Administracja skarbowa kontra podatnicy – podsumowanie spotkania „O podatkach 2010 i nie tylko”

 

 

12 stycznia 2010 w hotelu Sympozjum w Krakowie odbyło się spotkanie urzęd­ników skarbowych z przed­siębiorcami w ramach 4. już seminarium podat­kowego, organizowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce.

 

W programie znalazły się bezpłat­ne szkolenia dla przedsiębiorców ze zmian w podatkach na 2010 rok, wręczenie nagród dla insty­tucji państwowych i podatników za wyjątkowe działania i posta­wę oraz wystąpienia specjalistów w dziedzinie podatków i przed­stawicieli administracji skarbo­wej. W swoim wystąpieniu inau­gurującym spotkanie Przewodni­czący Rady Nadzorczej Stowarzy­szenia Podatników w Polsce, Prof. Apoloniusz Kostecki, podsumo­wał działalność Stowarzyszenia, a Dyrektor Izby Skarbowej w Kra­kowie, Adam Pietruszka, tłuma­czył, czy podatnicy uznają rację pra­cowników skarbowych i jakie zmia­ny nastąpiły w administracji skar­bowej w 2009 r.

Coroczne spotkanie to również oka­zja do nawiązania dyskusji pomię­dzy podatnikami i urzędnikami oraz przedstawienia ich odmiennego spojrzenia na podatki i rozliczenia. W tegorocznym spotkaniu w dys­kusji z przedsiębiorcami brali udział niemal wszyscy naczelnicy urzędów skarbowych w Krakowie. Mogli oni usłyszeć, co „boli” polskich podatni­ków, jak też przedstawić swój punkt widzenia i opowiedzieć, jak na co dzień wygląda praca w administra­cji skarbowej. W trakcie spotkania przyznana zo­stała szczególna nagroda Stowa­rzyszenia, symbolicznie nadgryzio­na „Złotówka Podatnika 2009”. To szczególne wyróżnienie przy­znawane jest corocznie przez pol­skich podatników osobie lub in­stytucji, która poprzez swoje dzia­łania przyczyniła się do znaczne­go zmniejszenia obciążeń podat­kowych, zwiększenia wpływów do Skarbu Państwa oraz uproszczenia procedur i sprawozdawczości po­datkowej w Polsce.

Niespodziewanie nagroda dedy­kowana zazwyczaj polskim insty­tucjom i prawodawcom trafiła po raz pierwszy poza granicę naszego kraju – do niższej izby parlamen­tu Republiki Federalnej Niemiec – Bundestagu. Parlament niemiec­ki, wdrażając tzw. „premię środo­wiskową” w Pakiecie Koniunktu­ralnym, zdecydował o przyznaniu dodatkowej ulgi dla swoich oby­wateli za zakup nowych samocho­dów, przy równoczesnym złomo­waniu starych. Nie ograniczył jed­nak możliwego miejsca zakupu sa­mochodu do terytorium swojego kraju. Przy niskim kursie złotego, cena samochodów w Polsce oka­zała się o wiele korzystniejsza niż w Niemczech, w konsekwencji cze­go spora część samochodów została zakupiona przez naszych sąsiadów właśnie w Polsce. Miało to bez­pośredni wpływ na lepsze wyniki sprzedaży samochodów w naszym kraju, wzrost wpływów do budże­tu i poprawę nastrojów wśród Po­laków.

 

– W uznaniu dla postawy niemieckie­go Parlamentu, gdzie z jednej strony zaprzestano stawiania nowych barier dla własnych obywateli, a z drugiej nie wykluczono, by na zmianach skorzy­stali obywatele innych krajów – kapi­tuła zadecydowała o przyznaniu na­grody „Złotówka Podatnika 2009” ustawodawcy niemieckiemu – komen­tuje wyniki szef kapitały konkur­sowej Stowarzyszenia Podatników w Polsce, Mariusz Stodolski. Nagro­dę odebrał osobiście Konsul Gene­ralny Republiki Federalnej Niemiec, dr Heinz Peters.

 

W trakcie spotkania Stowarzysze­nie Podatników w Polsce przyzna­no również nagrody dla przedsię­biorców. Honorowy tytuł „Wiary­godny Partner” otrzymała firma Ebro Kajdas Sp. jawna, za przed­siębiorczość i wypracowanie no­woczesnych standardów zarządza­nia. Certyfikat „Rzetelny podat­nik 2009” przyznany został przez kapitałę kilku firmom w uznaniu za dynamikę rozwoju i solidność w rozliczeniach z budżetem.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków