Choroby zawodowe – nowe przepisy

3 lipca br. weszły w życie przepisy dotyczące chorób zawodowych, będące konsekwencją uznania przez Trybunał Konstytucyjny dotychczasowych przepisów za niezgodne z Konstytucją RP.

 

Nowe przepisy nakładają na pra­codawców obowiązek przesyłania zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy oraz lokalnego inspektora sa­nitarnego i przez dziesięć lat prze­chowywać protokoły wypadków przy pracy. Rozszerzony został po­nadto katalog podmiotów, które mogą dokonać zgłoszenia choroby zawodowej o m.in. lekarza denty­stę. W sytuacji gdy podejrzewa on u pacjenta chorobę zawodową musi skierować go na badania. O porad­nie wojewódzkich ośrodków medy­cyny pracy zwiększyła się również ilość placówek, w których pracow­nicy będą mogli ubiegać się o roz­poznanie choroby zakaźnej.

 

Nowa definicja choroby zawodowej

Zgodnie z nową definicją choroba zawodowa to choroba wymienio­na w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobień­stwem, że została ona spowodowa­na działaniem czynników szkodli­wych dla zdrowia występujących w środowisku pracy bądź w związ­ku ze sposobem wykonywania pra­cy, zwanych narażeniem zawo­dowym. 3 lipca br. weszło w ży­cie nowe rozporządzenie w spra­wie wykazu chorób zawodowych, które poszerzyło katalog scho­rzeń, powiększając tym samym liczbę uprawnionych do świadczeń z ZUS w związku z utratą zdolno­ści do pracy. Na liście pojawiły się m.in. dodatkowe pylice płuc – tal­kowa, grafitowa, żelazowa, cynowa i barytowa.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków