Korekta deklaracji podatkowej

Co do zasady podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Chodzi o poprawienie błędu w tek­ście wcześniej złożonej deklaracji (zeznania). Warunkiem więc sku­tecznego złożenia skorygowanej deklaracji jest uprzednie złożenie w terminie samej deklaracji podat­kowej.

 

Uprawnienie do skorygowania de­klaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowe­go lub kontroli podatkowej – za­kresie objętym tym postępowa­niem lub kontrolą. Korekta złożona w tym czasie nie wywołuje skutków prawnych. Uprawnienie do skory­gowania deklaracji przysługuje zaś nadal po zakończeniu:

a. kontroli podatkowej,

b. postępowania podatkowego - ale tylko w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Skorygowanie deklaracji następu­je przez złożenie korygującej de­klaracji wraz z dołączonym pisem­nym uzasadnieniem przyczyn ko­rekty. Częścią składową skorygo­wanej deklaracji powinno być za­tem uzasadnienie przyczyn korek­ty (zob. wzór na str. 2). Przepisy Or­dynacji podatkowej (art. 81a-81c) nie określają jednak charakteru takiego uzasadnienia ani konse­kwencji braku uzasadnienia oraz sposobu jego usunięcia. Wskazują jedynie na treść tego uzasadnienia, ma ono usprawiedliwić przyczyny złożenia korekty.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków