Więcej korzyści z kredytu technologicznego

Ustawa z 30 maja 2008 r. o niektó­rych formach wspierania działalności innowacyjnej umożliwiła udzielanie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicz­nego, którego część może być spłacana ze środków publicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jeśli firma zrealizuje cele zadeklarowane w projekcie.. Pomoc ta jest jednym z instrumentów Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodar­ka”. Ma ona służyć zachęceniu firm do inwestowania w nowe technologie w postaci patentów, licen­cji lub know-how.

Dotychczasowe regulacje uzależniały jednak uzyskanie tzw. premii technologicznej od wielko­ści sprzedaży (potwierdzonej fakturami) produktów będących efektem wdrożenia innowacji. Takie ograniczenie powodowało opóźnienia w realizacji ww. programu oraz w prze­kazywaniu środków dla przedsiębiorstw, co groziło niewykorzystaniem w terminie funduszy przeznaczonych na te cele, a w konse­kwencji ich stratą.

Z tych względów to obostrzenie zostanie teraz zniesione. Kwota wypłacanej premii technologicznej nie będzie musiała być równa wielkości sprzedaży (przed­siębiorca nie będzie musiał dostarczać BGK faktur), lecz będzie zależała od obowiązujących zasad udzielania pomocy publicznej (zróżnicowanych regionalnie), a premia będzie wypłacana zaraz po zakończeniu inwestycji. Dzięki nowelizacji przepisów przedsiębiorca, korzy­stając z premii technologicznej, będzie mógł otrzymać zwrot aż do 70% wszystkich poniesionych kosztów, a nie – jak dotąd – jedynie 70% uzyskanego kredytu.

Przedsiębiorca musi sfinansować co najmniej 25% inwestycji technologicznej ze środków własnych.

Pozostałe zmiany w ustawie mają charakter porządkujący i dostosowu­jący zasady udzielania kredytu techno­logicznego do prawa unijnego.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków