Zmiany w uzdrowiskach

Zabiegi fizjoterapeutyczne zostaną włączone do lecznictwa uzdrowiskowego. Zmienią się przepisy dotyczące powoływania i zatrudniania naczelnych lekarzy uzdrowisk. Prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego będzie możliwe również poza uzdrowiskiem, w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Wydzielone na terenie uzdrowisk 3 strefy ochronne ulegną pewnym modyfikacjom. W strefie „A”, najbardziej chronionej, mają zna­leźć się wszystkie budynki i urządzenia związane z lecznictwem, zaś tereny zielo­ne muszą stanowić nie mniej niż 65% jej powierzchni (teraz nie mniej niż 75%). W strefie „B” będą zlokalizowane m.in. obiekty usługowe i turystyczne, a zieleń zajmować ma co najmniej 50% powierzch­ni (obecnie nie mniej niż 55%). Strefa „C” ma być obszarem mającym wpływ np. na zachowanie walorów krajobrazowych i klimatycznych i udział terenów biologicz­nie czynnych ma w niej wynosić nie mniej niż 45% (teraz nie jest określony).

Oprócz stacji bazowych telefonii komórkowej w strefie „A” nie można będzie budować np. obiektów handlo­wych o powierzchni użytkowania więk­szej niż 400 m2; garaży wolno stojących; parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 15% miejsc noclegowych w szpitalach uzdrowisko­wych, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach (obecnie nie może być ich więcej niż 10%, a więc nieznacznie zwiększono ten limit), nie większej jed­nak niż 30 miejsc postojowych; auto­strad i dróg ekspresowych; budynków mieszkalnych; stacji paliw; zapór pię­trzących wodę na rzekach oraz elek­trowni wodnych i wiatrowych.

Zmienią się też niektóre definicje. Ustawa o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków