Czy odliczać pełny VAT od osobówek?

Sprawa odliczania podatku naliczonego przy zakupie samochodów od zawsze budziła kontrowersje pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi.

 

Oczywistym dążeniem organów podatkowych jest ochrona wpły­wów do budżetu. Najchętniej od­mówiłyby całkowicie prawa do odliczania VAT od samochodów. Naturalnym zaś dążeniem podat­ników jest zmniejszanie swoich zobowiązań względem budżetu. Najchętniej widzieliby oni moż­liwość pełnego odliczania VAT od wszelkich samochodów, w tym osobowych. Obecnie – po wstrzą­śnięciu przez Europejski Trybu­nał Sprawiedliwości (ETS) pol­skim systemem odliczania VAT od samochodów – są podstawy, aby twierdzić, że podatnikom przy­sługuje prawo odliczania pełne­go VAT również od samochodów osobowych. Oczywiście organy podatkowe na to się nie godzą.

Z wyroku ETS z dnia 22 grudnia 2008 r. (sygn. C-414/07) w sprawie Magoora można wywnioskować, że polskie przepisy obowiązujące od 1 maja 2004 r., ograniczające pra­wo odliczania VAT od samocho­dów i paliwa do nich, są niezgodne z prawem wspólnotowym. Trybu­nał uznał, że Polska naruszyła tzw. klauzulę stałości, ponieważ po wej­ściu do Unii Europejskiej polskie przepisy zmieniły się na niekorzyść podatników i nastąpiło zawężenie prawa do odliczenia VAT. Podstawowym efektem powyższe­go wyroku ETS był powrót – po kilkuletniej przerwie – tzw. sa­mochodów z kratką (a więc naj­częściej typowych samochodów osobowych, acz z homologacją cię­żarową i metalową kratką tuż za miejscami z tyłu), od zakupu któ­rym można obecnie odliczać peł­ny VAT. Jednak w ocenie części po­datników powołany wyrok ETS daje podstawę do pełnego odlicza­nia VAT naliczonego przy zakupie  wszystkich samochodów, również osobowych, bez homologacji cię­żarowej i bez kratki. Skoro bowiem obowiązująca przed 1 maja 2004 r. ustawa o VAT została przez usta­wodawcę uchylona, a przepisy no­wej ustawy o VAT z 2004 r. w tym zakresie zostały uznane przez ETS za niezgodne z prawem unijnym, to obecnie nie ma podstaw prawnych, żeby odwoływać się do nieobowią­zujących przepisów sprzed 1 maja 2004 r. Zatem podatnicy, którzy nabyli samochód osobowy, mogli­by odliczyć cały VAT z tego tytułu. Niestety organy podatkowe nie zgadzają się z tym stanowiskiem. Wprawdzie wspaniałomyślnie ak­ceptują, że polski ustawodaw­ca nieprawidłowo zaostrzył zasady odliczania VAT od 1 maja 2004 r., jednak jednocześnie twierdzą, że po wyroku ETS obowiązują ogra­niczenia VAT, które funkcjonowa­ły na gruncie ustawy o VAT przed 1 maja 2004 r. Zatem organy po­datkowe akceptują odliczanie peł­nego VAT od samochodów cięża­rowych (w tym tych z tzw. kratką), natomiast w przypadku samocho­dów osobowych akceptują odlicze­nie VAT tylko w granicach limitu – 60% VAT, nie więcej niż 6 tys. zł. Niestety wojewódzkie sądy admini­stracyjne podzielają na ogół stano­wisko organów podatkowych (tak przykładowo wyrok Wojewódz­kiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 19 listopada 2009 r., sygn. I SA/Wr 1393/09).

 

Jest jednak również wyrok woje­wódzkiego sądu administracyjnego korzystny dla podatników, a mia­nowicie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krako­wie z 3 kwietnia 2009 r. (sygn. akt SA/Kr 147/09), zgodnie z którym powołany wyrok ETS oznacza, że od 1 maja 2004 r. podatników nie obowiązują żadne ograniczenia do­tyczące prawa do odliczania VAT od nabywanych samochodów oso­bowych – inne niż standardowe ograniczenia obowiązujące przy na­byciu wszelkich innych towarów (tj. wykorzystywanie towaru, od które­go jest odliczany VAT do czynności opodatkowanych podatkiem VAT).

 

Doradcy podatkowi przychylają się na ogół do powyższego, korzystne­go dla podatników, wyroku WSA w Krakowie. Niestety, dopóki spra­wa nie zostanie rozstrzygnięta de­finitywnie, być może przez wyrok Naczelnego Sądu Administracyj­nego, podatnicy nie mają pewności, czy można odliczać VAT od samo­chodów osobowych, ale mogą być pewni, że próby takiego odlicze­nia skończą się sporem z organami podatkowymi, a podatnik może mieć jedynie nadzieję, że jego ar­gumenty zostaną podzielone przez właściwy wojewódzki sąd admi­nistracyjny, a jeśli nie, to że zosta­ną podzielone przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Piotr Geliński

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków