Koordynacja po nowemu

1 maja 2010 roku przestały obowiązywać dotychczasowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Zastąpiły je 2 nowe rozporządze­nia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE):

• nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia spo­łecznego i

• nr 987/2009 z 16 kwietnia 2009 r. dotyczące wykonywa­nia rozporządzenia 883/2004.

Mają one uprościć i doprecyzować wcześniej obowiązujące przepisy.

W obszarze emerytur i rent zmia­ny dotyczą m.in. wnioskowania i postępowania w sprawie przy­znania świadczeń. I tak w mo­mencie zgłaszania do ZUS wnio­sku o emeryturę lub rentę, któ­ra ma uwzględniać okresy ubez­pieczenia przebyte w Polsce i in­nych państwach UE, należy podać szczegółowo przebieg kariery za­wodowej. Uwzględnić należy przy tym wszystkie kraje Wspólnoty, w których zainteresowany wyko­nywał pracę bądź tylko podlegał krajowemu ustawodawstwu z ty­tułu zamieszkiwania. Jeśli zainte­resowany zdecyduje się na wyco­fanie wniosku, musi wskazać in­stytucję państwa członkowskie­go, którego decyzja o wycofaniu dotyczy. Z kolei instytucja koor­dynująca postępowanie emery­talno-rentowe, po jego zakończe­niu musi przekazać wnioskujące­mu zbiorcze zestawienie decyzji, w którym to wskaże na prawo do jej przeglądu. Wnioskujący ma na­tomiast prawo żądania ponowne­go rozpatrzenia decyzji. W przy­padku zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną dla sieroty po zmarłym, który przed śmiercią był ubezpie­czony w państwie, w którym prze­pisy nie przewidują rent rodzin­nych dla dzieci, a jedynie specjal­ne zasiłki, ZUS rozpatrzy wnio­sek według zasad ogólnych. Zgod­nie bowiem z nowymi przepisami z rozporządzenia 883/2004 renta rodzinna dla dziecka w takiej sy­tuacji nie podlega zawieszeniu ani też zmniejszeniu.

 

Rozporządzenia nr 883/2004 oraz nr 987/2009 zastąpiły postano­wienia dwustronnych umów mię­dzynarodowych o zabezpiecze­niu społecznym, które łączą Pol­skę z niektórymi państwami UE, tj. Austrią, Belgią, Bułgarią, Cze­chami, Francją, Hiszpanią, Niem­cami, Luksemburgiem, Słowacją i Słowenią. W odniesieniu do spraw dotyczących Norwegii, Is­landii, Lichtensteinu, a także Szwajcarii nadal stosowane są do­tychczas obowiązujące rozporzą­dzenia nr 1408/71 oraz nr 574/72.

 

Od 1 maja zmieniły się także za­sady związane z wypłatą zasiłków chorobowych w procesie koordy­nacji. Nowe przepisy m.in. nakła­dają na osobę ubezpieczoną obo­wiązek bezpośredniego dostarcze­nia zaświadczenia lekarskiego do instytucji właściwej do wypłace­nia zasiłku chorobowego (wcze­śniej zaświadczenie można było dostarczyć za pośrednictwem in­stytucji kraju, w którym ubezpie­czony przebywa).

 

Zmieniły się ponadto zasady obejmowania ubezpieczeniem pracowników wykonujących pracę w innym państwie człon­kowskim UE oraz potwierdza­nia tego ubezpieczenia. Jednak­że w związku z tym, że nie zostały jeszcze opracowane papierowe do­kumenty potwierdzające właści­we ustawodawstwo w zakresie za­bezpieczenia społecznego, w okre­sie przejściowym do przygotowa­nia tych dokumentów, stosowa­ne są dotychczasowe formularze E-101. Do formularza E-101 jed­nostka terenowa ZUS dokonująca poświadczenia dołączać będzie pi­smo z właściwą podstawą prawną wynikającą z przepisów rozporzą­dzenia 883/2004 r.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków