Podobna podstawa składek

Te same zasady jak dla pracowników stosuje się przy ustaleniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe także u osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

 

Dotyczy to też określenia przy­chodów, jakie mogą być wyłą­czone z podstawy wymiaru skła­dek. Tak przewiduje rozporządze­nie Ministra Pracy i Polityki Spo­łecznej z dnia 9 lipca 2010 r. zmie­niające rozporządzenie w spra­wie szczegółowych zasad ustala­nia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren­towe (Dz.U. Nr 127, poz. 860), które 1 sierpnia br. weszło w życie.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków