Młodzi do pracy

Ministerstwo Pracy i Polity­ki Społecznej w 2010 roku uru­chomi dodatkowe środki Fundu­szu Pracy, w wysokości 300 mln zł, na realizację Programu, któ­rego celem będzie aktywizacja zawodowa osób do 30 roku ży­cia oraz ich wsparcie w zakre­sie skutecznego wejścia na ry­nek pracy.

 

Konstrukcja Programu bazu­je na rozwiązaniach wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu­cjach rynku pracy. Ma on służyć in­tensyfikacji działań ułatwiających młodym ludziom zaistnienie na dy­namicznie zmieniającym się rynku pracy. Projekty działań aktywizacji zawodowej adresowane do mło­dych osób będą przygotowywa­ne przez powiatowe urzędy pracy w oparciu o indywidualne plany działań (IPD), które zostaną opra­cowane wspólnie z osobami mło­dymi (poszukującymi pracy lub bezrobotnymi).

 

Lepszy start zawodowy młodych ludzi wymaga wręcz równoległego prowadzenia procesu nauczania i praktycznej nauki zawodu, w ze­tknięciu ze współczesnymi, szyb­ko zmieniającymi się technologia­mi. W związku z tym działania ak­tywizacyjne obejmować będą np.:

»»szkolenia zawodowe i ogólne, w tym z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,

»»szkolenia połączone z progra­mami stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,

»»szkolenia połączone z przy­znaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej lub założeniem spółdzielni socjal­nej,

»»szkolenia połączone z utwo­rzeniem miejsca pracy u pra­codawcy.

 

Dodatkowo w ramach Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia możliwa będzie re­alizacja działań w formule progra­mów specjalnych, których specy­fiką jest możliwość łączenia usta­wowych usług i instrumentów ryn­ku pracy ze specyficznymi roz­wiązaniami dostosowanymi do in­dywidualnych potrzeb uczestni­ków programu oraz możliwość obejmowania każdego uczestni­ka programu kilkoma formami ak­tywizacji zawodowej przy równo­czesnym wspieraniu całokształ­tu działań „specyficznymi elemen­tami wspierającymi zatrudnienie” w sytuacji, kiedy proces aktywiza­cji zawodowej i doprowadzenia do zatrudnienia wymaga niestandar­dowych rozwiązań.

 

Przeznaczenie dodatkowych środ­ków na realizację Programu po­winno doprowadzić do znaczne­go zwiększenia poziomu aktywiza­cji osób młodych na rynku pracy.

Źródło: www.mps.gov.pl

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków