Kontrole w firmie

 

Czy w 2010 roku planują Państwo wiele kontroli w przedsiębiorstwach?

Ilość przeprowadzonych kontroli uzależniona jest od wielu czynników, które nie zawsze są zależne od Urzędu. Dla przykładu trudno przewidzieć, ilu przed­siębiorców zwróci się z wnioskiem o zwrot podatku od towarów i usług. Rosnąca z roku na rok ilość no­wych zadań nakładanych na urzędy skarbowe ograni­cza możliwości czasowe Urzędu w tym zakresie.

W związku z powyższym trudno precyzyjnie określić liczbę kontroli, które zostaną przeprowadzone przez tut. Urząd Skarbowy w bieżącym roku. Uwzględniając fakt, że w latach ubiegłych skontrolowano około 800 podatników rocznie, w 2010 roku planuje się przepro­wadzenie kontroli u porównywalnej liczby przedsię­biorców.

 

Pod jakim względem należy szczególnie spo­dziewać się kontroli?

Będziemy kontrolować prawidłowość wywiązywania się z przepisów prawa podatkowego. Znaczna ilość kontroli – podobnie jak w ubiegłym roku – będzie do­tyczyła zasadności zwrotu podatku VAT oraz wyso­kości i zasadności wykazywanych przez podatników od podatku dochodowego nadpłat. Niewątpliwie, kontroli będą podlegali podatnicy prowadzący dzia­łalność w tzw. „obszarach ryzyka”, określonych przez Ministra Finansów w Krajowym Planie Dyscypli­ny Podatkowej, czyli transakcjach gospodarczych za pośrednictwem Internetu, szarej strefie handlu po­jazdami samochodowymi, usługach budowlanych, czy też nabywaniu i świadczeniu usług niematerial­nych.

 

Czy wypada częstować (np. kawą, herbatą itd.) pracownika urzędu podczas kontroli?

Myślę, że filiżanka herbaty lub kawy zawsze sprawi przyjemność kontrolującym, tym bardziej, że wyko­nując czynności u podatnika, tj. poza siedzibą urzę­du, nie mają możliwości przygotować sobie gorących napojów.

 

Jakie prawa ma kontrolowany przedsiębiorca?

Po okazaniu legitymacji służbowej, a przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, osoby kontrolujące informują przedsiębiorcę o jego prawach i obowiąz­kach w trakcie kontroli. Kontrolę wszczyna się po­przez doręczenie upoważnienia do kontroli. Upoważ­nienie zwiera pouczenie o podstawowych prawach i obowiązkach kontrolowanego. Podczas kontro­li kontrolowany ma prawo do uzyskania niezbędnych informacji o przepisach prawa podatkowego pozosta­jących w związku z przedmiotem kontroli oraz może brać czynny udział w każdym stadium kontroli. Począwszy od 2009 roku przedsiębiorcy informowa­ni są o zamiarze wszczęcia kontroli na 7 dni przed planowanym wszczęciem kontroli. Jednakże usta­wodawca przewidział takie sytuacje, w których moż­na wszcząć kontrolę bez wcześniejszego powiadamia­nia przedsiębiorcy, np. gdy kontrola dotyczy zwro­tu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku VAT. Kontrola nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnie­niu i powinna zakończyć się bez zbędnej zwłoki, ale najpóźniej w terminie określonym w upoważnieniu. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie dzia­łalności gospodarczej ogranicza również czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w trakcie roku kalendarzowego do 12 dni roboczych u mikroprzed­siębiorcy, 18 dni u małych przedsiębiorców, 24 dni u średnich, a u pozostałych – 48 dni roboczych.

 

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapra­szamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.usnowahuta.krakow.pl

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków