Składki ZUS

W 2011 r. przedsiębiorcy mają płacić wyższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2011 r. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2.015,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy, tj. 3359 zł). W 2011 r. składka na ubezpieczenia społeczne tych osób nie może być niższa niż:

  • 393,41 zł (tj. 19,52%) - na ubezpieczenie emerytalne;
  • 120,92 zł (tj. 6%) - na ubezpieczenia rentowe;
  • 49,38 zł (tj. 2,45%) - na ubezpieczenie chorobowe.

Dla początkujących przedsiębiorców podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2011 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 415,80 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2011 r., tj. 1386 zł). W 2011 r. składka na ubezpieczenia społeczne tych osób nie może być niższa niż:

O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym  ZUS powiadamia do 20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za 3 kolejne ostatnie lata kalendarzowe. Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na dany rok składkowy.

Pracodawcy, do których stosuje się  przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, powinni dodatkowo opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru. Do czasu określenia wysokości składki przez ustawę budżetową, stosuje się składkę w wysokości ustalonej na rok poprzedni. Natomiast po ustaleniu wysokości składki przez ustawę budżetową, płatnicy składki dokonują korekty wysokości wpłat od początku roku budżetowego w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

Płatnicy zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy opłacają składkę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru. W przypadku, gdy ustawa budżetowa lub ustawa o prowizorium budżetowym nie zostanie ogłoszona przed dniem 1 stycznia, to do czasu jej ogłoszenia obowiązują składki na fundusze celowe w wysokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok budżetowy.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 wynosi  100.770 zł.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków