Na ochłodę…

Szef w czasie upałów musi zapewnić pracownikom zimne napoje.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych po­siłków i napojów, pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje pra­cownikom zatrudnionym:

1. w warunkach gorącego mikro­klimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,

2. w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chło­dzącej powietrza (WCI) powy­żej 1000,

3. przy pracach na otwartej prze­strzeni przy temperaturze oto­czenia poniżej 10°C lub powy­żej 25°C,

4. przy pracach związanych z wy­siłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektyw­ny wydatek energetyczny organi­zmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,

5. na stanowiskach pracy, na któ­rych temperatura spowodowa­na warunkami atmosferyczny­mi przekracza 28°C.

Napoje powinny być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrze­by pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy, a w przypadku określonym w ww. pkt 1 – napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

Za naruszenie powyższych wy­mogów grozi pracodawcy wysoka grzywna.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków