Przejściowe niewykonywanie działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości

 

W odpowiedzi na zapytanie poselskie (nr 4168) w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dla budyn­ków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Ministerstwo Finansów przedstawiło swoje profiskalne stanowisko.

 

Uznało, iż w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budynki poprzez sam fakt po­siadania ich przez przedsiębior­cę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą są zwią­zane z prowadzeniem działalno­ści gospodarczej. Wyłączone z za­kresu budynków związanych z pro­wadzeniem działalności gospodar­czej są budynki mieszkalne oraz budynki, które ze względów tech­nicznych nie są i nie mogą być wy­korzystywane do tych celów. Bu­dynki niewykorzystywane w da­nym momencie lub zajęte na pro­wadzenie innego rodzaju dzia­łalności niż gospodarcza (np. socjalnej) należy uznać za zwią­zane z prowadzeniem działal­ności gospodarczej. Przeprowa­dzenie remontów, adaptacji czy modernizacji budynków nie ozna­cza też pozbawienia tych budyn­ków związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgod­nie z ukształtowaną linią orzecz­niczą, przejściowe niewykorzy­stywanie przez podmiot gospo­darczy nieruchomości lub jej części służącej do wykony­wania działalności gospodar­czej nie oznacza, że nierucho­mość taka przestaje być nieru­chomością związaną z prowadzo­ną przez dany podmiot działalno­ścią gospodarczą, gdyż chodzi tu o związek w szerokim tego słowa znaczeniu. Ministerstwo jest zda­nia, że działalność gospodarcza to całościowe przedsięwzięcie, nie je­dynie ta jego część, która przynosi dochód. Z natury rzeczy przycho­dy mogą być generowane w sposób ciągły bądź tylko okresowo. Część nieruchomości jest przy tym bez­pośrednio wykorzystywana do tej działalności, inne służą jej jedynie pośrednio. Nie znajduje uzasad­nienia zróżnicowanie stawek po­datku od nieruchomości, tak aby najwyższą stawką były opodat­kowane nieruchomości wyłącz­nie wtedy, gdy są wykorzystywa­ne bezpośrednio do działalności i działalność ta przyniesie spo­dziewane dochody.

 

Zasada, iż związane z prowadze­niem działalności gospodarczej są nieruchomości znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorców, dotyczy przedsiębiorców działa­jących we wszystkich sektorach. Trudno zgodzić się więc z zarzutem dyskryminowania przedsiębiorców prowadzących działalność polega­jącą na wynajmie nieruchomości – twierdzi resort finansów. Ministerstwo przypomniało, iż na podstawie upoważnienia wyni­kającego z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy, określając wysokość stawek, rada gminy może różnicować ich wy­sokość dla poszczególnych rodza­jów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lo­kalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny, wiek budynków oraz rodzaj prowa­dzonej działalności.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków