Ochrona roszczeń pracowniczych

Ustawa z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy umożliwi wypłatę zaległych wynagrodzeń pracownikom w sytuacji zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i porzucenia zakładu pracy przez pracodawcę.

 

Fundusz Gwarantowanych Świad­czeń Pracowniczych zajmuje się głównie udzielaniem pomocy ma­terialnej osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwie, którego wła­ściciel jest niewypłacalny. Wspar­cie przyznawane jest w formie zali­czek na poczet należnych świadczeń (m.in. wynagrodzeń). Dotychczaso­we przepisy przewidują skompliko­wane procedury uzyskania pomocy, których najczęściej nie da się prze­prowadzić bez udziału właściciela przedsiębiorstwa. Staje się to niewy­konalne, gdy przedsiębiorca porzuci firmę, np. bez uprzedniego przepro­wadzenia upadłości, co już w Polsce się zdarzało. Dlatego nowelizacja pozwala na skorzystanie z pomocy FGŚP również pracownikom w ta­kiej sytuacji.

 

Wedle nowych przepisów, niewy­płacalność pracodawcy zacho­dzi również w razie niezaspokoje­nia roszczeń pracowniczych z po­wodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprze­stania działalności przez praco­dawcę, trwającego dłużej niż 2 miesiące. Jeśli więc zabraknie re­prezentacji niewypłacalnego pracodawcy, zaliczkę na poczet niezaspo­kojonych świadczeń pracowniczych wypłaci FGŚP. W razie wystąpienia takich oko­liczności, dopiero po tym 2-mie­sięcznym terminie, pracowni­cy będą mogli zwrócić się do kie­rownika Biura Terenowego FGŚP z wnioskiem o zaliczkę na po­czet niezaspokojonych przez pracodawcę świadczeń. Jej wy­sokość nie będzie mogła jednak być wyższa niż minimalne wyna­grodzenie, ustalone według od­rębnych przepisów, obowiązujące w dniu wypłaty zaliczki. Wzór wniosku oraz tryb ich składania, a także przekazywania środków fi­nansowych FGŚP ma określać roz­porządzenie wykonawcze.

 

We wniosku pracownik będzie mu­siał złożyć oświadczenie (pod ry­gorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) o pozostawaniu w stosunku pra­cy z danym pracodawcą, rodzaju niezaspokojonych roszczeń pra­cowniczych i ich wysokości oraz uprawdopodobnić fakt wystąpie­nia niewypłacalności pracodawcy (rozwiązanie prostsze z formalnego punktu widzenia) lub dowieść fak­tu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedmiotowej firmy. W przypadku zgłoszenia przez pra­cownika wniosku o wypłatę świad­czeń z tytułu faktycznego zaprze­stania działalności przez praco­dawcę kierownik Biura Terenowe­go FGŚP będzie miał prawo do uzyskania niezbędnych informacji (m.in. w zakresie: składania dekla­racji i opłacenia należnych podat­ków w urzędzie skarbowym, wyre­jestrowania pracowników lub płat­nika z ZUS, ustaleń dokonanych przez PIP w ramach przeprowa­dzonych u pracodawcy kontro­li i inspekcji, ustaleń dokonanych przez komornika w trakcie pro­wadzonych przeciwko pracodawcy postępowań egzekucyjnych).

 

Wypłata pozostałych niezaspoko­jonych roszczeń pracowniczych, jak też roszczeń byłych pracowni­ków lub uprawnionych do renty ro­dzinnej członków rodziny zmar­łego pracownika lub zmarłego by­łego pracownika będzie mogła na­stąpić w oparciu o wniosek złożony w trybie i na zasadach określonych w art. 16. A więc wniosek taki skła­da się kierownikowi Biura Tereno­wego FGŚP, nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni od terminów przewidzianych do złożenia wyka­zu lub wykazu uzupełniającego nie­zaspokojonych roszczeń. Kierownik zaś dokona wypłaty niezwłocznie po stwierdzeniu, że wniosek obej­muje roszczenia podlegające zaspo­kojeniu ze środków Funduszu oraz niezwłocznie powiadamia o tym pracodawcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy.

 

W przypadku ponownego zaistnie­nia niewypłacalności w odniesie­niu do danego pracodawcy przepi­sy dotyczące zaspokajania roszczeń ze środków FGŚP nie mogą mieć powtórnie zastosowania do tych samych pracowników w zakresie tych samych roszczeń. Przekazywa­nie środków finansowych FGŚP na wypłatę świadczeń oraz zaliczek, a także wypłata świadczeń ze środ­ków Funduszu powoduje z mocy prawa przejście na Fundusz rosz­czenia wobec pracodawcy, likwida­tora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy lub roszcze­nia do masy upadłości o zwrot wy­płacanych świadczeń.

 

Po podpisaniu przez Prezyden­ta nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Będzie jednak miała zastosowa­nie także do roszczeń powstałych od 1 października 2006 r., czyli od samego początku obowiązywania ustawy o ochronie roszczeń pra­cowniczych w razie niewypłacalno­ści pracodawcy.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków