Podnoszenie kwalifikacji

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulująca zasady podnoszenia kwalifikacji, wejdzie w życie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.

 

Przepisy o podnoszeniem kwali­fikacji zawodowych pracowników znajdą się w samym Kodeksie. Na­tomiast szczegółowe rozwiąza­nia ustalą pracodawca i pracownik w umowie. Ustawodawca zobowiązał pra­codawcę do płatnego zwolnienia z pracy pracownika na czas zajęć podnoszących kwalifikacje zawo­dowe. Prawo do zwolnień z pracy lub urlopów szkoleniowych będą mieli tylko ci, którzy podnoszą kwalifikacje z inicjatywy praco­dawcy bądź za jego zgodą.

 

Ustawodawca ustalił nowy wy­miar urlopu szkoleniowego, które­go długość zależy od rodzaju zda­wanegoegzaminu (np. 6 dni na eg­zamin maturalny, eksternistycz­ny czy potwierdzający kwalifika­cje zawodowe, a 21 dni na egzamin dyplomowy). Ten wymiar jest ko­rzystniejszy od tego, jaki obowią­zywał w dotychczasowych przepi­sach wykonawczych. Przewidziano też korzystne dla pracodawcy warunki kierowania pracowników na szkolenia. W ra­zie wysyłania pracownika na róż­ne kursy, szkolenia, seminaria (nie­określone wprost w przepisach pra­wa pracy, inne niż np. studia, zda­wanie matury, egzaminy eksterni­styczne), będzie możliwość: zwol­nienia pracownika z całości lub części dnia pracy bez zachowa­nia prawa do wynagrodzenia oraz przyznania mu urlopu bezpłatnego na zasadach ustalonych przez stro­ny. Wprowadzono wyjątek, że jeże­li pracodawca nie zamierza zobo­wiązać pracownika do pozostawa­nia w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji, to nie ma obowiązku zawierania umowy szkoleniowej.

 

Pracodawcy zyskają - bez nakłada­nia obowiązku – możliwość przy­znania pracownikowi dodatko­wych świadczeń związanych ze szkoleniem, np. na pokrycie opłat za przejazd, podręczniki czy za­kwaterowanie. Będzie szerszy katalog przypad­ków, gdy pracownik jest zobowią­zany do zwrotu kosztów kształce­nia. Zachowano przy tym ciągłość w zakresie zwolnienia z opodat­kowania wartości świadczeń przy­znanych na podnoszenie kwalifika­cji zawodowych. Zgodnie z przepi­sami przejściowymi, do pracowni­ków, którzy rozpoczęli podnosze­nie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy regu­lujące zasady i warunki podnosze­nia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 r.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków