Informacje prawne


Narciarz zjazdowy lub snowboardzista do ukończenia 16. roku życia musi na zorganizowanym terenie narciarskim mieć w czasie jazdy kask. Za jazdę bez kasku grozi grzywna. Zabroniona jest też jazda w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środka odurzającego. Za takie wykroczenie przewidziano również karę grzywny.

Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim może odmówić wstępu albo nakazać jego opuszczenie osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, iż znajduje się ona pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Zarządca terenu musi prowadzić rejestr wypadków. Ma on zawierać m.in. dane osoby, której udzielono pomocy, rodzaj urazu, imiona i nazwiska ratowników. Dane te powinny być przechowywane przez 10 lat.

Trasy narciarskie podzielono na 3 stopnie trudności:

  • łatwe trasy zjazdowe to stoki o średnim nachyleniu do 21% (12°) i maksymalnym stopniu nachylenia do 30% (17°),

  • przy stokach trudnych średnie nachylenie wynosi do 29% (16°), a maksymalne do 40% (22°),

  • zaś bardzo trudne trasy to te, których średnie nachylenie wynosi powyżej 29% (16°), a maksymalne - powyżej 40% (22°).

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich1 umożliwia wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa górskiego różnym podmiotom, a nie tylko, jak dotychczas, jednostkom GOPR i TOPR. Warunkiem jest jednak uzyskanie przez zainteresowane podmioty formalnej zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który będzie miał prawo do oceny i wyboru najlepszej zgłoszonej oferty dotyczącej zorganizowania ratownictwa górskiego na danym obszarze.

Zadania z zakresu ratownictwa górskiego mają być finansowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach dotacji celowych, które będą także mogły być udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pochodzić ze źródeł własnych organizacji.

 

1 Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241

 

Rolnicy będą mogli - na preferencyjnych warunkach - powiększać gospodarstwa rolne z gruntów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Będzie możliwość sprzedaży nieruchomość Zasobu bez przetargu, jeśli może ona poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby chcącej nabyć nieruchomość Zasobu, o ile nie może ona być zagospodarowana samodzielnie.

 

3 grudnia br. wejdą w życie zmiany do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego1. Zakładają one usprawnienie systemu obrotu ziemią rolniczą, ułatwienie pozyskiwania ziemi przez rolników indywidualnych oraz szybkie rozdysponowanie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Rolnicy zyskają możliwość nabywania na preferencyjnych zasadach ziemi z Zasobu. Do końca 2013 r. do takiego zakupu stosowana będzie dopłata z budżetu państwa. Żeby rolnik mógł nabyć grunt, będzie musiał mieszkać w gminie, w której jest on położony, przez aż 5 lat.

W ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego będzie uważana osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkująca w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Zwiększy się też, z 10 do 300 ha, limit powierzchni gospodarstw dzierżawiących ziemię, które nie będą podlegać przepisom ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Oznacza to, że dzierżawcy posiadający ponad 300 ha ziemi będą musieli oddać do zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) 30% dzierżawionych gruntów (oprócz potrzebnych do realizacji unijnych programów pomocowych), które następnie zostaną sprzedane rolnikom indywidualnym.

Będzie możliwość wyłączenia, za zgodą dzierżawcy, 30% użytków rolnych dzierżawionych z Zasobu, celem przeznaczenia ich do sprzedaży na rzecz rolników zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rolne. ANR w terminie do 3 czerwca przedstawi dzierżawcom propozycję dokonania zmian umów dzierżawy, zawartych przed 3 grudnia 2011 r., w zakresie wyłączenia z przedmiotu dzierżawy 30% użytków rolnych będących w dzierżawie. Wraz z zawiadomieniem przesłany zostanie projekt zmiany umowy dzierżawy określający działki ewidencyjne lub ich części, które proponuje wyłączyć z dzierżawy. Dzierżawca będzie mógł w ciągu 3 miesięcy od otrzymania propozycji, przyjąć ją albo odrzucić. W razie akceptacji - dojdzie do zmiany umowy dzierżawy. Dzierżawcy przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa do zakupu pozostałej części nieruchomości, na ułatwionych warunkach. W przypadku odrzucenia zaproponowanych przez ANR zmian umowy dzierżawy i w razie niedokonania zmiany umowy dzierżawy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy, zostanie on pozbawiony możliwości ewentualnego skorzystania z prawa pierwszeństwa w przypadku sprzedaży przez Agencję dzierżawionej przez niego nieruchomości oraz prawa pierwszeństwa przysługującego mu w przypadku, gdy ANR przeznaczy nieruchomość do dalszej dzierżawy, po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa.

Lokatorzy zasiedlający zabytkowe budynki (np. niszczejące dwory i pałace) będące we władaniu ANR będą mogli zostać przekwaterowani do lokali zastępczych, a historyczne budowle będzie można sprzedać. Nowelizacja zezwala też Agencji na budowę domów pod wynajem.

1 Nowelizacja opubl. w Dz.U. Nr 233 poz. 1382.

 

9 października br. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw1 przewidująca m.in. złagodzenie skutków dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego podwyżek rocznego czynszu płaconego przez użytkowników wieczystych.

 

Aktualizacje te, z zastrzeżeniem wyjątków, mogą następować nie częściej niż co 36 miesię­cy, o ile wartość nieruchomości ulegnie w tym czasie zmianie. Po nowelizacji przepisów podwyżka opłaty za „dzierżawę wieczystą” ma być rozłożona na raty, jeżeli zmieniony czynsz jest 2-krotnie wyższy od dotychczasowego. Powstałą w ten sposób należność należy płacić przez 3 lata. W pierwszym roku uisz­cza się jedynie kwotę podwyżki o 100%, a dwóch następnych okresach po równo pozostałą część zwiększonego czynszu. W rezultacie dopiero po trzech latach, a nie od razu, opłata osiąga pełną, zaktualizowaną wysokość.

Nowelizacja dotyczy także zasad przekształcania we własność użytko­wania wieczystego gruntu posiadanego przez wspólnoty. Dotąd przepisy wymagały uzyskania podpisów wszystkich użytkowników, aby wystąpić z przedmiotowym wnio­skiem. Po zmianie wniosek ów będzie prawomocny, jeżeli poparła go liczba współużytkowników posiadająca co najmniej połowę udziałów we wspólnocie. Jeśli w toku dalsze­go procedowania żaden z pozostałych członków wspólnoty nie złoży protestu przeciwko przekształceniu, ostateczna decyzja może zapaść w trybie admini­stracyjnym. Jeżeli jednak ktoś się sprze­ciwi, sprawa trafia na drogę sądową i będzie rozpatrzona z zastosowaniem procedury cywilnej. Jednakże kwestia dotycząca zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej domem wielolokalowym, w przypadku braku zgody wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości nadal wywołuje wątpliwości w praktyce.

Nowelizacja przewiduje też, że każda oso­ba fizyczna lub prawna, mająca w dniu 13 października 2005 r. prawo użytkowania wieczystego, może wystąpić o przekształcenie go we własność. Warunkiem jest dysponowa­nie prawem do użytkowania wieczy­stego co najmniej od 6 lat i uiszczenie opłaty uwłaszczeniowej. Z możliwości tej wyłączono kilka kategorii gruntów, m.in. przekazane Polskiemu Związko­wi Działkowców, użytkowane przez cudzoziemców oraz użytkowane przez podmioty będące własnością Skarbu Państwa lub gminy.

Zmiana przepisów zakłada, że nawet tym, którzy już przed zmianą przepisów złożyli wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, zostanie odebrana przysługująca im bonifikata. Uchylono bowiem całkowicie przepis przewidujący, że osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa GUS, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na jej wniosek, 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę. Przypomnijmy, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 stycznia 2010 r. (sygn. K 9/08) nie kwestionował ww. bonifikat dotyczących gruntów Skarbu Państwa, a omawiana nowelizacja je także obejmuje.

Nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala przekształcić na własność prawa do lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach TBS i spółdzielni mieszkaniowych, które zostały wybudowane przy wsparciu preferencyjnych kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Lokale wybudowane na wynajem przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) mogą być sprzedane tylko najemcom, którzy partycypowali w kosztach ich budowy. Decyzja o sprzedaży lokali będzie należała do właściciela zasobu. Wykupić mieszkanie będzie można po cenie rynkowej pomniejszonej o zwaloryzowany wkład własny, tzn. koszty partycypacji w kosztach budowy lokalu.

Ustawa obejmuje te lokale, na które kredyt w BGK został zaciągnięty przed 30 września 2009 r. Sprzedaż nie może nastąpić wcześniej niż po 5 latach od oddania budynku do użytku. Z przekształceń na własność wyłączono lokale, które dopiero będą finansowane przy wykorzystaniu nowych kredytów z BGK.

W przypadku mieszkań wybudowanych przy udziale kredytu objętego częściowym umorzeniem cena lokalu winna uwzględniać spłatę części tego umorzenia przypadającą na dany lokal. Po spłacie przez TBS zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami najemca lokalu uzyska prawo odrębnej własności lokalu bez obciążeń hipotecznych. Zarząd nieruchomością wspólną, stanowiącą współwłasność TBS, będzie wykonywany jako zarząd powierniczy.

Środki odzyskane przez TBS ze sprzedaży lokali pozostałe po spłacie wierzytelności muszą zostać wykorzystane na budowę kolejnych mieszkań pod wynajem. W przeciwnym wypadku wrócą do Funduszu Dopłat.

Przewidziano też, że do wyodrębniania i sprzedaży lokali wybudowanych na wynajem przez spółdzielnie mieszkaniowe przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK należy stosować zasady obowiązujące przy wyodrębnianiu i sprzedaży lokali wybudowanych przez TBS.

Nowe przepisy wejdą w życie w październiku br.

 

 

 

 

 

Do wejścia w życie ustaw czy też aktów prawnych niższego rzędu nie­zbędna jest ich publikacja. Od 1 stycznia 2012 r. następ­nego roku Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski mają być wydawane wyłącznie w formie elektronicznej (inne dzienniki będą jeszcze dystrybuowane jak do­tąd do końca 2012 roku). Dostęp do nich będzie bezpłatny.

 

Jednak na wypa­dek trudnych dziś do przewidzenia zda­rzeń przewidziano przygotowywanie wydruków Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego i prze­kazywanie ich kancelariom – Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Prezydenta RP oraz Bibliotece Narodowej, które mają je „wieczyście” przechowywać. Prze­widziano też drugie zabezpieczenie – gdy ogłoszeniu w formie elektronicz­nej przeszkodzi siła wyższa, dzienniki będą publikowane w wersji papierowej aż do ustania tego typu zdarzenia.

 

Jeśli koniec terminu administracyjnego przypada w sobotę, to ostatnim dniem terminu jest sobota, czy najbliższy poniedziałek?

Jeśli koniec terminu administracyjnego przypada w sobotę, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni, tzn. np. poniedziałek. Sobota jest bowiem dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny wydał niedawno taką uchwałę (sygn. akt I OPS 1/11), którą rozwiał rozbieżności występujące w tej kwestii w orzecznictwie sądów. Argumentem za stanowiskiem NSA jest fakt, iż w soboty nie wszystkie placówki pocztowe są otwarte, co ogranicza możliwości procesowe obywateli. Poza tym sobota uznawana jest za dzień wolny przez Ordynację podatkową i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r.[1] określa cel w zakresie oszczędności energii, ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych. Zapewni także pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w tym zakresie.

Ustawa określa np. zasady uzyskiwania i umarzania świadectw efektywności energetycznej. Takie świadectwo będzie musiało uzyskać przedsiębiorstwo energetyczne, a także odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski - albo zamiast tego uiścić opłatę zastępczą.

Na inwestycje, które prowadzą do zmniejszenia zużycia energii, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie wydawał "białe certyfikaty", podobne do obowiązujących już "zielonych" certyfikatów na energię ze źródeł odnawialnych i "czerwonych" na produkcję energii w kogeneracji, tj. wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób.

Pozyskanie białych certyfikatów będzie obowiązkowe dla firm sprzedających energię odbiorcom końcowym, w celu przedłożenia ich Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia. Firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło będą zobligowane do pozyskania określonej liczby certyfikatów w zależności od wielkości sprzedawanej energii. Ustawa zakłada stworzenie katalogu inwestycji pro-oszczędnościowych, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać daną ilość certyfikatów w drodze przetargu ogłaszanego przez Prezesa URE. Firmy będą miały też możliwość kupna certyfikatów na giełdach towarowych lub rynkach regulowanych.[1] Dz.U. Nr 94 poz. 551

Celem ostatniej nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, na podstawie której realizowany jest rządowy Program „Rodzina na swoim”, jest wygaszenie całego programu dopłat do oprocentowania kredytu z dniem 31 grudnia 2012 r. Tylko do tej daty będą przyjmowane wnioski o kredyty preferencyjne.

 

Do czasu likwidacji programu dopłat, ulegną zmianie kryteria ich udzielania. Nowelizacja zmniejszyła współczynnik kształtujący poziom limitu cen mieszkań (kosztów budowy) kwalifikującego dany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny do objęcia finansowym wsparciem – z poziomu 1,4 do poziomu 1,0 dla rynku pierwotnego i 0,8 dla rynku wtórnego.

W ustawie zakreślono maksymalny wiek kredytobiorcy docelowego na poziomie 35 lat. Limit wieku nie dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci.

Rozszerzono katalog osób uprawnionych do korzystania z dopłat do oprocentowania o jednoosobowe gospodarstwa domowe, tj. osoby samotne nieposiadające dzieci (single), o ile jest to ich pierwsze mieszkanie. W tym przypadku obowiązuje limit powierzchni użytkowej do 50 m², z czego dopłata przysługuje tylko do 30 m². Młodzi ludzie często zwlekają z założeniem rodziny z powodu braku mieszkania, zmiany mają zatem wesprzeć tę grupę osób w jego nabyciu.

Poszerzono grupę osób uprawnionych do zawarcia umowy o kredyt preferencyjny (dla uzyskania przez docelowego kredytobiorcę zdolności kredytowej) o małżonków rodzeństwa kredytobiorcy docelowego.

Wskazano wyraźnie, że kredyt preferencyjny może być udzielony wyłącznie na zakup lub budowę lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto ustawa wskazuje 2 dodatkowe przypadki, w których zaprzestaje się stosowania dopłat. Jest to uzyskanie w okresie stosowania dopłat prawa do innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (z wyłączeniem ich nabycia w drodze spadku) oraz dokonanie zmiany sposobu użytkowania lokalu na cele inne niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

 

 

Ustawa z 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Nowe przepisy upoważniają Ministra Sprawiedli­wości do wydania rozporządzenia, które określi sposób posługiwania się tego typu zaświadczeniami. Ponadto nowelizacja znosi odpłatność za uzyskiwane tą drogą dokumenty. Dostęp do danych z rejestru ma być więc powszechny i bezpłatny. Odpisy z KRS poświadczające aktualną sytuację prawną przedsię­biorstw są bowiem znaczące dla pewności obrotu gospodarczego.

Wprowadzono zasadę, że sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wpisu numeru NIP do KRS po otrzymaniu informacji, że został on uzyskany przez zainteresowanego przedsiębiorcę. Dokonanie tej czynności jest bezpłatne, a przedmiotowe posta­nowienie nie wymaga uzasadnienia ani doręczenia. Nie publikuje się go też w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co znacznie skraca postępowanie. Organ rejestrowy prze­syła również z urzędu zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeniowych do tereno­wo właściwej jednostki ZUS. Noweli­zacja przewiduje też, że do spraw wszczętych, ale niezakończonych przed jej wejściem w życie mają być stosowa­ne nowo wprowadzone rozwiązania.

Zmiany  w ustawie o Krajowym Reje­strze Sądowym zaczną obowiązywać od  stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3 (dotyczącego informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP), który wszedł w życie 13 lipca 2011 r.

 

Parlament kończy prace nad zmianami m.in. do Kodeksu spółek handlowych i  Kodeksu Karnego.

Dotyczą one przepisów karnych materialnych i proceduralnych dotyczących przestępstwa działania na szkodę spółki. Wyrządzenie spółce szkody, a następne jej naprawienie, tak jak dotąd, nie będzie karane przez polskiego ustawodawcę (art. 296 § 5 i art. 307 K.k.). Sprowadzenie zaś niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody, może skutkować karą 3 lat pozbawienia wolności.

 

Od 6 czerwca 2011 r. stalking, tzn. uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej, określane jako przemoc emocjonalna, jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

Ostatnia nowelizacja Kodeksu karnego zakłada, że odpowiedzialność karną ponosi osoba, która przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Podlega także karze wykorzystanie wizerunku osoby czy jej danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Ponadto przewidziano typ kwalifikowany przestępstwa uporczywego nękania przez następstwo w postaci targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie. W takiej sytuacji sprawca ma podlegać karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

 

 

 

Masz smartfona, tablet lub telefon z dostępem do Internetu? Wybierasz się na zagraniczne wakacje? Uważaj! Za 1 MB przesłanych danych w roamingu w Unii Europejskiej możesz zapłacić prawie 20 zł. Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina o zasadach naliczania opłat za korzystanie z telefonów za granicą.

Posiadacze modnych smartfonów czy tabletów często nie mają świadomości, że te urządzenia samoczynnie łączą się z Internetem. Nie zawsze też pamiętają o tym, aby wykupić pakiet umożliwiający tańsze łączenie się z siecią. Tymczasem 1 MB przesłanych danych w roamingu na terenie Unii Europejskiej może kosztować prawie 20 zł. Korzystanie z roamingu w krajach poza UE często jest jeszcze droższe.

Dlatego wyjeżdżając za granicę upewnijmy się, że wykupiliśmy usługę, dzięki której zapłacimy mniej za połączenia z Internetem i że została ona aktywowana przez naszego operatora. Możemy też wyłączyć w urządzeniu opcję połączenia z usługami przesyłu danych podczas roamingu.

Przypominamy, że operatorzy zobowiązani są do udzielania abonentowi informacji o fakcie korzystania w danej chwili z usługi transmisji danych w roamingu oraz o koszcie takiej usługi. Dodatkowo operatorzy zobowiązani są:

 

 

Klientów, którzy nie ustalą swojego własnego limitu, chroni automatycznie wprowadzony miesięczny limit opłat wynoszący 50 euro bez VAT, po przekroczeniu którego operatorzy odetną im dostęp do Internetu.

Warto wiedzieć, że teraz konsument płaci średnio od 2,21 do 4,45 EUR za 1 MB danych w zależności od formy płatności  (pre-paid lub abonament). Daje to odpowiednio kwoty w przedziale od 8,84 zł do 17,80 zł za 1 MB.

Na pewno dobrą wiadomością na przyszłość jest to, że w celu ograniczenia rachunków za korzystanie z Internetu za granicą Prezes UKE proponuje na europejskim forum regulatorów wprowadzenie limitu cenowego także na transmisje danych. Limit ten pozwoliłby na kształtowanie cen na poziomie znacznie niższym niż obecny. Po wejściu w życie propozycji Prezesa UKE cena zostałaby ograniczona w 2015 roku do poziomu 23 eurocentów, czyli do 0,92 zł za 1 MB. Jednocześnie przypominamy, że użytkowników telefonów komórkowych podróżujących na terenie Unii Europejskiej chroni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 18 czerwca 2009 r., które określa zasady opłat w roamingu regulowanym tj. na terytorium 27 państw członkowskich. Od 1 lipca 2011 r. maksymalna opłata detaliczna (netto) za głosowe połączenia wychodzące wynosi 0,35 EUR/min, za głosowe połączenia przychodzące 0,11 EUR/min, zaś maksymalna opłata detaliczna (netto) za wiadomość SMS wysłaną w roamingu 0,11 EUR, przeliczone na złote polskie według kursu referencyjnego wymiany walut (1 EUR = 3,9558 PLN) ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym UE.

Prawo prywatne międzynarodowe to zestaw przepisów wskazujących, jaki system normatywny – krajowy, czy obcy – zastosować przy rozstrzyganiu danej sprawy, głównie o charakterze cywilnym bądź rodzinnym czy opiekuńczym.

 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80 poz. 432) zastąpi z dniem które zaczną obowiązywać 16 maja br. dotychczas obowiązującą ustawę z 12 listopada 1965 r.

W nowych unormowaniach posłużono się dwoma podstawowymi kryteriami łą­czącymi dany podmiot z określonym systemem normatywnym: obywatel­stwem i miejscem zamieszkania (tzw. domicylem). Pierwszy z nich dotyczy jedynie osób fizycznych, a więc generalnie ich prawem ojczystym są prze­pisy kraju, którego są obywatelami. Łącznik ten ma podstawowe znaczenie dla stosunków z zakresu prawa osobo­wego, stosunków rodzinnych i spraw spadkowych. W tych zatem dziedzinach wobec obywateli polskich będą, co do zasady, stosowane regulacje obowiązu­jące w RP. Przewidziano przy tym kilka wyjątków, np. w testamencie można poddać wynika­jące z niego spory systemowi normatywnemu obowiązującemu w miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili jego śmierci, a podobne wyłączenie jest możliwe w drodze umo­wy także w kilku innych podanych przypadkach.

W sprawach małżeńskich dopuszczona zostanie możliwość dokonania przez małżonków wyboru prawa dla swych stosunków majątkowych oraz dla zawartej przez nich majątkowej umowy małżeńskiej. Uregulowano właściwość prawa dla ochrony osoby trzeciej wchodzącej w stosunki umowne z małżonkiem. Dla rozwodów i separacji nadal właściwe pozostaje wspólne prawo ojczyste małżonków. Subsydiarną właściwość prawa polskiego zastrzeżono jednak na wypadek, gdyby prawo obce nie przewidywało ani rozwodu, ani separacji.

W przypadku tzw. wielorakie­go obywatelstwa posłużono się dotychczasową regułą, zgodnie z którą osoba o polskiej przy­należności państwowej podlega prawu RP nawet wtedy, gdy jednocześnie inny kraj uważa ją za swego obywate­la.

Nowe przepisy normują też kwestie takie, jak np.: pełnomocnic­twa, wystawianie dokumentów, osoby prawne, przedawnienie oraz umowę o arbitraż, a także wiele stosunków prawnych, w tym przysposobienia, wła­sności rzeczy i wartości intelektualnych.

Można skarżyć już bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji!

Dzięki ustawie o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, w miejsce ok. 200 różnych zaświadczeń, odpisów oraz wypisów, przedsiębiorca i obywatel będzie mógł złożyć oświadczenie.

Przewidziano np. zastąpienie zaświadczenia o wpisie do ewidencji i KRS obowiązkiem podania jedynie numerów rejestrów. Urzędy nie będą mogły domagać się od przedsiębiorców okazywania zaświadczeń o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która 1 lipca 2011 r. zastąpi ewidencję działalności prowadzoną w gminach.
Uchylone zostaną też przepisy nakazujące przedsiębiorcy przedstawianie zaświadczeń m.in. o niekaralności (gdy organ administracyjny może sam pozyskać informacje na ten temat), nadaniu numerów NIP i REGON.

Wprowadzona ma być możliwość składania kopii świadectw, dyplomów, aktów stanu cywilnego zamiast ich oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów. Dzięki ustawie zlikwidowanych zostanie ponadto część licencji i zezwoleń.

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych zmienia ok. 90 aktów prawnych. Ma ona poprawić relacje obywateli i przedsiębiorców z urzędami i ograniczyć koszty, jakie w związku z tym ponosili, oraz usprawnić obrót gospodarczy. Większość nowych przepisów ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

W ustawie znalazły się też przepisy, które m.in. umożliwią przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego, wprowadzają instytucję leasingu konsumenckiego oraz obniżają koszty sądowe wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Zabiegi fizjoterapeutyczne zostaną włączone do lecznictwa uzdrowiskowego. Zmienią się przepisy dotyczące powoływania i zatrudniania naczelnych lekarzy uzdrowisk. Prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego będzie możliwe również poza uzdrowiskiem, w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Wydzielone na terenie uzdrowisk 3 strefy ochronne ulegną pewnym modyfikacjom. W strefie „A”, najbardziej chronionej, mają zna­leźć się wszystkie budynki i urządzenia związane z lecznictwem, zaś tereny zielo­ne muszą stanowić nie mniej niż 65% jej powierzchni (teraz nie mniej niż 75%). W strefie „B” będą zlokalizowane m.in. obiekty usługowe i turystyczne, a zieleń zajmować ma co najmniej 50% powierzch­ni (obecnie nie mniej niż 55%). Strefa „C” ma być obszarem mającym wpływ np. na zachowanie walorów krajobrazowych i klimatycznych i udział terenów biologicz­nie czynnych ma w niej wynosić nie mniej niż 45% (teraz nie jest określony).

Oprócz stacji bazowych telefonii komórkowej w strefie „A” nie można będzie budować np. obiektów handlo­wych o powierzchni użytkowania więk­szej niż 400 m2; garaży wolno stojących; parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 15% miejsc noclegowych w szpitalach uzdrowisko­wych, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach (obecnie nie może być ich więcej niż 10%, a więc nieznacznie zwiększono ten limit), nie większej jed­nak niż 30 miejsc postojowych; auto­strad i dróg ekspresowych; budynków mieszkalnych; stacji paliw; zapór pię­trzących wodę na rzekach oraz elek­trowni wodnych i wiatrowych.

Zmienią się też niektóre definicje. Ustawa o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Po 6 miesiącach od ogłoszenia mają wejść w życie przepisy ułatwiające obrót prawny i uniknięcie komplikacji związanych z dziedziczeniem poszczególnych składników majątkowych.

W Kodeksie cywilnym pojawi się nowa instytucja – tzw. zapis windykacyjny. Objęty nim składnik masy spadkowej przechodził będzie na zapisobiorcę z momentem otwarcia spadku (tzn. śmierci testatora). Spadkodawca będzie musiał w oświadczeniu ostatniej woli wyraźnie wskazać, iż określona rzecz bezpośrednio wchodzi do majątku bene­ficjenta. Rozrządzenia na wypadek śmierci zawierające takie postanowienie będą musiały być spo­rządzane w formie notarialnej. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być jedynie przedmioty i prawa wskazane w ustawie, tj.:

Od momentu działu spadku na zapisobiorcy ciążyć będzie – na zasadach ogólnych – odpowiedzialność za długi spadkowe – proporcjonalnie do wartości otrzy­manej części majątku, ustalanej według cen obowiązujących w chwili otwarcia spadku. Zastosowanie znajdą wobec nich odpowiednio też inne przepisy regulujące dziedziczenie testamentowe.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw zmieni ponadto przepisy dotyczące zachowku, tzn. części masy spadkowej przypadającej z mocy ustawy członkom najbliższej rodziny pominiętym w testamencie. Zapisy windykacyjne będą traktowane tak jak darowizny otrzymane od spad­kodawcy za jego życia, a więc zapisobiorcy będą również odpowiadać (pro­porcjonalnie do wysokości otrzyma­nych sum) za przekazanie uprawnionym przysługującego im zachowku. Jeśliby spad­kobiercy nie byli w stanie wykonać tego zobowiązania, przejdzie ono na zapi­sobiorców, a w następnej kolejności na osoby, które otrzymały darowiznę.

Celem ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 jest tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi oraz poprawa standardów funkcjonowania placówek opieki nad małymi dziećmi. Ma ona służyć też wsparciu rodziców w planach prokreacyjnych i w procesie wychowywania dzieci oraz umożliwić rodzicom i opiekunom dzieci podjęcie aktywności zawodowej.

Opieka będzie sprawowana przez żłobki, kluby dziecięce, opiekunów dziennych oraz nianie.

Lepszy dostęp do żłobków

Żłobki będą sprawować opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat. Opieka ma trwać maksymalnie 10 godzin dziennie, z możliwością wydłużenia tego czasu za dodatkową opłatą. Godziny przebywania dziecka w żłobku będą dostosowane do indywidualnego trybu pracy rodziców.

Ustawa ułatwia też zakładanie żłobków. Przestaną one być zakładami opieki zdrowotnej. Nowe przepisy zachęcają także do tworzenia żłobków przy zakładach pracy – koszty ich zakładania i utrzymywania będzie można wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Zmieni się kadra – oprócz personelu medycznego w żłobkach zatrudnieni zostaną m.in. pedagodzy. Skład personelu będzie dostosowany do liczby dzieci. Na 20 dzieci zatrudniona będzie przynajmniej jedna dyplomowana pielęgniarka. Opiekunem może zostać m.in. osoba posiadająca dyplom pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Kluby dziecięce

Klub dziecięcy to placówka przeznaczona do opieki nad dziećmi od ok. 1 roku do lat 3, a w wyjątkowych przypadkach do 4 lat. Kwalifikacje opiekunów zatrudnionych w tych placówkach będą takie, jak wymagane w żłobkach. Czas opieki nad dziećmi nie może przekraczać 5 godzin dziennie. Jeden opiekun będzie mógł zajmować się maksymalnie 8 dzieci.

Opiekunowie dzienni

Kolejną formą wykonywania opieki nad dzieckiem od 20 tygodnia do 3 lat (wyjątkowo do lat 4) ma być opiekun dzienny. Będą nimi osoby fizyczne, zatrudniane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a wyłaniane w drodze konkursu. Osoby te będą sprawować opiekę nad dzieckiem w swoim domu bądź mieszkaniu. Opiekun dzienny będzie zatrudniany na podstawie umowy, w której określone będą jego obowiązki, czas, miejsce sprawowania opieki i wysokość wynagrodzenia. Przed rozpoczęciem pracy odbędzie 160-godzinne szkolenie. Opiekun może zajmować się, w zależności od wielkości lokalu, maksymalnie 5 dzieci.

Zatrudnianie niani

Niania będzie mogła sprawować opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia (maksymalnie do 4 lat). Będzie ona zatrudniona bezpośrednio przez rodzinę, natomiast z budżetu państwa będzie opłacana za nią składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest to, że oboje rodzice dziecka (lub rodzic, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko) pracują (także na podstawie umowy cywilnoprawnej czy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej). Jeśli niania otrzymywać będzie wynagrodzenie wyższe od minimalnego, różnicę za składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pokrywać będą rodzice.

W przyszłym roku najemcy mieszkań w TBS-ach będą mogli wykupić je na własność – tak przewiduje przygotowywany w Ministerstwie Infrastruktury projekt ustawy, który umożliwi wykup. (październik 2010)

Użytkownicy praw autorskich lub pokrewnych (tj. korzystający z utworów i płacących tantiemy) będą mogli uczestniczyć w charakterze strony w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń dla artystów za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem. Chęć udziału w postępowaniu trzeba zgłosić komisji prawa autorskiego. (październik 2010)

Ostatnie nowelizacja prawa budowlanego usunęła wymóg, aby decyzja o warunkach zabudowy, konieczna do legalizacji samowoli budowlanej zbudowanej na obszarze bez planu zagospodarowania przestrzennego, była ostateczna już w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego. (wrzesień 2010)

Zamiar zainwestowania w instytucję finansową trzeba będzie zgłosić Komisji Nadzoru Finansowego.(sierpień 2010)

Nowe przepisy wprowadza­ją rozwiązania umożliwiają­ce usuniecie skutków powo­dzi i skutków osunięć ziemi poprzez zagwarantowanie niezbędnej pomocy i uproszczenie procedur. (sierpień 2010)

W ostatnim czasie przyjęte zostały ważne zmiany w prawie telekomunikacyjnym. (lipiec 2010)

Pisma wpływające pocztą elektroniczną do rozmaitych organów i instytucji publicz­nych coraz częściej są trak­towane tak, jak ich papie­rowe odpowiedniki. Na ich podstawie urzędnicy zała­twiają coraz więcej spraw. (czerwiec 2010)

Dzięki zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, od 10 kwietnia 2010 r. można złożyć skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. (maj 2010)

Zmiany wprowadzone w Prawie energetycznym polegają przede wszystkim na dalszym wzmocnieniu praw odbiorców i w związku z tym wprowadzają nowe zadania dla Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  (kwiecień 2010)

Każdy ma prawo do uzyskania tzw. informacji publicznej (tzn. każdej informacji o sprawach publicznych). (kwiecień 2010)

Przewiduje się wprowadzenie od początku 2011 r. elektronicznego dokumentu tożsamości. Dowód elektroniczny będzie miał taki sam status prawny, jak tradycyjny dowód osobisty. (kwiecień 2010)

Od 28 stycznia przywrócono do polskiego systemu prawnego najem okazjonalny. (marzec 2010)

Od 1 stycznia 2010 r. uchylo­no przepis ustawy o ewiden­cji ludności i dowodach osobi­stych przewidujący, iż dowód osobisty wydaje się po uisz­czeniu należnej opłaty stano­wiącej równowartość kosztów jego wydania. (luty 2010)

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie publikowane na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji są już oficjalnym źródłem prawa. Są one udostępniane nieodpłatnie. (luty 2010)

Podmioty publiczne będą mogły sprzedać bez przetargu lokale (też niemieszkalne), a także budynki mieszkalne czy użytkowe, stanowiące w całości przedmiot najmu lub dzierżawy, o ile kupującymi będą najemcy lub dzierżawcy tych nieruchomości. (styczeń 2010)

Zawarte w odpisie poświadczenie zgodności z oryginałem dokumentu, dokonane przez pełnomocnika w osobie adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, będzie miało charakter dokumentu urzędowego.(grudzień 2009)

We wrześniu Komisja Europejska podpisała z Europejskim Stowarzyszeniem GSM (branży telefonii komórkowej) porozumienie ws. wdrożenia w całej Europie montowanego w samochodach urządzenia automatycznie powiadamia­jącego o wypadkach „eCall”. (listopad 2009)

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków