Idą zmiany…

 

Które z przygotowanych zmian prawnych będą, Pana zdaniem, korzystne dla przedsiębiorców i dlaczego?

W obecnej sytuacji, szczególnie korzystne będą prze­pisy ustaw wchodzących w skład tzw. pakietu anty­kryzysowego. Nowe rozwiązania, z których część już obowiązuje, pozwalają m.in. bardziej elastycznie za­rządzać czasem pracy pracowników. Są też propozycje dla przedsiębiorców w kłopotach finansowych. Mogą oni ograniczyć czas pracy pracowników lub wprowa­dzić przestój ekonomiczny. Oczywiście mamy wiele zastrzeżeń do szczegółowych rozwiązań pakietu, ale generalnie daje on duże możliwości przedsiębiorcom w okresie spowolnienia gospodarczego. Niewątpliwe korzystnym rozwiązaniem są także zmiany przewidziane w procedowanej obecnie w Sej­mie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicz­nych, podyktowane wdrożeniem dyrektywy Parla­mentu Europejskiego wprowadzającej efektywny sys­tem środków ochrony prawnej, pozwalających na roz­strzyganie sporów zamawiającego z wykonawcami w terminie do 25 dni (w przypadku zamówień o war­tości równej lub większej od wartości kwot określo­nych w rozporządzeniu wykonawczym – przyp. red.). Dzięki tym zmianom, będzie możliwe zapobieganie nadmiernemu wydłużaniu okresu prowadzenia po­stępowania zamówień w tzw. trybach otwartych, spo­wodowanych negatywnym skutkiem działania środ­ków ochrony prawnej.

 

Jakie projekty powinny zaniepokoić przedsię­biorców i dlaczego?

Bardzo groźny jest uchwalony przez Sejm 25 wrze­śnia br. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa. Stanowczo sprze­ciwiamy się przewidzianym w nim rozwiązaniom. Wprowadzenie, jako podstawowej reguły, obowiąz­ku sporządzenia rocznego obliczenia podatku dochodowego przez płatnika spowoduje dodatko­we obciążenie biurokratyczne i finansowe pracodaw­ców. Zobowiąże płatników do przyjmowania i ar­chiwizowania dodatkowych druków oraz stworzy konieczność pokrycia kosztów dodatkowych pracow­ników lub systemów informatycznych, które wyjdą naprzeciw nowym ustawowym obowiązkom. Ustawa ta znacznie skomplikuje też system. Każdy podatnik, który będzie chciał skorzystać z ulgi innej niż ta, do której odnosi się nowela ustawy, bądź ma dwa źródła dochodu, będzie musiał co roku składać w terminie do 15 stycznia wniosek swojemu pracodawcy. Może to spowodować problemy w sytuacji, gdy nieświado­my podatnik takiego oświadczenia nie złoży. Uwa­żam, że powinniśmy się skupić na wprowadzeniu ta­kich rozwiązań, które przeniosą obowiązek sporzą­dzania rocznego obliczenia podatku dochodowego na Urzędy Skarbowe. W tych jednostkach pracują kom­petentni urzędnicy i to oni mogą efektywniej i bez­błędnie wypełnić deklaracje podatkowe.

Drugą niebezpieczną ustawą jest projekt dotyczący pozwów zbiorowych. Zakłada ona, że pozew zbioro­wy będzie mogło złożyć przynajmniej 10 osób, któ­re mają podobne roszczenia do jednego podmiotu. Zgodnie z planowanymi rozwiązaniami, warunkiem złożenia takiego pozwu będzie oparcie go na jedna­kowej podstawie faktycznej lub prawnej. Istnieją oba­wy, iż proponowane rozwiązanie stanie się podsta­wą do nadużyć i może być niekorzystne dla praco­dawców. Zastosowanie przymusu adwokacko-rad­cowskiego oraz uzależnienie wynagrodzenia pełno­mocnika od kwoty zasądzonej na rzecz powoda może spowodować lawinę nieuzasadnionych powództw inspirowanych przez oczekujących wysokich wyna­grodzeń pełnomocników, co nie tylko będzie zabie­rało cenny czas przedsiębiorcom, ale również spara­liżuje działalność organów wymiaru sprawiedliwo­ści. Podkreśla się możliwość stosowania czarnego PR, przez grupę niezadowolonych osób. Wiadomo jest, że oczernionej firmie, nawet w przypadku wygrania procesu, trudno będzie odbudować reputację. W trak­cie prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowie­ka, przedstawiciel z Instytutu Reform Prawnych Izby Handlowej Stanów Zjednoczonych przedstawiał informację dotyczącą amerykańskiego doświadcze­nia związanego ze stosowaniem podobnych regula­cji. Pan M. Scevole de Cazotte przestrzegał przed po­chopnym wprowadzaniem tej ustawy, do czego przy­łącza swój głos Konfederacja.

 

 

Kiedy, Pana zdaniem, kryzys gospodarczy w Polsce dobiegnie końca?

Na tak postawione pytanie najprościej byłoby odpo­wiedzieć – wtedy, gdy wskaźniki ekonomiczne będą pokazywać, że dobra koniunktura wróciła. Tyle tyl­ko, że prognozowanie, kiedy to nastąpi, nie jest już ta­kie proste... W tym roku Polska będzie jedynym kra­jem UE, w którym nie wystąpi recesja. Kwestią do rozstrzygnięcia jest więc, czy w Polsce mamy do czy­nienia z sytuacją kryzysową. Oczywiście występują zjawiska negatywne – silne spowolnienie dynamiki rozwoju, wzrost stopy bezrobocia (na szczęście sto­sunkowo niewielki). Te zjawiska, w tym i przyszłym roku będą trwały. Jednak ich skala jest taka, że nie można powiedzieć, iż Polska jest w kryzysie. Powin­niśmy raczej mówić o spowolnieniu gospodarczym.

Według prognoz resortu finansów, dynamika PKB strefy euro będzie w najbliższych latach stopniowo przyspieszać do poziomu wyznaczanego przez śred­nią z ostatniej dekady (tj. ok. 2%). Czyli wszystko po­winno wrócić do „normy” za kilka lat. Tyle tylko, że charakter obecnego kryzysu nie pozwala stwierdzić nic na pewno. Dlatego musimy robić wszystko, aby nasza gospodarka, w możliwie najmniejszym stopniu, była uzależniona od czynników zewnętrznych – a to oznacza konieczność większej innowacyjności gospo­darki, niższych pozapłacowych kosztów pracy, ela­stycznego prawa pracy.

Co do Polski, to oczekuje się, że w latach 2011-2013 dynamika PKB przyspieszy do 3,4%. W związku z tym kryzys, w powszechnym tego słowa znaczeniu, nam nie grozi. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli chce­my doganiać kraje „starej Unii” i wyraźnie podnieść jakość życia, to powinniśmy rozwijać się w tempie ok. 5% rocznie. Nie uda się tego osiągnąć bez wskaza­nych wyżej działań. Musimy nie tylko kibicować na­szym europejskim partnerom w walce z kryzysem. Wprowadzajmy w życie powiedzenie „umiesz liczyć – licz na siebie”

 

 

Jak przedsiębiorcy mogą zminimalizować wpływ negatywnych skutków kryzysu gospo­darczego na swoje firmy?

Spowolnienie gospodarcze odbija się na firmach przede wszystkim w postaci zmniejszonego portfe­la zamówień, a co za tym idzie ograniczenia przy­chodów. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się więc cięcie kosztów działalności. Ten efekt można osiągnąć dość szybko poprzez zmniejszenie zatrudnienia. To jednak nie jest najlepsze wyjście. Przedsiębiorcy po­winni mieć jeszcze świeżo w pamięci doświadczenia z lat 2007 – 2008, gdy znalezienie wykwalifikowane­go pracownika było bardzo trudne – sytuacja ta wręcz hamowała rozwój firm. Przedsiębiorcy nauczeni doświadczeniem z czasów ostatniego spowolnienia gospodarczego wiedzą, że ponowna rekrutacja i szko­lenie pracowników to procesy kosztowne, a koniunk­tura będzie stopniowo się poprawiać. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest przesunięcie tej części personelu, która ma mniej pracy w związku ze zmniejszeniem portfela zamówień, do działów np. marketingu i sprzedaży. Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony zagospodarować wolne zasoby kadro­we, a z drugiej zwiększy szanse na zdobycie nowych zamówień. Oczywiście nie w każdej firmie takie dzia­łanie jest możliwe. Spowolnienie gospodarcze jest zróżnicowane branżowo i regionalne. W części firm redukcja zatrudnienia jest koniecznością – alternaty­wą dla bankructwa przedsiębiorstwa. Niemniej jed­nak, przede wszystkim należy ciąć koszty nieosobo­we. Wiele firm stosuje się do tych zasad. Świadczy o tym fakt, że stopa bezrobocia rośnie stosunkowo powoli. Inną konsekwencją spowolnienia gospodarczego jest zaostrzenie polityki kredytowej przez banki. Wie­le firm musi przez to weryfikować swoje plany in­westycyjne. Dlatego polskie przedsiębiorstwa muszą jeszcze mocniej eksploatować fundusze unijne. Jed­nocześnie liczymy, że rząd podejmie działania uła­twiające firmom dostęp do finansowania zewnętrz­nego.

 

 

Czy rzeczywiście korzystanie z rozwiązań pa­kietu antykryzysowego jest dla przedsiębiorców dobrą receptą na kryzys?

Pakiet antykryzysowy nie jest lekiem na całe zło, a szczególnie w takiej wersji, jaka weszła w życie. Przypomnieć należy bowiem, że rząd zrealizował tyl­ko część rozwiązań antykryzysowych proponowanych przez partnerów społecznych. To, co zostało uchwa­lone, może jednak dla wielu przedsiębiorców stano­wić istotne narzędzie w walce ze spowolnieniem go­spodarczym. Rozwiązania z pakietu antykryzysowego dotyczą głównie zmian w prawie pracy i mają na celu umoż­liwienie pracodawcy takie zarządzanie zasobami ludzkimi, które pozwoli zachować jak najwięcej miejsc pracy. Stworzono więc pracodawcom moż­liwość bardziej elastycznego rozliczania czasu pracy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym, umożli­wiono stosowanie czegoś na kształt kont czasu pra­cy – choć niestety zabrakło odwagi na pełne wdro­żenie tego użytecznego mechanizmu. Rozwiązania te mogą być stosowanie przez wszystkich pracodaw­ców niezależnie od ich kondycji finansowej. Dla wie­lu będą to rozwiązania o charakterze profilaktycznym – które mają zapobiegać wpadnięciu firmy w kłopo­ty finansowe. W pakiecie antykryzysowym znalazły się też instru­menty przeznaczone wyłącznie dla pracodawców, których kryzys dotknął już bezpośrednio. Jeśli przed­siębiorstwo zanotowało spadek obrotów o więcej niż 25%, może albo obniżyć wymiar czasu pracy swoich pracowników o połowę i proporcjonalnie ich wyna­grodzenia, albo wprowadzić przestój ekonomiczny. W czasie przestoju firma może dodatkowo wysłać swoich pracowników na dofinansowywane szkolenia. Pakiet antykryzysowy nie rozwiąże natomiast pro­blemów finansowych pracodawców bezpośrednio czy kłopotów związanych z brakiem zamówień. Szcze­gólnie, jeśli chodzi o brak zamówień – tu każdy pra­codawca powinien sam znaleźć najbardziej odpo­wiednie rozwiązanie. Uważam, że nie jest to wca­le ułomność pakietu. Biorąc pod uwagę złożoność procesów gospodarczych, niemożliwe jest stworzenie jednego uniwersalnego mechanizmu. W zakresie fi­nansowania działalności pomocą ewentualnie mogą służyć gwarancje i poręczenia udzielane przez BGK, które zostały niedawno wprowadzone, choć niestety, jak wszyscy wiemy, ciągle działają nienajlepiej.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków