Jaka księgowość w nowym roku?

 

Kto może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), a kto powinien przejść na pełną księgowość?

 

Osoby fizyczne, spółki cywil­ne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki part­nerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane pro­wadzić PKPiR albo księgi rachun­kowe (zgodnie z przepisami usta­wy o rachunkowości, to tzw. pełna księgowość) w sposób zapewniają­cy ustalenie dochodu (straty), pod­stawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podat­kowy, w tym za okres sprawozdaw­czy, a także uwzględniać w ewiden­cji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych infor­macje niezbędne do obliczenia wy­sokości odpisów amortyzacyjnych.

Obowiązek prowadzenia księgi do­tyczy też osób:

  • wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odręb­nych przepisów,
  • prowadzących działy specjal­ne produkcji rolnej, jeśli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg.

Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy zaś osób, które:

  • opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych,
  • wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów tabo­rem konnym,
  • wykonują zawód adwokata wy­łącznie w zespole adwokackim,
  • dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działal­ności.

 

Limit zobowiązujący do prowadze­nia ksiąg rachunkowych jest taki sam w przepisach podatkowych i rachunkowych. Różna jest jed­nak definicja przychodów uwzględ­nianych przy obliczaniu tego limi­tu. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), obowiązek pro­wadzenia ksiąg rachunkowych do­tyczy osób fizycznych, spółek cy­wilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spół­ek partnerskich, jeżeli ich przycho­dy pozarolniczej działalności go­spodarczej w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za poprzed­ni rok podatkowy wyniosły w wa­lucie polskiej co najmniej rów­nowartość kwoty 1 200 000 euro. Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeśli przychody podatkowe z działalności gospodar­czej za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość w walu­cie polskiej kwoty 1 200 000 euro. W tym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki przed rozpoczę­ciem roku podatkowego są obo­wiązani do zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego wła­ściwego w sprawach opodatkowa­nia podatkiem dochodowym.

 

Tak więc w celu ustalenia obo­wiązku prowadzenia ksiąg rachun­kowych prowadzący dotychczas podatkową księgę przychodów i rozchodów powinni kierować się przepisami art. 14 ustawy o PIT. Przepisy ustawy o rachunkowości wskazują natomiast, że obowiązek zaprowadzenia pełnej księgowo­ści odnosi się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w Polsce m.in.:

  1. spółek handlowych (osobo­wych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych innych niż podane w pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
  2. osób fizycznych, spółek cywil­nych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i opera­cji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co naj­mniej równowartość w walu­cie polskiej 1 200 000 euro.

Stąd przedsiębiorcy prowadzący dotąd księgi rachunkowe i chcą­cy przejść na dokumentację w for­mie PKPiR, winni brać pod uwa­gę wartość przychodów ustaloną na podstawie ustawy o rachunko­wości. I tu przewidziano, iż osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycz­nych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą sto­sować zasady rachunkowości okre­ślone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeże­li ich przychody netto ze sprzeda­ży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok ob­rotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skar­bowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem docho­dowym. W obu przypadkach wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską według średnie­go kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 30 wrze­śnia roku poprzedzającego rok po­datkowy (obrotowy).

 

Jeśli więc prowadzona działalność przynosi w roku podatkowym przychód przekraczający równo­wartość 1 200 000 euro, wówczas od następnego roku należy zapro­wadzić księgi rachunkowe, zgod­nie z ustawą o rachunkowości. Ustawa ta nakłada na podmiot zo­bowiązany do prowadzenia pełnej księgowości według jej zasad (tzw. księgowość na zasadach ogólnych) wiele obowiązków i ograniczeń. Musi on dokładnie ewidencjono­wać wszystkie operacje gospodar­cze, należności i zobowiązania oraz prowadzić szczegółowe ewidencje dotyczące poszczególnych obsza­rów działalności przedsiębiorstwa. Prowadzenie ksiąg handlowych nie jest łatwe, dlatego też wymaga za­trudnienia specjalisty lub zlecenia uprawnionemu biuru rachunkowe­mu czy kancelarii doradztwa po­datkowego.

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów natomiast jest obec­nie najbardziej popularną formą ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwach. Również jej prowadzenie można powierzyć wy­specjalizowanym podmiotom.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków