Zasady ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia br. prawo do świadczenia pielęgnacyjne­go jest ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a je­śli orzeczenie o niepełno­sprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas okre­ślony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

 

W razie gdy w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzecze­nia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o usta­lenie prawa do świadczenia pielę­gnacyjnego, prawo to będzie ustala­ne począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepeł­nosprawności bądź stopnia niepeł­nosprawności.

W wyniku nowelizacji, wprowadzo­nej przez art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie nie­których ustaw związanych z re­alizacją wydatków budżetowych (Dz.U. Nr 219, poz. 1706), świad­czenie pielęgnacyjne przysłu­guje osobie innej niż spokrew­niona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek ali­mentacyjny, pod warunkiem że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawo­wać opieki. Ocena sytuacji rodzin­nej w tym zakresie w indywidual­nych sprawach należy do organu właściwego.

 

W przypadku wątpliwości co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świad­czenia pielęgnacyjnego organ wła­ściwy może przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomo­cy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wy­wiadzie środowiskowym przepro­wadzonym nie wcześniej niż 3 mie­siące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków