Urlopy rodzicielskie

Pracownicy mają prawo do dodatkowego urlopu macie­rzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego począwszy od 1 stycznia 2010 r.

 

Dodatkowy urlop po macierzyńskim

Kobiety, które w dniu 1 stycznia 2010 r. są lub później będą na urlopie macierzyńskim, po jego zakończeniu będą mogły skorzystać z dodatkowe­go fakultatywnego wolnego na opie­kę nad dzieckiem.

Dodatkowy urlop macierzyński może być wykorzystany (zamiast matki) przez pracownika-ojca wy­chowującego dziecko:

• gdy pracownica, po wykorzysta­niu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma zrezygnuje z pozostałej czę­ści tego urlopu (w takim przy­padku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udzie­la się pracownikowi-ojcu wycho­wującemu dziecko, na jego pi­semny wniosek);

• w razie wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez pracow­nicę; Wówczas pracownik-ojciec wychowujący dziecko winien wskazać we wniosku termin za­kończenia urlopu macierzyń­skiego przez pracownicę.

 

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w cało­ści, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Udziela się go na pisemny wniosek pracow­nika, składany w terminie nie krót­szym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; pracodaw­ca jest obowiązany uwzględnić taki wniosek. Konieczność skorzystania z fakultatywnego urlopu bezpośred­nio  po urlopie macierzyńskim ozna­cza, iż rodzic nie może w między­czasie wrócić do pracy i winien zło­żyć wniosek do pracodawcy na 7 dni przed zakończeniem urlopu macie­rzyńskiego. Pracownik uprawniony do dodatko­wego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy tylko u pra­codawcy udzielającego urlopu i jedy­nie w wymiarze nie wyższym niż pół etatu. Wówczas dodatkowego urlo­pu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część dobowego wymia­ru czasu pracy. W takim przypadku podjęcie pracy następuje na pisem­ny wniosek rodzica, składany w ter­minie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym wskazuje on wymiar cza­su pracy oraz okres, przez który za­mierza łączyć korzystanie z dodat­kowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy; pracodaw­ca jest obowiązany uwzględnić taki wniosek.

Wymiar dodatkowego urlopu ma­cierzyńskiego i dodatkowego urlo­pu na warunkach urlopu macie­rzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym poro­dzie oraz w przypadku przyjęcia jed­nego dziecka na wychowanie, wyno­si:

• w 2010 r. i 2011 r. – do 2 tygo­dni;

• w 2012 r. i 2013 r. – do 4 tygo­dni.

• później – do 6 tygodni.

Wymiar dodatkowego urlopu ma­cierzyńskiego i dodatkowego urlo­pu na warunkach urlopu macierzyń­skiego w przypadku urodzenia mi­nimum dwojga dzieci przy jednym porodzie oraz w przypadku jed­noczesnego przyjęcia co najmniej

dwojga dzieci na wychowanie, wy­nosi:

• w 2010 r. i 2011 r. – do 3 tygodni;

• w 2012 r. i 2013 r. – do 6 tygodni.

• później – do 8 tygodni.

Wymiar dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskie­go, jeśli pracownik przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przy­padku dziecka, wobec którego pod­jęto decyzję o odroczeniu obowiąz­ku szkolnego, do 10 roku życia, wy­nosi:

• w 2010 r. i 2011 r. – 1 tydzień;

• w 2012 r. i 2013 r. – do 2 tygo­dni;

• później – do 3 tygodni.

 

Urlop ojcowski

Pracownik – ojciec wychowują­cy dziecko, począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r., ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 7 dni kalendarzowych (od 2012 r. będą to 2 tygodnie), nie dłużej jed­nak niż do ukończenia przez dziec­ko 12 miesiąca życia. A więc przy­sługuje on wszystkim ojcom dzie­ci urodzonych po 7 stycznia 2009 r.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Można go złożyć jeszcze w grudniu br.

Urlopu tego nie można dzielić. Pra­codawca jest obowiązany uwzględ­nić wniosek pracownika. Za okres korzystania z tego urlopu mężczyź­nie przysługuje zasiłek macierzyń­ski.

Powyższe uprawnienia zapew­nia nowelizacja Kodeksu pracy z 6 grudnia 2008 r.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków