PT-571).

 

 

 

Rada Ministrów rozporządzeniem z 30 marca 2011 r.wyłączyła od początku czerwca niektóre rodzaje porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

Wyłączeniem objęto też porozumienia o charakterze niewzajemnym zawierane między konkurentami, o ile: dostawca jest wytwórcą i dystrybutorem towarów niebędących usługami, a nabywca jest dystrybutorem i nie jest konkurentem na szczeblu wytwórstwa lub dostawca świadczy usługi na kilku szczeblach obrotu, a nabywca dostarcza towary lub świadczy usługi na poziomie detalicznym i nie jest konkurentem na tym szczeblu obrotu, na którym nabywa usługi objęte porozumieniem wertykalnym.

Ponadto porozumienia wertykalne, co do zasady, są dozwolone, o ile: udział dostawcy i grupy kapitałowej, do której należy dostawca, w rynku właściwym sprzedaży towarów objętych takim porozumieniem nie przekracza 30%, udział nabywcy i grupy kapitałowej, do której należy nabywca, w rynku właściwym zakupu towarów objętych takim porozumieniem nie przekracza 30%.

Wyłączenie obejmuje też porozumienia wertykalne zawierające postanowienia, które odnoszą się do przeniesienia na nabywcę lub korzystania przez niego z praw własności intelektualnej i przemysłowej lub know-how, jeśli postanowienia te nie stanowią podstawowego przedmiotu takich porozumień i są bezpośrednio związane z używaniem, sprzedażą lub odsprzedażą towarów objętych porozumieniem przez nabywcę lub jego klientów.

Wyłączeniu podlegają porozumienia między związkami przedsiębiorców a ich członkami oraz między związkami przedsiębiorców a ich dostawcami, o ile: wszyscy członkowie związku są sprzedawcami detalicznymi towarów niebędących usługami oraz obrót żadnego z członków związku, wraz z obrotem przedsiębiorców należących do jego grupy kapitałowej, w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył równowartości 50 milionów euro.

 

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw wchodzi generalnie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wprowadza zakaz organizowania i uczestnictwa w interne­towych grach hazardowych i przyznaje odpowiednim służbom uprawnienia umoż­liwiające skuteczną kontrolę w tym zakresie.

 

Zezwala natomiast na urządzanie zakładów wzajemnych w Internecie – tylko dla dorosłych.

Przewidziano wprowa­dzenie systemu rejestracji gości we wszystkich ośrodkach gier audiowizyj­nych oraz w internetowych kasynach gry.

W nowelizacji szczegółowo określono warunki eksploatacji urządzeń do gier i zasady przeprowadzania ich kon­troli. Wprowadzono m.in. obowią­zek wyposażenia automatów w system trwałej rejestracji i zapamiętywania danych, co umożliwi weryfikację dekla­rowanych przez podmiot zobowiązań podatkowych.

Urządzanie loterii fantowych lub gier bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza określonej w ustawie kwoty bazowej (teraz 3.395 zł), będzie uzależnione tylko od dokonania ich zgłoszenia.

 


Zmiany ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw dotyczą m.in. kwestii reklamy.

 

Jest nią przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług. Do reklamy zali­czono też autopromocję. Wyraźnie zaznaczono, że reklamy i telesprzedaż muszą być rozpoznawalne, łatwo odróżnialne od materiału redakcyjnego. Nie mogą zajmować więcej niż 12 minut w ciągu godziny zegarowej. Reklamami nie można przerywać: serwisów infor­macyjnych, audycji o treści religijnej, audycji publicystycznych i dokumental­nych o czasie krótszym niż 30 minut, audycji dla dzieci. Audycjom dla dzieci nie powinny też towarzyszyć reklamy dotyczące artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, któ­rych obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana.

Filmy wyprodukowane dla telewizji, z wyłączeniem serii, seriali i audycji doku­mentalnych, oraz filmy kinematogra­ficzne mogą zostać, tak jak dotąd, przerwane w celu nadania reklam czy telesprzedaży wyłącznie jeden raz pod­czas każdego okresu pełnych 45 minut przewidzianych w programie.

Sponsorowanie oznacza każdy wkład w finansowanie usługi medialnej bądź audycji przez podmiot, który nie dostarcza usług medialnych ani nie produkuje audycji, w celu promocji jego nazwy, firmy, renomy, działalności, towaru lub usługi, znaku towarowego czy innego oznaczenia indywidualizują­cego. Odbiorcy powinni zostać wyraźnie poinformowani o sponsorowaniu. Takie audycje lub inne przekazy muszą być oznaczane przez wskazanie spon­sora na ich początku, na końcu oraz w momencie wznowienia po przerwie na reklamę lub telesprzedaż.


Czy cena wycieczki może ulec zmianie? Na co zwrócić uwagę podpisując umowę z organizatorem? Oferty last mniej pieniędzy, ale nie mniej praw? UOKiK przypomina na swej stronie, o czym warto pamiętać przygotowując się do urlopu, jakie mamy prawa i gdzie uzyskać pomoc w razie trudności.

„Biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż uczestników w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zagubienia lub kradzieży” - to jedno z niezgodnych z prawem i wpisanych do Rejestru klauzul niedozwolonych, niestety nadal stosowanych postanowień przez przedsiębiorców turystycznych we wzorcach umownych. Znalazło się ono w rejestrze, ponieważ zgodnie z prawem organizator imprezy turystycznej nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności za zaginięcie bagażu klienta, podczas wycieczki. Na 2310 postanowień wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych blisko 700 związanych jest z turystyką. Przed decyzją o wykupieniu wczasów czy innej usługi turystycznej warto dokładnie przeczytać umowę. Warto też wiedzieć, jakie prawa nam przysługują i gdzie szukać pomocy w razie problemów.

Co powinna zawierać umowa z przedsiębiorcą turystycznym?

Do usług turystycznych zaliczamy usługi przewodników, hotelarskie oraz wszystkie inne świadczone turystom lub odwiedzającym. W każdej umowie o świadczenie usług turystycznych powinny się znaleźć określone w przepisach elementy. Przede wszystkim dokument taki powinien zawierać dane biura podróży, wraz z jego numerem w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Ponadto w kontrakcie powinna znaleźć m.in. się cena, sposób zapłaty oraz zakres ubezpieczenia wraz z danymi ubezpieczyciela. Konsument powinien wiedzieć o tym, jakie przepisy regulują kwestie umowy, a także jak i kiedy może złożyć reklamację, dlatego informacje o tym powinny także znaleźć się w umowie. Każde biuro podróży powinno mieć gwarancję bakową lub ubezpieczeniową albo umowę ubezpieczenia na wypadek bankructwa. Dysponentem pieniędzy z gwarancji lub ubezpieczenia jest marszałek województwa, w którym jest zarejestrowany przedsiębiorca.

Czy cena imprezy turystycznej może się zmienić?

Koszt imprezy po podpisaniu umowy nie może się zmienić. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kontrakt wyraźnie to przewiduje i to w ściśle określonych przypadkach: wzrost kursów walut, kosztów transportu oraz opłat urzędowych, w tym podatków. Biuro podróży powinno udokumentować wpływ na zmianę ceny, a konsument może się nie zgodzić na propozycję, wypowiedzieć umowę i odzyskać wszystkie wpłacone pieniądze. Warto jednak pamiętać, że na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – jej cena, nawet w tych szczególnych wymienionych wyżej przykładach nie może ulec zmianie.

Jak składać reklamację?

Reklamować możemy m.in. niezgodną z umową kategorię hotelu, zgubiony bagaż, opóźniony samolot, dłuższą odległość od plaży i inne nieprawidłowości. Pomocna może być tabela frankfurcka, która procentowo określa możliwości obniżki. Nie jest ona jednak dokumentem oficjalnym, ale może być przydatna w oszacowaniu odszkodowania. Na złożenie reklamacji mamy 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Należy ją złożyć pisemnie w siedzibie organizatora turystyki. Musi ona wskazywać uchybienia w sposobie wykonania umowy, którą klient zawarł z organizatorem imprezy turystycznej oraz określać nasze żądanie. Pamiętajmy – jeśli organizator nie ustosunkuje się do skargi w terminie 30 dni od jej złożenia, przyjmuje się, że uznał ją za uzasadnioną. Oferty first minute i last minute, mimo że są sprzedawane po niższej cenie podlegają reklamacji na tych samych zasadach co imprezy nieobjęte promocją.


Założyłem sklep internetowy jako osoba fizyczna. Czy obejmuje mnie obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?

Obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych ciąży, w zasadzie, na wszystkich podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wyjątki od tej zasady określa teraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przewiduje ono m.in. zwolnienia obejmujące podatników, u których obrót podlegający obowiązkowi ewidencji nie przekracza 20.000 zł (w przypadku podatników rozpoczynających dokonywanie sprzedaży w ciągu danego roku podatkowego) bądź 40.000 zł (w przypadku podatników kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej, u których wcześniej nie powstał obowiązek rozpoczęcia ewidencji). Dotyczą one niemal wszystkich podatników.

Nawet przekroczenie powyższych limitów niekoniecznie oznacza obowiązku zamontowania kas fiskalnych. Prowadzona działalność może być bowiem objęta którymś ze zwolnień przedmiotowych podanych w załączniku do ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Warto tu zwrócić uwagę na poz. 36 obejmującą dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. Zwolnienie powyższe może znaleźć zastosowanie także w przypadku prowadzenia sprzedaży przez sklep internetowy. Trzeba jednak ściśle przestrzegać warunków tego zwolnienia. Każda sprzedaż na warunkach nieuprawniających do korzystania ze zwolnienia (np. sprzedaż w przypadku płatności czekiem, kartą płatniczą lub kredytową) musi być zewidencjonowana w kasie fiskalnej.

Parlament kończy prace nad zmianami m.in. do Kodeksu spółek handlowych i  Kodeksu Karnego.

Dotyczą one przepisów karnych materialnych i proceduralnych dotyczących przestępstwa działania na szkodę spółki. Wyrządzenie spółce szkody, a następne jej naprawienie, tak jak dotąd, nie będzie karane przez polskiego ustawodawcę (art. 296 § 5 i art. 307 K.k.). Sprowadzenie zaś niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody, może skutkować karą 3 lat pozbawienia wolności.

 

Od 6 czerwca 2011 r. stalking, tzn. uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej, określane jako przemoc emocjonalna, jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

Ostatnia nowelizacja Kodeksu karnego zakłada, że odpowiedzialność karną ponosi osoba, która przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Podlega także karze wykorzystanie wizerunku osoby czy jej danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Ponadto przewidziano typ kwalifikowany przestępstwa uporczywego nękania przez następstwo w postaci targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie. W takiej sytuacji sprawca ma podlegać karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

 

 

 

Masz smartfona, tablet lub telefon z dostępem do Internetu? Wybierasz się na zagraniczne wakacje? Uważaj! Za 1 MB przesłanych danych w roamingu w Unii Europejskiej możesz zapłacić prawie 20 zł. Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina o zasadach naliczania opłat za korzystanie z telefonów za granicą.

Posiadacze modnych smartfonów czy tabletów często nie mają świadomości, że te urządzenia samoczynnie łączą się z Internetem. Nie zawsze też pamiętają o tym, aby wykupić pakiet umożliwiający tańsze łączenie się z siecią. Tymczasem 1 MB przesłanych danych w roamingu na terenie Unii Europejskiej może kosztować prawie 20 zł. Korzystanie z roamingu w krajach poza UE często jest jeszcze droższe.

Dlatego wyjeżdżając za granicę upewnijmy się, że wykupiliśmy usługę, dzięki której zapłacimy mniej za połączenia z Internetem i że została ona aktywowana przez naszego operatora. Możemy też wyłączyć w urządzeniu opcję połączenia z usługami przesyłu danych podczas roamingu.

Przypominamy, że operatorzy zobowiązani są do udzielania abonentowi informacji o fakcie korzystania w danej chwili z usługi transmisji danych w roamingu oraz o koszcie takiej usługi. Dodatkowo operatorzy zobowiązani są:

 

 

Klientów, którzy nie ustalą swojego własnego limitu, chroni automatycznie wprowadzony miesięczny limit opłat wynoszący 50 euro bez VAT, po przekroczeniu którego operatorzy odetną im dostęp do Internetu.

Warto wiedzieć, że teraz konsument płaci średnio od 2,21 do 4,45 EUR za 1 MB danych w zależności od formy płatności  (pre-paid lub abonament). Daje to odpowiednio kwoty w przedziale od 8,84 zł do 17,80 zł za 1 MB.

Na pewno dobrą wiadomością na przyszłość jest to, że w celu ograniczenia rachunków za korzystanie z Internetu za granicą Prezes UKE proponuje na europejskim forum regulatorów wprowadzenie limitu cenowego także na transmisje danych. Limit ten pozwoliłby na kształtowanie cen na poziomie znacznie niższym niż obecny. Po wejściu w życie propozycji Prezesa UKE cena zostałaby ograniczona w 2015 roku do poziomu 23 eurocentów, czyli do 0,92 zł za 1 MB. Jednocześnie przypominamy, że użytkowników telefonów komórkowych podróżujących na terenie Unii Europejskiej chroni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 18 czerwca 2009 r., które określa zasady opłat w roamingu regulowanym tj. na terytorium 27 państw członkowskich. Od 1 lipca 2011 r. maksymalna opłata detaliczna (netto) za głosowe połączenia wychodzące wynosi 0,35 EUR/min, za głosowe połączenia przychodzące 0,11 EUR/min, zaś maksymalna opłata detaliczna (netto) za wiadomość SMS wysłaną w roamingu 0,11 EUR, przeliczone na złote polskie według kursu referencyjnego wymiany walut (1 EUR = 3,9558 PLN) ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym UE.

Żeby zatem zostać przedstawicielem podatkowym podmiot (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) musi spełnić łącznie następujące warunki:

1) być zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,

2) przez ostatnie 24 miesiące nie zalegać z wpłatami poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,

3) przez ostatnie 24 miesiące – osoba fizyczna będąca podatnikiem, a w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi – osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, członkiem władz zarządzających, głównym księgowym – nie być prawomocnie skazanym za popełnienie przestępstwa skarbowego;

4) być uprawnionym do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego, zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym, lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Ponadto umożliwiono agencjom celnym pełnienie funkcji przedstawiciela podatkowego również wtedy, gdy nie są one uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego czy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zwolnienie agencji z posiadania takich uprawnień ma jednak zastosowanie jedynie w razie, gdy podatnik ustanawiający ją przedstawicielem podatkowym:

 • dokonuje na terytorium kraju wyłącznie importu towarów, których miejscem przeznaczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i
 • wywóz towarów z kraju jest dokonywany przez importera w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Przyjęte rozwiązanie ma ułatwić podmiotom dokonującym na terytorium kraju wyłącznie importu towarów, gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium państwa członkowskiego UE inne niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju przez importera tych towarów nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy tych towarów - dokonywanie rozliczeń należności celno-podatkowych, związanych z odprawami celnymi importowanych towarów, w sytuacji obowiązkowego ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Agencja celna będąca przedstawicielem podatkowym w ww. przypadku, uprawniona jest od 1 kwietnia br. do:

 • prowadzenia dokumentacji i ewidencji na potrzeby podatku,
 • sporządzania deklaracji podatkowych i informacji podsumowujących na potrzeby podatku.

Uprawnienie agencji celnych do wykonywania ww. czynności ułatwi dokonywanie odpraw w imporcie przez podmioty zagraniczne, które importowane towary kierują dalej do innego państwa członkowskiego. Wszystkie konieczne formalności podatkowe związane z dalszym przemieszczaniem towaru do innego państwa członkowskiego też może wypełnić za takiego podatnika przedstawiciel podatkowy.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego

Przedstawiciel podatkowy ma wykonywać obowiązki podatnika w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług, prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz ewidencji dla potrzeb tego podatku, a także będzie wykonywał inne czynności wynikające z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli czynności te zostały wymienione w umowie, zawartej między podatnikiem a przedstawicielem podatkowym.

Ustanowienie zaś przedstawiciela podatkowego na podstawie umowy zawartej przed dniem 1 kwietnia 2011 r. zachowuje ważność, o ile odpis umowy wraz z kopią zaświadczenia o spełnieniu przez przedstawiciela podatkowego warunków określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła znów podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc.

Od 9 czerwca 2011 r. wynoszą one:

 • stopa referencyjna - 4,50% w skali rocznej;
 • stopa lombardowa - 6,00% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa - 3,00% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli - 4,75% w skali rocznej;

Z tym samym dniem wzrosła też wysokość odsetek od zaległości podatkowych – do poziomu 14%, a stawka obniżonych odsetek od zaległości podatkowych – do 10,50%.

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie, kierując się uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2010 r. podjął czynności w celu wszczęcia postępowań kontrolnych u podatników prowadzących działalność leasingową.

 

Podmioty zawierając umowy leasingu oraz pożyczek, oprócz obciążania leasingobiorców fakturami za opłaty manipulacyjne oraz miesięczne opłaty leasingowe, obciążały również leasingobiorców fakturami za koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu, stosując do tej części stawkę zwolnioną (jako tzw. „refakturowanie”). Zgodnie z uchwałą NSA ubezpieczenie przedmiotu leasingu tworzy jednolitą całość z umową leasingową. Spółka dokonuje więcej niż jednego świadczenia na rzecz leasingobiorcy i świadczenia te są ze sobą powiązane, tworzą jedną całość z ekonomicznego punktu widzenia, którą jedynie sztucznie podzielono. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług świadczenia te podlegają opodatkowaniu jedną stawką. Podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania wartość usług obejmujących koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. W wyniku działań przeprowadzonych przez Urząd podmioty świadczące usługi leasingu składały korekty deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług i dokonywały wpłat zaniżonego zobowiązania wraz z odsetkami. Tylko z tego tytułu budżet państwa uzyskał w 2010 roku wpłaty w kwocie 115.683.804zł.

Wcześniejsza emerytura pracownicza została przyznana w 2008 r. ubezpieczonej, urodzonej 19 sierpnia 1948 r. Emerytka rozwiązała stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do tej emerytury, a z dniem 1 kwietnia 2009 r.  ponownie podjęła zatrudnienie. W maju 2011 r.  emerytka  zgłosiła wniosek o emeryturę powszechną. Wysokość emerytury – przyznanej na podstawie art. 27 ustawy o emeryturach i rentach z FUS od dnia ukończenia 60 lat – została obliczona w myśl art. 53 ust. 4 tej ustawy. Emerytka  kontynuuje zatrudnienie podjęte z dniem 1 kwietnia 2009 r. Czy ZUS zawiesi jej wypłatę emerytury?

ZUS nie zawiesi tej emerytury w myśl art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, bowiem został rozwiązany stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do emerytury wcześniejszej. Nie podlegają bowiem zawieszeniu emerytury pobierane przez osoby, które  rozwiązały stosunek pracy zawarty przed przyznaniem emerytury wcześniejszej, a następnie – po nawiązaniu nowego stosunku pracy -  uzyskały prawo do emerytury powszechnej w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego: 60 lat - kobieta i 65 lat - mężczyzna.

 

Parlament kończy prace nad ustawą o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, która ma służyć wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, tak aby ostateczne wyłączenie nadawania analogowego nastąpiło do dnia 31 lipca 2013 r.

Wdrożenie, opartej na standardzie DVB-T (Digital Video Broadcasting–Terrestrial), naziemnej telewizji cyfrowej stanowić będzie zasadniczy zwrot technologiczny. Cyfrowa technika nadawania sygnału telewizyjnego umożliwi m.in.:

 • odbiór cyfrowo naziemnie większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych (docelowo 7 programów w ramach multipleksu I i po 8 programów w ramach multipleksów II oraz III),
 • poprawę jakości obrazu i dźwięku,
 • równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych (np. w kilku językach i dźwięku przestrzennego),
 • wprowadzenie kodów rodzicielskich.

Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej została podzielona na 2 części: pierwsza dotyczy samego procesu wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej, a druga wprowadza w sposób trwały do polskiego porządku prawnego przepisy związane z nadawaniem programów telewizyjnych w sposób cyfrowy w multipleksach.

Ustawa kompleksowo reguluje też kwestie ochrony konsumentów w zakresie zakupu sprzętu do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Tradycyjne analogowe odbiorniki telewizyjne nie są zdolne do odbioru emisji cyfrowych, dlatego też Polacy, aby móc oglądać naziemną telewizję cyfrową, będą musieli:

 

 

Każdy obywatel dokonujący zakupu odbiorników cyfrowych, zostanie poinformowany przez sprzedawcę, czy dany odbiornik umożliwi odbiór naziemnej telewizji cyfrowej.

Zapisy ustawy regulują także szczegółowo kwestie przeprowadzenia kampanii informacyjnej o procesie przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe, która podniesie świadomość społeczeństwa o czekającej ich zmianie w sposobie odbioru wszystkich programów telewizyjnych.

 


Od 19 czerwca br. w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych pojawi się definicja targowisk. Targowiskami będą wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

Wedle nowych przepisów, opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, czyli także pod dachem oraz w halach używanych do targów, aukcji i wystaw. Opłacie targowej nie podlega zaś sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

Prawo prywatne międzynarodowe to zestaw przepisów wskazujących, jaki system normatywny – krajowy, czy obcy – zastosować przy rozstrzyganiu danej sprawy, głównie o charakterze cywilnym bądź rodzinnym czy opiekuńczym.

 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80 poz. 432) zastąpi z dniem które zaczną obowiązywać 16 maja br. dotychczas obowiązującą ustawę z 12 listopada 1965 r.

W nowych unormowaniach posłużono się dwoma podstawowymi kryteriami łą­czącymi dany podmiot z określonym systemem normatywnym: obywatel­stwem i miejscem zamieszkania (tzw. domicylem). Pierwszy z nich dotyczy jedynie osób fizycznych, a więc generalnie ich prawem ojczystym są prze­pisy kraju, którego są obywatelami. Łącznik ten ma podstawowe znaczenie dla stosunków z zakresu prawa osobo­wego, stosunków rodzinnych i spraw spadkowych. W tych zatem dziedzinach wobec obywateli polskich będą, co do zasady, stosowane regulacje obowiązu­jące w RP. Przewidziano przy tym kilka wyjątków, np. w testamencie można poddać wynika­jące z niego spory systemowi normatywnemu obowiązującemu w miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili jego śmierci, a podobne wyłączenie jest możliwe w drodze umo­wy także w kilku innych podanych przypadkach.

W sprawach małżeńskich dopuszczona zostanie możliwość dokonania przez małżonków wyboru prawa dla swych stosunków majątkowych oraz dla zawartej przez nich majątkowej umowy małżeńskiej. Uregulowano właściwość prawa dla ochrony osoby trzeciej wchodzącej w stosunki umowne z małżonkiem. Dla rozwodów i separacji nadal właściwe pozostaje wspólne prawo ojczyste małżonków. Subsydiarną właściwość prawa polskiego zastrzeżono jednak na wypadek, gdyby prawo obce nie przewidywało ani rozwodu, ani separacji.

W przypadku tzw. wielorakie­go obywatelstwa posłużono się dotychczasową regułą, zgodnie z którą osoba o polskiej przy­należności państwowej podlega prawu RP nawet wtedy, gdy jednocześnie inny kraj uważa ją za swego obywate­la.

Nowe przepisy normują też kwestie takie, jak np.: pełnomocnic­twa, wystawianie dokumentów, osoby prawne, przedawnienie oraz umowę o arbitraż, a także wiele stosunków prawnych, w tym przysposobienia, wła­sności rzeczy i wartości intelektualnych.

Nowelizacja ustawy o VAT poszerzyła zakres zwolnień od podatku od towarów i usług dla usług w zakresie opieki medycznej i pomocy społecznej.

W tym zakresie wolne są teraz od VAT:

1) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej;

2) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów

a) lekarza i lekarza dentysty,

b) pielęgniarki i położnej,

c) medycznych, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,

d) psychologa;

3) świadczenie ww. usług, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od ww. podmiotów; Zwolnieniem tym objęto zatem np. przekazywane pracownikom przez pracodawców nabywane przez nich w ramach tzw. pakietów medycznych usługi w zakresie opieki medycznej wymienionych w powyższych punktach 1 i 2; Ponieważ pakiety medyczne mogą zawierać różne rodzaje usług, podkreślić trzeba, iż zwolnieniu podlegają tylko usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia nabyte przez pracodawców od podmiotów, o których mowa w ww. pkt 1 i 2.

4) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz zakładów opieki zdrowotnej na ich terenie;

5) usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

a) regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,

b) wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:

- domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody,

- placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

c) placówki specjalistycznego poradnictwa,

d) inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,

e) specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

6) usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w pkt 5, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną;

 

Zwolnienia wymienione w powyższych pkt 1, 4-6, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 

 

Zwolnienia, o których mowa w ww. pkt 4 i 6 mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Podatnicy mogą, lecz nie muszą, stosować zwolnienia wprowadzone ostatnią nowelizacją w zakresie usług opieki medycznej i pomocy społecznej

 

 

 

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. wprowadzono m.in. ułatwienia w zakresie rozliczania VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji

 

Zniesiono obowiązek złożenia zabezpieczenia kwoty podatku jako warunku rozliczenia podatku z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

Zmodyfikowany został obowiązek przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Jeżeli podatnik w tym terminie nie przedstawi wymaganych dokumentów, straci prawo do rozliczania podatku z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, w odniesieniu do tej kwoty podatku, którą miał w deklaracji podatkowej rozliczyć, oraz jest zobowiązany do uiszczenia organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami.

W przypadku gdy objęcie towarów procedurą uproszczoną dokonane zostanie przez przedstawiciela pośredniego, obowiązek zapłaty podatku wraz z odsetkami ciąży solidarnie też na tym przedstawicielu.

Jeśli organ celny pobrał VAT z tytułu importu towarów, a podatnik rozliczył tę kwotę podatku w deklaracji podatkowej, to podatnik ma prawo do dokonania korekty kwoty podatku w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym kwota podatku została pobrana przez organ celny.

Jeżeli podatnik nie przestrzega terminu na przedstawienie organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie należnego VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej, to naczelnik urzędu skarbowego może w drodze decyzji pozbawić tego podatnika na okres 36 miesięcy prawa do rozliczania podatku na zasadach określonych w art. 33a ustawy o VAT. Jest jednak możliwość odstąpienia od wydania takiej decyzji w przypadku, gdy uchybienie terminu na dostarczenie organowi stosownych dokumentów jest nieistotne w stosunku do liczby i wielkości operacji importowych, rozliczanych w trybie art. 33a, oraz pod warunkiem że uchybienie to było spowodowane okolicznościami niewynikającymi z zaniedbania lub świadomego działania podatnika.

Jeśli VAT rozliczany jest w deklaracji zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, a obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 kwietnia 2011 r., to do importu towarów stosuje się przepisy art. 33a obowiązujące przed dniem 1 kwietnia 2011 r.

 

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. uregulowano ponadto pobór odsetek od niezapłaconego podatku z tytułu importu towarów

Odsetki nie są jednak pobierane, jeśli podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa kwota podatku była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania.

Pobór odsetek określonych w art. 37 ust. 1a ustawy o VAT dotyczy importu towarów, dla którego obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 kwietnia 2011 r.

Nie uległy zmianie zasady pobierania odsetek za zwłokę od kwot podatku wynikających z decyzji wydawanych przez naczelnika urzędu celnego niezapłaconych w terminie. Odsetki te, tak jak wcześniej, są pobierane zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

 

 

Od 1 maja 2011 r. do OFE będzie trafiać nie 7,3%, lecz tylko 2,3% wynagrodzenia. Pozostałe środki wpłyną na indywidualne subkonto, którego operatorem będzie ZUS.

Czy członek zarządu będzie odpowiadał za zaległości podatkowe spółki, jeśli nie złożono wniosku o upadłość spółki w ciągu 2 tygodni, liczonych od momentu uzyskania wiedzy o stanie jej finansów (zgodnie z art. 21 Prawa upadłościowego)?

Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

Można skarżyć już bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji!

Pracodawca raz przyłapał pracownika na korzystaniu ze sprzętu należącego do pracodawcy do celów prywatnych pracownika. Czy może go z tego powodu zwolnić dyscyplinarnie z pracy?

Zakazane będzie zatrudnianie obywateli państw trzecich przebywających w Polsce nielegalnie. Osoba zamierzająca zatrudnić cudzoziemca będzie miała obowiązek zażądać dokumentu potwierdzającego fakt jego legalnego pobytu w Polsce. Kopia tego dokumentu powinna być przechowywana przez przedsiębiorcę przez cały czas obowiązywania umowy o pracę.

Odpowiedzialność karna za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe podatnika będącego osobą fizyczną, któremu za ten sam czyn wymierzono uprzednio zryczałtowany podatek dochodowy, jest zgodna z Konstytucją.

 

Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej zmierza do zniesienia obostrzeń, przy korzystaniu przez przedsiębiorców z kredytu technologicznego, związanych z uzależnieniem wypłaty premii technologicznej od wielkości sprzedaży.

 

 • W programie „Bitwa na głosy” przewodzi Pani zespołowi kilkunastu osób tworzących świetnie funkcjonujący chór. Jakie są sposoby na osiągnięcie sukcesu w pracy zespołowej?

-  przede wszystkim współpraca :))) Gdyby to nie był zgrany team, nic bym nie mogła zrobić. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i dzielnie współpracują, mimo że nie zawsze jest łatwo. Praca nad piosenkami, wyjazdy do Warszawy są bardzo męczące ale cel, na który chcemy przekazać pieniądze z ewentualnej wygranej, mobilizuje wszystkich do pracy i na razie są tego wspaniałe efekty.

 • Razem z mężem, aktorem Łukaszem Nowickim uczestniczy Pani w kampanii społecznej Żywiec Zdrój – po stronie natury. Jakie działania proekologiczne podejmuje Pani w codziennym życiu?

Przede wszystkim uczymy naszego syna wrażliwości wobec natury. Uczymy go oszczędzania papieru, zazwyczas rysuje na używanych wcześniej przez nas kartkach,  oszcędzamy wodę, segregujemy śmieci,  używamy toreb ekologicznych...Staramy się jak najczęściej używać rowerów zamiast samochodu.

 • Niedługo ukaże się Pani nowa płyta. Jakie ma Pani plany zawodowe w najbliższym czasie?

Już niebawem chcę zaprezentować pierwszą piosenkę z mojej pierwszej solowej płyty. Przed wakacjami być może pojawi się cała płyta ale to nie tylko ode mnie zależy. Pracuję nad płytą wraz z producentem Robertem Amirianem i byłym gitarzystą Brathanków, Jackiem Królikiem. To jest teraz moje najważniejsze zajęcie oprócz Bitwy na głosy. Poza tym rozpoczynamy koncerty od maja i na ten czas czekam najbardziej :)
Dziękujemy za rozmowę

 • W programie „Bitwa na głosy” przewodzi Pani zespołowi kilkunastu osób tworzących świetnie funkcjonujący chór. Jakie są sposoby na osiągnięcie sukcesu w pracy zespołowej?

-  przede wszystkim współpraca :))) Gdyby to nie był zgrany team, nic bym nie mogła zrobić. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i dzielnie współpracują, mimo że nie zawsze jest łatwo. Praca nad piosenkami, wyjazdy do Warszawy są bardzo męczące ale cel, na który chcemy przekazać pieniądze z ewentualnej wygranej, mobilizuje wszystkich do pracy i na razie są tego wspaniałe efekty.

 • Razem z mężem, aktorem Łukaszem Nowickim uczestniczy Pani w kampanii społecznej Żywiec Zdrój – po stronie natury. Jakie działania proekologiczne podejmuje Pani w codziennym życiu?

Przede wszystkim uczymy naszego syna wrażliwości wobec natury. Uczymy go oszczędzania papieru, zazwyczas rysuje na używanych wcześniej przez nas kartkach,  oszcędzamy wodę, segregujemy śmieci,  używamy toreb ekologicznych...Staramy się jak najczęściej używać rowerów zamiast samochodu.

 • Niedługo ukaże się Pani nowa płyta. Jakie ma Pani plany zawodowe w najbliższym czasie?

Już niebawem chcę zaprezentować pierwszą piosenkę z mojej pierwszej solowej płyty. Przed wakacjami być może pojawi się cała płyta ale to nie tylko ode mnie zależy. Pracuję nad płytą wraz z producentem Robertem Amirianem i byłym gitarzystą Brathanków, Jackiem Królikiem. To jest teraz moje najważniejsze zajęcie oprócz Bitwy na głosy. Poza tym rozpoczynamy koncerty od maja i na ten czas czekam najbardziej :)

·      Czy korzysta Pani z pomocy specjalistów w zakresie finansów, 
             Jakie Ma Pani w tym względzie doświadczenie?

Ze względu na to, że w finansach poruszam się jak Alicja w krainie czarów, wszystkimi sprawami finansowymi zajmuje się

mój mąż Łukasz. :)

 
 

 

Ze względu na moje plany zawodowe, nie mogę wcześniej zaplanować tegorocznych wakacji i prawdopodobnie będziemy wybierać destynację w ostatniej chwili.Być może o wyborze kraju zadecydują wolne bilety lotnicze.

 • Potrafi Pan połączyć działalność biznesową oraz realizację własnych marzeń. Czy możliwa jest zamiana pasji w pensję? Jak pogodzić intensywną pracę zawodową z podróżowaniem?

Nie jest to łatwe, ale możliwe do realizacji. Mam szczęście, że moja praca jest związana z moją pasją. Uważam, że powinniśmy starać się robić w życiu te rzeczy, które dają nam satysfakcję i nas pasjonują. Jednak zdaję sobie sprawę, że nie zawsze jest to możliwe. Dlatego przynajmniej powinniśmy próbować. Jestem często zapraszany przez firmy, żeby podzielić się swoim doświadczeniem i pomóc w motywowaniu do osiągania celów. Dzięki takim spotkaniom opracowałem cykl szkoleń związanych z motywacją, zarządzaniem i osiąganiem celów. Realizują je świetni trenerzy w ramach założonego przeze mnie Instytutu Marka Kamińskiego. Piszę też książki. Można więc powiedzieć, że dzieląc się moją pasją i doświadczeniem, rozwijam firmę.

 • Jakimi projektami zajmuje się Pana fundacja? Na czym polega akcja Rehabilituj 1% podatku?

Fundacja pomaga chorym dzieciom i młodzieży w pokonywaniu barier i realizacji ich marzeń. Misją fundacji jest inspirowanie ludzi, aby niemożliwe stało się możliwe.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez różnego rodzaju działania. Organizuje warsztaty, obozy i wyprawy dla dotkniętych przez los dzieci. Zbiera fundusze na rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny i protezy, jak również udziela wsparcia organizacyjnego, technicznego i instruktażowego dla uczestników wypraw oraz organizuje ogólnopolskie projekty edukacyjne i ekologiczne. Fundacja jest również inicjatorem programów edukacyjnych i społecznych oraz zajmuje się promocją zdrowego, aktywnego i ekologicznego trybu życia. Głównymi projektami fundacji są: Klub Odkrywcy Dobra, Nadzieja dla serc, Szlak Wisły oraz Klub Wypraw Odkrywanie świata, w ramach którego organizowane są wyprawy komercyjne dla osób indywidualnych.

Akcja Rehabilituj 1% podatku ma na celu promowanie wśród Polaków idei przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. Hasło mówi o rehabilitacji, ponieważ w ten sposób pokazujemy, na jakie cele nasza fundacja przeznacza zebrane w ten sposób pieniądze.

 • Wiosna sprzyja weekendowym wycieczkom. Jakie miejsca w Polsce poleca Pan na dwudniowy rodzinny wypoczynek?

Chętnie podróżuje po Polsce i odkrywam jej tajemnice. Szczególnie bliska jest mi Wisła, i zachęcam do jej poznawania – tereny nadwiślańskie są piękne. W przewodniku wiślanym „1047 tajemnic Wisły” opisane są różne ciekawe szlaki prowadzące wzdłuż Wisły, niektóre z nich są idealne na wiosenne dwudniowe wycieczki. Wisła płynie przez całą Polskę i pozwala odkryć wiele miejsc ważnych dla nas Polaków historycznie i geograficznie. Nieważne, czy popłyniemy kajakiem, czy pójdziemy piechotą, z grupą przyjaciół czy z rodziną. Ważne, żeby wyjść z domu, dojść do miejsc tak bliskich, a jednocześnie najczęściej słabo znanych. W przewodniku „1047 tajemnic Wisły” znajdą Państwo wiele różnych propozycji dla różnych poziomów zaawansowania, różnych zainteresowań i potrzeb. Zachęcam do poznawania Wisły. Zapraszam również na portal wiślany www.szlakwisly.pl, gdzie znajdą Państwo wiele ciekawych informacji turystycznych, przyrodniczych, ciekawostek.

 • Często powtarza Pan, że liczy się droga a nie cel. Jak najlepiej przygotować się do odkrywania świata jako podróżnik, a nie tylko turysta?

Jestem zwolennikiem dogłębnego poznawania świata. Wiele osób odwiedza wiele miejsc, by tak naprawdę później powiedzieć, byłem tam, ale w odkrywaniu świata nie o to chodzi.

Same cele są puste. Cel znajduje się poza wyprawą. Owszem, zawieszamy na nim cały kapitał doświadczenia, ale to ten kapitał tak naprawdę się liczy. W zasadzie cel jest końcem wyprawy. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, wydaje im się, że cel jest najważniejszy, bo on oświetla cała drogę, jest metaforą drogi. Według mnie sam w sobie nie jest on ważny. Jeżeli nie patrzymy na drogę, prowadząca do sukcesu, możemy nie dostrzec, że stał się on naszą porażką. Czy nie o tym opowiada wiele bajek? Ich bohaterowie dochodzą do celu i nagle okazuje się, że najważniejsza była droga, to, że kogoś na niej spotkali. Kiedy zacząłem odczytywać bajki przez pryzmat swoich doświadczeń, odkrywałem ten schemat w wielu historiach.

Liczy się droga, a nie cel. Nieraz sam cel może nas nawet rozczarować, ale jeśli po drodze ulitowaliśmy się nad jakimś żebrakiem, komuś podaliśmy rękę, na sam koniec to właśnie okazuje się ważne. Dlatego lepiej rozglądać się po drodze, niż tylko wyglądać punktu dojścia, bo możemy nie spotkać swojej przyszłej żony albo przyjaciela… A nawet jeśli i tak nie spotkamy, przynajmniej przeżyjemy coś interesującego.

 • Niedługo ukaże się Pana nowa książka „Wyprawa”. Jakie są Pana plany podróżnicze i zawodowe na rok 2011?

Moje najbliższe plany wiążą się z PROJEKTEM BIEGUN. Wstępem do niego będzie książka „Wyprawa”. Będzie można ją przeczytać już w maju. PROJEKT BIEGUN zabierze jego uczestników w fascynującą i inspirującą podróż i pokaże, że każdy ma swój własny biegun i każdy może go zdobyć. Pomoże im zamienić plany, marzenia na realne cele i je osiągnąć oraz przełamać strach i ograniczenia, które stoją na drodze do celu. W ramach projektu powstaną m.in. film, książka, audiobook, gra komputerowa oraz eventy specjalne.

Poza tym, już w marcu wydana zostanie pierwsza książka z serii wydawniczej – BIBLIOTEKA MARKA KAMIŃSKIEGO. Będzie to pierwsze pełne polskie wydanie książki Juliusza Verne’a „Przygody kapitana Hatterasa”. Czy pamiętają Państwo swoje lektury z dzieciństwa? Na pewno był wśród nich Juliusz Verne. Ale tej książki na pewno Państwo jeszcze nie czytali, ponieważ nigdy jeszcze nie wyszła po polsku w całości. Zapraszam do świata przygód i dzielnych zdobywców. Są Państwo profesjonalistami i pewnie większość czasu poświęcają na pracę, ale zachęcam do chwili relaksu, zresztą bardzo motywującego, bo czas spędzony z książkami Juliusza Verne’a nie będzie stracony dla życia zawodowego.

Myślę też o wyprawie na Fuji, a razem z Fundacją pracuję nad projektem Tour de Wisła, który będzie rowerowym rajdem wzdłuż Wisły oraz nad promocją akcji „Rehabilituj 1% podatku”.

 • Z czym Panu kojarzy się zawód doradcy podatkowego, czy ma Pan kontakt z doradcami?

Mam kontakt z wieloma osobami, które są doradcami. Myślę, że warto mieć doradcę i korzystać z jego wiedzy i doświadczenia – sami nie możemy być specjalistami w każdej dziedzinie. Prawo podatkowe jest dość trudnym zagadnieniem, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Doradcy podatkowi pomagają mi w życiu zawodowym, przy planowaniu inwestycji i szacowaniu ich kosztów, oraz w życiu prywatnym, np. kiedy kupowałem dom. Dobry doradca daje poczucie bezpieczeństwa i właściwego wyboru, którego dokonaliśmy, co w dzisiejszym zagmatwanym świecie jest bezcenne.

Dziękuję za rozmowę.

 

Marek Kamiński - polarnik, podróżnik, żeglarz, autor książek, fotograf i przedsiębiorca. Pierwszy i jako jedyny człowiek na świecie zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku, bez pomocy z zewnątrz. 23 maja 1995 r. wraz z Wojciechem Moskalem dotarł na biegun północny, a 27 grudnia, samotnie zdobył biegun południowy. Jest założycielem Instytutu Marka Kamińskiego, Fundacji Marka Kamińskiego oraz firmy Invena. Mieszka w Sopocie z żoną Katarzyną, córką Polą, synkiem Kayem oraz towarzyszem podróży psem Ają.

Blog Marka Kamińskiego: www.marekkaminski.com

 

Rząd zaproponował zmiany w systemie emerytalnym ze względu na bezpieczeństwo finansów publicznych.

 

Zasadnicza zmiana polega na tym, że od maja 2011 r. do Otwartych Funduszy Emerytalnych będzie trafiać 2,3% składki emerytalnej ubezpieczonego, a nie jak obecnie 7,3%. Pozostałe 5% ma być zaksięgowane w ZUS-ie na specjalnym subkoncie. Środki te będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu gospodarczego z ostatnich 5 lat i inflacji. W kolejnych latach wpłata na indywidualne konto w ZUS zmniejszałaby się aż do osiągnięcia do 3,8% w 2017 r., tym samym wpłata do OFE wyniosłaby 3,5%.
Rząd zakłada również, że pieniądze odłożone na indywidualnym koncie w ZUS-ie będzie można dziedziczyć, na takich samych zasadach, jakie obecnie obowiązują w OFE. Spadkobierca, po śmierci spadkodawcy, otrzyma połowę dziedziczonych pieniędzy w gotówce, pozostałe środki zostaną włączone do jego subkonta. Wypłata tych pieniędzy będzie możliwa po przejściu spadkobiercy na emeryturę.
Ponadto osoby, które zechcą odłożyć dodatkowe pieniądze na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), będą mogły od 2012 r. skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej w wysokości 4% od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. IKZE to będą nowe konta, które będzie można dobrowolnie założyć w dowolnym OFE lub w innej instytucji finansowej.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych przewiduje też stopniowe zwiększanie limitu lokat aktywów OFE w akcje – do 2020 r. limit ten ma osiągnąć 62%. W kolejnych latach limit ten będzie mógł dojść do 90%. W 2011 r. ustalono go na poziomie 42,5%.

Rząd zaproponował zmiany w systemie emerytalnym ze względu na bezpieczeństwo finansów publicznych.

 

Zasadnicza zmiana polega na tym, że od maja 2011 r. do Otwartych Funduszy Emerytalnych będzie trafiać 2,3% składki emerytalnej ubezpieczonego, a nie jak obecnie 7,3%. Pozostałe 5% ma być zaksięgowane w ZUS-ie na specjalnym subkoncie. Środki te będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu gospodarczego z ostatnich 5 lat i inflacji. W kolejnych latach wpłata na indywidualne konto w ZUS zmniejszałaby się aż do osiągnięcia do 3,8% w 2017 r., tym samym wpłata do OFE wyniosłaby 3,5%.
Rząd zakłada również, że pieniądze odłożone na indywidualnym koncie w ZUS-ie będzie można dziedziczyć, na takich samych zasadach, jakie obecnie obowiązują w OFE. Spadkobierca, po śmierci spadkodawcy, otrzyma połowę dziedziczonych pieniędzy w gotówce, pozostałe środki zostaną włączone do jego subkonta. Wypłata tych pieniędzy będzie możliwa po przejściu spadkobiercy na emeryturę.
Ponadto osoby, które zechcą odłożyć dodatkowe pieniądze na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), będą mogły od 2012 r. skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej w wysokości 4% od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. IKZE to będą nowe konta, które będzie można dobrowolnie założyć w dowolnym OFE lub w innej instytucji finansowej.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych przewiduje też stopniowe zwiększanie limitu lokat aktywów OFE w akcje – do 2020 r. limit ten ma osiągnąć 62%. W kolejnych latach limit ten będzie mógł dojść do 90%. W 2011 r. ustalono go na poziomie 42,5%.

Minister Pracy i Polityki Społecznej określiła nowe wzory dokumentów.

Zmieniły się deklaracje składane przez pracodawców do PFRON: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R i DEK-Z oraz informacje przedstawiane przez zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej: INF-W, INF-WZ. Nowe formularze załączone są do rozporządzenia MPiPS z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. Nr 44 poz. 231) oraz do rozporządzenia MPiPS z 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz.U. Nr 44 poz. 232).

Zatrudniam pracowników zaliczonych do umiarkowanego bądź lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury. Czy miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia na nich?

Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Od 1 marca 2011 r. dofinansowanie przysługuje tylko przy znacznym stopniu niepełnosprawności zatrudnionego, jeśli ma on ustalone prawo do emerytury. - Tak wynika z nowego art. 26a ust. 1a1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej podała w obwieszczeniu

 

 

W okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. kwoty te wynoszą:

645 zł

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

645 zł

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

11.287 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

11.287 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

58.050 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

29.025 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

58.050 zł

oraz

11.287 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,

 

z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

58.050 zł

oraz

11.287 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,

 

z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko

11.287 zł

gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

29.025 zł

 

oraz

11.287 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,

 

z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego

 

- Wydłużenie do 31 lipca terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego daje większe możliwości zaplanowania wakacyjnego wyjazdu. Rozwiązanie to usprawni także organizację pracy w przedsiębiorstwach i w rezultacie poprawi ich efektywność – uważa wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Kierowany przez niego resort przygotował projekt założeń do ustawy, która ma wyeliminować najbardziej uciążliwe przepisy nakładane na przedsiębiorców. Projektowana zmiana przepisów zniosłaby obecne niedogodności związane z koniecznością wykorzystywania przez pracowników zaległych urlopów wypoczynkowych do końca I kwartału następnego roku (ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). Dzięki temu pracodawcy w mniejszym stopniu byliby narażeni na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem prawa pracy.

Stosunkowo krótki, 3-miesięczny termin na wykorzystanie zaległego urlopu bardzo często prowadzi do powstawania zaległości urlopowych po stronie pracodawcy. - Udzielenie wszystkim pracownikom zaległych urlopów do 31 marca może dezorganizować pracę przedsiębiorstw i narażać je na koszty – uważa minister gospodarki. – Pamiętajmy też, że I kwartał to okres najczęstszych zachorowań i wysłanie pracownika na urlop w takim czasie jest często po prostu niemożliwe - dodał.

Wydłużenie terminu odbioru zaległego urlopu do 31 lipca jest także korzystne z punktu widzenia pracownika. Daje bowiem więcej czasu na zaplanowanie wypoczynku i zorganizowanie go w bardziej atrakcyjnym okresie letnim.

Propozycje te są częścią założeń ustawy projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

A.J., www.mg.gov.pl

Czy sytuacje, których ani konsument, ani biuro podróży nie mogą przewidzieć (np. niespodziewane zdarzenia atmosferyczne, ataki terrorystyczne, zamieszki, konflikty), zwalniają organizatora wyjazdu z udzielenia pomocy przebywającym na wycieczce turystom?

 

Nie. Prawa wyjeżdżających i obowiązki organizatorów określa szczegółowo ustawa o usługach turystycznych. Organizator turystyki ma obowiązek udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy klientom. Jeśli nie mogą powrócić do kraju w terminie przewidzianym umową, organizator wyjazdu winien zapewnić im opiekę swojego przedstawiciela i zagwarantować nocleg z wyżywieniem do czasu powrotu. Od woli organizatora zależy, jaki standard usługi zaoferuje w sytuacji nadzwyczajnej.

 

Nowe unijne  rozporządzenie zakłada wzmocnienie praw pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem. Od wiosny 2013 r. będzie ono obejmować wszystkich regularnych usługodawców krajowych i transgranicznych przewożących pasażerów na dystansie 250 km i więcej.

Odszkodowania

W razie gdy usługa zostaje odwołana lub odjazd jest opóźniony o ponad 120 minut, pasażerom oferowane będzie prawo wyboru między kontynuacją podróży bądź zmianą trasy do miejsca docelowego (bez dodatkowych kosztów) a zwrotem ceny biletu; jeżeli przewoźnik nie zaproponuje takiego wyboru, pasażerom - oprócz zwrotu ceny biletu - przysługiwać ma prawo do rekompensaty w wysokości połowy ceny biletu.

Jeśli wyjazd jest opóźniony o 90 minut lub więcej, pasażerowie muszą otrzymać przekąski i napoje. W przypadku przerwania podróży, wypadku czy opóźnienia wymagającego noclegu na miejscu, przewoźnik będzie ponadto zobowiązany do przyznania kwoty na nocleg nieprzekraczającej 80 euro za noc dla jednej osoby na okres maksymalnie 2 nocy. Przewoźnik może być zwolniony z tego obowiązku jedynie w sytuacji, gdy odwołanie lub opóźnienie będzie spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi bądź katastrofą naturalną.

Ponadto, operator musi zapewnić zwrot nie mniej niż 1200 euro w przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu. W razie śmierci pasażera bądź uszkodzenia ciała w wyniku wypadku, usługodawca będzie zobowiązany wypłacić odszkodowanie (pułap 220 000 euro na pasażera, zgodnie z rozporządzeniem, lub więcej, jeżeli tak stanowi prawo krajowe).

Aby umożliwić małym firmom dostosowanie się do nowych wymagań, dano państwom członkowskim możliwość zwolnienia z ww. przepisów niektórych regularnych usługodawców krajowych lub przewoźników, których działalność odbywa się w znacznej części poza UE na okres maksymalnie 4 lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia.

Prawa podstawowe

Przyjęto też 12 praw podstawowych, które mają zastosowanie do wszystkich regularnych przewoźników, bez względu na odległość. Prawa te obejmują m.in. zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania przewoźnika o podróży takiej osoby. Regulacje te mają zapewnić niedyskryminujący dostęp do transportu oraz pełne odszkodowanie w razie uszkodzenia czy utraty wózków inwalidzkich lub innego sprzętu wspomagającego.

Szkolenia personelu

Osoby niepełnosprawne będą mogły złożyć wniosek o specjalną pomoc ze strony odpowiednio przeszkolonego personelu autobusów i autokarów co najmniej 36 godzin przed wyjazdem. Gdyby przewoźnik nie był w stanie zapewnić takiej pomocy, pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej będą mogli bez dodatkowych opłat zabrać wybranego opiekuna.

Dzięki ustawie o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, w miejsce ok. 200 różnych zaświadczeń, odpisów oraz wypisów, przedsiębiorca i obywatel będzie mógł złożyć oświadczenie.

Przewidziano np. zastąpienie zaświadczenia o wpisie do ewidencji i KRS obowiązkiem podania jedynie numerów rejestrów. Urzędy nie będą mogły domagać się od przedsiębiorców okazywania zaświadczeń o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która 1 lipca 2011 r. zastąpi ewidencję działalności prowadzoną w gminach.
Uchylone zostaną też przepisy nakazujące przedsiębiorcy przedstawianie zaświadczeń m.in. o niekaralności (gdy organ administracyjny może sam pozyskać informacje na ten temat), nadaniu numerów NIP i REGON.

Wprowadzona ma być możliwość składania kopii świadectw, dyplomów, aktów stanu cywilnego zamiast ich oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów. Dzięki ustawie zlikwidowanych zostanie ponadto część licencji i zezwoleń.

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych zmienia ok. 90 aktów prawnych. Ma ona poprawić relacje obywateli i przedsiębiorców z urzędami i ograniczyć koszty, jakie w związku z tym ponosili, oraz usprawnić obrót gospodarczy. Większość nowych przepisów ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

W ustawie znalazły się też przepisy, które m.in. umożliwią przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego, wprowadzają instytucję leasingu konsumenckiego oraz obniżają koszty sądowe wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Zabiegi fizjoterapeutyczne zostaną włączone do lecznictwa uzdrowiskowego. Zmienią się przepisy dotyczące powoływania i zatrudniania naczelnych lekarzy uzdrowisk. Prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego będzie możliwe również poza uzdrowiskiem, w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Wydzielone na terenie uzdrowisk 3 strefy ochronne ulegną pewnym modyfikacjom. W strefie „A”, najbardziej chronionej, mają zna­leźć się wszystkie budynki i urządzenia związane z lecznictwem, zaś tereny zielo­ne muszą stanowić nie mniej niż 65% jej powierzchni (teraz nie mniej niż 75%). W strefie „B” będą zlokalizowane m.in. obiekty usługowe i turystyczne, a zieleń zajmować ma co najmniej 50% powierzch­ni (obecnie nie mniej niż 55%). Strefa „C” ma być obszarem mającym wpływ np. na zachowanie walorów krajobrazowych i klimatycznych i udział terenów biologicz­nie czynnych ma w niej wynosić nie mniej niż 45% (teraz nie jest określony).

Oprócz stacji bazowych telefonii komórkowej w strefie „A” nie można będzie budować np. obiektów handlo­wych o powierzchni użytkowania więk­szej niż 400 m2; garaży wolno stojących; parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 15% miejsc noclegowych w szpitalach uzdrowisko­wych, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach (obecnie nie może być ich więcej niż 10%, a więc nieznacznie zwiększono ten limit), nie większej jed­nak niż 30 miejsc postojowych; auto­strad i dróg ekspresowych; budynków mieszkalnych; stacji paliw; zapór pię­trzących wodę na rzekach oraz elek­trowni wodnych i wiatrowych.

Zmienią się też niektóre definicje. Ustawa o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Po 6 miesiącach od ogłoszenia mają wejść w życie przepisy ułatwiające obrót prawny i uniknięcie komplikacji związanych z dziedziczeniem poszczególnych składników majątkowych.

W Kodeksie cywilnym pojawi się nowa instytucja – tzw. zapis windykacyjny. Objęty nim składnik masy spadkowej przechodził będzie na zapisobiorcę z momentem otwarcia spadku (tzn. śmierci testatora). Spadkodawca będzie musiał w oświadczeniu ostatniej woli wyraźnie wskazać, iż określona rzecz bezpośrednio wchodzi do majątku bene­ficjenta. Rozrządzenia na wypadek śmierci zawierające takie postanowienie będą musiały być spo­rządzane w formie notarialnej. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być jedynie przedmioty i prawa wskazane w ustawie, tj.:

Od momentu działu spadku na zapisobiorcy ciążyć będzie – na zasadach ogólnych – odpowiedzialność za długi spadkowe – proporcjonalnie do wartości otrzy­manej części majątku, ustalanej według cen obowiązujących w chwili otwarcia spadku. Zastosowanie znajdą wobec nich odpowiednio też inne przepisy regulujące dziedziczenie testamentowe.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw zmieni ponadto przepisy dotyczące zachowku, tzn. części masy spadkowej przypadającej z mocy ustawy członkom najbliższej rodziny pominiętym w testamencie. Zapisy windykacyjne będą traktowane tak jak darowizny otrzymane od spad­kodawcy za jego życia, a więc zapisobiorcy będą również odpowiadać (pro­porcjonalnie do wysokości otrzyma­nych sum) za przekazanie uprawnionym przysługującego im zachowku. Jeśliby spad­kobiercy nie byli w stanie wykonać tego zobowiązania, przejdzie ono na zapi­sobiorców, a w następnej kolejności na osoby, które otrzymały darowiznę.

Od 9 marca 2011 r. obowiązuje nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług.

Do końca 2011 r. może być stosowany dotychczasowy wzór VAT-R, ale nie przez podatników, którzy dokonują sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku od towarów na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 17-41 ustawy o VAT. Nowy druk określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 44 poz. 229).

 

Parlament kończy prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach.

Ma ona na celu dostosowanie prawa do znowelizowanych przepisów prawa celnego, nowelizację przepisów utrudniających przedsiębiorcom prowadzenie działalności i wprowadzenie zmian zapobiegających nadużyciom podatkowym. Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie już 1 kwietnia 2011 r. Zmiany to m.in.:

  • nowe zasady dotyczące rozliczania podatku w obrocie surowcami wtórnymi i złomem oraz prawami do emisji gazów cieplarnianych, co służyć ma zwalczaniu nadużyć finansowych;
  • nowe procedury dotyczące przejścia przez rolnika ryczałtowego na rozliczanie podatku według zasad ogólnych;
  • przełożenie z Ministra Finansów na prezesa Głównego Urzędu Miar obowiązków związanych z procedurami badań dotyczących kas rejestrujących; regulacje dotyczące kas rejestrujących zaczną obowiązywać 1 września 2011 r.;
  • wykonanie wyroku TSUE orzekającego o niezgodności z prawem Unii stosowania przez Polskę obniżonej stawki podatku VAT (7%) na odzież, dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz buciki dziecięce. Stawka ta ma wzrosnąć do 23%. Ta zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r.

Moje małoletnie dziecko ma swoje dochody. Jak rozliczyć się podatkowo z takich dochodów?

Dochody takie w większości wypadków podlegają opodatkowaniu. Dzieci w zasadzie nie rozliczają się samodzielnie; wyjątki obejmują tylko dochody z ich pracy, stypendiów i dochody z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Pozostałe dochody dzieci są doliczane do dochodów rodziców, o ile mają oni prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów swych dzieci. Prawo takie przyznaje rodzicom Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Mogą zarządzać majątkiem dziecka i pobierać dochody z tego majątku w czasie sprawowania władzy rodzicielskiej.

Rodzice doliczający do swoich dochodów dochody dzieci składają zeznanie PIT-36 razem z załącznikiem PIT/M. Dotyczy to jednak wyłącznie dochodów, które mogą być ujęte w PIT-36. Jeśli rodzice rozliczają się oddzielnie, to każde z nich do swoich dochodów dolicza połowę dochodów dziecka (nie dotyczy to rodziców będących w separacji).

Łączne rozliczenie opłaca się, jeśli tylko jedno z małżonków ma dochody, bądź jeśli tylko jedno przekroczyło próg skali, a połowa łącznych dochodów tego progu nie przekracza.

 

Za 2009 r. wspólne zeznanie złożyło 1,2 mln osób, które nie uzyskały przychodów ze źródeł podlegających opodatkowaniu, lecz takie przychody uzyskał ich małżonek. Według danych Ministerstwa Finansów, w rozliczeniu za 2009 r. z możliwości łącznego opodatkowania skorzystało 9,9 mln osób, tj. 40% podatników rozliczających się według skali.

Począwszy od rozliczenia rocznego za 2010 r. wniosek o zastosowanie wspólnego opodatkowania małżonków może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania

Nowe zasady stanowią duże ułatwienie, nie tylko dla rozliczających się papierowo, ale także dla składających PIT przez Internet. Dotąd jedno z małżonków musiało upoważnić drugie do złożenia zeznania w jego imieniu, a więc składając po raz pierwszy zeznanie, trzeba było dostarczyć wcześniej do urzędu skarbowego specjalne upoważnienie na papierowym formularzu UPL-1. Teraz obowiązek składania UPL-1 został zniesiony. Jeżeli jedno z małżonków podpisze zeznanie, będzie to oznaczało, iż drugie upoważniło go do podpisania deklaracji w jego imieniu. Zabezpieczeniem rozliczenia przez Internet nadal są tzw. dane autoryzacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, NIP, PESEL, kwota przychodu za poprzedni rok).

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w 2010 r. wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika który: zawarł związek małżeński przed 2010 r., a jego małżonek zmarł w trakcie 2010 r., bądź pozostawał w związku małżeńskim przez cały 2010 r., a jego małżonek zmarł po upływie 2010 r. przed złożeniem zeznania za ten rok

Prawo do złożenia tego wniosku nie przysługuje jednak podatnikowi, jeżeli w 2010 r. choćby do jednego z małżonków miały zastosowanie przepisy art. 30c ustawy (podatek liniowy) lub przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, lub podatku tonażowym, z wyjątkiem przypadku, gdy przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym miały zastosowanie do przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy czy z innych umów o podobnym charakterze i jednocześnie podatnik lub jego małżonek nie korzystał z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy albo na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo podatku tonażowym.

Z preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów przewidzianego dla małżeństw mogą także skorzystać małżonkowie niebędący rezydentami w Polsce, a więc osoby, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce w rozumieniu obowiązujących przepisów podatkowych. Małżonkowie - oboje nierezydenci oraz małżonkowie, z których jeden jest nierezydentem, a drugi rezydentem Polski, w przypadku gdy w Polsce osiągnęli co najmniej 75% wszystkich uzyskanych w roku podatkowym opodatkowanych przychodów - mogą opodatkować swoje dochody na identycznych zasadach, jakie dotyczą rezydentów Polski. Oznacza to, że podatek będzie określony na małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów uzyskanych przez tych małżonków. Możliwość skorzystania z preferencyjnego sposobu opodatkowania przyznano też owdowiałym małżonkom będącym nierezydentami. Wprowadzone zmiany dotyczą podatników mających miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które udokumentowały miejsce zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.

 

 

 

Można wystawiać, przesyłać i przechowywać rachunki w formie innej niż papierowa (czyli też w formie elektronicznej).

 

Nie ma ponadto obowiązku umieszczania na rachunku potwierdzającym dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi czytelnego podpisu wystawcy ani oznaczeń „oryginał” i „kopia”.

11 marca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

Od początku 2012 r. ma zostać zniesiony obowiązek posiadania NIP przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikami podatku VAT. Osoby takie posługiwałyby się tylko numerem PESEL.

 

Natomiast firmom, które nadal będą musiały posiadać NIP, od 1 lipca 2011 r. będzie on nadawany od ręki, nie zaś w drodze decyzji administracyjnej. Ma to skrócić i uprościć całą procedurę, która obecnie prowadzona jest na podstawie Ordynacji podatkowej.

- To najważniejsze propozycje zmian zawarte w przyjętych przez rząd założeniach do projektu nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Planuje się ponadto, iż 1 lipca 2011 r. ruszy Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), którego działalność skróci obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszy obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które będą wiążące dla administracji podatkowej. chodzi o usprawnienie rejestracji podmiotów gospodarczych i nadawania NIP.

Od początku lutego obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Podstawą do zawieszenia zasiłku przedemerytalnego ma być wyłącznie kwota przychodu z pracy zarobkowej. Żeby świadczenie przedemerytalne nie zostało zmniejszone, jego wysokość nie będzie mogła przekroczyć 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Jeśli osiągnie wyższy poziom, zasiłek zostanie zmniejszony o kwotę tego przekroczenia. Świadczenie zostanie zawieszone, jeżeli przychód przekroczy 70% średniej płacy.

Po zakończeniu roku rozliczeniowego trzeba będzie się rozliczyć – w formie rozliczenia rocznego albo miesięcznego – w zależności od tego, która z nich będzie dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.

 

W 2011 r. przedsiębiorcy mają płacić wyższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2011 r. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2.015,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy, tj. 3359 zł). W 2011 r. składka na ubezpieczenia społeczne tych osób nie może być niższa niż:

 • 393,41 zł (tj. 19,52%) - na ubezpieczenie emerytalne;
 • 120,92 zł (tj. 6%) - na ubezpieczenia rentowe;
 • 49,38 zł (tj. 2,45%) - na ubezpieczenie chorobowe.

Dla początkujących przedsiębiorców podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2011 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 415,80 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2011 r., tj. 1386 zł). W 2011 r. składka na ubezpieczenia społeczne tych osób nie może być niższa niż:

O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym  ZUS powiadamia do 20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za 3 kolejne ostatnie lata kalendarzowe. Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na dany rok składkowy.

Pracodawcy, do których stosuje się  przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, powinni dodatkowo opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru. Do czasu określenia wysokości składki przez ustawę budżetową, stosuje się składkę w wysokości ustalonej na rok poprzedni. Natomiast po ustaleniu wysokości składki przez ustawę budżetową, płatnicy składki dokonują korekty wysokości wpłat od początku roku budżetowego w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

Płatnicy zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy opłacają składkę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru. W przypadku, gdy ustawa budżetowa lub ustawa o prowizorium budżetowym nie zostanie ogłoszona przed dniem 1 stycznia, to do czasu jej ogłoszenia obowiązują składki na fundusze celowe w wysokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok budżetowy.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 wynosi  100.770 zł.

 

Nowa unijna dyrektywa jasno określa prawa pacjentów potrzebujących opieki zdrowotnej za granicą.

Obywatele UE będą mogli otrzymać zwrot kosztów opieki medycznej uzyskanej w innym państwie członkowskim, o ile ta sama usługa objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym w ich kraju.

Odpowiednie organy krajowe mogą wymagać uzyskania uprzedniej zgody przez pacjentów, wobec których zachodzi potrzeba hospitalizacji lub specjalistycznego leczenia. Państwo członkowskie będzie musiało podać powody odmowy takiego pozwolenia. Uzasadnieniem odmowy może być zaś jedynie zagrożenie dla pacjenta czy społeczeństwa.

Państwa UE będą musiały ustanowić punkty kontaktowe do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej, obejmujące organizacje pacjentów, fundusze ubezpieczeń zdrowotnych i podmioty świadczące opiekę zdrowotną.

Kiedy dyrektywa wejdzie w życie, państwa członkowskie będą musiały w ciągu 30 miesięcy dostosować swoje krajowe regulacje prawne do jej postanowień. Nowe zasady będą dotyczyć tylko tych pacjentów, którzy świadomie wybiorą leczenie za granicą. Wobec osób podróżujących, które potrzebują porady lekarskiej lub opieki w nagłych przypadkach, będzie nadal stosowana europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego.

Każda kobieta, która prowadziła własną działalność gospodarczą lub choćby współpracowała przy jej prowadzeniu i jednocześnie przebywała na urlopie wychowawczym, może starać się o umorzenie należności z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Dotyczy to kobiet, które w omawianej sytuacji znajdowały się między 1 stycznia 1999 r. a 31 sierpnia 2009 r. Możliwość umorzenia składek na FP wprowadziła ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Z wnioskiem o umorzenie wskazanych należności można występować od 1 lutego do 1 sierpnia 2011 r. włącznie. Wniosek może dotyczyć zarówno niezapłaconych składek, jak też naliczonych z tego tytułu odsetek. Jeśli składki zostały opłacone po terminie, umorzeniu będą podlegały odsetki za zwłokę.

Formularz wniosku dostępny jest w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl. Wnioski skierowane do ZUS po 1 sierpnia 2011 r. nie będą rozpatrywane.

Senat przygotował projekt nowelizacji artykułu 50 Kodeksu pracy.

Proponuje on, aby związkowcy mogli żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach także w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Z takiego prawa mogą obecnie korzystać jedynie kobiety w ciąży i pracownicy na urlopie macierzyńskim. Wspomniana nowelizacja doprowadzi de facto do zrównania sytuacji prawnej działaczy związkowych z sytuacją kobiet w ciąży i pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego.

Pracodawcy RP są przeciwni wprowadzeniu w życie proponowanej zmiany artykułu 50 Kodeksu pracy, mającej na celu wzmocnienie ochrony działaczy związkowych. Wszelkie próby zrównania standardu ochrony terminowej umowy o pracę z umową bezterminową są działaniami sprzecznymi z ustawowym celem różnicowania tych umów. Istnieje uzasadnione ryzyko negatywnych zmian w Kodeksie pracy, poprzez możliwość zgłaszania nowych postulatów rozszerzenia katalogu podmiotów wskazanych w art. 50 K.p.

Zdaniem Pracodawców RP przewidziana w art. 32 ustawy o związkach zawodowych ochrona stosunku pracy funkcjonariuszy związkowych jest i tak bardzo daleko idąca. Pracodawca, chcąc rozwiązać umowę o pracę z działaczem związkowym, nawet w trybie dyscyplinarnym, musi uzyskać zgodę zarządu zakładowej organizacji związkowej.

W trakcie wykonywania pracy pracownik wchodzi w posiadanie wielu cennych informacji dotyczących funkcjonowania firmy. Poznaje strategię rozwoju przedsiębiorstwa, sposoby negocjacji z klientami i metody ich pozyskiwania, a także sposoby zarządzania firmą oraz kontaktami handlowymi. Jak zabezpieczyć się przed przekazywaniem takich informacji na zewnątrz i jak zakazać byłym pracownikom pracy w konkurencyjnej firmie?

Istnieje prawna możliwość zabezpieczenia się przez pracodawców przed nieuczciwą konkurencją stosowaną przez byłych pracowników. Pracodawcy mogą zawrzeć w umowie z pracownikiem klauzulę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Na pracodawcy spoczywa wtedy obowiązek wypłaty odszkodowania w wysokości co najmniej 25% otrzymywanego wynagrodzenia.

Zgodnie z Kodeksem pracy, w trakcie zatrudnienia pracownik ma zaś obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy bez względu na to, czy pracownik podpisał z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji, czy też nie. Oznacza to, że zatrudnionemu nie wolno działać na szkodę interesów pracodawcy, jakim bez wątpienia jest przekazywanie wspomnianych ważnych informacji na rzecz konkurencji. Takie bezprawne zachowanie pracownika może stanowić podstawę do rozwiązania z nim umowy o pracę.

 

Dekada starań, by młode Polki miały szanse na łączenie pracy z macierzyństwem, zakończyła się fiaskiem – podaje „Metro”.

W 1999 r. na niepełny etat pracowało 10% Polaków, a 10 lat później zaledwie 8%. To tendencja odwrotna niż w większości państw Europy, gdzie ta forma zatrudnienia zyskała na popularności. Tak pracuje już średnio 18,8% obywateli Unii Europejskiej, czyli o 3% więcej niż przed dekadą.

Polska wraz z Węgrami, Czechami, Słowacją i Bułgarią należy do czołówki krajów najbardziej niechętnych elastycznym formom zatrudnienia. Zupełnie inaczej jest w najbogatszych krajach, np. w Holandii, gdzie połowa zatrudnionych pracuje na niepełny etat, oraz Szwecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, z co trzecim takim pracownikiem.

 

Reklama piwa dozwolona będzie dopiero po godz. 23 (obecnie po 20).

- Tak zakłada nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw przygotowana przez resort zdrowia i przekazana Radzie Ministrów.

Projekt przewiduje też, że alkoholu nie będzie można spożywać w kąpieliskach, pływalniach oraz na stadionach i innych obiektach sportowych, w trakcie trwania imprez sportowych. W przypadku sprzedaży alkoholu bez zezwolenia sąd orzeknie obowiązkowo zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu alkoholu na okres od 3 do 5 lat. Żeglowanie w stanie nietrzeźwości będzie zagrożone grzywną nie niższą niż 2.500 zł. Taka sama kara spotka tego, kto dostarczy piwo osobie poniżej 18. roku życia.

Wypłata wynagrodzenia to nie wszystko. Niestety, nadal zbyt mało polskich firm docenia wagę pozapłacowego dbania w pracowników. Tymczasem każda zainwestowana w nich złotówka przynosi ponad 1,50 zł zysku.

 

- Polscy pracodawcy nadal mają za niską świadomość, że budowanie zaangażowania pracowników poprzez szkolenia czy też pozapłacowe benefity wpływa na podniesienie wyników biznesowych przedsiębiorstwa – mówi Magdalena Janczewska, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wynika z najnowszego badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, aż 56 proc. pracodawców w ogóle nie podnosi kwalifikacji swoich pracowników. Z raportu Kelly Global Workforce Index wynika natomiast, że jest jeszcze gorzej. Jedynie 31 proc. z pytanych Polaków uważa, że ich firma w ogóle myśli o inwestowaniu w kadry. Tymczasem, jak wynika z licznych badań, inwestycja w kadry się po prostu opłaca. Mówi o tym choćby ubiegłoroczny raport PricewatershouseCoopers. Okazuje się bowiem, że każda zainwestowana w pracownika złotówka przynosi 1,56 zł zysku.

 

- Należy jedynie umiejętnie dobrać system motywacyjny, zapewnić pracownikom możliwość rozwoju, zapewnić szkolenia, ale i wspierać Work – Life Balance, czyli uzyskiwanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. Bazowanie jedynie na wypłacaniu wynagrodzeń za pracę to za mało – mówi Janczewska. Dlatego w ocenie Pracodawców RP warto przygotować kompleksowy program nakierowany na pracowników i ich potrzeby, także te rodzinne. Mógłby on uwzględniać m.in. tworzenie albo dofinansowywanie przyzakładowych przedszkoli i żłobków, promowanie elastycznych form zatrudnienia oraz telepracy, a także objęcie pakietami medycznymi nie tylko samych pracowników, ale i członków ich rodzin. W ocenie Pracodawców RP rodzime firmy muszą zrozumieć, że takie działania nie są tylko fanaberią dla nielicznych, ale przynoszą także wymierne korzyści finansowe.

 

- Lojalny i zadowolony pracownik to w końcu mniejszy wskaźnik fluktuacji kadr i mniejsze koszty rekrutacji, niższa absencja, większa wydajność i zaangażowanie – wymienia Janczewska.

 

Polscy pracodawcy coraz częściej doceniają wagę pozapłacowych świadczeń. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia, w 2010 roku statystyczny pracownik otrzymał średnio od pracodawcy 801 zł z benefitów. Rok wcześniej było to 747 zł. – To nadal niewiele, ale wzrost z pewnością świadczy o tym, że wzrasta także nasza świadomość w tym zakresie – mówi Janczewska.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl

Blisko 30 niedozwolonych porozumień pomiędzy przedsiębiorcami rozbił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2010 roku. Ostatnie sprawy dotyczyły ustalania cen wyrobów ogrodniczych, kominków, odzieży, usług portowych oraz praktyk zawodowych.

Zgodnie z przepisami zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, naruszenie lub ograniczenie konkurencji, np. poprzez wspólne ustalanie cen towarów i usług czy podział rynku. Mogą one być zawierane nie tylko między konkurentami, ale też przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu. Niedozwolone porozumienia nie muszą dotyczyć powszechnie dostępnych dóbr, ale i usług skierowanych do wąskiej grupy odbiorców.

Tego typu praktyki należą do szczególnie szkodliwych naruszeń konkurencji. Za udział w niedozwolonym porozumieniu grożą sankcje finansowe sięgające 10% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

W 2010 roku Prezes Urzędu wydała 28 decyzji w sprawie porozumień ograniczających konkurencję. Obecnie zaś UOKiK prowadzi kilkanaście postępowań antymonopolowych w sprawie niedozwolonych porozumień. Jedno z nich dotyczy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości, które wspólnie ustaliły jednolitą wysokość opłaty dla kandydatów do zawodu, która nie ma podstawy prawnej i wynika jedynie z porozumienia pomiędzy nimi. Zgodnie z przepisami samorządy zawodowe mają status przedsiębiorcy i nie mogą ograniczać konkurencji.

Przedsiębiorca, który chciałby uniknąć dotkliwych sankcji finansowych, może skorzystać z programu łagodzenia kar (leniency). Podmiot, który jako pierwszy uczestnik zmowy dostarczy istotne informacje o istnieniu porozumienia, nie był jego inicjatorem i nie nakłaniał innych do niedozwolonych działań, może ubiegać się nawet o całkowite odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej.

Wykonałem usługę na rzecz pewnej osoby, która nie zapłaciła mi w umówionym terminie. Czy mogę z roszczeniami od razu wystąpić do sądu, czy jeszcze w jakiś sposób próbować polubownie wyegzekwować należność?

Warto wystosować do dłużnika przesądowe wezwanie do zapłaty, czyli pismo, w którym przypominamy o ustaleniach zawartych z dłużnikiem (np. w umowie) i ponawiamy wezwanie do dobrowolnego uregulowania przez niego należności w określonym terminie, zamieszczając jednocześnie zagrożenie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Warto też zatroszczyć się o dowód dostarczenia wezwania dłużnikowi. Sąd będzie przychylniej patrzył na stronę, która próbowała polubownie zakończyć spór.

W postępowaniu gospodarczym (między przedsiębiorcami) powód wręcz musi dołączyć do pozwu odpis wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą.

Przepisy stanowią też, iż zwrot kosztów postępowania cywilnego należy się pozwanemu, nawet pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.

Ustawa o zmianie ustawy o trans­porcie drogowym ma na celu zmianę zasad prowadzenia przewozu okazjonalnego, czyli przewozu osób innego niż przewóz taksówką.

 

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o transporcie drogowym rozróżniają:

1) przewóz osób samochodami osobowymi – taksówkami,

2) przewóz osób samochodami osobowymi niebędącymi taksówkami (przewóz okazjonalny).

Obydwa rodzaje przewozów różnią się warunkami wykonywania działalności, np. odmiennymi zasadami uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego. Licencja na taksówkę udzielana jest na określony pojazd i obszar. Liczba możliwych do uzyskania licencji ograniczana jest też stosownymi uchwałami rad gmin. W przypadku przewozu okazjonalnego brak jest limitów na wydanie licencji. Przedsiębiorca otrzymuje też jedną licencję na wykonywanie działalności i wypisy z licencji odpowiadające liczbie zgłoszonych pojazdów. Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych zabrania się używania w pojeździe taksometrów oraz umieszczania na pojeździe oznaczeń z nazwą, adresem i telefonem przedsiębiorcy, a także umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych. Osoby prowadzące dotąd działalność gospodarczą w zakresie przewozu oka­zjonalnego często jednak próbowały uda­wać taksówkarzy.

Zgodnie z nową ustawą, masowe usługi przewozowe dla ludno­ści będą mogli świadczyć wyłącznie taksówkarze. Wejdzie ona w życie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Przewóz okazjonalny będzie mógł być wykonywany jedynie pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób, łącznie z kierowcą. Wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym tego kryterium podlegać będzie karze do 15.000 zł. Okazjonalny przewóz osób samochodami przeznaczonymi do przewozu mniej niż 7 osób będzie możliwy jedynie w przypadku wykonywania przewozu samochodami zabytkowymi.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, przedsiębiorcy wykonujący w dniu wejścia w życie nowelizacji działalność gospodarczą w zakresie okazjonalnego przewozu osób pojazdem samochodowym mogą ją wykonywać, na dotychczasowych zasadach jeszcze przez okres roku. Dotychczasowi przewoźnicy niebędący taksówkarzami będą więc mogli w okresie roku od dnia wejścia w życie noweliza­cji uzyskać licencję.

Uchwalane dotąd przez rady gmin limity licencyjne nie będą obowiązywały. Ustawa ponadto wprowadza termin na przeprowadzenie egzaminu kończącego szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką. Cofnięcie licencji ma następować też w przypadku odstąpienia osobie trzeciej wypisu z licencji. Znowelizowane będą także przepisy dotyczące zmiany zezwolenia, wygaśnięcia i cofnięcia zezwolenia w przypadku zezwoleń wydanych na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym.

 

 

 

 

Celem ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 jest tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi oraz poprawa standardów funkcjonowania placówek opieki nad małymi dziećmi. Ma ona służyć też wsparciu rodziców w planach prokreacyjnych i w procesie wychowywania dzieci oraz umożliwić rodzicom i opiekunom dzieci podjęcie aktywności zawodowej.

Opieka będzie sprawowana przez żłobki, kluby dziecięce, opiekunów dziennych oraz nianie.

Lepszy dostęp do żłobków

Żłobki będą sprawować opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat. Opieka ma trwać maksymalnie 10 godzin dziennie, z możliwością wydłużenia tego czasu za dodatkową opłatą. Godziny przebywania dziecka w żłobku będą dostosowane do indywidualnego trybu pracy rodziców.

Ustawa ułatwia też zakładanie żłobków. Przestaną one być zakładami opieki zdrowotnej. Nowe przepisy zachęcają także do tworzenia żłobków przy zakładach pracy – koszty ich zakładania i utrzymywania będzie można wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Zmieni się kadra – oprócz personelu medycznego w żłobkach zatrudnieni zostaną m.in. pedagodzy. Skład personelu będzie dostosowany do liczby dzieci. Na 20 dzieci zatrudniona będzie przynajmniej jedna dyplomowana pielęgniarka. Opiekunem może zostać m.in. osoba posiadająca dyplom pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Kluby dziecięce

Klub dziecięcy to placówka przeznaczona do opieki nad dziećmi od ok. 1 roku do lat 3, a w wyjątkowych przypadkach do 4 lat. Kwalifikacje opiekunów zatrudnionych w tych placówkach będą takie, jak wymagane w żłobkach. Czas opieki nad dziećmi nie może przekraczać 5 godzin dziennie. Jeden opiekun będzie mógł zajmować się maksymalnie 8 dzieci.

Opiekunowie dzienni

Kolejną formą wykonywania opieki nad dzieckiem od 20 tygodnia do 3 lat (wyjątkowo do lat 4) ma być opiekun dzienny. Będą nimi osoby fizyczne, zatrudniane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a wyłaniane w drodze konkursu. Osoby te będą sprawować opiekę nad dzieckiem w swoim domu bądź mieszkaniu. Opiekun dzienny będzie zatrudniany na podstawie umowy, w której określone będą jego obowiązki, czas, miejsce sprawowania opieki i wysokość wynagrodzenia. Przed rozpoczęciem pracy odbędzie 160-godzinne szkolenie. Opiekun może zajmować się, w zależności od wielkości lokalu, maksymalnie 5 dzieci.

Zatrudnianie niani

Niania będzie mogła sprawować opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia (maksymalnie do 4 lat). Będzie ona zatrudniona bezpośrednio przez rodzinę, natomiast z budżetu państwa będzie opłacana za nią składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest to, że oboje rodzice dziecka (lub rodzic, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko) pracują (także na podstawie umowy cywilnoprawnej czy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej). Jeśli niania otrzymywać będzie wynagrodzenie wyższe od minimalnego, różnicę za składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pokrywać będą rodzice.

Urzędnicy będą odpowiadać majątkowo (a nie tylko służbowo czy dyscyplinar­nie) za swoje błędy. Za rażąco nielegalną decyzję administracyjną czy podatkową będą mogli zostać ukarani do 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia.

Nowe przepisy regulują zasady odpowiedzialności odszkodowawczej funkcjonariuszy publicznych za stanowiące rażące naruszenie prawa, działania lub zaniechania działań funkcjonariuszy przy wykonywaniu władzy publicznej – w postępowaniu administracyjnym, podatkowym i w przypadku wykonywania władzy publicznej bez podstawy prawnej. Tego rodzaju sprawy będą rozpoznawane w postępowaniu cywilnym, gwarantującym pozwanemu pełną możliwość obrony swych interesów. Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jednym z powodów jej uchwalenia były bulwersujące opinię publiczną wadliwe decyzje aparatu skarbowego, które doprowadziły do bankructwa znanych biznesmenów (np. sprawa Romana Kluski).

Ma ona dyscyplinować pracę urzędników. Funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu ustawy jest osoba działająca w charakterze organu administracji publicznej lub z jego upoważnienia albo jako członek kolegialnego organu administracji publicznej bądź osoba wykonującą w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej, biorąca udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji czy postanowienia przez taki organ.

Winowajcy zza biurka odpowiedzą tylko za rażące naruszenie prawa podczas sprawowania władzy publicznej. Dodatkowo muszą być spełnione łącznie 3 przesłanki:

 • orzeczone odszkodowanie dla obywatela (firmy),
 • nienależyte wykonanie obowiązków lub ich zaniechanie przez danego urzędnika (państwowego lub samorządowego) oraz

Ocena ta ma być dokonywana przy wykorzystaniu orzecznictwa sądów administracyjnych.

Ustawa określa też procedurę, jaka ma zmuszać do zastosowania nowych regulacji. I tak, w każdym przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa kierownik jednostki organizacyjnej, w której ono nastąpiło, musi z urzędu zawiadomić o tym prokuraturę okręgową właściwą miejscowo dla odpowiedzialnego podmiotu, przesyłając jej odpowiednie dokumenty (ma na to 30 dni, licząc od stwierdzenia zaistnienia przesłanek odpowiedzialności). Prokuratura wdroży postępowanie wyjaśniające, zaś po ustaleniu konieczności zastosowania przepisów ustawy wystąpi przeciwko konkretnemu urzędnikowi na drogę sądową z powództwa cywilnego (wcześniej wezwie go jednak do dobrowolnego wypłacenia odszkodowania). Jeżeli natomiast uzna, iż nie ma takich podstaw, wyda decyzję o umorzeniu postępowania. Postanowienie prokuratury, którego nie można zaskarżyć, zapada w ciągu miesiąca od otrzymania przez nią stosownego wniosku o podjęcie sprawy. Pozew przeciwko funkcjonariuszowi rozpatrywany będzie przez sąd miejscowo właściwy dla jednostki organizacyjnej, w której nastąpiło rażące naruszenie prawa. Może on orzec odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa w wysokości nieprzekraczającej 12-krotności uposażenia pobieranego przez odpowiedzialnego urzędnika.

A.J.

Od 12 lutego br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Nowe formularze stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2011 r. Jeśli jednak takie oświadczenia, deklaracje i informacje złożone zostały przed 12 lutego br. na dotychczasowych drukach, uznaje się je za prawidłowo złożone.

 

BUBLE i HITY

Znane są wyniki VII edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE I HITY PODATKOWE 2010”, współtworzonego przez „Forum Doradców Podatkowych” oraz Stowarzyszenie Podatników w Polsce.

Za największy BUBEL roku zostały uznane zmiany dotyczące składania korekt po kontroli UKS. Badani negatywnie ocenili także: zwolnienie z VAT materiałów budowlanych dla powodzian, przedłużenie stosowania podwójnej zaliczki na koniec roku i podwyższenie odsetek od zaległości podatkowych.

HITEM roku 2010 okazały się dotychczasowe – kończące swe obowiązywanie – przepisy dotyczące opodatkowania aportów wnoszonych do spółek osobowych, a to z powodu wprowadzanych zmian – na niekorzyść podatników. Dalej pozytywnie oceniono: jedną stawkę ryczałtu od najmu, wyższy próg zwolnienia z VAT i szybszy zwrot VAT za materiały budowlane.

Ranking prowadzony jest rokrocznie nieprzerwanie od 2004 roku. Spośród wytypowanych przez redakcję miesięcznika „Forum Doradców Podatkowych” przepisów doradcy podatkowi, księgowi oraz przedsiębiorcy wybierają te, które – ich zdaniem – zasługują na miano BUBLA bądź HITU, przy czym możliwe jest też wskazanie własnych typów spoza tej listy propozycji. Kryterium wyróżnienia dla HITU jest zazwyczaj korzyść dla przedsiębiorcy płynąca z zastosowania danego rozwiązania lub jego pozytywny wpływ na prowadzenie działalności, dla BUBLA zaś – perspektywa jej utrudnienia wskutek absurdalności lub niejasności proponowanego rozwiązania legislacyjnego.

Wyższe odsetki za zwłokę

 

Od 20 stycznia 2011 r. podstawowa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 12,5% w stosunku rocznym.

Obniżona stawka wynosi zaś 9,38% w stosunku rocznym.

 

 • Jak założenie Fundacji zmieniło życie Anny Dymnej ?

Anna Dymna, aktorka, prezes Fundacji „Mimo Wszystko”: Moje życie musiało się zmienić, bo wypełniło się wieloma nowymi obowiązkami, znajomościami, kontaktami, sprawami… choć ja się zmieniać nie musiałam. Wierzę, w co wierzyłam, kocham, co kochałam, nie zmieniłam zawodu ani przyjaciół. Po prostu mój świat się rozszerzył i wypełnił nowymi doświadczeniami. Dotykam problemów, o których jeszcze niedawno nie miałam pojęcia, że istnieją. Czuję się tak, jakbym zapisała się na jakiś niezwykły uniwersytet życia… To fascynująca szkoła. Poznaję w niej prawdziwe wartości, piękno, cierpienie, dobro, okrucieństwo, bezradność, siłę, różne mechanizmy funkcjonujące w naszej rzeczywistości, prawa, ustawy, odruchy… Wszystko! Nie planowałam, że założę fundację. Chciałam po prostu pomóc moim 26 niepełnosprawnym intelektualnie przyjaciołom z Radwanowic, którzy w wyniku nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych stracili prawo do dofinansowywanych przez państwo warsztatów terapeutycznych. Dla wielu z nich te warsztaty to była jedyna radość i sens życia. Tam się czuli potrzebni. Chciałam te warsztaty dla nich uratować. Nie dorabiałam do tego jakiejś specjalnej filozofii. To był normalny, ludzki odruch. Z czasem do fundacji zaczęło się zgłaszać coraz więcej ludzi potrzebujących pomocy… Kontakt z osobami niepełnosprawnymi sprawił, że przestałam narzekać. Cieszę się tym, że budzę się rano i idę na własnych nogach. Uświadomiłam sobie, jak często zdrowi ludzie tracą czas! Na jakieś głupoty, złości. Osoby niepełnosprawne potrafią się odbić od cierpienia… Wielu z nich swoim życiem udowadnia, że człowiek jest piękny i niezwykły. Dzięki nim poznałam  znaczenie słów księdza Jana Twardowskiego – „I zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz”. Uczę się też mniej myśleć o sobie i krócej spać, bo praca na rzecz osób niepełnosprawnych pochłaniają coraz więcej mojego czasu…

 • Na co będą przeznaczone kwoty z 1% podatku dochodowego w tym roku?

Wkrótce rozpoczynamy budowę Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych „Spotkajmy się”, w nadmorskim Lubiatowie. Będzie to miejsce wypoczynku i rehabilitacji osób niepełnosprawnych z całej Polski, które z powodu trudnej sytuacji materialnej nie mogą sobie pozwolić na wyjazd poza miejsce zamieszkania. Na terenie ośrodka powstaną m.in. Warsztaty Terapii Artystycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i właśnie na ten cel chcielibyśmy przeznaczyć tegoroczne wpłaty z 1%. Ogromnie się cieszę, że w naszą kampanię włączyli się tacy ludzie jak Jerzy Hoffman, Kasia Nosowska, Piotr Najsztub i Krzysztof „Diablo” Włodarczyk. Będzie ich można zobaczyć m.in. w naszym 1% spocie.

 

 • Spotyka Pani wiele osób bardzo ciężko doświadczonych przez los, które mimo wszystko zachowują optymizm. Jakie rady miałaby Pani dla zdrowych, ale przemęczonych pracoholików, którym brakuje radości życia?

Ludzie niepełnosprawni intelektualnie nauczyli mnie, że najważniejsze jest, aby obok nas ktoś był. Ci ludzie gdy są sami, usychają jak niepodlewane rośliny. Chcą się do kogoś przytulić i mieć poczucie, że są komuś potrzebni, dla kogoś ważni. Patrząc na nich wiem, że pragnę tego samego. Najważniejsze jest otworzyć się na drugiego człowieka. Czyjaś obecność jest dla nas często ratunkiem i schronieniem. Wszystkim, którzy są przemęczeni i tracą radość życia, życzę, by zrozumieli jak bardzo komuś są potrzebni.  Bo są! Na pewno! Trzeba to tylko zauważyć. A kiedy ktoś dzięki nim się uśmiechnie, to poczują radość, lekkość i zapomną o zmęczeniu i swoich problemach… w każdym razie zrobi się im lżej! Trzeba tylko spróbować.

 • Jak Przedsiębiorcy mogą włączyć się w działalność Pani Fundacji?

Przedsiębiorcy i firmy mogą włączyć się w działania mojej Fundacji na wiele sposobów. Mogą przekazać darowiznę, wesprzeć projekty, które realizujemy, wyposażać razem z nami „Dolinę Słońca”, albo włączyć się w budowę ośrodka „Spotkajmy się”. Możliwości jest bardzo wiele. Jeśli ktoś chce pomóc to jestem pewna, że szybko znajdzie sposób, jak to zrobić… Poza Fundacją prowadzę też Salon Poezji w Krakowie. Działa on już dziesiąty rok. Jest to salon społeczny i tu też potrzebuję wsparcia. Każda wpłata na ten cel daje radość wielu ludziom. Jest tyle wspaniałych i ważnych rzeczy do zrobienia. Najcenniejsza jest regularna, choćby nawet niewielka pomoc. Chciałabym wśród przedsiębiorstw znaleźć stałych darczyńców, którzy wspieraliby moją Fundację takimi cegiełkami dobrej woli np. 100, 200 lub 300 zł na miesiąc. Mogą to być oczywiście większe sumy, ważne, żebyśmy wiedzieli, że nasi podopieczni mogą na nie liczyć… Moja Fundacja działa coraz lepiej i skuteczniej. Staramy się każdego dnia pracować na zaufanie i życzliwość ludzi, bo tylko dzięki nim możemy coś dobrego zdziałać i razem zmieniać świat!

 

Dziękuję za rozmowę.

 

 • Prowadzi Pan program oglądany przez miliony widzów, jakie rady mógłby Pan przekazać naszym czytelnikom, którzy boją się publicznych wystąpień ?

Każdy, szczególnie na początku, ma prawo się obawiać takich wystąpień. To naturalne. Brak nam doświadczenia, za to często paraliżuje nas trema. Wszystko jest kwestią wprawy. To, co mogę poradzić czytelnikom  –  Ci, którzy chcą albo będą musieli występować publicznie, muszą  starać się zdobywać doświadczenie! To tak, jak jazda na nartach – „jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz”. Ja tez kiedyś niejednokrotnie się „wywróciłem”, ale dzięki temu zdobyłem doświadczenie, które teraz procentuje i broni przed ewentualną wpadką. Tak więc nie bać się i starać się zabierać głos na publicznych spotkaniach, debatach, panelach. Potem je samemu prowadzić. Albo jeśli nie mamy takich doświadczeń, samemu się nagrywać w domu albo starać się mówić np. do lustra..

 • Jest Pan aktywnym zawodowo tatą trójki dzieci. Jak udaje się Panu połączyć karierę z udanym życiem rodzinnym?

Powiem szczerze, że jest to bardzo trudne, ale możliwe, dzięki mojej wspaniałej żonie, która panuje nad wszystkim. Gdyby nie jej poświecenie, byłoby trudno. Ale, jak widać, jest to możliwe. Musimy tylko sami w naszych głowach i sercach ustawić odpowiedni system wartości. Im wcześniej sami sobie uświadomimy, że nie żyjemy już tylko dla siebie, a dla innych, tym łatwiej będzie nam przyjąć te wszystkie ograniczenia wynikające z obowiązków domowych. Bo tak naprawdę to, o co warto walczyć, to dom, rodzina! Wszystko inne jest tylko dodatkiem. Czymś chwilowym co szybko mija… Na łożu śmierci nikt nie żałuje, że spędził za mało czasu w firmie, za to większość żałuje, że zbyt mało siebie dała właśnie rodzinie. Niech to będzie drogowskazem dla wątpiących. A uśmiech dziecka, jego zaufanie do rodzica jest największą nagrodą, jaką możemy dostać za nasze poświęcenie, te nieprzespane noce, poszarpane nerwy, zabieganie i rezygnację z własnych przyjemności…

 • Jakie były według Pana trzy najważniejsze wydarzenia, które miał Pan okazję relacjonawac w trakcie trwania swojej kariery dziennikarskiej ?

Bez trudu mogę wymienić je jednym tchem. To katastrofa w Smoleńsku, śmierć Jana Pawła II i atak na WTC… i to właśnie w tej kolejności. Smoleńsk to była niewyobrażalna tragedia, która spadła znienacka, jak grom z jasnego nieba, pozbawiając nas prezydenta, wojskowej i politycznej elity. W takich mementach (a ja wówczas byłem w studiu TVP 1 i miałem z Warszawy prowadzić uroczystości z Katynia; okazało się, że moja rola w studiu była znacznie większa niż pierwotnie to zaplanowano i to ja podałem na antenie TVP 1 tę  tragiczną informację) trudno właściwie się zachować, dobrać odpowiednie słowo, tak aby nie było to banalne, a zarazem uniknąć histerii czy patosu. Tu też bardzo dużo zależy od nas samych – od naszej wrażliwości, taktu, ale i doświadczenia dziennikarskiego… Na śmierć Jana Pawła II byliśmy jednak wszyscy stopniowo przygotowywani, wiedzieliśmy, że to musi jednak kiedyś nastąpić, choć pamiętam jak z trudem w studiu Wiadomości, które prowadziłem, powstrzymywałem łzy, a wzruszenie odbierało mi głos… Z kolei atak na WTC to już jednak historia, a poza tym to zdarzyło się daleko od nas, co ma jednak wpływ na temperaturę emocji. Ale pamiętam, jak u nas w newsroomie TVN24 (bo tam wówczas pracowałem) ta informacja „walnęła”! Nie byliśmy w stanie w to uwierzyć. Wszyscy myśleli, że to tylko awionetka, która przypadkowo zahaczyła o gmach WTC. Ja, jako wydawca, nie dałem też wiary reporterom, którzy zaczęli już krzyczeć, że drugi samolot wbił się w drugą wieżę. To był dla nas szok…

Inne takie zdarzenia to np. wojna w Iraku, powódź w 1997, pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, zawalenie się  hali w Katowicach i wiele innych. Zawód dziennikarza jest pełen takich trudnych momentów, ale nie ukrywajmy, że takie chwile są dla nas też sprawdzianem i dają nam poczucie, jak ważną misję  pełnimy.

 • Komu powierza Pan sprawy swoich finansów? Czy myśli Pan, że doradztwo podatkowe to ciekawy temat na program telewizyjny ?

 

Od kilku lat mam już, na szczęście, osobę, która doradza mi w ubezpieczeniach (to agent z jednego z dużych towarzystw). Spotkałem go po moim wypadku, bardzo mi pomógł i do dziś się spotykamy. W takich kontaktach też musi być nazwę to „jakaś chemia”… A program? Jest bardzo potrzebny, bo mamy coraz bardziej skomplikowane i nieczytelne przepisy, ale myślę, że zrobić coś takiego w sposób ciekawy w TV jest trudne, dlatego znacznie częściej o tym możemy przeczytać w gazetach i Internecie.

 • W swojej książce "Wszystko jest po coś"  i programie "Niepokonani" pokazuje Pan, że nawet w najbardziej trudnych  doświadczeniach można znaleźć pozytywne przesłanie. Jak znaleźć dystans do codziennych kłopotów i cieszyć się życiem mimo wszystko?

To trudne, ale możliwe. Trzeba mieć w sobie taką wewnętrzną busolę, która wskaże nam ten właściwy kierunek. Dla mnie tym czymś jest wiara i rodzina, czyli coś, co sam w dorosłym życiu stworzyłem i o co zadbałem. Każde z pozoru złe zdarzenie niesie w sobie pokłady dobra. Tylko my musimy umiejętnie odczytać dawane nam znaki. To nie jest łatwe, ale jeśli się wysilimy, zadamy sobie sami trudne pytanie, jest możliwe. To pokazują bohaterowie mojego programu, którzy podnieśli się po najgorszych chorobach i wypadkach, i teraz dodają sił innym, i poniekąd o tym mówi też moja książka. Już dostaję listy od osób, którym jej lektura pomogła. Najlepszą recenzją jest chyba ta, że książka powinna być „obowiązkową” lekturą dla wszystkich chorych w szpitalu, że każdy powinien ją mieć przy łóżku. To przesada, ale myślę, że nawet Ci, którym wszystko się układa, będą bogatsi wewnętrznie, jeśli do niej zajrzą. Podobno czyta się ją w jeden wieczór…

 • Jakie ma Pan plany zawodowe na rok 2011 ?

Prawdopodobnie 9 marca wchodzi film dokumentalny o Janie Pawle II, w którym jestem narratorem –  film kinowy i potem serial TV, więc to są moje najbliższe plany i, jak widać, już zrealizowane! A poza tym chciałbym, aby wrócił na antenę program „Niepokonani” (bo spadł z anteny, ale walczymy o powrót, są szanse ze się uda). Marzy mi się duży autorski program, mam takie doświadczenie życiowe i zawodowe, że już na to najwyższa pora, no i kolejne dobre wydania „Wiadomości”. Chciałbym nadal wzbudzać tak duże, jak to jest teraz, zaufanie u widzów (z czym spotykam się niemal każdego dnia na ulicy). Dla dziennikarza to najlepszy dowód, że to, co robi, ma sens i jest komuś potrzebne!

Dziękuję za rozmowę

 


20 lat doświadczeń to powód do dumy. Stąd w historii York School jubileusze to już mała tradycja: 10 lecie w ogrodzie Yorku, 15 lecie w „Wierzynku” i ostatni bankiet w hotelu Andel’s.

Jeżeli firma utrzymuje się na rynku kilkanaście lat, to znaczy, że jest godna zaufania, ma wypracowane procedury i metody działania. Świętując, budujemy wizerunek firmy stabilnej i wiarygodnej.

Od początku 2007 roku to naczelnik urzędu skarbowego (a nie sam podatnik), na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nie przekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Organizacja taka musi działać na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i musi być wybrana przez podatnika z omówionego niżej obowiązującego wykazu.

Pytamy Dorotę Soszyńską, współwłaścicielkę firmy Oceanic S.A. (październik 2010)

Wywiad z MARCINEM GORTATEM, koszykarzem NBA. (wrzesień 2010)
Rozmowa z Elżbietą Znosko-Łapczyńską, Dyrektor Generalną Związku Rzemiosła Polskiego. (sierpień 2010)
Rozmowa z Ryszardem Florkiem, Prezesem Zarządu FAKRO. (lipiec 2010)
Rozmowa z Janem Zającem, Prezesem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. (czerwiec 2010)

Rozmowa z prof. Joanną Senyszyn, posłanką do Parlamentu Europejskiego. (maj 2010)

Rozmawiamy z Tomaszem Michalikiem, nowym Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych. (maj 2010)

Rozmowa z Wojciechem Nowakiem – Prezesem Zarządu HORN Sp. z o.o. (kwiecień 2010)

Rozmowa z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego – Barbarą Stanuch. (marzec 2010)

O kilka praktycznych porad dla sklepów internetowych i innych serwisów e-biznesowych prosimy Macieja Blajera, właściciela firmy Astcon Rozwiązania Informatyczne. (luty 2010)

Rozmowa z Aleksandrem Skirmunttem, Członkiem Zarządu firmy EMMERSON S.A. (styczeń 2010)

O nadchodzące zmiany pytamy Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich. (grudzień 2009)

Rozmawiamy z Henryką Bochniarz, Prezydentem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. (listopad 2009)

Rozmowa z Przemysławem Kurnikem, szefem firmy e-marka.pl (październik 2009)

Prezesem Krajowego Rejestru Długów (wrzesień 2009)

Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. (październik 2010)

Proponowane przez rząd rozwiązania mają zapewnić szybszy i większy dopływ do systemu opieki zdrowotnej lekarzy, którzy będą wykonywać część świadczeń wykonywanych do tej pory jedynie przez lekarzy specjalistów. (wrzesień 2010)

Te same zasady jak dla pracowników stosuje się przy ustaleniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe także u osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. (wrzesień 2010)

Brak precyzyjnego określenia kryterium „miejsca zamieszkania” w wypadku ustalania renty rodzinnej jest niezgodny z Konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny. (sierpień 2010)

Szybko rośnie liczba zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawionych przedsiębiorcom od ręki na salach obsługi klienta ZUS. (sierpień 2010)

1 maja 2010 roku przestały obowiązywać dotychczasowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. (czerwiec 2010)

Pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną może być teraz potwierdzone zarówno zaświadczeniem lekarskim, jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną. (maj 2010)

Od 1 stycznia br. prawo do świadczenia pielęgnacyjne­go jest ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a je­śli orzeczenie o niepełno­sprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas okre­ślony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.  (kwiecień 2010)

Załatwienie sprawy przez Internet bądź telefon już w niedługim czasie będzie codziennością w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zakład rozpo­czyna realizację współfinan­sowanego przez Unię Euro­pejską projektu Platforma Usług Elektronicznych. (styczeń 2010)

Z końcem grudnia br. ZUS zaprzestanie wydawania i potwierdzania papierowych legitymacji ubezpieczenio­wych. (grudzień 2009)

Dodatek z tytułu urodze­nia dziecka (1.000 zł) oraz zapomoga z tytułu uro­dzenia się żywego dziecka (1.000 zł na jedno dziecko) przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdzić należy zaświadczeniem lekarskim. (listopad 2009)

Uciążliwy wyjazd do sanato­rium? Kto nie chce, już nie musi się fatygować. ZUS uru­chomił program rehabilitacji leczniczej realizowanej „na odległość” z wykorzystaniem telefonu komórkowego. (listopad 2009)

Od 1 września 2009 r. osoby, które w okresie pobiera­nia zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym u swojego pracodawcy dodatkowo pro­wadziły pozarolniczą działal­ność lub przy niej współpra­cowały, mogą składać wnio­ski o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne. (październik 2009)

1 września 2009 wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe. (wrzesień 2009)

Centra integracji społecznej i zakłady aktywności zawodowej przekształcą się w samorządowe zakłady budżetowe lub jednostki budżetowe. Będzie też możliwość przekazania zadań organizacjom pozarządowym. (październik 2010)

Od 16 lipca 2010 obowiązują nowe przepisy kodeksu pracy regulujący podstawowe reguły podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Szczegóły uzgodnią pracownik i pracodawca w umowie. (wrzesień 2010)

Szef w czasie upałów musi zapewnić pracownikom zimne napoje. (sierpień 2010)

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulująca zasady podnoszenia kwalifikacji, wejdzie w życie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U. (lipiec 2010)

Stałe polubowne sądy konsumenckie (SPSK) rozpatrują spory o prawa majątkowe powstałe w wyniku umów sprzedaży produktów i świadczenia usług konsumentom. Działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. (czerwiec 2010)

W Kodeksie pracy pojawią się wszystkie regulacje do­tyczące podnoszenia kwalifi­kacji zawodowych. (maj 2010)

W obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. podane zosta­ły wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązujące w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. (kwiecień 2010)

Ministerstwo Pracy i Polity­ki Społecznej w 2010 roku uru­chomi dodatkowe środki Fundu­szu Pracy, w wysokości 300 mln zł, na realizację Programu, któ­rego celem będzie aktywizacja zawodowa osób do 30 roku ży­cia oraz ich wsparcie w zakre­sie skutecznego wejścia na ry­nek pracy. (luty 2010)

Ustawa z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy umożliwi wypłatę zaległych wynagrodzeń pracownikom w sytuacji zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i porzucenia zakładu pracy przez pracodawcę. (luty 2010)

Pracownicy także po zakoń­czeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego będą mie­li zagwarantowany powrót na dotychczasowe stanowi­sko bądź na stanowisko rów­norzędne, a wynagrodzenie za pracę będzie odpowiada­ło temu, jakie otrzymywali przed odejściem na urlop. (styczeń 2010)

Pracownicy mają prawo do dodatkowego urlopu macie­rzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego począwszy od 1 stycznia 2010 r. (grudzień 2009)

Wcześniej praktyki nie były szczególnie uregulowane. Praktykantów przyjmowano zatem np. na podstawie skie­rowania z uczelni, z urzędu pracy czy na umowę zlece­nie. Od 28 sierpnia ustawa o praktykach absolwenc­kich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052) określa zasady odby­wania takich praktyk. (październik 2009)

Wymagania dotyczące oświetlenia jakie pracodawca powinien zapewnić w miejscach wykonywania pracy określone zostały w Polskich Normach. (wrzesień 2009)

Płaca minimalna to wynagrodze­nie, jakie co najmniej musi otrzy­mać pracownik zatrudniony w peł­nym wymiarze czasu pracy. (wrzesień 2009)

3 lipca br. weszły w życie przepisy dotyczące chorób zawodowych, będące konsekwencją uznania przez Trybunał Konstytucyjny dotychczasowych przepisów za niezgodne z Konstytucją RP. (wrzesień 2009)

Google to obecnie największa wyszukiwarka stron internetowych i jak mówi pewne  powiedzenie „jeśli nie ma Cię w Google, nie istniejesz”. Niedawno Google wprowadziło szereg rozwiązań których celem jest właśnie zwiększenie widoczności firm w sieci. Dwa podstawowe z nich to Google Adwords oraz Google Adsense. (październik 2010)

Marketing to w dzisiejszych czasach słowo klucz – pojęcie to pojawia się w każdej gazecie, na każdym biznesowym spotkaniu i wydaje się, że coraz trudniej funkcjonować na rynku bez prowadzenia działań marketingowych. Co jednak zrobić jeśli brakuje nam odpowiednich środków finansowych na prowadzenie kosztownych działań promocyjnych? Odpowiedzią wydaje się być tak zwany marketing partyzancki. (październik 2010)

Bezpieczeństwo zatrudniania pracownicy w Polsce utożsamiają przede wszystkim ze stałymi etatami i są niechętni zmianom w tej sprawie. Średni czas pracy u jednego pracodawcy wynosi 10 lat. (wrzesień 2010)

W motywowaniu pracowników często wykorzystywane są różne postacie kar i nagród. Te drugie uważa się za bardziej motywujące. (sierpień 2010)

Budowanie marki w Internecie, czyli e-branding, to zadanie, jakie obecnie stoi przed każdym przedsiębiorstwem zajmującym się e-biznesem, jak i przed większością firm z innych sektorów. (lipiec 2010)

W ujęciu marketingowym w każdym produkcie można wyróżnić pewne jego „warstwy.” (czerwiec 2010)

Blog jest to rodzaj strony internetowej, na której autor umieszcza swoje wpisy opatrzone datami, które wyświetlane są kolejno, zaczynając od najnowszego. (maj 2010)

B2B (ang. Business to Business) oznacza ogół relacji pomiędzy firmami (tj. między firmą a partnerami, pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami oraz punktami sprzedaży i świadczenia usług), inaczej niż B2C (Business to Customer), który oznacza ogół relacji pomiędzy firmą a klientem na rynku detalicznym. (kwiecień 2010)

Krajowa Rada Radiofonii i Tele­wizji określiła skuteczniejsze, szczegółowe metody badania poziomu głośności reklam i te­lesprzedaży. (marzec 2010)

W ciągu najbliższych lat liczba ludności Polski będzie się zmniejszać. Proces starzenia się społeczeństwa będzie się pogłębiał. Jednocześnie spadać będzie liczba ludno­ści w wieku produkcyjnym, a wzrośnie w wieku nie­produkcyjnym. Konfedera­cja Pracodawców Polskich zwraca uwagę pracodaw­ców na korzyści, wynikające z wprowadzenia w firmach programów zarządzania wiekiem. (grudzień 2009)

Public Relations (PR) polega na nawiązywaniu i podtrzymywaniu wzajem­nie korzystnych stosunków przedsiębiorstwa z otocze­niem (ze społeczeństwem, z agencjami rządowymi, bankami i innymi instytucja­mi, z mediami, a także z pracownikami itd.). Ma to na celu głównie budowa­nie korzystnego wizerunku firmy w oczach tzw. opinii publicznej, stąd często stosowane określenie „Promocja Reputacji”. (grudzień 2009)

Psycholog F. Herzberg stworzył teorię czyników motywacyjnych i higienicznych. Motywowanie do pracy, jego zda­niem, opiera się na identyfika­cji czynników, które wpływają na stosunek pracowników do pra­cy. Spytał on więc podwładnych, w jakich sytuacjach w pracy czu­li się szczególnie dobrze, a w jakich szczególnie źle. (październik 2009)

Dzisiaj każda firma ma szansę istnieć i prezentować się na dwóch płaszczyznach: w świecie realnym oraz w Internecie. Warto wykorzystać obie możliwości dotar­cia do klienta. Inwestycja w witrynę internetową z pew­nością szybko się zwróci. (wrzesień 2009)

Czasami, zwłaszcza w czasie kryzysu, gdy działalność okazuje się niezbyt opłacalna, podatnik opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej może chcieć wstrzymać wykonywanie działalności na jakiś czas, nie likwidując jej jednak. Czy musi w tym okresie płacić podatek? (październik 2010)

Od 1 września 2010 roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salony gry bingo pieniężne. (październik 2010)

Obowiązkowym ubezpieczeniem w przypadku samochodów jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów czyli OC.(październik 2010)

Sejm przyjął nowelizację ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej. (wrzesień 2010)

Podatnicy często zadają pytanie, jak długo muszą przechowywać dokumentację księgową. Oczywiście część podatników nie ma takich rozterek i przechowuje dokumentację przez wiele lat, ale jest też spora grupa podatników, którzy z różnych względów (przyjmijmy, że głównie z braku miejsca do przechowywania dokumentów) zniszczyłaby ją natychmiast, jak to tylko możliwe. (sierpień 2010)

15 listopada 2010 r. wejdzie w życie większość przepisów dużej nowelizacji tzw. ustawy antynikotynowej. Wprowadzono np. zmiany w de­finicjach „wyrobów tytoniowych”, „wyrobów tytoniowych bezdym­nych”, „reklamy wyrobów tytonio­wych” i „promocji wyrobów tyto­niowych”. (sierpień 2010)

Spółka cywilna uregulowa­na jest w Kodeksie cywil­nym1. Przez umowę spół­ki wspólnicy zobowiązu­ją się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodar­czego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. (lipiec 2010)

Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pienię­dzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 46, poz. 276, dalej: Ustawa) przewiduje szereg obowiązków, jakie powin­ny wypełnić instytucje obowiąza­ne wymienione w ustawie. (czerwiec 2010)

Inwestor, który zamierza remontować budynek w całości z innych środków niż kredyt, na który została przyznana premia termomodernizacyjna lub premia remontowa, będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie premii bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego, co skróci procedurę. (czerwiec 2010)

Usługodawcy mogą prowadzić działalność w innym państwie UE, bez potrzeby zakładania w nim firmy bądź uzyskiwania zbędnych zezwoleń, koncesji albo licencji. (maj 2010)

Więcej nowych przedsię­biorców, podejmujących działalność gospodarczą objętą wsparciem, otrzyma wyższe kwoty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i roz­wój mikroprzedsiębiorstw”. (maj 2010)

Duża nowelizacja przepisów o transporcie drogowym umożliwi częściowe albo cał­kowite zawieszenie działal­ności gospodarczej w zakre­sie transportu drogowego, bez utraty licencji, na okres do 12 miesięcy, z możliwo­ścią uzyskania zwrotu czę­ści opłaty licencyjnej przy zawieszeniu działalności na okres powyżej 3 miesięcy. (kwiecień 2010)

Uczestnikom budowlanego procesu inwestycyjnego zostanie przyznane prawo żądania zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy o przedmiotowe usługi. (marzec 2010)

Minister Finansów przedłużył do końca 2010 r. okres obowiązywania dotychczasowych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Ustawodawca zdążył bowiem poprawić przepis dający mu takie uprawnienia. (luty 2010)

Po zmianie metodologii miejsce Polski w stosunku do ubiegłego roku się nie zmieniło. Nadal zajmujemy pozycję pod koniec 1. połowy klasyfikowanych krajów i nie jest to powód do zadowolenia. (grudzień 2009)

W praktyce najwięcej jest wniosków o zmianę danych objętych wpisem. Zmiany te nie muszą dotyczyć tylko danych ewidencyjnych, lecz mogą objąć także dane potrzebne urzędom skar­bowym, statystycznym oraz ZUS/KRUS (aktualizacje). (listopad 2009)

Po nowelizacji dokumenty dotyczące obrotu z udziałem konsumentów oraz z zakresu prawa pracy będą mogły być jednocześnie sporządzane za­równo po polsku, jak i w języ­ku obcym, lecz w przypadku obywateli Polski moc prawną będzie miała wyłącznie wersja polskojęzyczna. (październik 2009)

Znowelizowana17 września ustawa o usługach turystycznych przewiduje m.in. skuteczny system zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biura. Organizator imprezy turystycznej musi bowiem zapewnić pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju lub zwrot wpłat wniesionych w razie wykonania zobowiązań. (październik 2010)

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckie oraz o zmianie kodeksu cywilnego, sprzedawca odpowiada wobec kupujących, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. (wrzesień 2010)

Niezgodne z prawem jest postanowienie umowy, że operator może rozwiązać umowę z konsumentem, który ma tylko miesiąc opóźnienia w regulowaniu swojego rachunku. Rozwiązanie umowy może na­stąpić, jednak zawsze musi być zgodne z procedurą i dobrymi obyczajami. (sierpień 2010)

Zanim wyjedziesz zagrani­cę, warto zapoznać się z kil­koma radami. (lipiec 2010)

Ostatnia nowelizacja przepi­sów o bezpieczeństwie żyw­ności ma służyć uproszcze­niu i liberalizacji zasad pro­wadzenia działalności gospo­darczej związanej z produk­cją i obrotem żywnością oraz materiałami i wyrobami prze­znaczonymi do kontaktu z żywnością. (kwiecień 2010)

Minister Infrastruktury zmie­nił rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użyt­kowania budynków miesz­kalnych . Zmiany przepisów pozwolą wyeliminować ne­gatywne dla użytkowników mieszkań skutki instalowania nośników reklamowych. (luty 2010)

Rozmowa z Małgorzatą Krasnodębską-Tomkiel - Prezes UOKiK (styczeń 2010)

Zaczyna się szaleństwo przedświątecznych zakupów – kupujemy prezenty, a także coś dla siebie. Często w pośpiechu korzystamy z wyprzedaży. (grudzień 2009)

6 lipca 2010 m.in. rozsze­rzono uprawnienia abonen­tów i użytkowników końco­wych usług przepłaconych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (tzw. pre-paid) w przypadku zmiany dostawcy usług.(listopad 2009)

Czy kupując w sklepie interne­towym lub zamawiając produkt z katalogu, mamy takie same prawa jak w sklepie tradycyjnym?

Tak, dokonując zakupów na odle­głość, mamy takie same prawa jak przy zwykłym zakupie, a wręcz są one silniejsze z uwagi na brak oso­bistego kontaktu ze sprzedawcą (a także z produktem!).(wrzesień 2009)

W przyszłym roku najemcy mieszkań w TBS-ach będą mogli wykupić je na własność – tak przewiduje przygotowywany w Ministerstwie Infrastruktury projekt ustawy, który umożliwi wykup. (październik 2010)

Użytkownicy praw autorskich lub pokrewnych (tj. korzystający z utworów i płacących tantiemy) będą mogli uczestniczyć w charakterze strony w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń dla artystów za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem. Chęć udziału w postępowaniu trzeba zgłosić komisji prawa autorskiego. (październik 2010)

Ostatnie nowelizacja prawa budowlanego usunęła wymóg, aby decyzja o warunkach zabudowy, konieczna do legalizacji samowoli budowlanej zbudowanej na obszarze bez planu zagospodarowania przestrzennego, była ostateczna już w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego. (wrzesień 2010)

Zamiar zainwestowania w instytucję finansową trzeba będzie zgłosić Komisji Nadzoru Finansowego.(sierpień 2010)

Nowe przepisy wprowadza­ją rozwiązania umożliwiają­ce usuniecie skutków powo­dzi i skutków osunięć ziemi poprzez zagwarantowanie niezbędnej pomocy i uproszczenie procedur. (sierpień 2010)

W ostatnim czasie przyjęte zostały ważne zmiany w prawie telekomunikacyjnym. (lipiec 2010)

Pisma wpływające pocztą elektroniczną do rozmaitych organów i instytucji publicz­nych coraz częściej są trak­towane tak, jak ich papie­rowe odpowiedniki. Na ich podstawie urzędnicy zała­twiają coraz więcej spraw. (czerwiec 2010)

Dzięki zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, od 10 kwietnia 2010 r. można złożyć skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. (maj 2010)

Zmiany wprowadzone w Prawie energetycznym polegają przede wszystkim na dalszym wzmocnieniu praw odbiorców i w związku z tym wprowadzają nowe zadania dla Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  (kwiecień 2010)

Każdy ma prawo do uzyskania tzw. informacji publicznej (tzn. każdej informacji o sprawach publicznych). (kwiecień 2010)

Przewiduje się wprowadzenie od początku 2011 r. elektronicznego dokumentu tożsamości. Dowód elektroniczny będzie miał taki sam status prawny, jak tradycyjny dowód osobisty. (kwiecień 2010)

Od 28 stycznia przywrócono do polskiego systemu prawnego najem okazjonalny. (marzec 2010)

Od 1 stycznia 2010 r. uchylo­no przepis ustawy o ewiden­cji ludności i dowodach osobi­stych przewidujący, iż dowód osobisty wydaje się po uisz­czeniu należnej opłaty stano­wiącej równowartość kosztów jego wydania. (luty 2010)

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie publikowane na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji są już oficjalnym źródłem prawa. Są one udostępniane nieodpłatnie. (luty 2010)

Podmioty publiczne będą mogły sprzedać bez przetargu lokale (też niemieszkalne), a także budynki mieszkalne czy użytkowe, stanowiące w całości przedmiot najmu lub dzierżawy, o ile kupującymi będą najemcy lub dzierżawcy tych nieruchomości. (styczeń 2010)

Zawarte w odpisie poświadczenie zgodności z oryginałem dokumentu, dokonane przez pełnomocnika w osobie adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, będzie miało charakter dokumentu urzędowego.(grudzień 2009)

We wrześniu Komisja Europejska podpisała z Europejskim Stowarzyszeniem GSM (branży telefonii komórkowej) porozumienie ws. wdrożenia w całej Europie montowanego w samochodach urządzenia automatycznie powiadamia­jącego o wypadkach „eCall”. (listopad 2009)

Ministerstwo finansów wskazało, że w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe przesyłanie faktur VAT e-mailem. Zapowiada ono jednak liberalizację w tym zakresie. (październik 2010)

W związku z zapowiedziami zmian w opodatkowaniu, które będą obowiązywały w przyszłym roku pojawi się kilka problemów praktycznych. Podwyżka VAT pociągnie za sobą np. konieczność zmiany wszystkich programów komputerowych służących sprzedaży, zmiany w oprogramowaniach kas rejestrujących itp. (październik 2010)

Wśród podatników wykonujących działalność gospodarczą zdecydowana większość jest zobowiązana prowadzić księgi podatkowe. (październik 2010)

7 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. NR. 122, POZ. 826). (wrzesień 2010)

Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przewidują kilka ulg, wśród których jest tzw. ulga rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych. (wrzesień 2010)

W przypadku podatników działających w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością częstą koniecznością jest dofinansowanie spółki przez jej udziałowców. Najszybszym, a także najtańszym (choćby z uwagi na brak podatku od czynności cywilnoprawnych) sposobem jest udzielenie spółce pożyczki przez jej udziałowców. (wrzesień 2010)

Zdarza się, że w zeznaniu rocznym PIT podatnik wykazuje nadpłatę w podatku dochodowym. Wynika ona z odprowadzenia w ciągu roku podatkowego zaliczek w kwocie wyższej od należnego podatku obliczonego w zeznaniu rocznym. W takiej sytuacji podatnik jest uprawniony do otrzymania zwrotu tej nadpłaty. (sierpień 2010)

Status zakładu pracy chronionej (ZPCh) przyznawany jest tym pracodawcom, którzy spełniają szczegółowy katalog warunków określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  (sierpień 2010)

Sprawa zaliczenia prywat­nej opieki medycznej do przychodów pracowników od wielu lat była przedmio­tem rozbieżnych interpreta­cji organów podatkowych i pracodawców. Także orzecznictwo administra­cyjne nie zajmowało jednolitego stanowiska w przedmiotowej spra­wie. (lipiec 2010)

Treść paragonu, jaki otrzymuje konsument, musi pozwolić na jednoznaczne identyfikowanie towarów jakie nabył. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 lit. e) rozporządzenia w sprawie kas fi­skalnych, paragon fiskalny powi­nien zawierać nazwę towaru. (lipiec 2010)

20 maja 2010 r. weszła w życie ustawa z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. (czerwiec 2010)

W dniu 22 kwietnia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (zwanej dalej ustawą o PCC). Na skutek nowelizacji od 22 kwietnia 2010 r. wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki zarówno kapitałowej, jak i osobowej obciążone jest co do zasady podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), nawet jeśli taki wkład niepieniężny będzie równocześnie opodatkowany podatkiem od towarów i usług (VAT). (czerwiec 2010)

Podatnicy VAT są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. (czerwiec 2010)

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od czynności cywil­noprawnych1 dotyczy ujed­nolicenia zasad ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cy­wilnoprawnych umów sprze­daży zawieranych przez re­zydentów i nie rezydentów. (maj 2010)

Osoby fizyczne prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą się ubiegać o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, formie opodatkowania i zakresie prowadzonej działalności. (maj 2010)

Podatnicy, którym zdarzyło się nie zapłacić podatku z jakiegokolwiek tytułu, zwłaszcza jeśli od tego faktu upłynął już określony czas, częstokroć mają pokusę poczekania do okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. (maj 2010)

Podatnicy mogą odliczać od dochodu przed opodatkowaniem wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, do wysokości 760 zł rocznie. (kwiecień 2010)

Większość Polaków złożyło lub wkrótce złoży zeznanie roczne dla celów podatku dochodowego na stosownym formularzu, czyli tzw. PIT. Często zdarza się, że podatnicy wypełniają je samodzielnie (nie z pomocą doradcy podatkowego), a więc mogą się zdarzyć pomyłki, które wielokrotnie podatnicy odkrywają dopiero po złożeniu zeznania. (kwiecień 2010)

Maksymalnie 1% podatku należnego można przeznaczyć w zeznaniu rocznym na wypłatę na rzecz organizacji pożytku publicznego. Za przekazanie tych środków odpowiedzialni są obecnie naczelnicy urzędów skarbowych. (marzec 2010)

Żeby uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego, trzeba złożyć stosowny wniosek. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. (marzec 2010)

Każdemu może się zdarzyć naruszenie przepisów podatkowych. Nieliczni jednak wiedzą, że takie naruszenie może być wykroczeniem skarbowym lub nawet przestępstwem skarbowym i jako takie może pociągać za sobą karę. W przypadkach mniejszej wagi najczęściej będzie to grzywna nakładana w drodze mandatu karnego. Kary można jednak łatwo uniknąć – wystarczy w prawidłowy sposób okazać, a właściwie złożyć tzw. czynny żal. (marzec 2010)

Od 1 stycznia 2010 r. wprowadzona została zmiana przepisów dotyczących uzyskiwania przez polskich podatników zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT) zapłaconego przy nabyciu towarów i usług w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Nowe zasady dotyczą wniosków składanych po 31 grudnia 2009 r. (luty 2010)

Ministerstwo Finansów umożliwiło przesyłanie kolejnych, obok PIT-37, formularzy podatkowych drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. (luty 2010)

Co do zasady podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Chodzi o poprawienie błędu w tek­ście wcześniej złożonej deklaracji (zeznania). Warunkiem więc sku­tecznego złożenia skorygowanej deklaracji jest uprzednie złożenie w terminie samej deklaracji podat­kowej. (luty 2010)

12 stycznia 2010 w hotelu Sympozjum w Krakowie odbyło się spotkanie urzęd­ników skarbowych z przed­siębiorcami w ramach 4. już seminarium podat­kowego, organizowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce. (luty 2010)

Zasadą jest, że podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Wyjątki od tej reguły dotyczą m.in. małżonków. (styczeń 2010)

Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza początkujących, powinno się zastanowić nad wyborem sposobu opodatkowa­nia podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku.(styczeń 2009)

Sprawa odliczania podatku naliczonego przy zakupie samochodów od zawsze budziła kontrowersje pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi. (styczeń 2010)

Istotne jest, aby podatnik był aktywny w toku kontroli podatkowej, kontroli skarbowej czy w postępowaniu podatkowym. W praktyce znacznie łatwiej wykorzystać zasadę czynnego udziału w kontroli lub w postępowaniu, jeśli podatnik jest reprezentowany przez doradcę podatkowego specjalizującego się w takich procedurach podatkowych. (grudzień 2009)

Kto może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), a kto powinien przejść na pełną księgowość? (Grudzień 2009)

W odpowiedzi na zapytanie poselskie (nr 4168) w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dla budyn­ków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Ministerstwo Finansów przedstawiło swoje profiskalne stanowisko. (listopad 2009)

Podatnicy z krajów nie należą­cych do UE są uprawnieni do zwrotu VAT na zasadzie wza­jemności. Zasada ta oznacza, że polski podatnik może otrzy­mać zwrot podatku zapłaconego w innym kraju, jeśli podatnikowi z tego kraju taki zwrot przysługuje w Polsce. (listopad 2009)

Od początku 2009 r. od przy­chodów z tytułów wymienio­nych w art. 13 pkt 2 lub 5-9 ustawy o PIT, pobiera się zry­czałtowany podatek docho­dowy w wysokości 18% przy­chodu, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą fizyczną niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł. (listopad 2009)

Przepisy regulujące tryb prowadzenia kontroli podat­kowej, kontroli skarbowej czy postępowań podatko­wych, w szczególności prze­pisy Ordynacji podatkowej, dają podatnikom prawo aktyw­nego uczestniczenia w kontroli i w postępowaniu. (listopad 2009)

Świadczenie urlopowe i tzw. wczasy pod gruszą są różnie opodatkowane. (październik 2009)

Niestety, mimo licznych noweli­zacji starej ustawy o VAT i uchwalenia zupełnie nowej ustawy, nie zostały dotychczas doprecyzowane nasze krajowe przepisy dotyczące stosowa­nia tzw. refakturowania usług w sytuacji, gdy są one świad­czone przez podatnika VAT przy pomocy osoby trzeciej. (wrzesień 2009)

Sposób opodatkowania nagród otrzymywanych przez pracow­ników od pracodawców zależy od rodzaju konkursu, w którym pracownik brał udział. W sytuacji gdy konkurs skierowany jest tylko i wyłącznie do pracowników danej firmy i to właśnie fakt za­trudnienia decyduje o możliwości wzięcia w nim udziału, otrzy­mane nagrody stanowić będą dochód podlegający opodatko­waniu za zasadach przewidzianych dla dochodów ze stosun­ku pracy. (wrzesień 2009)

Jeżeli twoja firma świadczy usługi na rzecz osób fizycznych i przekroczy określony obrót naj­prawdopodobniej obejmie cię obowiązek założenia kasy fiskalnej. Jest to najczęściej niemały wydatek, który można jednak zmniejszyć korzy­stając z ulgi na zakup kasy. (wrzesień 2009)

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków