ZUS

Składki na ubezpieczenia rentowe sfinansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek.

Składka rentowa zostanie więc podniesiona o 2 punkty procentowe - do poziomu 8%. Dodatkowe koszty obciążą pracodawców. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wchodzi w życie już z dniem 1 lutego 2012 r. Małe i średnie firmy silnie odczują podwyższenie składki rentowej i mogą zmniejszać zatrudnienie.

 

W marcu br. każdy z 9 mln emerytów i rencistów dostanie 71 zł podwyżki. Wszystkie emerytury i renty będą podwyższone o jednakową kwotę. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).


O tę kwotę podwyższone będą także emerytury i renty rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz świadczenia pozaubezpieczeniowe: zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych.

Jednak waloryzacja emerytur i rent w swym założeniu ma na celu zachowanie ich realnej wartości i niedopuszczenie do stopniowego zmniejszania siły nabywczej emerytur w wyniku inflacji.

Waloryzacja obejmie też podstawę wymiaru świadczenia. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy w 2012 r. kwoty najniższej emerytury i renty będą wynosić:

  • 799,18 zł miesięcznie – to kwota najniższej emerytury, renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy;

  • 613,38 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy.

W propozycji rządowej przewidziano również zwiększenie dodatków do emerytur i rent. Zostaną one podwyższone o wskaźnik procentowy waloryzacji (104,8%). Wskaźnik ten będzie miał też zastosowanie do obliczania maksymalnych kwot zmniejszeń świadczeń w przypadku osiągania przez emeryta lub rencistę dochodu z pracy.

W związku z noworocznym zamieszaniem dotyczącym przepisywania i sprzedaży leków refundowanych, rząd przyjął nowelizację ustawy refundacyjnej, w której dokonano istotnych zmian.

 

Najważniejszą jest możliwość objęcia (na podstawie decyzji podejmowanej przez ministra zdrowia) refundacją leku o wskazaniach do stosowania, dawkowania lub podawania innego niż to określono w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Chodzi o zapewnienie możliwości objęcia refundacją leków przepisywanych ze względu na ich zastosowanie kliniczne, a nie tylko ze względu na zakres rejestracji.

Lekarze nie będą karani za niewłaściwe wypisanie recepty (chodzi np. o receptę wypisaną niezgodnie z uprawnieniami pacjenta). Ci z nich, którzy do chwili wejścia w życie nowych przepisów wystawili taką receptę, będą objęci abolicją.

Zmieni się ponadto sposób naliczania marży detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych z zagranicy. Chodzi o tzw. import docelowy leku dla konkretnego pacjenta, realizowany na podstawie szczegółowych i zweryfikowanych zaleceń lekarza. Zrównano marżę detaliczną dla tych leków z marżą detaliczną obowiązującą dla pozostałych rodzajów leków, dzięki czemu pacjenci będą mieli większy dostęp do tych środków.

Nianie opiekujące się dziećmi do lat 3 mogą spokojniej myśleć o swojej emeryturze. Od 1 października państwo opłaci składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki, które otrzymują pensję nieprzekraczającą minimalnego wynagrodzenia.

Możliwość taką przewiduje ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. Rodzice, muszą zawrzeć z nią tzw. umowę uaktywniającą. Umowa określa m.in. czas i miejsce sprawowania opieki nad pociechą, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia i czas, przez jaki umowa ma obowiązywać. Po zawarciu takiej umowy jeden z rodziców zgłasza w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS ZFA siebie jako płatnika składek, a na formularzu ZUS ZUA - nianię jako ubezpieczoną, jeżeli niania będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli natomiast niania podlega już ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. pracuje już w innym miejscu lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą), to należy ją zgłosić jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego – na formularzu ZUS ZZA.

Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne za nianię, która zarabia nie więcej niż wynosi minimalne wynagrodzenie w kraju, czyli obecnie 1386 zł, pokryje ZUS z budżetu państwa. Rodzice pokryją składki w przypadku, gdy pensja niani przekroczy minimalne wynagrodzenie. Opłacą jednak składki tylko od kwoty, o którą pensja przekracza minimalne wynagrodzenie. Jeżeli więc opiekunka w umowie miałaby określoną pensję na poziomie 2 tys. zł, to ZUS opłaci składki od podstawy wynoszącej 1386 zł, a rodzice od 614 zł. Na życzenie niani można ją również zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale składkę na to ubezpieczenie sfinansuje niania z własnych środków, a jeden z rodziców będący płatnikiem składek będzie ją opłacał do ZUS.

W celu rozliczenia składek za nianię rodzic pełniący rolę płatnika składek będzie musiał złożyć w ZUS dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa) i ZUS RCA (imienny raport miesięczny składkowy). Jeżeli pensja niani nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia, wówczas te dokumenty trzeba będzie złożyć tylko raz. W kolejnych miesiącach ZUS sam wygeneruje potrzebną dokumentację rozliczeniową. Ponowne złożenie dokumentów rozliczeniowych byłoby wymagane wyłącznie w razie, gdyby niania za dany miesiąc pobierała np. zasiłek chorobowy. Wówczas bowiem należałoby przedłożyć w ZUS także dokument ZUS RSA  (imienny raport miesięczny świadczeniowy). Gdy pensja niani będzie wyższa niż minimalne wynagrodzenie, to dokumenty rozliczeniowe trzeba będzie przedkładać w ZUS co miesiąc. Wówczas złożymy w ZUS dwa druki RCA: jeden z rozliczeniem składek od podstawy nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia, drugi - od kwoty która stanowi nadwyżkę ponad minimalne wynagrodzenie. Na razie dokumenty trzeba składać w formie papierowej. Jednak już od marca przyszłego roku rodzice będą mogli skorzystać z elektronicznego, internetowego systemu rozliczeń za pośrednictwem programu e-płatnik.

Rodzice, którzy będą mieli jakikolwiek problem ze zgłoszeniem czy rozliczeniem składek za nianię, zawsze mogą liczyć na pomoc pracowników ZUS, którzy pomogą wypełnić niezbędne formularze. Specjalnie dla rodziców zatrudniających nianie została też uruchomiona infolinia pod numerem 801 400 400. Przydatne informacje są też na stronie internetowej ZUS.

Zdecydowałem się na zawieszenie emerytury celem kontynuowania pracy u dotychczasowego pracodawcy. Czy mogę w jakiś sposób odzyskać prawo do emerytury?

Od 1 października br. została wstrzymana wypłata emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresowych emerytur kapitałowych, przyznanych w roku 2010 i w latach wcześniejszych, osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy zawartego przed nabyciem prawa do emerytury. Obowiązuje bowiem kuriozalna zasada obowiązku zwolnienia się z pracy w razie nabycia prawa do emerytury w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Jednakże dzięki najnowszej nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS osoby, które zdecydują się na zawieszenie emerytury z dniem 1 października br. celem kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy, mogą liczyć na ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego. Regulacja ta umożliwia więc ustalenie emerytury na nowo – na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po ustaniu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury może złożyć – tylko 1 raz – osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 września 2011 r. pobierała emeryturę, do której prawo zostało zawieszone, jeśli nie pobierała emerytury na skutek tego zawieszenia przez co najmniej 18 miesięcy.

Gdyby na skutek ponownego ustalenia wysokość emerytury była niższa, świadczenie przysługiwać będzie w wysokości dotychczasowej.

NIP wyszedł z użytku jako identyfikator osoby ubezpieczonej w ZUS. Pozostał natomiast podstawowym identyfikatorem płatnika składek.

 

Od 1 września 2011 r. uległ zmianie zakres danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, podawany w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W dokumentach ubezpieczeniowych (np. ZUS ZUA) w bloku danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej należy podawać jako numer identyfikacyjny numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Zatem w dokumentach ubezpieczeniowych składanych od 1 września 2011 r., nie powinien być używany numer NIP jako numer identyfikacyjny osoby ubezpieczonej ani osób zgłaszanych jako członkowie rodziny. Numer NIP osoby ubezpieczonej nie musi być również podawany w drukach zwolnień lekarskich – ZUS ZLA (lecz dotyczy to jedynie numeru NIP osoby ubezpieczonej, nie dotyczy zaś numeru NIP płatnika, tzn. pracodawcy, który to numer nadal musi być wpisywany w ZUS ZLA).

Jeżeli ubezpieczony w okresie przed 1 września 2011 r. został zgłoszony do ubezpieczeń tylko z identyfikatorem numerycznym NIP, płatnik składek zobowiązany jest przekazać do ZUS zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego na formularzu ZUS ZIUA.

Numer NIP nadal obowiązuje jako identyfikator płatników składek. Wprowadzone od 1 września 2011 r. zmiany nie wpływają bowiem na zasady podawania danych identyfikacyjnych płatników składek w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS.

Wyjątek stanowią płatnicy składek opłacający składki tylko na własne ubezpieczenia, którzy w przekazanym do ZUS zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZFA podali numery NIP i REGON, a w zgłoszeniu do ubezpieczeń (ZUS ZUA, ZUS ZZA) podali jako identyfikatory ubezpieczonego numery NIP i PESEL lub tylko NIP. W takim przypadku konieczne jest zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek (ZUS ZIPA), w którym należy podać, oprócz dotychczasowych danych identyfikacyjnych, dodatkowo numer PESEL. Jest to konieczne dla zapewnienia poprawnej identyfikacji przekazywanych co miesiąc deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA.

Więcej na stronach: www.zus.pl

 

 

Co nowego w świadczeniach z ZUS?

Ustawa z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych znosi warunek udowodnienia 5 lat stażu ubezpieczeniowego w ostatnim 10-leciu przez osobę całkowicie niezdolną do pracy, która ma co najmniej 25-letni (kobieta) lub 30-letni (mężczyzna) okres składkowy.

 

Nowe zasady przyznawania rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy obejmą ubezpieczonych, którzy w dniu wejścia w życie nowych przepisów nie osiągnęli jeszcze pełnego wieku emerytalnego, tj. osób urodzonych po 1948 r., z wyjątkiem kobiet, które mają już wiek emerytalny i zamiast renty wolą emeryturę.

Nowelizacja umożliwia ustalenie kapitału początkowego również za staż ubezpieczeniowy krótszy niż 6 miesięcy i 1 dzień. Do obliczeń kapitału początkowego dla osób przechodzących na emeryturę obliczaną według nowych zasad wymiaru będzie można przyjąć staż ubezpieczeniowy wyrażony w dniach, a nie w pełnych latach. Zmiana ta dotyczy osób urodzonych po 1948 r., które przed 1999 rokiem wykonywały pracę bądź inną działalność objętą ubezpieczeniem społecznym i za które były odprowadzane składki (lub osoby te same składki opłacały).

Wyznaczono nowy termin na zgłoszenie wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego. W przypadkach gdy zgłoszenie wniosku w obowiązującym dotychczas terminie nie było możliwe ze względu na: późniejsze odnalezienie zwłok, późniejsze ich zidentyfikowanie lub wystąpienie innych przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej do otrzymania zasiłku – termin ten powinien wynosić 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ww. okoliczności (np. zaświadczenie Policji czy prokuratury).Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast dotychczas wymaganych zaświadczeń dotyczących określonych okoliczności, od których uzależnione jest nabycie prawa do wnioskowanych świadczeń, mogą od dnia 1 lipca 2011 r. składać oświadczenia.


Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. - To jedna ze zmian wynikająca z ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców


Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w przeszłości zawarły dla pozoru umowę o pracę nakładczą, muszą się liczyć z koniecznością zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. ZUS twierdzi, że wbrew doniesieniom mediów, nie ma tu mowy o stosowaniu prawa wstecz.

Chodzi o przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą, a jednocześnie zawarli umowy  o pracę nakładczą, a teraz zarzucają Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych stosowanie prawa wstecz. Do końca lutego 2009 r. prawo dopuszczało, by w sytuacji zbiegu tych dwóch tytułów wybór tytułu do objęcia ubezpieczeniem leżał w gestii osób prowadzących działalność gospodarczą i świadczących pracę nakładczą. I tak, często wybierały one opłacanie składek z tytułu umowy o pracę nakładczą, rezygnując w ten sposób z opłacania składek z działalności gospodarczej.

Od 1 marca 2009 r., kiedy weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące działalność gospodarczą, które jednocześnie świadczą pracę nakładczą, mogą wybrać tytuł do objęcia ubezpieczeniem, pod warunkiem że z tytułu umowy o pracę nakładczą podstawa wymiaru składek wynosi przynajmniej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego lub 30%. minimalnego wynagrodzenia (w zależności od tego, jaka jest wysokość obowiązującej daną osobę najniższej podstawy wymiaru składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Dziś protestujące osoby twierdzą, że ZUS stosuje nowe ustawowe zapisy do okresu sprzed marca 2009 r., domagając się zaległych składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

- Kategorycznie odrzucam tego typu insynuacje. ZUS nigdy nie stosował i w tym przypadku nie stosuje prawa wstecz. Przedsiębiorcy, którzy jednocześnie faktycznie wykonywali umowę o pracę nakładczą nie muszą się obawiać, że ZUS będzie od nich dochodził jakichkolwiek zaległych należności składkowych z tytułu prowadzonej działalności. Podkreślam tu jednak słowo "faktycznie". Dochodzimy bowiem zaległych składek od tych przedsiębiorców, którzy zawarli pozorne umowy o pracę nakładczą, umowy, które naszym zdaniem miały służyć jedynie uniknięciu konieczności opłacania składek z działalności gospodarczej - wyjaśnia Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.

Jeżeli więc ZUS w wyniku przeprowadzonych kontroli lub postępowań wyjaśniających stwierdził, że umowa o pracę nakładczą była nieważna, przez co nie można uznać, że zachodziło prawo wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, ustala prawidłowy okres podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to konieczność zapłacenia zaległych składek z działalności gospodarczej wraz z odsetkami.

Istnieje możliwość wystąpienia o rozłożenie powstałych zaległości na raty. Zawarty z Zakładem układ ratalny ułatwi spłatę zaległości i umożliwi bieżące regulowanie należnych składek.

http://e-inspektorat.zus.pl, AJ

Od 1 maja 2011 r. do OFE będzie trafiać nie 7,3%, lecz tylko 2,3% wynagrodzenia. Pozostałe środki wpłyną na indywidualne subkonto, którego operatorem będzie ZUS.

Rząd zaproponował zmiany w systemie emerytalnym ze względu na bezpieczeństwo finansów publicznych.

 

Zasadnicza zmiana polega na tym, że od maja 2011 r. do Otwartych Funduszy Emerytalnych będzie trafiać 2,3% składki emerytalnej ubezpieczonego, a nie jak obecnie 7,3%. Pozostałe 5% ma być zaksięgowane w ZUS-ie na specjalnym subkoncie. Środki te będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu gospodarczego z ostatnich 5 lat i inflacji. W kolejnych latach wpłata na indywidualne konto w ZUS zmniejszałaby się aż do osiągnięcia do 3,8% w 2017 r., tym samym wpłata do OFE wyniosłaby 3,5%.
Rząd zakłada również, że pieniądze odłożone na indywidualnym koncie w ZUS-ie będzie można dziedziczyć, na takich samych zasadach, jakie obecnie obowiązują w OFE. Spadkobierca, po śmierci spadkodawcy, otrzyma połowę dziedziczonych pieniędzy w gotówce, pozostałe środki zostaną włączone do jego subkonta. Wypłata tych pieniędzy będzie możliwa po przejściu spadkobiercy na emeryturę.
Ponadto osoby, które zechcą odłożyć dodatkowe pieniądze na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), będą mogły od 2012 r. skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej w wysokości 4% od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. IKZE to będą nowe konta, które będzie można dobrowolnie założyć w dowolnym OFE lub w innej instytucji finansowej.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych przewiduje też stopniowe zwiększanie limitu lokat aktywów OFE w akcje – do 2020 r. limit ten ma osiągnąć 62%. W kolejnych latach limit ten będzie mógł dojść do 90%. W 2011 r. ustalono go na poziomie 42,5%.

Minister Pracy i Polityki Społecznej określiła nowe wzory dokumentów.

Zmieniły się deklaracje składane przez pracodawców do PFRON: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R i DEK-Z oraz informacje przedstawiane przez zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej: INF-W, INF-WZ. Nowe formularze załączone są do rozporządzenia MPiPS z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. Nr 44 poz. 231) oraz do rozporządzenia MPiPS z 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz.U. Nr 44 poz. 232).

Zatrudniam pracowników zaliczonych do umiarkowanego bądź lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury. Czy miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia na nich?

Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Od 1 marca 2011 r. dofinansowanie przysługuje tylko przy znacznym stopniu niepełnosprawności zatrudnionego, jeśli ma on ustalone prawo do emerytury. - Tak wynika z nowego art. 26a ust. 1a1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Od początku lutego obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Podstawą do zawieszenia zasiłku przedemerytalnego ma być wyłącznie kwota przychodu z pracy zarobkowej. Żeby świadczenie przedemerytalne nie zostało zmniejszone, jego wysokość nie będzie mogła przekroczyć 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Jeśli osiągnie wyższy poziom, zasiłek zostanie zmniejszony o kwotę tego przekroczenia. Świadczenie zostanie zawieszone, jeżeli przychód przekroczy 70% średniej płacy.

Po zakończeniu roku rozliczeniowego trzeba będzie się rozliczyć – w formie rozliczenia rocznego albo miesięcznego – w zależności od tego, która z nich będzie dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.

 

W 2011 r. przedsiębiorcy mają płacić wyższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2011 r. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2.015,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy, tj. 3359 zł). W 2011 r. składka na ubezpieczenia społeczne tych osób nie może być niższa niż:

  • 393,41 zł (tj. 19,52%) - na ubezpieczenie emerytalne;
  • 120,92 zł (tj. 6%) - na ubezpieczenia rentowe;
  • 49,38 zł (tj. 2,45%) - na ubezpieczenie chorobowe.

Dla początkujących przedsiębiorców podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2011 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 415,80 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2011 r., tj. 1386 zł). W 2011 r. składka na ubezpieczenia społeczne tych osób nie może być niższa niż:

O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym  ZUS powiadamia do 20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za 3 kolejne ostatnie lata kalendarzowe. Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na dany rok składkowy.

Pracodawcy, do których stosuje się  przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, powinni dodatkowo opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru. Do czasu określenia wysokości składki przez ustawę budżetową, stosuje się składkę w wysokości ustalonej na rok poprzedni. Natomiast po ustaleniu wysokości składki przez ustawę budżetową, płatnicy składki dokonują korekty wysokości wpłat od początku roku budżetowego w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

Płatnicy zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy opłacają składkę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru. W przypadku, gdy ustawa budżetowa lub ustawa o prowizorium budżetowym nie zostanie ogłoszona przed dniem 1 stycznia, to do czasu jej ogłoszenia obowiązują składki na fundusze celowe w wysokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok budżetowy.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 wynosi  100.770 zł.

 

Nowa unijna dyrektywa jasno określa prawa pacjentów potrzebujących opieki zdrowotnej za granicą.

Obywatele UE będą mogli otrzymać zwrot kosztów opieki medycznej uzyskanej w innym państwie członkowskim, o ile ta sama usługa objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym w ich kraju.

Odpowiednie organy krajowe mogą wymagać uzyskania uprzedniej zgody przez pacjentów, wobec których zachodzi potrzeba hospitalizacji lub specjalistycznego leczenia. Państwo członkowskie będzie musiało podać powody odmowy takiego pozwolenia. Uzasadnieniem odmowy może być zaś jedynie zagrożenie dla pacjenta czy społeczeństwa.

Państwa UE będą musiały ustanowić punkty kontaktowe do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej, obejmujące organizacje pacjentów, fundusze ubezpieczeń zdrowotnych i podmioty świadczące opiekę zdrowotną.

Kiedy dyrektywa wejdzie w życie, państwa członkowskie będą musiały w ciągu 30 miesięcy dostosować swoje krajowe regulacje prawne do jej postanowień. Nowe zasady będą dotyczyć tylko tych pacjentów, którzy świadomie wybiorą leczenie za granicą. Wobec osób podróżujących, które potrzebują porady lekarskiej lub opieki w nagłych przypadkach, będzie nadal stosowana europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego.

Każda kobieta, która prowadziła własną działalność gospodarczą lub choćby współpracowała przy jej prowadzeniu i jednocześnie przebywała na urlopie wychowawczym, może starać się o umorzenie należności z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Dotyczy to kobiet, które w omawianej sytuacji znajdowały się między 1 stycznia 1999 r. a 31 sierpnia 2009 r. Możliwość umorzenia składek na FP wprowadziła ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Z wnioskiem o umorzenie wskazanych należności można występować od 1 lutego do 1 sierpnia 2011 r. włącznie. Wniosek może dotyczyć zarówno niezapłaconych składek, jak też naliczonych z tego tytułu odsetek. Jeśli składki zostały opłacone po terminie, umorzeniu będą podlegały odsetki za zwłokę.

Formularz wniosku dostępny jest w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl. Wnioski skierowane do ZUS po 1 sierpnia 2011 r. nie będą rozpatrywane.

Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. (październik 2010)

Proponowane przez rząd rozwiązania mają zapewnić szybszy i większy dopływ do systemu opieki zdrowotnej lekarzy, którzy będą wykonywać część świadczeń wykonywanych do tej pory jedynie przez lekarzy specjalistów. (wrzesień 2010)

Te same zasady jak dla pracowników stosuje się przy ustaleniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe także u osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. (wrzesień 2010)

Brak precyzyjnego określenia kryterium „miejsca zamieszkania” w wypadku ustalania renty rodzinnej jest niezgodny z Konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny. (sierpień 2010)

Szybko rośnie liczba zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawionych przedsiębiorcom od ręki na salach obsługi klienta ZUS. (sierpień 2010)

1 maja 2010 roku przestały obowiązywać dotychczasowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. (czerwiec 2010)

Pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną może być teraz potwierdzone zarówno zaświadczeniem lekarskim, jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną. (maj 2010)

Od 1 stycznia br. prawo do świadczenia pielęgnacyjne­go jest ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a je­śli orzeczenie o niepełno­sprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas okre­ślony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.  (kwiecień 2010)

Załatwienie sprawy przez Internet bądź telefon już w niedługim czasie będzie codziennością w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zakład rozpo­czyna realizację współfinan­sowanego przez Unię Euro­pejską projektu Platforma Usług Elektronicznych. (styczeń 2010)

Z końcem grudnia br. ZUS zaprzestanie wydawania i potwierdzania papierowych legitymacji ubezpieczenio­wych. (grudzień 2009)

Dodatek z tytułu urodze­nia dziecka (1.000 zł) oraz zapomoga z tytułu uro­dzenia się żywego dziecka (1.000 zł na jedno dziecko) przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdzić należy zaświadczeniem lekarskim. (listopad 2009)

Uciążliwy wyjazd do sanato­rium? Kto nie chce, już nie musi się fatygować. ZUS uru­chomił program rehabilitacji leczniczej realizowanej „na odległość” z wykorzystaniem telefonu komórkowego. (listopad 2009)

Od 1 września 2009 r. osoby, które w okresie pobiera­nia zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym u swojego pracodawcy dodatkowo pro­wadziły pozarolniczą działal­ność lub przy niej współpra­cowały, mogą składać wnio­ski o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne. (październik 2009)

1 września 2009 wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe. (wrzesień 2009)

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków