Zmiany w zasiłku macierzyńskim

1 września 2009 wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe.

 

Jakie zmiany?

Osoby w okresie pobierania za­siłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskie­go wykonujące równocześnie pracę nakładczą, pracę na podstawie umo­wy agencyjnej lub umowy zlece­nia, prowadzące pozarolniczą dzia­łalność, wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawie­nia wolności będą podlegały obo­wiązkowo ubezpieczeniom eme­rytalnemu i rentowym z tytułu po­bierania zasiłku macierzyńskiego (zasiłku w wysokości zasiłku ma­cierzyńskiego), niezależnie od usta­lonego prawa do emerytury lub renty. Wymienione osoby będą mo­gły na swój wniosek, zostać obję­te ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym także z innych tytu­łów. Do tej pory osoby pobiera­jące zasiłek macierzyński (zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskie­go) podlegały z tytułu wskazanego zasiłku ubezpieczeniu emerytalnemu i ubezpieczeniom rentowym finan­sowanym przez budżet państwa pod warunkiem powstrzymania się w tym czasie od wykonywania in­nych zajęć, będących tytułem do ubezpieczeń społecznych.

Ustawa wprowadza ponadto obo­wiązkowe ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób za­wodowych zleceniobiorców, którzy wykonują pracę poza siedzibą zle­ceniodawcy.

Nowe przepisy, ułatwią dochodze­nie zwrotu należności z emerytur dzięki wprowadzeniu obowiązku dla banków w zakresie udzielenia na pisemne żądanie organu wpła­cającego świadczenie z ubezpie­czenia społecznego lub zaopatrze­nia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, danych iden­tyfikujących współwłaścicieli ra­chunku wspólnego, na który zosta­ły przelane świadczenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków