Staram się pracować na 100 %

 

OD 2007 ROK GRA PAN W LIDZE NBA. CZY JEST COŚ JESZCZE, CO JAKO SPORTOWIEC CHCIAŁBY PAN OSIĄGNĄĆ?

Jest jeszcze wiele rzeczy, jakie chciałbym osiągnąć, przede wszystkim zdobyć z moją drużyną mistrzo­stwa NBA oraz przebić się do pierwszej piątki zespo­łów Ligii. Chciałbym również zdobyć nagrodę osobi­stą – jako najlepszy obrońca w Lidze czy najlepiej roz­winięty zawodnik w danym roku. Oczywiście moim celem jest również zdobycie medalu z reprezentacją Polski. Chciałbym zostać zapamiętanym.

 

CZEGO NAUCZYŁ SIĘ PAN W CZASIE POBYTU W STANACH? CZY KULTURA NASZEGO KRAJU (I NASZEJ LIGI KOSZYKÓWKI) BARDZO RÓŻNI SIĘ OD TEJ ZZA OCEANU?

Między kulturami naszych krajów – również w wymiarze sportowym – jest ogromna przepaść. Myślę, że pobyt w Stanach nauczył mnie wielu rzeczy i zmienił mój sposób postrzegania wielu kwestii. Różnice między naszymi krajami objawiają się w każ­dym wymiarze – w sposobie życia, kulturze, również w zachowaniu na boisku i systemie szkolenia. Przede wszystkim w Stanach ogromne fundusze poświęcane są na szkolenia i programy dla młodzieży; w Polsce niestety ciągle tego brakuje, ale mam nadzieję, że kolejne lata to zmienią.

 

W PAŹDZIERNIKU 2009 OTWORZYŁ PAN WŁASNĄ FUNDACJĘ*, KTÓREJ CELEM JEST POMOC W REALIZACJI MARZEŃ SPORTO­WYCH MŁODYCH LUDZI. CO ZAINSPIRO­WAŁO PANA DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNO­ŚCI CHARYTATYWNEJ?

Przede wszystkim uważam, że jeśli tylko ma się możliwości, należy ludziom pomagać. Kontakty, które nawiązałem w NBA, dają mi właśnie taką spo­sobność, dzięki nim mam szansę wpłynąć na życie wielu młodych ludzi. Można powiedzieć, że jestem w tym momencie w pewnym sensie wzorem, jeśli cho­dzi o karierę sportową, dlatego staram się to wyko­rzystać, pokazać im jak najlepszą drogę, pokazać im, jak wiele mogą osiągnąć poprzez sport. Dlatego wła­śnie powstała fundacja, której celem jest promowanie sportu wśród młodych ludzi.

 

JAKI MA PAN POMYSŁ NA ŻYCIE PO ZAKOŃ­CZENIU CZYNNEJ KARIERY SPORTOWEJ? CZY MYŚLAŁ PAN O PROWADZENIU WŁASNEGO BIZNESU?

Oczywiście, na pewno będę kontynuował moje dotychczasowe działania biznesowe i inwestycje. Zajmę się również fundacją oraz rozwojem mojej firmy MG13**

 

W SPORCIE I W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ POTRZEBNE SĄ PODOBNE CECHY CHARAK­TERU. CO, PANA ZDANIEM, JEST KLUCZEM DO OSIĄGNIĘCIA SUKCESU?

Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim „zacię­tość”, wola walki i chęć dążenia do sukcesu. Myślę, że właśnie te cechy posiadam. Każde nowe doświad­czenia uczą nas pewnych rzeczy i choć często jest tak, że musimy „zapłacić frycowe”, najważniejsze to nie poddawać się i uparcie dążyć do celu – zarówno w sporcie, jak i w biznesie.

 

CO STANOWI DLA PANA NAJWIĘKSZĄ MOTY­WACJĘ?

Przede wszystkim opinie, jakie do mnie dochodzą. Komentarze, które czytam na własny temat, czy oceny ludzi, którzy nie mają pojęcia o koszykówce – takie rzeczy naprawdę mnie nakręcają i dodają mi ener­gii. Również ogromną motywację stanowią dla mnie moja rodzina i przyjaciele – to, że na mnie liczą i że chcą, żebym osiągnął jak najwięcej. Nie można rów­nież zapomnieć o trenerach, którzy dopingują mnie do tego, żeby ciężko trenować. To dla nich wszyst­kich staram się pracować na 100 procent.

 

 

Marcin Gortat otworzył swoją fundację w październi­ku 2009. Jego celem była i jest pomoc młodym ludziom w realizacji własnych marzeń sportowych. Fundacja Mar­cina Gortata stara się odnaleźć młodych i obiecujących zawodników, wesprzeć ich poprzez system stypendialny oraz – dzięki współpracy z czołówką kadry szkoleniowej w Europie i USA – zaoferować profesjonalne treningi roz­wojowe. Fundacja Marcina Gortata MG13 ma również na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia. Realizuje go poprzez działania w zakresie upowszechniania kultu­ry fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a także po­przez pomoc na rzecz instytucji, takich jak szkoły, domy dziecka, ośrodki opieki czy inne fundacje.

**Spółka MG13 powstała by umożliwić kreatywne wyko­rzystanie wizerunku i popularności Marcina Gortata. Oto kilka argumentów za wykorzystaniem wizerunku Marcina Gortata w kampanii reklamowej:

• jedyny Polak w NBA – najbardziej medialnej lidze sportowej na świecie;

• należy do ścisłej czołówki na liście najbardziej war­tościowych marketingowo polskich sportowców;

• kluczowy zawodnik reprezentacji Polski w koszy­kówce;

• 65% Polaków wskazuje Marcina jako jednego z 3 naj­większych gwiazd polskiego sportu;

• cykl imprez Marcin Gortat Camp 2009 wygenero­wał blisko 2 miliony zł mierzonych wartościami me­dialnymi;

• cykl imprez Marcin Gortat Camp 2010 wygenero­wał blisko 3 miliony zł mierzonych wartościami me­dialnymi.

(Informacje o spółce MG13 zostały zaczerpnięte ze strony www.mg13.com.pl)

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków