Zarządzanie i marketing

Zatrudnianie pracowników w formie pracy zdalnej zyskuje coraz większą popularność. Na telepracy mogą skorzystać zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

 

Ci pierwsi mogą pogodzić ze sobą karierę zawodową z życiem prywatnym. Praca zdalna wiąże się z mniejszym stresem. Za sprawą telepracy pracownicy nie muszą codziennie monotonnie kursować tam i z powrotem, dzięki czemu więcej czasu mogą poświęcić na rzeczywistą pracę lub odpoczynek oraz oszczędzają pieniądze. Mogą też podjąć zatrudnienie nawet w firmie zlokalizowanej daleko od swego miejsca zamieszkania. Telepraca pozwala na aktywizację zawodową grup społecznych zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy oraz osób mniej mobilnych, zwłaszcza kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi i osób niepełnosprawnych. Dla pracodawców korzystne jest zwłaszcza ograniczenie kosztów organizacji stanowiska pracy i wzrost efektywności pracy, a także ograniczenie problemu absencji chorobowej.

Eksperci szacują, że z tej formy zatrudnienia korzysta już na całym świecie ok. 60 mln osób. W Unii Europejskiej kilkanaście procent zatrudnionych pracuje w systemie telepracy, zaś w Polsce – tylko 3,2%. W USA w 1990 r. było ponad 2,5 miliona telepracowników. W 2006 r. ich liczba wzrosła do ok. 30 milionów. Amerykańscy badacze rynku pracy przewidują, iż do 2015 r. aż 52% ogółu zatrudnionych będzie częściowo pracować zdalnie.

W Polsce ten rodzaj zatrudniania ciągle nie zyskuje takiej popularności, jak w USA czy UE. Jest to wina przede wszystkim złych przepisów, np. nałożonych na pracodawców obowiązków związanych z zatrudnieniem w tym nowoczesnym systemie.

Telepraca będzie zyskiwać na popularności wraz z ograniczaniem reglamentacji prawnej tej formy zatrudnienia, poprawą elastyczności rynku pracy, zwiększaniem dostępności szybkiego Internetu i nowoczesnych technologii oraz zwiększaniem ułatwień i zachęt prawnych dla zatrudniania w systemie telepracy zwłaszcza kobiet na urlopach wychowawczych i osób niepełnosprawnych. Potrzeba jest też zmian w sferze mentalnej u pracodawców i pracowników. Szacuje się, że kiedyś 15-20% pracowników będzie zatrudnionych w tej formie.

 

 

Więcej wydatków zakwalifikowano do objęcia dofinansowaniem udziału w promocji, m.in. udział w degustacjach, seminariach, konferencjach, wyjazdach studyjnych oraz produkcję i emisję kampanii reklamowych.

 

Od 3 sierpnia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. Nr 160 poz. 955).

Podwyższono poziom dofinansowania, o jakie mogą ubiegać się przedsiębiorcy - w przypadku, jak i ogólnego programu promocji - to maksymalnie 75% kwoty wydatków kwalifikowanych. Kwota, o którą można się ubiegać w ramach refundacji, jest teraz ograniczona tylko wartościami wynikającymi z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Złagodzono warunek uczestniczenia przedsiębiorcy w liczbie działań określonych w danym programie - z 60 do 50% . Wydłużono czas, w którym przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie udziału w programach promocji o charakterze ogólnym - dokumenty należy złożyć nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia programu.

Rada Ministrów rozporządzeniem z 30 marca 2011 r.wyłączyła od początku czerwca niektóre rodzaje porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

Wyłączeniem objęto też porozumienia o charakterze niewzajemnym zawierane między konkurentami, o ile: dostawca jest wytwórcą i dystrybutorem towarów niebędących usługami, a nabywca jest dystrybutorem i nie jest konkurentem na szczeblu wytwórstwa lub dostawca świadczy usługi na kilku szczeblach obrotu, a nabywca dostarcza towary lub świadczy usługi na poziomie detalicznym i nie jest konkurentem na tym szczeblu obrotu, na którym nabywa usługi objęte porozumieniem wertykalnym.

Ponadto porozumienia wertykalne, co do zasady, są dozwolone, o ile: udział dostawcy i grupy kapitałowej, do której należy dostawca, w rynku właściwym sprzedaży towarów objętych takim porozumieniem nie przekracza 30%, udział nabywcy i grupy kapitałowej, do której należy nabywca, w rynku właściwym zakupu towarów objętych takim porozumieniem nie przekracza 30%.

Wyłączenie obejmuje też porozumienia wertykalne zawierające postanowienia, które odnoszą się do przeniesienia na nabywcę lub korzystania przez niego z praw własności intelektualnej i przemysłowej lub know-how, jeśli postanowienia te nie stanowią podstawowego przedmiotu takich porozumień i są bezpośrednio związane z używaniem, sprzedażą lub odsprzedażą towarów objętych porozumieniem przez nabywcę lub jego klientów.

Wyłączeniu podlegają porozumienia między związkami przedsiębiorców a ich członkami oraz między związkami przedsiębiorców a ich dostawcami, o ile: wszyscy członkowie związku są sprzedawcami detalicznymi towarów niebędących usługami oraz obrót żadnego z członków związku, wraz z obrotem przedsiębiorców należących do jego grupy kapitałowej, w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył równowartości 50 milionów euro.

 


Zmiany ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw dotyczą m.in. kwestii reklamy.

 

Jest nią przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług. Do reklamy zali­czono też autopromocję. Wyraźnie zaznaczono, że reklamy i telesprzedaż muszą być rozpoznawalne, łatwo odróżnialne od materiału redakcyjnego. Nie mogą zajmować więcej niż 12 minut w ciągu godziny zegarowej. Reklamami nie można przerywać: serwisów infor­macyjnych, audycji o treści religijnej, audycji publicystycznych i dokumental­nych o czasie krótszym niż 30 minut, audycji dla dzieci. Audycjom dla dzieci nie powinny też towarzyszyć reklamy dotyczące artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, któ­rych obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana.

Filmy wyprodukowane dla telewizji, z wyłączeniem serii, seriali i audycji doku­mentalnych, oraz filmy kinematogra­ficzne mogą zostać, tak jak dotąd, przerwane w celu nadania reklam czy telesprzedaży wyłącznie jeden raz pod­czas każdego okresu pełnych 45 minut przewidzianych w programie.

Sponsorowanie oznacza każdy wkład w finansowanie usługi medialnej bądź audycji przez podmiot, który nie dostarcza usług medialnych ani nie produkuje audycji, w celu promocji jego nazwy, firmy, renomy, działalności, towaru lub usługi, znaku towarowego czy innego oznaczenia indywidualizują­cego. Odbiorcy powinni zostać wyraźnie poinformowani o sponsorowaniu. Takie audycje lub inne przekazy muszą być oznaczane przez wskazanie spon­sora na ich początku, na końcu oraz w momencie wznowienia po przerwie na reklamę lub telesprzedaż.

Rząd zaproponował zmiany w systemie emerytalnym ze względu na bezpieczeństwo finansów publicznych.

 

Zasadnicza zmiana polega na tym, że od maja 2011 r. do Otwartych Funduszy Emerytalnych będzie trafiać 2,3% składki emerytalnej ubezpieczonego, a nie jak obecnie 7,3%. Pozostałe 5% ma być zaksięgowane w ZUS-ie na specjalnym subkoncie. Środki te będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu gospodarczego z ostatnich 5 lat i inflacji. W kolejnych latach wpłata na indywidualne konto w ZUS zmniejszałaby się aż do osiągnięcia do 3,8% w 2017 r., tym samym wpłata do OFE wyniosłaby 3,5%.
Rząd zakłada również, że pieniądze odłożone na indywidualnym koncie w ZUS-ie będzie można dziedziczyć, na takich samych zasadach, jakie obecnie obowiązują w OFE. Spadkobierca, po śmierci spadkodawcy, otrzyma połowę dziedziczonych pieniędzy w gotówce, pozostałe środki zostaną włączone do jego subkonta. Wypłata tych pieniędzy będzie możliwa po przejściu spadkobiercy na emeryturę.
Ponadto osoby, które zechcą odłożyć dodatkowe pieniądze na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), będą mogły od 2012 r. skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej w wysokości 4% od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. IKZE to będą nowe konta, które będzie można dobrowolnie założyć w dowolnym OFE lub w innej instytucji finansowej.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych przewiduje też stopniowe zwiększanie limitu lokat aktywów OFE w akcje – do 2020 r. limit ten ma osiągnąć 62%. W kolejnych latach limit ten będzie mógł dojść do 90%. W 2011 r. ustalono go na poziomie 42,5%.

Reklama piwa dozwolona będzie dopiero po godz. 23 (obecnie po 20).

- Tak zakłada nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw przygotowana przez resort zdrowia i przekazana Radzie Ministrów.

Projekt przewiduje też, że alkoholu nie będzie można spożywać w kąpieliskach, pływalniach oraz na stadionach i innych obiektach sportowych, w trakcie trwania imprez sportowych. W przypadku sprzedaży alkoholu bez zezwolenia sąd orzeknie obowiązkowo zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu alkoholu na okres od 3 do 5 lat. Żeglowanie w stanie nietrzeźwości będzie zagrożone grzywną nie niższą niż 2.500 zł. Taka sama kara spotka tego, kto dostarczy piwo osobie poniżej 18. roku życia.

Wypłata wynagrodzenia to nie wszystko. Niestety, nadal zbyt mało polskich firm docenia wagę pozapłacowego dbania w pracowników. Tymczasem każda zainwestowana w nich złotówka przynosi ponad 1,50 zł zysku.

 

- Polscy pracodawcy nadal mają za niską świadomość, że budowanie zaangażowania pracowników poprzez szkolenia czy też pozapłacowe benefity wpływa na podniesienie wyników biznesowych przedsiębiorstwa – mówi Magdalena Janczewska, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wynika z najnowszego badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, aż 56 proc. pracodawców w ogóle nie podnosi kwalifikacji swoich pracowników. Z raportu Kelly Global Workforce Index wynika natomiast, że jest jeszcze gorzej. Jedynie 31 proc. z pytanych Polaków uważa, że ich firma w ogóle myśli o inwestowaniu w kadry. Tymczasem, jak wynika z licznych badań, inwestycja w kadry się po prostu opłaca. Mówi o tym choćby ubiegłoroczny raport PricewatershouseCoopers. Okazuje się bowiem, że każda zainwestowana w pracownika złotówka przynosi 1,56 zł zysku.

 

- Należy jedynie umiejętnie dobrać system motywacyjny, zapewnić pracownikom możliwość rozwoju, zapewnić szkolenia, ale i wspierać Work – Life Balance, czyli uzyskiwanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. Bazowanie jedynie na wypłacaniu wynagrodzeń za pracę to za mało – mówi Janczewska. Dlatego w ocenie Pracodawców RP warto przygotować kompleksowy program nakierowany na pracowników i ich potrzeby, także te rodzinne. Mógłby on uwzględniać m.in. tworzenie albo dofinansowywanie przyzakładowych przedszkoli i żłobków, promowanie elastycznych form zatrudnienia oraz telepracy, a także objęcie pakietami medycznymi nie tylko samych pracowników, ale i członków ich rodzin. W ocenie Pracodawców RP rodzime firmy muszą zrozumieć, że takie działania nie są tylko fanaberią dla nielicznych, ale przynoszą także wymierne korzyści finansowe.

 

- Lojalny i zadowolony pracownik to w końcu mniejszy wskaźnik fluktuacji kadr i mniejsze koszty rekrutacji, niższa absencja, większa wydajność i zaangażowanie – wymienia Janczewska.

 

Polscy pracodawcy coraz częściej doceniają wagę pozapłacowych świadczeń. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia, w 2010 roku statystyczny pracownik otrzymał średnio od pracodawcy 801 zł z benefitów. Rok wcześniej było to 747 zł. – To nadal niewiele, ale wzrost z pewnością świadczy o tym, że wzrasta także nasza świadomość w tym zakresie – mówi Janczewska.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl

Google to obecnie największa wyszukiwarka stron internetowych i jak mówi pewne  powiedzenie „jeśli nie ma Cię w Google, nie istniejesz”. Niedawno Google wprowadziło szereg rozwiązań których celem jest właśnie zwiększenie widoczności firm w sieci. Dwa podstawowe z nich to Google Adwords oraz Google Adsense. (październik 2010)

Marketing to w dzisiejszych czasach słowo klucz – pojęcie to pojawia się w każdej gazecie, na każdym biznesowym spotkaniu i wydaje się, że coraz trudniej funkcjonować na rynku bez prowadzenia działań marketingowych. Co jednak zrobić jeśli brakuje nam odpowiednich środków finansowych na prowadzenie kosztownych działań promocyjnych? Odpowiedzią wydaje się być tak zwany marketing partyzancki. (październik 2010)

Bezpieczeństwo zatrudniania pracownicy w Polsce utożsamiają przede wszystkim ze stałymi etatami i są niechętni zmianom w tej sprawie. Średni czas pracy u jednego pracodawcy wynosi 10 lat. (wrzesień 2010)

W motywowaniu pracowników często wykorzystywane są różne postacie kar i nagród. Te drugie uważa się za bardziej motywujące. (sierpień 2010)

Budowanie marki w Internecie, czyli e-branding, to zadanie, jakie obecnie stoi przed każdym przedsiębiorstwem zajmującym się e-biznesem, jak i przed większością firm z innych sektorów. (lipiec 2010)

W ujęciu marketingowym w każdym produkcie można wyróżnić pewne jego „warstwy.” (czerwiec 2010)

Blog jest to rodzaj strony internetowej, na której autor umieszcza swoje wpisy opatrzone datami, które wyświetlane są kolejno, zaczynając od najnowszego. (maj 2010)

B2B (ang. Business to Business) oznacza ogół relacji pomiędzy firmami (tj. między firmą a partnerami, pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami oraz punktami sprzedaży i świadczenia usług), inaczej niż B2C (Business to Customer), który oznacza ogół relacji pomiędzy firmą a klientem na rynku detalicznym. (kwiecień 2010)

Krajowa Rada Radiofonii i Tele­wizji określiła skuteczniejsze, szczegółowe metody badania poziomu głośności reklam i te­lesprzedaży. (marzec 2010)

W ciągu najbliższych lat liczba ludności Polski będzie się zmniejszać. Proces starzenia się społeczeństwa będzie się pogłębiał. Jednocześnie spadać będzie liczba ludno­ści w wieku produkcyjnym, a wzrośnie w wieku nie­produkcyjnym. Konfedera­cja Pracodawców Polskich zwraca uwagę pracodaw­ców na korzyści, wynikające z wprowadzenia w firmach programów zarządzania wiekiem. (grudzień 2009)

Public Relations (PR) polega na nawiązywaniu i podtrzymywaniu wzajem­nie korzystnych stosunków przedsiębiorstwa z otocze­niem (ze społeczeństwem, z agencjami rządowymi, bankami i innymi instytucja­mi, z mediami, a także z pracownikami itd.). Ma to na celu głównie budowa­nie korzystnego wizerunku firmy w oczach tzw. opinii publicznej, stąd często stosowane określenie „Promocja Reputacji”. (grudzień 2009)

Psycholog F. Herzberg stworzył teorię czyników motywacyjnych i higienicznych. Motywowanie do pracy, jego zda­niem, opiera się na identyfika­cji czynników, które wpływają na stosunek pracowników do pra­cy. Spytał on więc podwładnych, w jakich sytuacjach w pracy czu­li się szczególnie dobrze, a w jakich szczególnie źle. (październik 2009)

Dzisiaj każda firma ma szansę istnieć i prezentować się na dwóch płaszczyznach: w świecie realnym oraz w Internecie. Warto wykorzystać obie możliwości dotar­cia do klienta. Inwestycja w witrynę internetową z pew­nością szybko się zwróci. (wrzesień 2009)

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków