Po becikowe z zaświadczeniem o opiece lekarskiej

Dodatek z tytułu urodze­nia dziecka (1.000 zł) oraz zapomoga z tytułu uro­dzenia się żywego dziecka (1.000 zł na jedno dziecko) przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdzić należy zaświadczeniem lekarskim.

 

Te warunki nie dotyczą osób bę­dących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka. Obowiązek takiego potwier­dzenia opieki medycznej nad ko­bietą w ciąży stosuje się od 1 li­stopada 2009 r. Minister właści­wy do spraw zdrowia, w porozu­mieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, ma określać, w drodze rozporzą­dzenia, formę ww. opieki medycz­nej oraz wzór zaświadczenia.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków