Zmiany w zatrudnieniu socjalnym

Centra integracji społecznej i zakłady aktywności zawodowej przekształcą się w samorządowe zakłady budżetowe lub jednostki budżetowe. Będzie też możliwość przekazania zadań organizacjom pozarządowym.

 

Zmiany w ustawie o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym przewidują rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą two­rzyć centra integracji społecznej, o powiaty i samorządy województw. Określono też zasady prowadzenia przez CIS-y działalności wytwór­czej, handlowej i usługowej poprzez wskazanie, że nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu przepi­sów ustawy o swobodzie działalno­ści gospodarczej i może być pro­wadzona jako odpłatna, statutowa działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o dzia­łalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ustawie o finansach publicznych rozszerzono zaś zakres zadań wła­snych jednostek samorządu teryto­rialnego, które mogą być wykony­wane przez samorządowe zakłady budżetowe, o zadania z zakresu pomocy społecznej oraz reintegra­cji i rehabilitacji zawodowej i spo­łecznej osób niepełnosprawnych.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków