Stałe polubowne sądy konsumenckie

Stałe polubowne sądy konsumenckie (SPSK) rozpatrują spory o prawa majątkowe powstałe w wyniku umów sprzedaży produktów i świadczenia usług konsumentom. Działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

 

Obecnie istnieje 16 stałych polu­bownych sądów konsumenckich oraz 15 ośrodków zamiejscowych na terenie całego kraju. Sprawę do SPSK może wnieść konsument, przedsiębiorca, orga­nizacja konsumencka oraz miejski (powiatowy) rzecznik konsumen­tów. Sąd konsumencki rozstrzy­ga spór, gdy zgodzą się na to obie strony, czyli konsument i przed­siębiorca, którzy dokonują tzw. za­pisu na sąd polubowny. Każda ze stron może mieć pełnomocnika, nie musi to być adwokat ani rad­ca prawny. Okres rozpatrywania spraw z ugodą nie przekracza naj­częściej 14 dni, ale może ulec wy­dłużeniu nawet do dwóch miesię­cy w postępowaniach z wyrokiem. Przedłużenie okresu rozpatrywa­nia sprawy wynika z konieczności zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy.

 

WYŁĄCZENIA

Sądownictwo polubowne nie roz­strzyga sporów z zakresu usług energetycznych, finansowych (za­kłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, otwarte fundusze emerytalne, domy ma­klerskie i banki) oraz usług pocz­towych i telekomunikacyjnych.

Pomocy w tym zakresie udziela­ją m.in. arbiter bankowy, Sąd po­lubowny przy Rzeczniku Ubezpie­czonych, Sąd polubowny przy Ko­misji Nadzoru Finansowego, Polu­bowny sąd konsumencki przy Pre­zesie Urzędu Komunikacji Elek­tronicznej. SPSK nie zajmują się także usługami naukowo-badaw­czymi, edukacyjnymi oraz usłu­gami w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

 

JAK WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE?

Konsument, przedsiębiorca bądź organizacja konsumencka składa wniosek wraz z odpisem (ksero) oraz niezbędne dokumenty (para­gon zakupu, protokół reklamacyj­ny, opinia rzeczoznawcy, odpis ko­respondencji wysłanej w sprawie). Złożenie wniosku jest bezpłatne. Jeżeli podjęcie przez sąd czynno­ści wiąże się z wydatkami (opinia rzeczoznawcy), pobiera się zalicz­kę od strony, która wnosi o podję­cie tej czynności. W sytuacji, gdy obie strony sporu (przedsiębiorca i konsument) wnoszą o przeprowa­dzenie czynności lub sąd dopusz­cza te czynności z urzędu, strony ponoszą koszty w częściach rów­nych bądź w innym stosunku.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

Przewodniczący dokonuje oce­ny wniosku o rozpatrzenie sporu. W sytuacji, gdy wniosek nie doty­czy sporu o prawa majątkowe wy­nikłego z umów sprzedaży pro­duktów i świadczenia usług za­wartych między konsumentami a przedsiębiorcami, sprawa zostaje pozostawiona bez dalszego biegu, o czym zawiadamia się wniosko­dawcę. Jeżeli wniosek posiada uchybie­nia formalne (nie jest podpisany, niedokładnie oznaczono lub nie oznaczono strony bądź przedmio­tu sporu) – przewodniczący wzy­wa wnioskodawcę do poprawienia wniosku w terminie tygodniowym od dnia otrzymania wezwania.

Jeśli po zbadaniu wniosku sprawie można nadać dalszy bieg, prze­wodniczący doręcza odpis wnio­sku stronie przeciwnej i wzywa ją do złożenia w ciągu 7 dni pisemnej odpowiedzi na wniosek z oświad­czeniem, czy zgadza się na rozpa­trzenie sprawy przez sąd wskaza­ny we wniosku. Wszczęcie po­stępowania uzależnione jest od zgody obu stron. Milczenie stro­ny pozwanej jest równoznaczne z brakiem zgody na sąd polubowny. W sytuacji, gdy strona wyraża zgodę – przewodniczący wyzna­cza termin rozprawy, która powin­na odbyć się nie później niż mie­siąc od dnia uzyskania zgody.

Wraz z zawiadomieniem stron o rozprawie sąd wzywa je do wy­znaczenia do składu orzekającego po jednym arbitrze z listy. Funkcję superarbitra, który przewodniczy rozprawie może pełnić przewod­niczący bądź wyznacza on osobę spośród stałych arbitrów mających wyższe wykształcenie prawnicze.

 

PRZEBIEG ROZPRAWY

SPSK rozpoznaje sprawę na jaw­nej rozprawie w składzie super­arbitra i dwóch arbitrów, z której

sporządza się protokół. Rozpra­wa odbywa się w siedzibie Woje­wódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Superarbiter udziela głosu naj­pierw wnioskodawcy, następnie stronie przeciwnej. Strony zgła­szają swe żądania i wnioski oraz przedstawiają dowody na ich po­parcie. Sąd, po wysłuchaniu wnio­sków stron, może wezwać w cha­rakterze biegłego rzeczoznawcę. Zadaniem superarbitra jest skła­nianie stron do porozumienia. Ugoda zawarta między stronami kończy postępowanie przed są­dem.

Przebieg rozprawy jest niezależny od obecności stron, chyba że przed rozpoczęciem rozprawy strona wniosła o jej nie przeprowadzanie i wykazała, że nie może stawić się z niezależnych od niej przyczyn. Rozprawę można odroczyć, jeże­li sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu zawiadomienia stro­nom lub nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wyda­rzeniem.

Po zamknięciu rozprawy sąd uda­je się na niejawną naradę, po któ­rej ogłasza wyrok – najpóźniej 3 dni od dnia zamknięcia rozpra­wy.

Wyrok sądu konsumenckie­go jest nieodwołalny. Wyrok (od­pis) sąd doręcza stronom w termi­nie 14 dni od dnia jego wydania wraz z pisemnym uzasadnieniem. Od wyroku SPSK stronom przy­sługuje jedynie skarga do sądu po­wszechnego w ciągu 3 miesięcy od doręczenia wyroku. Wyrok i ugo­da zawarta w ten sposób mają moc wyroku sądu powszechnego. Koszty postępowania ponosi stro­na przegrana. Przewodniczący może z nich też zwolnić.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków