Nowości rehabilitacyjne w ZUS

Uciążliwy wyjazd do sanato­rium? Kto nie chce, już nie musi się fatygować. ZUS uru­chomił program rehabilitacji leczniczej realizowanej „na odległość” z wykorzystaniem telefonu komórkowego.

 

To pierwszy tego typu program w Polsce. Z usług tzw. telemedy­cyny można skorzystać w przy­padku schorzeń układu krążenia. Pierwszym etapem tej formy rehabi­litacji jest badanie w ośrodku reha­bilitacyjnym. Lekarze zapoznają się z echem serca pacjenta, robią mu badanie EKG i przeprowadzają test wysiłkowy. Pacjent przechodzi szko­lenie z obsługi urządzenia do prze­syłania zapisu EKG oraz aparatu sterującego całym procesem reha­bilitacji. W ośrodku lekarze zapozna­ją też chorego z zestawem ćwiczeń rehabilitacyjnych. Później chory wra­ca do domu i tam w spokoju może rozpocząć właściwą rehabilitację.

Każdego dnia przed rozpoczę­ciem ćwiczeń rekonwalescent prze­syła do ośrodka, za pomocą apara­tu rejestrującego i telefonu komórko­wego, spoczynkowy zapis EKG. Po­nadto

informuje o swoim samopo­czuciu, wadze ciała i ciśnieniu krwi. Wszystkie te dane pozwalają lekarzo­wi rozplanować dzienny zakres ćwi­czeń i czas ich trwania. Dzięki prze­kaźnikowemu urządzeniu rejestru­jącemu rytm serca lekarz na bie­żąco obserwuje stan pacjenta. W przypadku gdy spostrzeże jakąkol­wiek niepożądaną reakcję serca ma możliwość poinformowania pacjenta o konieczności wstrzymania ćwiczeń. Taka forma prowadzenia rehabilita­cji nie wymaga zmiany dotychcza­sowego trybu życia i długotrwałe­go pobytu w sanatorium. Pozwala również na łączenie rehabilitacji z pracą zawodową.

 

Innym novum jest program re­habilitacji osób ze schorzeniami nowotworowymi. ZUS wychodząc z założenia, że rehabilitacja powiąza­na z wczesnym rozpoznaniem i kom­pleksowym leczeniem poprawiają ro­kowania i ułatwiają powrót do pełnej aktywności, wprowadza od tego roku pilotażowy program obejmujący ko­biety po operacjach nowotworu gru­czołu piersiowego oraz operacjach nowotworu narządów rodnych. Prze­słanki decydujące o skierowaniu na rehabilitację ustalane są indywidual­nie. Kryteriami oceny są m.in.: wyklu­czenie obecności przerzutów i stanów przedrakowych, zakończenie onkolo­gicznego leczenia pierwotnego i niski stopień zaawansowania choroby. Rehabilitacja w tym przypadku ma charakter kompleksowy i obejmuje rehabilitację fizyczną, psychologicz­ną oraz edukację zdrowotną.

 

W tym roku w ramach obu no­wych programów rehabilitacyjnych ZUS będzie mogło skorzystać łącz­nie ok. 600 osób. Jeśli okaże się, że programy się sprawdzają, a pacjenci są nimi zainteresowani, w przyszłości ZUS będzie zwiększał liczbę miejsc.

 

Źródło: blog rzecznika ZUS

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków