Świadczenia pracujących za granicą

Brak precyzyjnego określenia kryterium „miejsca zamieszkania” w wypadku ustalania renty rodzinnej jest niezgodny z Konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny.

 

W wyroku z 5 lipca 2010 r. (sygn. P 31/09) TK zaznaczył, że to stwier­dzenie niekonstytucyjności prze­słanki domicylu dotyczy tylko renty rodzinnej, w warunkach, gdy prawo osoby, po której renta przysługuje i które stanowi podstawę do naby­cia renty rodzinnej, nie było dotych­czas ustalone i tylko sytuacji deter­minowanej przedmiotem sprawy (w zakresie odesłania do art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o FUS). Trybunał zauważył ponadto, że przesłanka domicylu jest wykorzy­stywana przez ustawę o FUS jako przesłanka negatywna, decydują­ca o odmowie emerytury lub renty w znacznie szerszym zakresie niż przedmiot wyroku TK. Wątpliwo­ści dotyczące zgodności przesłan­ki zamieszkiwania w Polsce z ce­lem ustawy o FUS, konflikt tej ogra­niczającej przesłanki z innymi war­tościami konstytucyjnymi, zagad­nienie proporcjonalności, a także okoliczność, że osoby pozbawio­ne świadczenia (z uwagi na prze­słankę braku polskiego domicy­lu) uiszczały składkę na ubezpie­czenie społeczne – czynią – zda­niem Trybunału – niezbędnym zaję­cie się przez ustawodawcę tą kwe­stią w szerszym zakresie podmio­towym i przedmiotowym, niż to wy­nika z wyroku.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków