Odpowiedzialność urzędników

Urzędnicy będą odpowiadać majątkowo (a nie tylko służbowo czy dyscyplinar­nie) za swoje błędy. Za rażąco nielegalną decyzję administracyjną czy podatkową będą mogli zostać ukarani do 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia.

Nowe przepisy regulują zasady odpowiedzialności odszkodowawczej funkcjonariuszy publicznych za stanowiące rażące naruszenie prawa, działania lub zaniechania działań funkcjonariuszy przy wykonywaniu władzy publicznej – w postępowaniu administracyjnym, podatkowym i w przypadku wykonywania władzy publicznej bez podstawy prawnej. Tego rodzaju sprawy będą rozpoznawane w postępowaniu cywilnym, gwarantującym pozwanemu pełną możliwość obrony swych interesów. Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jednym z powodów jej uchwalenia były bulwersujące opinię publiczną wadliwe decyzje aparatu skarbowego, które doprowadziły do bankructwa znanych biznesmenów (np. sprawa Romana Kluski).

Ma ona dyscyplinować pracę urzędników. Funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu ustawy jest osoba działająca w charakterze organu administracji publicznej lub z jego upoważnienia albo jako członek kolegialnego organu administracji publicznej bądź osoba wykonującą w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej, biorąca udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji czy postanowienia przez taki organ.

Winowajcy zza biurka odpowiedzą tylko za rażące naruszenie prawa podczas sprawowania władzy publicznej. Dodatkowo muszą być spełnione łącznie 3 przesłanki:

  • orzeczone odszkodowanie dla obywatela (firmy),
  • nienależyte wykonanie obowiązków lub ich zaniechanie przez danego urzędnika (państwowego lub samorządowego) oraz

Ocena ta ma być dokonywana przy wykorzystaniu orzecznictwa sądów administracyjnych.

Ustawa określa też procedurę, jaka ma zmuszać do zastosowania nowych regulacji. I tak, w każdym przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa kierownik jednostki organizacyjnej, w której ono nastąpiło, musi z urzędu zawiadomić o tym prokuraturę okręgową właściwą miejscowo dla odpowiedzialnego podmiotu, przesyłając jej odpowiednie dokumenty (ma na to 30 dni, licząc od stwierdzenia zaistnienia przesłanek odpowiedzialności). Prokuratura wdroży postępowanie wyjaśniające, zaś po ustaleniu konieczności zastosowania przepisów ustawy wystąpi przeciwko konkretnemu urzędnikowi na drogę sądową z powództwa cywilnego (wcześniej wezwie go jednak do dobrowolnego wypłacenia odszkodowania). Jeżeli natomiast uzna, iż nie ma takich podstaw, wyda decyzję o umorzeniu postępowania. Postanowienie prokuratury, którego nie można zaskarżyć, zapada w ciągu miesiąca od otrzymania przez nią stosownego wniosku o podjęcie sprawy. Pozew przeciwko funkcjonariuszowi rozpatrywany będzie przez sąd miejscowo właściwy dla jednostki organizacyjnej, w której nastąpiło rażące naruszenie prawa. Może on orzec odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa w wysokości nieprzekraczającej 12-krotności uposażenia pobieranego przez odpowiedzialnego urzędnika.

A.J.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków