Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 

Jakie korzyści może odnieść pracodawca z za­trudniania osób niepełnosprawnych?

Pracodawca, podejmując decyzję o zatrudnieniu, kieruje się zasadami ekonomii. Oznacza to, że to od produktywności pracownika zależy, czy da się utrzymać jego stanowisko. W przypadku osób nie­pełnosprawnych pracodawca może liczyć na re­kompensatę niższej produktywności osób niepeł­nosprawnych w postaci comiesięcznego dofinan­sowania do wynagrodzeń pracowników niepełno­sprawnych. Ta forma stanowi najważniejsze źródło wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zakłady pracy chronionej mogą uzyskać z Fundu­szu także dofinansowanie do oprocentowania kre­dytów bankowych oraz zwrot dodatkowych kosz­tów budowlanych, transportowych i administra­cyjnych.

Pracodawca może liczyć, choć przy dzisiejszym budżecie Państwa jest to trudne, na zwrot kosztów poniesionych na adaptację pomieszczeń zakła­du pracy i przystosowanie tworzonych lub istnie­jących stanowisk pracy dla potrzeb osób niepeł­nosprawnych, zwrot kosztów zatrudnienia osoby pomagającej osobie niepełnosprawnej w miejscu pracy oraz wyposażenia stanowiska pracy i szko­lenia osób niepełnosprawnych.

 

Jak można ocenić stan zatrudnienia osób nie­pełnosprawnych w Polsce?

Na tle Europy, gdzie pracę podejmuje średnio po­łowa niepełnosprawnych, zatrudnienie w tej gru­pie w Polsce wygląda skromnie – tylko 24% jest aktywnych zawodowo. Powodów tej sytuacji jest wiele: wynikające ze stereotypów obawy pracodaw­ców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawno­ścią, nie zawsze adekwatne kwalifikacje kandyda­tów do potrzeb rynku, sytuacja ekonomiczna firm, która nie pozwala zwiększać zatrudnienia. Mówimy o osobach niepełnosprawnych jako o jed­nej grupie, ale pamiętajmy, że jest to grupa niezwy­kle zróżnicowana. Zarówno pod względem wy­kształcenia oraz kwalifikacji, a także rodzajów nie­pełnosprawności i wynikających z nich ograniczeń. Najtrudniej znaleźć zatrudnienie osobom niepełno­sprawnym w największym stopniu oraz z tzw. scho­rzeniami specjalnymi: chorym psychicznie, upośle­dzonym umysłowo, epileptykom, niewidomym.

 

Czy sytuacja się poprawia?

W latach 2001-2009 odnotowano wzrost aktywiza­cji zawodowej i spadek bezrobocia wśród osób nie­pełnosprawnych. Trzeba jednak podkreślić, że wy­nika to m.in. z ogólnych tendencji rynku pracy – ob­niżenia stopy bezrobocia w ciągu ostatnich lat wśród wszystkich pracujących. Trudno tu zatem mówić o jakiejś radykalnej poprawie. Jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii. Optymistyczne jest to, że liczba niepełnospraw­nych biernych zawodowo spada i tendencja ta jest coraz silniejsza. W tej grupy zwiększa się, choć bar­dzo powoli, liczba coraz lepiej wykształconych osób. Mimo to, nie zawsze mogą znaleźć zatrudnienie. Potwierdza to konieczność kontynuowania działal­ności na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepeł­nosprawnych. Pokazuje także, że wsparcie finanso­we spełnia funkcję ochronną dla rynku pracy osób niepełnosprawnych i stanowi dobrą inwestycję środ­ków publicznych. Zaniechanie działań oznacza wy­kluczenie i wyrzucenie poza społeczny nawias tych, których poprzez pracę udało się społeczeństwu przywrócić. Pamiętajmy, że tracimy na tym wszyscy. Osoby te są przecież konsumentami, płacą podat­ki – czyli pracując uczestniczą w życiu ekonomicz­nym państwa.

 

Czy zmiany prawne w ostatnim czasie sprzyjają zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

Uproszczenie przepisów w 2009 r., które dotyczą wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń pracow­ników niepełnosprawnych, zachęciło pracodaw­ców do zatrudniania tej grupy osób. Natomiast niepokój budzi przyszły kształt usta­wy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za­trudnianiu osób niepełnosprawnych. Należy ko­niecznie ponownie przyjrzeć się zapisom o obniże­niu dofinansowania do wynagrodzeń dla osób z lek­kim stopniem niepełnosprawności oraz zrównaniu wysokości dofinansowania na otwartym i chronio­nym rynku pracy. Ten ostatni zapis oznaczałby kata­strofę dla wielu firm zatrudniających tych, którzy ze względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności nie mają szans na otwartym rynku pracy. Niepokojące są również plany dotyczące przyszłej formuły funkcjonowania Państwowego Fundusz Re­habilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiany zakła­dają likwidację osobowości prawnej Funduszu, czego efektem będzie pozbawienie PFRON organów – za­rządu i rady nadzorczej. Oznacza to brak możliwo­ści udziału w tworzeniu rozwiązań dotyczących osób niepełnosprawnych pracodawcom oraz organizacjom działającym w środowisku tych osób.

 

Czym zajmuje się Polska Organizacja Praco­dawców Osób Niepełnosprawnych?

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepeł­nosprawnych jest związkiem przedsiębiorców za­trudniających osoby niepełnosprawne. POPON podejmuje działania legislacyjno-lobbingowe, zabie­gając o korzystne dla pracodawców zmiany w prawie. Do pracodawców kierujemy informacje ułatwiające interpretację przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. Prowadzimy także działal­ność w obszarze społecznym, której celem jest próba zmiany postaw pracodawców, jak i samych osób nie­pełnosprawnych, związanych zatrudnianiem i jego podejmowaniem.

POPON prowadzi również szeroką działalność in­formacyjno-szkoleniową. Organizuje seminaria, szkolenia, poradnictwo prawne, poradnictwo doty­czące pozyskiwania zewnętrznych źródeł finanso­wania przedsiębiorstw. Prowadzimy także działal­ność wydawniczą. Zajmujemy się także profesjonal­nym pośrednictwem pracy dla osób niepełnospraw­nych oraz rekrutacją dla przedsiębiorców chcących zatrudniać tę grupę osób.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków