Wspólne opodatkowanie małżonków

Łączne rozliczenie opłaca się, jeśli tylko jedno z małżonków ma dochody, bądź jeśli tylko jedno przekroczyło próg skali, a połowa łącznych dochodów tego progu nie przekracza.

 

Za 2009 r. wspólne zeznanie złożyło 1,2 mln osób, które nie uzyskały przychodów ze źródeł podlegających opodatkowaniu, lecz takie przychody uzyskał ich małżonek. Według danych Ministerstwa Finansów, w rozliczeniu za 2009 r. z możliwości łącznego opodatkowania skorzystało 9,9 mln osób, tj. 40% podatników rozliczających się według skali.

Począwszy od rozliczenia rocznego za 2010 r. wniosek o zastosowanie wspólnego opodatkowania małżonków może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania

Nowe zasady stanowią duże ułatwienie, nie tylko dla rozliczających się papierowo, ale także dla składających PIT przez Internet. Dotąd jedno z małżonków musiało upoważnić drugie do złożenia zeznania w jego imieniu, a więc składając po raz pierwszy zeznanie, trzeba było dostarczyć wcześniej do urzędu skarbowego specjalne upoważnienie na papierowym formularzu UPL-1. Teraz obowiązek składania UPL-1 został zniesiony. Jeżeli jedno z małżonków podpisze zeznanie, będzie to oznaczało, iż drugie upoważniło go do podpisania deklaracji w jego imieniu. Zabezpieczeniem rozliczenia przez Internet nadal są tzw. dane autoryzacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, NIP, PESEL, kwota przychodu za poprzedni rok).

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w 2010 r. wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika który: zawarł związek małżeński przed 2010 r., a jego małżonek zmarł w trakcie 2010 r., bądź pozostawał w związku małżeńskim przez cały 2010 r., a jego małżonek zmarł po upływie 2010 r. przed złożeniem zeznania za ten rok

Prawo do złożenia tego wniosku nie przysługuje jednak podatnikowi, jeżeli w 2010 r. choćby do jednego z małżonków miały zastosowanie przepisy art. 30c ustawy (podatek liniowy) lub przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, lub podatku tonażowym, z wyjątkiem przypadku, gdy przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym miały zastosowanie do przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy czy z innych umów o podobnym charakterze i jednocześnie podatnik lub jego małżonek nie korzystał z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy albo na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo podatku tonażowym.

Z preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów przewidzianego dla małżeństw mogą także skorzystać małżonkowie niebędący rezydentami w Polsce, a więc osoby, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce w rozumieniu obowiązujących przepisów podatkowych. Małżonkowie - oboje nierezydenci oraz małżonkowie, z których jeden jest nierezydentem, a drugi rezydentem Polski, w przypadku gdy w Polsce osiągnęli co najmniej 75% wszystkich uzyskanych w roku podatkowym opodatkowanych przychodów - mogą opodatkować swoje dochody na identycznych zasadach, jakie dotyczą rezydentów Polski. Oznacza to, że podatek będzie określony na małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów uzyskanych przez tych małżonków. Możliwość skorzystania z preferencyjnego sposobu opodatkowania przyznano też owdowiałym małżonkom będącym nierezydentami. Wprowadzone zmiany dotyczą podatników mających miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które udokumentowały miejsce zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.

 

 

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków