Masowe przewozy pasażerskie

Ustawa o zmianie ustawy o trans­porcie drogowym ma na celu zmianę zasad prowadzenia przewozu okazjonalnego, czyli przewozu osób innego niż przewóz taksówką.

 

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o transporcie drogowym rozróżniają:

1) przewóz osób samochodami osobowymi – taksówkami,

2) przewóz osób samochodami osobowymi niebędącymi taksówkami (przewóz okazjonalny).

Obydwa rodzaje przewozów różnią się warunkami wykonywania działalności, np. odmiennymi zasadami uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego. Licencja na taksówkę udzielana jest na określony pojazd i obszar. Liczba możliwych do uzyskania licencji ograniczana jest też stosownymi uchwałami rad gmin. W przypadku przewozu okazjonalnego brak jest limitów na wydanie licencji. Przedsiębiorca otrzymuje też jedną licencję na wykonywanie działalności i wypisy z licencji odpowiadające liczbie zgłoszonych pojazdów. Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych zabrania się używania w pojeździe taksometrów oraz umieszczania na pojeździe oznaczeń z nazwą, adresem i telefonem przedsiębiorcy, a także umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych. Osoby prowadzące dotąd działalność gospodarczą w zakresie przewozu oka­zjonalnego często jednak próbowały uda­wać taksówkarzy.

Zgodnie z nową ustawą, masowe usługi przewozowe dla ludno­ści będą mogli świadczyć wyłącznie taksówkarze. Wejdzie ona w życie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Przewóz okazjonalny będzie mógł być wykonywany jedynie pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób, łącznie z kierowcą. Wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym tego kryterium podlegać będzie karze do 15.000 zł. Okazjonalny przewóz osób samochodami przeznaczonymi do przewozu mniej niż 7 osób będzie możliwy jedynie w przypadku wykonywania przewozu samochodami zabytkowymi.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, przedsiębiorcy wykonujący w dniu wejścia w życie nowelizacji działalność gospodarczą w zakresie okazjonalnego przewozu osób pojazdem samochodowym mogą ją wykonywać, na dotychczasowych zasadach jeszcze przez okres roku. Dotychczasowi przewoźnicy niebędący taksówkarzami będą więc mogli w okresie roku od dnia wejścia w życie noweliza­cji uzyskać licencję.

Uchwalane dotąd przez rady gmin limity licencyjne nie będą obowiązywały. Ustawa ponadto wprowadza termin na przeprowadzenie egzaminu kończącego szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką. Cofnięcie licencji ma następować też w przypadku odstąpienia osobie trzeciej wypisu z licencji. Znowelizowane będą także przepisy dotyczące zmiany zezwolenia, wygaśnięcia i cofnięcia zezwolenia w przypadku zezwoleń wydanych na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym.

 

 

 

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków