Opieka nad najmłodszymi

Celem ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 jest tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi oraz poprawa standardów funkcjonowania placówek opieki nad małymi dziećmi. Ma ona służyć też wsparciu rodziców w planach prokreacyjnych i w procesie wychowywania dzieci oraz umożliwić rodzicom i opiekunom dzieci podjęcie aktywności zawodowej.

Opieka będzie sprawowana przez żłobki, kluby dziecięce, opiekunów dziennych oraz nianie.

Lepszy dostęp do żłobków

Żłobki będą sprawować opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat. Opieka ma trwać maksymalnie 10 godzin dziennie, z możliwością wydłużenia tego czasu za dodatkową opłatą. Godziny przebywania dziecka w żłobku będą dostosowane do indywidualnego trybu pracy rodziców.

Ustawa ułatwia też zakładanie żłobków. Przestaną one być zakładami opieki zdrowotnej. Nowe przepisy zachęcają także do tworzenia żłobków przy zakładach pracy – koszty ich zakładania i utrzymywania będzie można wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Zmieni się kadra – oprócz personelu medycznego w żłobkach zatrudnieni zostaną m.in. pedagodzy. Skład personelu będzie dostosowany do liczby dzieci. Na 20 dzieci zatrudniona będzie przynajmniej jedna dyplomowana pielęgniarka. Opiekunem może zostać m.in. osoba posiadająca dyplom pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Kluby dziecięce

Klub dziecięcy to placówka przeznaczona do opieki nad dziećmi od ok. 1 roku do lat 3, a w wyjątkowych przypadkach do 4 lat. Kwalifikacje opiekunów zatrudnionych w tych placówkach będą takie, jak wymagane w żłobkach. Czas opieki nad dziećmi nie może przekraczać 5 godzin dziennie. Jeden opiekun będzie mógł zajmować się maksymalnie 8 dzieci.

Opiekunowie dzienni

Kolejną formą wykonywania opieki nad dzieckiem od 20 tygodnia do 3 lat (wyjątkowo do lat 4) ma być opiekun dzienny. Będą nimi osoby fizyczne, zatrudniane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a wyłaniane w drodze konkursu. Osoby te będą sprawować opiekę nad dzieckiem w swoim domu bądź mieszkaniu. Opiekun dzienny będzie zatrudniany na podstawie umowy, w której określone będą jego obowiązki, czas, miejsce sprawowania opieki i wysokość wynagrodzenia. Przed rozpoczęciem pracy odbędzie 160-godzinne szkolenie. Opiekun może zajmować się, w zależności od wielkości lokalu, maksymalnie 5 dzieci.

Zatrudnianie niani

Niania będzie mogła sprawować opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia (maksymalnie do 4 lat). Będzie ona zatrudniona bezpośrednio przez rodzinę, natomiast z budżetu państwa będzie opłacana za nią składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest to, że oboje rodzice dziecka (lub rodzic, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko) pracują (także na podstawie umowy cywilnoprawnej czy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej). Jeśli niania otrzymywać będzie wynagrodzenie wyższe od minimalnego, różnicę za składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pokrywać będą rodzice.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków