Legitymacje ubezpieczeniowe do lamusa

Z końcem grudnia br. ZUS zaprzestanie wydawania i potwierdzania papierowych legitymacji ubezpieczenio­wych.

 

Od początku 2010 r. (do czasu wy­dania Karty Ubezpieczenia Zdro­wotnego) dokumentem potwierdza­jącym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie każdy dokument, który potwierdza takie uprawnienia, np. potwierdza opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dla za­trudnionego na umowę o pracę bę­dzie to przykładowo:

 • druk zgłoszenia do ubezpiecze­nia zdrowotnego oraz aktual­nie potwierdzony raport mie­sięczny ZUS RMUA wydawa­ny przez pracodawcę (nie doty­czy to osób na urlopie bezpłat­nym powyżej 30 dni),
 • aktualne zaświadczenie z zakła­du pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

Zaś dla osoby prowadzącej działal­ność gospodarczą:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Brak dokumentu potwierdzające­go prawo do korzystania z bezpłat­nej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia! Jeśli pacjent nie posia­da aktualnego zaświadczenia, może taki dokument przedstawić w in­nym czasie:

jeśli przebywa w szpitalu – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub

 • w terminie 7 dni od dnia za­kończenia udzielania świadcze­nia.

Niedostarczenie dokumentu w ww. terminach może skutkować obcią­żeniem pacjenta kosztami udzielo­nego świadczenia!

Dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:

 • daty wystawienia – zaświadcze­nie z zakładu pracy, zaświad­czenia ZUS i KRUS,
 • daty poświadczenia – legityma­cja ubezpieczeniowa,
 • daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty skład­ki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • daty ważności dokumentu – legitymacja rencisty.

 

Wyjątkami od tej zasady są:

 • legitymacja emeryta – ważna bezterminowo,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca termi­nu ważności,
 • decyzja wójta (burmistrza, pre­zydenta miasta) – ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.

 

Obowiązek przedstawienia po­twierdzenia prawa do świadczeń nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków