Doradca podatkowy reprezentuje podatnika

Istotne jest, aby podatnik był aktywny w toku kontroli podatkowej, kontroli skarbowej czy w postępowaniu podatkowym. W praktyce znacznie łatwiej wykorzystać zasadę czynnego udziału w kontroli lub w postępowaniu, jeśli podatnik jest reprezentowany przez doradcę podatkowego specjalizującego się w takich procedurach podatkowych.

 

Kontrola podatkowa czy postępo­wanie podatkowe są sformalizo­wanymi procedurami, określonymi zasadniczo w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po­datkowa. Tylko bardzo dobra zna­jomość obowiązujących procedur  pozwoli należycie chronić intere­sy podatnika. Ponadto konieczna jest znajomość przepisów podatko­wych regulujących przedmiot kon­troli lub postępowania (np. podatek dochodowy od osób fizycznych czy podatek od towarów i usług). Trud­no oczekiwać, aby każdy podatnik biegle poruszał się wśród tych prze­pisów, dlatego też naturalnym jest, że będzie poszukiwał profesjonal­nej pomocy. Tak jak w sprawie kar­nej czy rodzinnej prawdopodobnie zwróci się do adwokata, w sprawie gospodarczej – do radcy prawnego, tak w sprawie podatkowej powinien zwrócić się do doradcy podatkowe­go, specjalizującego się w reprezen­tacji podatników wobec organów podatkowych.

 

Doradca podatkowy może dzia­łać na podstawie pełnomocnic­twa udzielonego przez podatni­ka, którego kopię – po uwierzy­telnieniu przez siebie – dorad­ca podatkowy złoży właściwemu organowi podatkowemu. Złoże­nie pełnomocnictwa ma ten sku­tek, że organ podatkowy powi­nien zasadniczo kontaktować się z podatnikiem wyłącznie poprzez pełnomocnika, pełnomocnik po­winien być adresatem wszelkiej korespondencji i to pełnomocnik będzie zawiadamiany o wszelkich czynnościach podejmowanych przez organ podatkowy w sprawie. Zatem doradca podatkowy przej­mie od podatnika wiele obowiąz­ków i uwalnia tym samym od nich podatnika (przykładowo od obo­wiązku sporządzania pism czy pil­nowania terminów na dokonanie określonych czynności), pozwalając podatnikowi w szczególności sku­pić się na prowadzeniu działalno­ści gospodarczej, mimo toczącej się kontroli podatkowej bądź postępo­wania.

 

Co ważne, doradca podatkowy może włączyć się do kontroli lub postępowania na każdym etapie tych procedur. Na ogół na zlecenie sprawy doradcy podatkowemu de­cyduje się podatnik, który stwier­dzi, że nie radzi sobie sam, ewentu­alnie, że czynności kontrolujących lub organu podatkowego zmie­rzają w niepożądanym przez po­datnika kierunku. Ogólnie jednak można powiedzieć, iż im szybciej doradca podatkowy włączy się do sprawy, tym lepiej, gdyż na ogół jest wówczas możliwość wyboru spośród większej liczby scenariu­szy działania, bądź też są możliwe do naprawienia błędy popełnione przez podatnika, które we wcze­snym stadium nie zostały jeszcze ujawnione przez urzędników. Po­nadto doradca podatkowy, który re­prezentuje podatnika od począt­ku sprawy, nabywa dużej wiedzy o sprawie i łatwiej jest mu przy­gotować fundamentalne pisma w sprawie, takie jak odwołanie od decyzji czy skargę do sądu admini­stracyjnego, niż pełnomocnikowi, który zostanie włączony do sprawy tuż przed złożeniem odwołania lub skargi.

 

Doradca podatkowy działa cał­kowicie w interesie podatnika, w stosunku zaufania z podatni­kiem, będąc w obowiązku zacho­wania tajemnicy zawodowej. Za­tem podatnik, we własnym inte­resie, powinien być z doradcą po­datkowym całkowicie szczery i ujawnić reprezentującemu go doradcy podatkowemu również te fakty i okoliczności, które nie­koniecznie powinny być ujawnio­ne organom podatkowym, a które mogą być jednak istotne dla spra­wy. Brak pełnej wiedzy o sprawie może znacznie utrudnić należytą ujawnio­ne organom podatkowym, a które mogą być jednak istotne dla spra­wy. Brak pełnej wiedzy o sprawie może znacznie utrudnić należytą reprezentację podatnika przez do­radcę podatkowego, zwłaszcza jeśli doradca podatkowy będzie zaskaki­wany istotnymi elementami sprawy przez urzędników, a nie będzie miał o nich wcześniejszej wiedzy od po­datnika.

Oczywiście nie każda sprawa, w której podatnik jest reprezento­wany przez doradcę podatkowego, zakończy się sukcesem dla podatni­ka, tak jak nie każdy klient adwoka­ta unika skazania w sądzie karnym. Często jednak dla podatnika ważna jest świadomość, że zrobił wszyst­ko co możliwe, w tym zlecił sprawę profesjonaliście, aby chronić swoje interesy.

Korzyści wynikające dla podatni­ka z bycia reprezentowanym przez doradcę podatkowego są oczywiste. Jedyną przeszkodą w zleceniu spra­wy doradcy podatkowemu może być konieczność zapłaty honora­rium. Jednak dla podatnika brak reprezentacji w kontroli czy postę­powaniu potrafi być bardzo cza­sochłonny, połączony z koniecz­nością częstych wizyt w urzędach, braniem udziału w przesłuchaniu świadków, częstymi konsultacjami czy składaniem wielu pism. Kwe­stia wynagrodzenia jest na pewno do ustalenia między doradcą po­datkowym a klientem, zaś doradcy na ogół dostosowują się do potrzeb i oczekiwań klientów, umawiając się według wyboru i preferencji klien­ta na stawkę godzinową, ryczałtową za określone czynności lub na sto­sunkowo niewielką zaliczkę, a resz­tę wynagrodzenia w formie wyna­grodzenia za sukces.

 

Piotr Geliński

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków