Rodzice wrócą do pracy

Pracownicy także po zakoń­czeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego będą mie­li zagwarantowany powrót na dotychczasowe stanowi­sko bądź na stanowisko rów­norzędne, a wynagrodzenie za pracę będzie odpowiada­ło temu, jakie otrzymywali przed odejściem na urlop.

 

Nowelizacja Kodeksu pracy gwa­rantuje rodzicom adopcyjnym takie sama prawa, z jakich korzystają ro­dzice biologiczni, tj. m.in. prawo do wykorzystania urlopu wypoczynko­wego bezpośrednio po urlopie ma­cierzyńskim, dzielenia się urlopem macierzyńskim między rodzicami dziecka, prawo ojca wychowującego dziecko do korzystania z części urlo­pu macierzyńskiego w razie hospita­lizacji matki dziecka oraz szczególną ochronę stosunku pracy.

 

Sprecyzowano też w ustawie ter­min złożenia wniosku o obniże­nie wymiaru czasu pracy pracowni­ka uprawnionego do urlopu wycho­wawczego. Powinno mieć to miejsce na 2 tygodnie przed rozpoczęciem pracy w niepełnym wymiarze.

 

Nowelizacja Kodeksu pracy wejdzie w życie po podpisaniu przez Prezy­denta, po 14 dniach od ogłoszenia.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków