Świadczenia rodzinne z tytułu urodzenia dziecka

Pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną może być teraz potwierdzone zarówno zaświadczeniem lekarskim, jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną.


Oznacza to, że opieka medyczna w trakcie ciąży może być udzielona nie tylko przez lekarza ginekologa, ale także przez położną. Z końcem marca weszła w ży­cie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadcze­niach opieki zdrowotnej finansowa­nej ze środków publicznych (Dz.U. Nr 50, poz. 301), która oprócz no­welizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza przepisy przejściowe w zakresie zasad usta­lania prawa do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jed­norazowej zapomogi z tytułu uro­dzenia się dziecka. Do końca 2011 r. został zawieszo­ny warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży  do porodu. Do tego dnia, aby uzy­skać prawo do tych świadczeń, wy­starczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wysta­wione przez położną, potwierdza­jące co najmniej jedno badanie ko­biety w okresie ciąży przeprowa­dzone przez lekarza ginekologa lub położną. Nie przewidziano wpro­wadzenia wzoru tego zaświadcze­nia, a więc wybór jego formy zależy od wystawiającego.

 

Od 31 marca do 30 września 2010 r. osoby, które nie otrzymały do­datku do zasiłku rodzinnego z ty­tułu urodzenia się dziecka i jed­norazowej zapomogi z tytułu uro­dzenia się dziecka z powodu nie­spełnienia zawieszonego wymo­gu, mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń na zasadach określonych w prze­pisach przejściowych, nawet jeśli dziecko ukończyło 12 miesięcy ży­cia. Możliwość ta dotyczy:

  • matki lub ojca dziecka, któ­rzy otrzymali decyzję o odmo­wie przyznania prawa do wy­mienionych świadczeń z powo­du niespełnienia warunku po­zostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży, wyda­ną pomiędzy 1 listopada 2009 r. a 30 marca 2010 r.;
  • matki lub ojca dziecka, których wniosek o wypłatę tych świad­czeń, złożony w okresie od 1 listopada 2009 r. do 30 mar­ca 2010 r., został pozostawiony bez rozpatrzenia z powodu bra­ku odpowiedniego zaświadcze­nia lekarskiego;
  • matki lub ojca dziecka uro­dzonego po 31 października 2008 r., którzy z uwagi na nie­złożenie wniosku nie otrzymali ww. świadczeń do dnia wejścia przepisów przejściowych nowe­lizacji (możliwość ta dotyczy je­dynie dzieci urodzonych po 31 października 2008 r.).

 

Ustalenie prawa do świadczeń na­stępuje na wniosek rodzica dziecka. Jeśli w związku z poprzednim wnio­skiem w posiadaniu organu znajdu­ją się wszystkie niezbędne doku­menty do rozpatrzenia ponownego wniosku o wypłatę tych świadczeń, organ nie powinien ponownie żądać tych dokumentów.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków