Doszkalanie pracowników

W Kodeksie pracy pojawią się wszystkie regulacje do­tyczące podnoszenia kwalifi­kacji zawodowych.

 

Tak przewiduje ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fi­zycznych, którą zajmuje się Parla­ment.

Przez podnoszenie kwalifikacji za­wodowych będzie rozumieć się zdobywanie lub uzupełnianie wie­dzy i umiejętności przez pracow­nika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownikowi pod­noszącemu kwalifikacje zawodowe przysługiwać mają:

1. urlop szkoleniowy – w wymiarze:

• 6 dni – dla pracownika przystę­pującego do egzaminów ekster­nistycznych bądź do matury lub do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

• 21 dni w ostatnim roku stu­diów – na przygotowanie pra­cy dyplomowej oraz przygoto­wanie się i przystąpienie do eg­zaminu dyplomowego.

2. zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obo­wiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Urlop szkoleniowy udzielany bę­dzie w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązu­jącym go rozkładem czasu pracy. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowa pra­wo do wynagrodzenia.

Pracodawca będzie mógł przy­znać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, np. pokryć opłaty za kształcenie, przejazd i podręczniki.

Pracodawca ma zawierać z pracow­nikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe pisemną umowę okre­ślającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowa ta nie będzie mogła zawierać postanowień mniej ko­rzystnych dla pracownika niż prze­pisy kodeksowe. Nie będzie jednak obowiązku zawarcia takiej umowy szkoleniowej, jeśli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifika­cji zawodowych.

Kodeks pracy określi też finanso­we konsekwencje naruszenia przez pracownika zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidzia­no2 zwolnienie dla wartości świad­czeń przyznanych zgodnie z odręb­nymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawo­dowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Zgodnie z przepisem przejściowym nowelizacji, do pracowników, któ­rzy rozpoczęli podnoszenie kwa­lifikacji zawodowych przed dniem 11 kwietnia 2010 r., zastosowa­nie znajdą przepisy dotychczasowe. Obecne umowy szkoleniowe nie tracą więc ważności.

1 nowe art. 1031 – 1035 Kodeksu pracy

2 w art. 21 w ust. 1 pkt 90

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków