Zaświadczenia od ręki

Szybko rośnie liczba zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawionych przedsiębiorcom od ręki na salach obsługi klienta ZUS.

 

Możliwość otrzymania zaświad­czenia o niezaleganiu w opła­caniu składek ZUS wprowadził w kwietniu. Zakład zobligowany jest do wystawiania zaświadczeń o niezaleganiu w ciągu 7 dni. Jed­nak z uwagi na fakt, że tego typu zaświadczenia są przedsiębior­com niezbędne m.in. do udziału w przetargach, Zakład zdecydował o ich wystawianiu w szybszym try­bie. I tak płatnicy, którzy na koncie w ZUS nie mają żadnych zaległo­ści lub błędów i wobec których nie toczy się żadne postępowanie wy­jaśniające otrzymują zaświadcze­nie o niezaleganiu w ciągu 15 mi­nut od złożenia wniosku na sali ob­sługi klienta. Jedynie w przypad­ku spraw wymagających wyjaśnie­nia zachowany jest dotychczaso­wy tryb wystawiania dokumentów. W takim bowiem przypadku nale­ży dokładnie zweryfikować dane na koncie płatnika, co może zająć kilka dni.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu skła­dek można złożyć również przez Internet, za pośrednictwem Elek­tronicznego Urzędu Podawczego, dostępnego pod adresem: www.eup.zus.pl. Samego zaświadcze­nia ZUS nie odeśle jednak iden­tyczną drogą, gdyż jest to druk ści­słego zarachowania wystawiany w formie papierowej. Płatnik skła­dek może więc otrzymać zaświad­czenie na wskazany we wniosku adres albo na sali obsługi klienta.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków