Jakie oświetlenie pracodawca musi zapewnić w miejscu pracy?

 

Wymagania dotyczące oświetlenia jakie pracodawca powinien zapewnić w miejscach wykonywania pracy określone zostały w Polskich Normach.

 

Światło dzienne

Przepisy przewidują, że w pomiesz­czeniach stałej pracy należy zapew­nić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskaza­ne ze względu na technologie pro­dukcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwo­wego wojewódzkiego inspektora sa­nitarnego wydaną w porozumie­niu z okręgowym inspektorem pra­cy. Przez pomieszczenie stałej pra­cy rozumieć należy pomieszczenie pracy, w którym łączny czas prze­bywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny.

 

Światło elektryczne

W porze nocnej, a także w sytu­acji gdy oświetlenie dzienne jest niewystarczające pracodawca ma obowiązek zapewnienia oświetle­nia elektrycznego. Stosunek war­tości średnich natężenia oświe­tlenia w pomieszczeniach sąsia­dujących ze sobą, przez które od­bywa się komunikacja wewnętrz­na, nie powinien być większy niż 5 do 1. Przy wyjściu z pomieszczeń, w których ze względów technolo­gicznych praca jest wykonywana w ciemności (np. ciemnie optyczne), powinny być dobrane i wykonane tak, aby nie narażały pracownika na wypadek powodowany rodza­jem zainstalowanego oświetlenia.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków