Które kraje spoza UE i w jakim zakresie zwracają obcokrajowcom VAT?

 

Podatnicy z krajów nie należą­cych do UE są uprawnieni do zwrotu VAT na zasadzie wza­jemności. Zasada ta oznacza, że polski podatnik może otrzy­mać zwrot podatku zapłaconego w innym kraju, jeśli podatnikowi z tego kraju taki zwrot przysługuje w Polsce.

 

VAT jest zwracany podmiotom zagranicznym na ich wniosek, jeśli taki VAT podlegał-by odliczeniu przez podatników zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce. Podatnicy skarżą się, że nigdzie nie mogą uzyskać informacji, które kraje, podob­nie jak Polska, i w jakim zakresie zwracają VAT obcokrajowcom. Zwrot VAT podmiotom zagra­nicznym z państw nie należących do UE dokonywany jest, zgod­nie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Mi­nistra Finansów z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od to­warów i usług niektórym pod­miotom, na zasadzie wzajemno­ści. Zasada wzajemności ozna­cza, iż zwrot podatku dokonywa­ny jest podmiotom z tych krajów, które stosują zwrot podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze wobec podmiotów polskich.

 

Informacje o stosowaniu zwrotów w innych krajach zbierane są za po­średnictwem polskich placówek dy­plomatycznych i są przekazywane do Drugiego Urzędu Skarbowe­go Warszawa-Śródmieście, który w Polsce jako jedyny prowadzi ob­sługę zwrotów dla podmiotów za­granicznych. Informacje w zakre­sie krajów spoza UE dokonują­cych zwrotu podatku polskim pod­miotom mogą być zatem uzyskane w ww. urzędzie skarbowym.

 

Zakres zwrotu VAT w danym pań­stwie spoza UE, które wprowadzi­ło do swojego prawodawstwa ure­gulowania analogiczne do tych z XIII dyrektywy Rady z 17 listopada 1986 r., wynika z przepisów obo­wiązujących w tym państwie (kwe­stie te są regulowane przez władze tych państw co do zasady bez poro­zumienia z innymi krajami). Nie jest w Polsce prowadzony żaden oficjal­ny wykaz takich zwrotów.

 

Powyższe informacje podało Minister­stwo Finansów w odpowiedzi na zapyta­nie poselskie nr SPS-024-4431/09.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków