Jak odnieść sukces w branży budowlanej?

 

Jaka jest, według Pana, recepta na sukces w biznesie?

Do osiagnięcia sukcesu w biznesie potrzebna jest wiedza, praca, szczęście i wytrwałość. Zbudowanie firmy globalnej, jaką jest obecnie FAKRO, to kon­sekwentna realizacja moich marzeń. Prawie od za­wsze miałem w głowie okna dachowe. Jako nastolet­ni chłopak lubiłem w czasie wakacji sypiać na strychu mojego rodzinnego domu w Tymbarku, koło Nowe­go Sącza, gdzie zamiast okien były przeszklone da­chówki. Już wtedy marzyło mi się zrobienie okna da­chowego. Po kilku latach, właśnie w Niemczech, od­kryłem, że mój pomysł z dzieciństwa doczekał się już realizacji. Po skończeniu studiów pracowałem na uczelni, na Politechnice Krakowskiej. Po dwóch latach zdecydowałem się wrócić do Nowego Sącza. Wspólnie z moim kolegą ze studiów, Jackiem Radkowiakiem otworzyliśmy w 1984 roku zakład stolarski Florad w Tymbarku. Produkowaliśmy boazerie, bra­my i podłogi. Kiedy zakład był już w stanie zapraco­wać na siebie, rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem własnego dachowego okna. W 1990 roku powstała spółka FAKRO. Najpierw budowaliśmy naszą pozycję w kraju, a potem zaczęli­śmy eksportować okna. Od początku stawialiśmy na jakość, traktując ją jako swego rodzaju paszport, któ­ry pozwoli nam przekroczyć granice. Działania eks­portowe rozpoczęliśmy w 1991 roku. Dziś jesteśmy wiceliderem światowego rynku okien dachowych z blisko 15-procentowym udziałem w rynku global­nym. Marka FAKRO kojarzy się z najlepszą jakością, bezpieczeństwem i innowacyjnością. Mamy własny, nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy, zatrud­niający ponad trzydziestu konstruktorów. Inżynie­rowie FAKRO to autorzy wielu nowatorskich roz­wiązań, chronionych patentami, oraz kilkudziesię­ciu zgłoszeń patentowych. Do wielu krajów świa­ta eksportujemy nie tylko okna dachowe, ale także rozwiązania techniczne oraz myśl twórczą polskich inżynierów i konstruktorów. W ten sposób wyty­czamy nowe kierunki rozwoju dla branży okien da­chowych na świecie. Grupa FAKRO zatrudnia dziś łącznie ponad 3000 pracowników, posiada dwanaście własnych zagranicznych firm dystrybucyjnych (m.in. FAKRO-USA, FAKRO-GB, FAKRO-Niemcy, FAKRO-Francja, FAKRO-Holandia, FAKRO-Ro­sja, FAKRO-Lwów, FAKRO-Węgry, FAKRO-Sło­wacja) oraz dziewięć zakładów produkcyjnych w Pol­sce i zagranicą. Udowodniliśmy, że nasze produkty mogą być najlepsze nie tylko w kraju, ale również za granicą, czym przyczyniamy się do kształtowania po­zytywnego wizerunku Polski w wielu krajach na ca­łym świecie.

 

 

Czy uważa Pan, że kryzys wreszcie dobiega końca, czy to może wahania sezonowe?

Wprawdzie kryzys w gospodarce polskiej był łagod­niejszy niż w innych krajach UE i Polska była jedy­nym krajem, w którym nie notowano spadku PKB, ale skutki kryzysu nie ominęły branży budowlanej. Po kilku latach wysokiego wzrostu w tym sektorze w 2009 r. odnotowano wyraźne spowolnienie. Kryzys na rynkach światowych nie wpłynął jednak na kondycję FAKRO. Jesteśmy firmą globalną i dzię­ki temu korzystamy z różnych zagranicznych kana­łów dystrybucyjnych. Ewentualne spadki w sprze­daży rekompensujemy wzrostem na innych rynkach. Z drugiej strony kryzys osłabił wartość polskiej zło­tówki, co z kolei przełożyło się na wzrost sprzedaży eksportowej.

 

 

Czy, Pana zdaniem, sytuacja na rynku budowla­nym poprawia się?

Generalnie pierwszy kwartał tego roku był dla bran­ży budowlanej bardzo ciężki. Wszyscy narzekali na ostrą zimę i opady śniegu, co urtudniało realizację zaplanowanych wcześniej inwestycji. Teraz jednak powoli inwestorzy odczuwają popra­wę sytuacji i ostrożnie inwestują. Myślę, że pew­nym wskaźnikiem są tendencje, jakie można zaob­serwować na rynku kredytów hipotecznych. Zasa­dy, na jakich banki ich udzielają, są co oprawda bar­dziej restrykcyjne, ale klient indywidualny powoli wraca do łask. Pojawiły się także spore ułatwienia w otrzymaniu kredytów dla developerów. To ważny czynnik dla rozpoczynania nowych inwestycji, co z kolei ma duży wpływ na wpływ na kondycję rynku materiałów bu­dowlanych, który w ostatnim czasie stymulowany był przez rynek wtórny i klienta indywidualnego. To na pewno potwierdza wychodzenie branży z kryzysu. Jeśli chodzi o rynek okien dachowych i akcesoriów do podsasza, to oczywiście nie można oczekiwać, że nastapi gwałtowny wzrost sprzedaży, ale mamy na­dzieję na ciągły, systematyczny wzrost sprzedaży na­szych produktów.

 

 

Na co kupujący zwracają teraz szczególną uwagę?

Dla klienta, który musi wybrać np. okno dachowe, li­czy się wiele czynników: materiał, z jakiego wykona­ne jest okno (drewniane, czy aluminiowo-tworzywo­we), sposób nawiewu (prawidłowo działająca wenty­lacja w pomieszczeniu na poddaszu gwarantuje zdro­wy mikroklimat) oraz energooszczedność. Chodzi o zmniejszenie strat ciepła w zimie i ograniczenie ogrzewania pomieszczeń latem. Trzeba także wybrać okno o określonej konstruk­cji. Musimy zdecydować, czy okno będzie służyło tylko do doświetlenia i przewietrzania, czy również ma umożliwiać swobodny dostęp do okna lub nawet umożliwiać wyjście na dach. Bardzo ważnym elementem dla naszych klientów jest bezpieczeństwo. Okna dachowe montowane są w połaci dachu, ponad głowami domowników. Z tego względu nasze produkty muszą spełniać wy­sokie wymogi jakości i bezpieczeństwa. W dachach o mniejszym kącie nachylenia okna dachowe mu­szą zabezpieczać przed przypadkowym lub celowym otwarciem okna z zewnątrz. Może się zdarzyć, że ja­kaś osoba np. kominiarz, instalator urządzeń lub oso­ba odśnieżająca dach nadepnie na skrzydło i wpadnie do środka pomieszczenia. Mało osób wie, że przez okna dachowe coraz częściej zdarzają się włamania. Ludzie nie uświadamiają sobie, że jest to słaby punkt w systemie zabezpieczenia domu. Dlatego nasze okna dachowe posiadają specjalne wzmocnienia antywła­maniowe. Aspekt bezpieczeństwa okien należy do tych najważniejszych, ponieważ decyduje o samopo­czuciu domowników. Dla naszego klienta bardzo ważna jest także marka FAKRO. To potwierdzenie naszej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym oraz gwarancja najlepszej jakości i trwałości produktu.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków