Nowa jakość obsługi klienta w ZUS

Załatwienie sprawy przez Internet bądź telefon już w niedługim czasie będzie codziennością w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zakład rozpo­czyna realizację współfinan­sowanego przez Unię Euro­pejską projektu Platforma Usług Elektronicznych.

 

Platforma Usług Elektronicznych jest jednym z pierwszych w Pol­sce projektów pełnej informatyzacji jednostki administracji publicznej. Dzięki niemu kontakt z ZUS-em będzie możliwy bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem Inter­netu lub telefonu. PUE zapew­ni klientom Zakładu (ubezpieczo­nym, płatnikom składek, świad­czeniobiorcom, lekarzom i komor­nikom) dostęp do swoich danych zgromadzonych na indywidual­nych kontach w ZUS. Dodatkowo pozwoli złożyć drogą elektronicz­ną dowolny wniosek bądź doku­ment ubezpieczeniowy. Na Plat­formie będą udostępnione wszel­kie „zusowskie” formularze, których prawidłowość wypełnienia będzie weryfikowana przez system komputerowy.

Za pośrednictwem Interne­tu klient dowie się również, na ja­kim etapie jest obecnie jego sprawa. Dostęp do Platformy będzie sper­sonalizowany. Każdy z klientów bę­dzie miał własny profil użytkow­nika. Dla osób niezorientowanych w specyfice ubezpieczeń społecz­nych i działalności samego Zakładu dostępny będzie wirtualny doradca, czyli tzw. avatar potrafiący nawiązać „quasi-inteligentną” rozmowę.

 

Osoby, które nie mają w domu komputera z łączem interneto­wym, będą mogły skorzystać z do­stępnych w każdej placówce ZUS e-kiosków, potocznie zwanych zu­somatami. Będą w nich dostępne wszystkie formularze oraz cała baza wiedzy i aktów prawnych z zakre­su działania Zakładu. Za pośred­nictwem zusomatów będzie moż­na przesyłać dokumentację drogą elektroniczną, ale również składać ją w postaci papierowej, uzyskując potwierdzenia ich złożenia. Zuso­maty znajdą się w miejscach ogól­nodostępnych i będą czynne całą dobę.

Dzięki realizacji projektu PUE, w kontaktach z ZUS-em klien­ci będą mogli również korzystać z nowych usług telefonicznych. Powstanie bowiem specjalne Cen­trum Informacji Telefonicznej. Za jego pośrednictwem będzie można złożyć ustny wniosek m.in. o wy­danie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, czy też uzy­skać informacje zapisane na indy­widualnym koncie w ZUS. Zanim udzielone zostaną jakiekolwiek in­formacje, weryfikowane będą dane osobowe osoby dzwoniącej.

 

Platforma usprawni też obsłu­gę klienta na miejscu, w samym Zakładzie. Każda z 320 placówek ZUS zostanie bowiem wyposażo­na w najnowocześniejsze systemy kierowania ruchem klientów, któ­re umożliwią monitorowanie liczby oczekujących i czas obsługi intere­santów. Poza przyspieszeniem ob­sługi klientów, system ten umożli­wi zamawianie wizyt w Zakładzie. Realizacja projektu PUE zakończy się w grudniu 2012 r.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków