Jakie będą renty?

Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Zawiera on propozycje dotyczące:

 • wprowadzenia nowego systemu naliczania rent z tytułu niezdol­ności do pracy dla osób uro­dzonych po 1948 r.; Podstawą obliczeń ma być suma zwalo­ryzowanych składek na ubez­pieczenie emerytalne i kapitału początkowego. Dla członków OFE uzyskany wynik byłby podwyższony współczynnikiem korygującym.
 • zniesienia warunku udowod­nienia co najmniej 5 lat stażu ubezpieczeniowego w ostatnim 10-leciu, przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolno­ści do pracy z FUS osoby cał­kowicie niezdolnej do pracy, która udowodniła okres skład­kowy wynoszący co najmniej 30 lat w przypadku kobiety i 35 lat w przypadku mężczyzny,
 • podwyższenia wymiaru rent rodzinnych,
 • zniesienia przepisów uzależ­niających wypłatę renty przy­znanej z tytułu niezdolności do pracy lub niepełnosprawności od wysokości przychodów osią­ganych z pracy zarobkowej.
 • przywrócenia zasady, że prawo do emerytury jest zawie­szone, jeżeli emeryt kontynuuje zatrudnienie (bez rozwiązania stosunku pracy) u pracodawcy, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury,
 • równego traktowania w zakre­sie prawa do emerytury w mini­malnej wysokości osób zamiesz­kałych w Polsce, uprawnionych do świadczeń emerytalnych z zagranicy oraz do emerytury z FUS, niezależnie od tego, czy ustalono ją na podstawie tzw. starych, czy zreformowanych zasad wymiaru.

 

Zniesienie limitów zarobko­wych dotyczyłoby:

 • rent z tytułu niezdolności do pracy (stałych i okresowych) przysługujących z FUS, w tym także rent z tytułu niezdolności do pracy spo­wodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawo­dową,
 • rent rodzinnych dla osób niezdolnych do pracy,
 • policyjnych i wojskowych rent inwalidzkich,
 • rolniczych rent inwalidzkich (stałych i okresowych) oraz
 • rent socjalnych.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków