O doradcach podatkowych i ich samorządzie

 

Czym zajmuje się Krajowa Rada Doradców Podatkowych?

Szeregiem działań, począwszy od zadań czysto ad­ministracyjnych, jak wpisy na listę doradców podat­kowych czy skreślenia z tej listy, poprzez działania mające na celu bieżącą pomoc doradcom podatko­wym, promowanie zawodu, kształtowanie zasad ety­ki etc., aż do działań długofalowych, takich jak np. wyznaczania pewnych celów strategicznych związa­nych choćby z wieloletnim budowaniem wizerunku doradcy podatkowego.

 

Czy ma ona jakiś wpływ na jakość usług świad­czonych przez kancelarie doradców podatko­wych?

Pośrednio, niewątpliwie tak. Nie ulega np. wątpli­wości, że określenie zasad etyki doradcy podatko­wego i nadzór nad ich przestrzeganiem przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa klienta, a tym samym do podwyższenia jakości pracy doradcy. Innym przykładem działań KRDP przekładającym się niemal wprost na działanie doradcy podatkowego jest promowanie nowoczesnych narzędzi pracy – np. legitymacja doradcy podatkowego KRDP stanowi jednocześnie narzędzie umożliwiające dokonanie podpisu elektronicznego.

 

Jakie ma Pan plany odnośnie nowego stano­wiska?

W obecnej kadencji KRDP skupi się na kilku ob­szarach działań. Jednym z ważniejszych zadań jest znacznie aktywniejsza niż dotychczas promocja za­wodu doradcy podatkowego wśród przedsiębiorców, ale także wśród studentów, zwłaszcza prawa i ekono­mii, a zatem potencjalnych adeptów zawodu. Zawód doradcy podatkowego to młody i nowoczesny za­wód, stawiający wiele wyzwań, ale dzięki temu po­zwalający na spełnienie aspiracji. Chcemy też prze­konać przedsiębiorców, że naprawdę warto praco­wać z doradcą podatkowym. To przynosi zazwy­czaj szybkie korzyści.

 

Dlaczego warto udać się o pomoc do doradcy podatkowego, a nie do innych instytucji?

Co do zasady, doradca podatkowy jest fachowo i wszechstronnie przygotowany do wspierania klien­tów we wszystkich aspektach związanych z zobo­wiązaniami podatkowymi. Często doradca postrze­gany jest jako osoba, której kompetencje ograniczają się do prowadzenia ksiąg. Tymczasem doradca po­datkowy jest przygotowany do podatkowych ana­liz umów i transakcji, do sporządzania opinii do­tyczących prawa podatkowego, do wykonywania przeglądów i audytów podatkowych, do wspiera­nia podatnika w sporze z organami podatkowymi, w tym także do reprezentowania podatnika przed sądami administracyjnymi. Generalnie rzecz uj­mując doradca podatkowy jest w stanie zapewnić swoim klientom fachową i kompleksową pomoc we wszystkich sprawach związanych z ich rzeczywi­stymi lub potencjalnymi zobowiązaniami podat­kowymi. Nie ma innej instytucji czy innego zawo­du, który może zapewnić podatnikom tak komplek­sowe wsparcie w tej materii. Oczywiście podatnik zawsze może korzystać z księgowego i radcy praw­nego, i każdy z nich zapewni mu fragmentaryczne wsparcie. Jeżeli jednak potrzebuje kompleksowej po­mocy w sprawach podatkowych, wówczas doradca podatkowy jest najwłaściwszym adresem.

 

Czy, Pana zdaniem, zmiany przewidziane w przygotowywanej nowelizacji ustawy o do­radztwie podatkowym będą korzystne dla klien­tów kancelarii podatkowych?

Tak, jeżeli na przykład zaakceptowana zostanie zmiana zasad zwolnienia z tajemnicy zawodowej do­radcy w taki sposób, aby o zwolnieniu decydował sąd, a nie prokurator, to klienci doradcy podatko­wego będą mieli – w tej mierze – ten sam poziom ochrony co klienci adwokata i radcy prawnego.
Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków