Przekaż 1% ryczałtu na pożytek publiczny

W przypadku ryczałtu od przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r. stosowane są znów zmienione zasady przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mianowicie można teraz przekazać również kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z korekty podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, jeśli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Warunkiem przekazania kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie 2 miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Nie stanowi już przeszkody zaległość podatkowa, której wysokość nie przekracza 3-krotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za polecenie przesyłki listowej (czyli obecnie 6,60 zł).

Zgodnie ze zmienionymi przepisami, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego (tj. Minister Pracy i Polityki Społecznej) prowadzi w formie elektronicznej i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji pożytku publicznego (wg stanu na dzień 30 listopada roku podatkowego), na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku. W wykazie tym nie uwzględnia się organizacji:

1) które nie przekazały Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe, lub

2) w stosunku do których wpisano do KRS informację o otwarciu likwidacji bądź ogłoszeniu upadłości.

Z powodu nieprzekazania powyższego sprawozdania w terminie wiele organizacji pożytku publicznego straciło w tym roku możliwość otrzymania 1% z zeznań PIT.

UWAGA!!!  Można więc wybrać organizację, której ma być przekazana część opłaconego przez nas ryczałtu jedynie z tego wykazu.

Wykaz ten w odniesieniu do każdej organizacji pożytku publicznego zawiera, na dzień:

  • 15 grudnia roku podatkowego: nazwę i siedzibę oraz numer wpisu do KRS,
  • 15 marca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe: nazwę i siedzibę, numer wpisu do KRS oraz numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1% podatku z tego zeznania.

Minister Sprawiedliwości na bieżąco dostarcza te dane w postaci elektronicznej, z wyjątkiem numerów rachunków bankowych. OPP mają zaś obowiązek zgłaszania swoich numerów rachunków bankowych do urzędów skarbowych właściwych dla ich siedziby (numery te potem za pośrednictwem Ministra Finansów trafiają do MPiPS) oraz obowiązek weryfikowania ich poprawności w BIP MPiPS.

Wskazanie w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji (w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego),

traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o przekazanie jej kwoty z podatku.

Podatnicy podlegający w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. osoby fizyczne, które nie mają na terytorium RP miejsca zamieszkania), czyli tylko od przychodów osiąganych na terytorium Polski, składający zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, wybierają organizację pożytku publicznego z wykazu określonego za poprzedni rok podatkowy.

Przekazania tej kwoty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – dokonuje naczelnik urzędu skarbowego w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego wskazany w ww. wykazie. We wrześniu zaś naczelnik

urzędu skarbowego przekaże organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:

  • § danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), oraz
  • § wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,
  • § przeznaczeniu kwoty przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy)

- o ile podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego tych danych bądź wskazał cel szczegółowy.

Naczelnik urzędu skarbowego nie przekaże 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta nie podała lub nie zweryfikowała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru rachunku bankowego bądź podany numer rachunku bankowego do przekazania 1% z zeznań podatkowych za rok podatkowy zmieniła w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Nie dotyczy to przypadków, gdy zmiana numeru rachunku bankowego nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji.

Minister Finansów ma zamieszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra wykaz organizacji pożytku publicznego, zawierający: nazwę i numer wpisu organizacji pożytku publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz wysokość środków otrzymanych przez tę organizację, pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedzający.

Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego, co podlega kontroli.

Powyższe zasady przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego mają zastosowanie już do rozliczenia za 2010 rok.

 

autor: Anna Jeleńska
Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków