Abolicja składkowa dla przedsiębiorczych matek

Od 1 września 2009 r. osoby, które w okresie pobiera­nia zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym u swojego pracodawcy dodatkowo pro­wadziły pozarolniczą działal­ność lub przy niej współpra­cowały, mogą składać wnio­ski o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Umorzenie może nastąpić na wnio­sek osoby uprawnionej, a więc:

  • płatnika składek, który w okre­sie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. zgła­szał ubezpieczonego podlega­jącego obowiązkowo społecz­nym z tytułu prowadzenia po­zarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalno­ści i jednocześnie pobierające­go zasiłek macierzyński, zasi­łek w wysokości zasiłku macie­rzyńskiego z innego tytułu lub przebywającego na urlopie wy­chowawczym,
  • osoby, która w okresie od 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 marca 2001 r. była wspólnikiem spółki cywilnej, nie posiadając wpisu do ewidencji działalno­ści gospodarczej i jednocześnie pobierała zasiłek macierzyń­ski, zasiłek w wysokości zasił­ku macierzyńskiego lub prze­bywała na urlopie wychowaw­czym.

Umorzenie należności będzie możliwe dopiero po złożeniu przez płatnika prawidłowych dokumen­tów ubezpieczeniowych, z których wynika podleganie ubezpieczeniom  społecznym z ww. tytułów. Waż­ne jest więc, aby osoba zaintereso­wana załączyła do wniosku skory­gowane dokumenty rozliczeniowe za okres prowadzenia działalności. Trzeba także skorygować zgłosze­nie do ubezpieczeń.

 

Umorzenie dotyczy nieopłaco­nych składek, odsetek, opłaty pro­longacyjnej, opłaty dodatkowej z art. 24 ustawy systemowej, a w niektórych sytuacjach również może dojść do umorzenia i zwro­tu już opłaconych składek. Za do­rabianie na urlopie macierzyńskim przysługuje umorzenie składek i odsetek niezależnie od tego, czy zostały one opłacone, czy nie. Na­tomiast w przypadku urlopu wy­chowawczego ZUS umorzy jedynie nieopłacone składki i odsetki, tym zaś, którzy uregulowali należności, zwróci tylko odsetki. Umorzenie nie będzie jednak możliwe, jeże­li dana osoba opłacała składki, lecz z tego tytułu skorzystała ze świad­czeń z ubezpieczenia, np. z zasiłku chorobowego lub renty. Kobiety na urlopie macierzyń­skim będą mieć zewidencjonowa­ne na koncie w ZUS składki z ty­tułu zasiłku macierzyńskiego. Te, którym ZUS umorzy składki z dzia­łalności lub współpracy na urlopie wychowawczym, nie będą mieć zapisane na koncie za ten okres nic.

 

Kto nie złoży wniosku do 1 września 2010 r., będzie musiał płacić składki.

Pracodawcy mający pracowni­ce na urlopach macierzyńskich od 1 września br. winni za nie prze­kazywać dokumenty rozliczeniowe z naliczonymi składkami na ubez­pieczenia emerytalne i rentowe ob­liczonymi od wypłaconego zasił­ku, niezależnie od tego, czy w tym czasie będą podlegały innym ubez­pieczeniom. Finansuje je budżet państwa. Jeżeli osoba na urlopie macierzyńskim (ze stosunku pra­cy) ma drugi tytuł ubezpieczenia (jak np. działalność pozarolnicza czy współpraca przy niej, praca na­kładcza, umowa agencyjna, zlece­nie lub umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy doty­czące zlecenia bądź odpłatna praca więźnia na podstawie skierowania lub też pozostawanie w stanie du­chownym), to obowiązkowym ty­tułem ubezpieczenia jest teraz za­siłek macierzyński. Z tego drugie­go tytułu można się ubezpieczyć dobrowolnie. W przypadku dora­biających na wychowawczym nic się zaś nie zmieniło i ciągle to ten drugi tytuł jest obowiązkową pod­stawą ubezpieczenia.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków