Wybór formy opodatkowania

Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza początkujących, powinno się zastanowić nad wyborem sposobu opodatkowa­nia podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku.

 

Przedsiębiorcy będący osobami fi­zycznymi podatek dochodowy od wpływów z działalności gospo­darczej mogą płacić w formie kar­ty podatkowej, ryczałtu od przy­chodów ewidencjonowanych – je­śli obowiązujące przepisy upraw­niają do skorzystania z tych form – lub na tzw. zasadach ogólnych według skali określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Można też, pod pewnymi warunkami, płacić 19% podatek od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej (tzw. po­datek liniowy).

Jeśli podatnik rozpoczyna dzia­łalność gospodarczą, to powinien stosować zasady ogólne, chyba że wybierze inną formę opodatkowa­nia podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

O wyborze podatku liniowego na­leży do dnia 20 stycznia oświadczyć pisemnie właściwemu naczelniko­wi urzędu skarbowego, natomiast w przypadku rozpoczęcia działal­ności w ciągu roku – do dnia po­przedzającego dzień rozpoczę­cia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wybór sposobu opo­datkowania dokonany w oświad­czeniu dotyczy również lat następ­nych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatko­wego, zawiadomi w formie pisem­nej właściwego naczelnika urzę­du skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub zło­ży w tym terminie pisemny wnio­sek lub oświadczenie o zastosowa­nie form opodatkowania określo­nych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Rozpoczynający działalność gospo­darczą z początkiem roku, mogą płacić podatek w formie ryczał­tu od przychodów ewidencjono­wanych od dnia uzyskania pierw­szego przychodu bez względu na wysokość osiągniętych przy­chodów. W tym celu należy zło­żyć naczelnikowi urzędu skarbo­wego właściwemu według miejsca zamieszkania w formie pisemnej oświadczenie o wyborze tej for­my opodatkowania w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowe­go. Jeśli działalność rozpoczyna się w trakcie roku podatkowego, to ta­kie oświadczenie należy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpo­częcia działalności, nie później jed­nak niż w dniu uzyskania pierw­szego przychodu. Oświadczenie w przypadku prowadzenia dzia­łalności w formie spółki składa­ją wszyscy wspólnicy naczelni­kom urzędów skarbowych właści­wym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Oświad­czenie to będzie ważne również w latach następnych, chyba że przedsiębiorca postanowi zmie­nić formę opodatkowania i poin­formuje o tym właściwego naczel­nika urzędu skarbowego. Jeśli więc podatnik wybrał ryczałt i do dnia 20 stycznia kolejnego roku podat­kowego nie zgłosił likwidacji dzia­łalności gospodarczej lub nie doko­nał wyboru innej formy opodatko­wania, uważa się, iż nadal prowadzi działalność opodatkowaną w for­mie ryczałtu od przychodów ewi­dencjonowanych. Zmiana formy opodatkowania z własnej inicjaty­wy podatnika w ciągu roku nie jest możliwa. Aby mieć prawo wyboru poszcze­gólnych form opodatkowania, trze­ba oczywiście spełniać przewidzia­ne dlań wymogi prawne.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków